గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Monday, 10 October 2016

॥ హయగ్రీవోపనిషత్ ॥ with full details .
స్వజ్ఞోఽపి యత్ప్రసాదేన జ్ఞానం తత్ఫలమాప్నుయాత్ ।
సోఽయం హయాస్యో భగవాన్హృది మే భాతు సర్వదా ॥
ఓం భద్రం కర్ణేభిః శ్రుణుయామ దేవాః ।
భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః ।
స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాꣳసస్తనూభిః ।
వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః ॥
స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః । స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః ।
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః । స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ॥
ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ॥
హరిః ఓం ॥ నారదో బ్రహ్మాణముపసమేత్యోవాచాధీహి భగవన్
బ్రహ్మవిద్యాం వరిష్ఠాం యయా చిరాత్సర్వపాపం వ్యపోహ్య
బ్రహ్మవిద్యాం లబ్ధ్వైశ్వర్యవాన్భవతి । బ్రహ్మోవాచ
హయగ్రీవదైవత్యాన్మన్త్రాన్యో వేద స శ్రుతిస్మృతీతిహాసపురాణాని వేద ।
స సర్వైశ్వర్యవాన్భవతి । త ఏతే మన్త్రాః ।
విశ్వోత్తీర్ణస్వరూపాయ చిన్మయానన్దరూపిణే ।
తుభ్యం నమో హయగ్రీవ విద్యారాజాయ స్వాహా స్వాహా నమః ॥ ౧॥
ఋగ్యజుఃసామరూపాయ వేదాహరణకర్మణే ।
ప్రణవోద్గీథవపుషే మహాశ్వశిరసే నమః స్వాహా స్వాహా నమః ॥ ౨॥
ఉద్గీథ ప్రణవోద్గీథ సర్వవాగీశ్వరేశ్వర ।
సర్వవేదమయాచిన్త్య సర్వం బోధయ బోధయ స్వాహా స్వాహా నమః ॥ ౩॥
బ్రహ్మాత్రిరవిసవితృభార్గవా ఋషయః । గాయత్రీత్రిష్టుబనుష్టుప్ ఛన్దాంసి ।
శ్రీమాన్ హయగ్రీవః పరమాత్మా దేవతేతి । ల్హౌమితి బీజమ్ ।
సోఽహమితి శక్తిః । ల్హూమితి కీలకమ్ । భోగమోక్షయోర్వినియోగః ।
అకారోకారమకారైరఙ్గన్యాసః । ధ్యానమ్ ।
శఙ్ఖచక్రమహాముద్రాపుస్తకాఢ్యం చతుర్భుజమ్ ।
సమ్పూర్ణచన్ద్రసఙ్కాశం హయగ్రీవముపాస్మహే ॥
ఓం శ్రీమితి ద్వే అక్షరే । ల్హౌమిత్యేకాక్షరమ్ । ఓం నమో
భగవత ఇతి సప్తాక్షరాణి । హయగ్రీవాయేతి పఞ్చాక్షరాణి ।
విష్ణవ ఇతి త్ర్యక్షరాణి । మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞామితి
షడక్షరాణి , ప్రయచ్ఛ స్వాహేతి పఞ్చాక్షరాణి ।
హయగ్రీవస్య తురీయో భవతి ॥ ౪॥
ఓం శ్రీమితి ద్వే అక్షరే । ల్హౌమిత్యేకాక్షరమ్ । ఐమైమైమితి
త్రీణ్యక్షరాణి । క్లీం క్లీమితి ద్వే అక్షరే । సౌః సౌరితి ద్వే అక్షరే ।
హ్రీమిత్యేకాక్షరమ్ । ఓం నమో భగవత ఇతి సప్తాక్షరాణి ।
మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞామితి షడక్షరాణి । ప్రయచ్ఛ
స్వాహేతి పఞ్చాక్షరాణి । పఞ్చమో మనుర్భవతి ॥ ౫॥
హయగ్రీవైకాక్షరేణ బ్రహ్మవిద్యాం ప్రవక్ష్యామి । బ్రహ్మా
మహేశ్వరాయ మహేశ్వరః సఙ్కర్షణాయ సఙ్కర్షణో నారదాయ
నారదో వ్యాసాయ వ్యాసో లోకేభ్యః ప్రాయచ్ఛదితి
హకారోంసకారోమకారోం త్రయమేకస్వరూపం భవతి । ల్హౌ
బీజాక్షరం భవతి । బీజాక్షరేణ ల్హౌం రూపేణ తజ్జాపకానాం
సమ్పత్సారస్వతౌ భవతః । తత్స్వరూపజ్ఞానాం వైదేహీ
ముక్తిశ్చ భవతి । దిక్పాలానాం రాజ్ఞాం నాగానాం
కిన్నరాణామధిపతిర్భవతి । హయగ్రీవైకాక్షరజపశీలాజ్ఞయా
సూర్యాదయః స్వతః స్వస్వకర్మణి ప్రవర్తన్తే । సర్వేషాం
బీజానాం హయగ్రీవైకాక్షరబీజమనుత్తమం మన్త్రరాజాత్మకం
భవతి । ల్హౌం హయగ్రీవస్వరూపో భవతి । అమృతం కురుకురు స్వాహా ।
తజ్జాపకానాం వాక్సిద్ధిః శ్రీసిద్ధిరష్టాఙ్గయోగసిద్ధిశ్చ
భవతి । అగమ్యాగమనాత్పూతో భవతి । పతితసమ్భాషణాత్పూతో
భవతి । బ్రహ్మహత్యాదిపాతకైర్ముక్తో భవతి । గృహం గృహపతిరివ
దేహీ దేహాన్తే పరమాత్మానం ప్రవిశతి । ప్రజ్ఞానమానన్దం బ్రహ్మ
తత్త్వమసి అయమాత్మా బ్రహ్మ అహం బ్రహ్మాస్మీతి మహావాక్యైః
ప్రతిపాదితమర్థం త ఏతే మన్త్రాః ప్రతిపాదయన్తి । స్వరవ్యఞ్జనభేదేన
ద్విధా ఏతే । అథానుమన్త్రాఞ్జపతి ।
యద్వాగ్వదన్త్యవిచేతనాని రాష్ట్రీ దేవానాం నిషసాద మన్ద్రా ।
చతస్ర ఊర్జం దుదుహే పయాంసి క్వ స్విదస్యాః పరమం జగామ ॥ ౧॥
గౌరీర్మిమాయ సలిలాని తక్షత్యేకపదీ ద్విపదీ సా చతుష్పదీ ।
అష్టాపదీ నవపదీ బభూవుషీ సహస్రాక్షరా పరమే వ్యోమన్ ॥ ౨॥
ఓష్ఠాపిధానా నకులీ దన్తైః పరివృతా పవిః ।
సర్వస్యై వాచ ఈశానా చారు మామిహ వాదయేతి చ వాగ్రసః ॥ ౩॥
ససర్పరీరమతిం బాధమాన బృహన్మిమాయ జమదగ్నిదత్త ।
ఆసూర్యస్య దురితా తనాన శ్రవో దేవేష్వమృతమజుర్యమ్ ॥ ౪॥
య ఇమాం బ్రహ్మవిద్యామేకాదశ్యాం పఠేద్ధయగ్రీవప్రభావేన
మహాపురుషో భవతి । స జీవన్ముక్తో భవతి । ఓం నమో బ్రహ్మణే
ధారణం మే అస్త్వనిరాకరణం ధారయితా భూయాసం కర్ణయోః
శ్రుతం మాచ్యోఢ్వం మమాముష్య ఓమిత్యుపనిషత్ ॥
ఓం భద్రం కర్ణేభిః శ్రుణుయామ దేవాః । భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః ।
స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాꣳసస్తనూభిర్వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః ॥
ఓం స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః । స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః ।
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః । స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ॥
ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ॥ హరిః ఓం తత్సత్ ॥
అథ హయగ్రీవోపనిషత్సమాప్తా ॥
॥ hayagrīvopaniṣat ॥
svajño'pi yatprasādena jñānaṃ tatphalamāpnuyāt ।
so'yaṃ hayāsyo bhagavānhṛdi me bhātu sarvadā ॥
oṃ bhadraṃ karṇebhiḥ śruṇuyāma devāḥ ।
bhadraṃ paśyemākṣabhiryajatrāḥ ।
sthirairaṅgaistuṣṭuvāꣳsastanūbhiḥ ।
vyaśema devahitaṃ yadāyuḥ ॥
svasti na indro vṛddhaśravāḥ । svasti naḥ pūṣā viśvavedāḥ ।
svasti nastārkṣyo ariṣṭanemiḥ । svasti no bṛhaspatirdadhātu ॥
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ॥
hariḥ oṃ ॥ nārado brahmāṇamupasametyovācādhīhi bhagavan
brahmavidyāṃ variṣṭhāṃ yayā cirātsarvapāpaṃ vyapohya
brahmavidyāṃ labdhvaiśvaryavānbhavati । brahmovāca
hayagrīvadaivatyānmantrānyo veda sa śrutismṛtītihāsapurāṇāni veda ।
sa sarvaiśvaryavānbhavati । ta ete mantrāḥ ।
viśvottīrṇasvarūpāya cinmayānandarūpiṇe ।
tubhyaṃ namo hayagrīva vidyārājāya svāhā svāhā namaḥ ॥ 1॥
ṛgyajuḥsāmarūpāya vedāharaṇakarmaṇe ।
praṇavodgīthavapuṣe mahāśvaśirase namaḥ svāhā svāhā namaḥ ॥ 2॥
udgītha praṇavodgītha sarvavāgīśvareśvara ।
sarvavedamayācintya sarvaṃ bodhaya bodhaya svāhā svāhā namaḥ ॥ 3॥
brahmātriravisavitṛbhārgavā ṛṣayaḥ । gāyatrītriṣṭubanuṣṭup chandāṃsi ।
śrīmān hayagrīvaḥ paramātmā devateti । lhaumiti bījam ।
so'hamiti śaktiḥ । lhūmiti kīlakam । bhogamokṣayorviniyogaḥ ।
akārokāramakārairaṅganyāsaḥ । dhyānam ।
śaṅkhacakramahāmudrāpustakāḍhyaṃ caturbhujam ।
sampūrṇacandrasaṅkāśaṃ hayagrīvamupāsmahe ॥
oṃ śrīmiti dve akṣare । lhaumityekākṣaram । oṃ namo
bhagavata iti saptākṣarāṇi । hayagrīvāyeti pañcākṣarāṇi ।
viṣṇava iti tryakṣarāṇi । mahyaṃ medhāṃ prajñāmiti
ṣaḍakṣarāṇi , prayaccha svāheti pañcākṣarāṇi ।
hayagrīvasya turīyo bhavati ॥ 4॥
oṃ śrīmiti dve akṣare । lhaumityekākṣaram । aimaimaimiti
trīṇyakṣarāṇi । klīṃ klīmiti dve akṣare । sauḥ sauriti dve akṣare ।
hrīmityekākṣaram । oṃ namo bhagavata iti saptākṣarāṇi ।
mahyaṃ medhāṃ prajñāmiti ṣaḍakṣarāṇi । prayaccha
svāheti pañcākṣarāṇi । pañcamo manurbhavati ॥ 5॥
hayagrīvaikākṣareṇa brahmavidyāṃ pravakṣyāmi । brahmā
maheśvarāya maheśvaraḥ saṅkarṣaṇāya saṅkarṣaṇo nāradāya
nārado vyāsāya vyāso lokebhyaḥ prāyacchaditi
hakāroṃsakāromakāroṃ trayamekasvarūpaṃ bhavati । lhau
bījākṣaraṃ bhavati । bījākṣareṇa lhauṃ rūpeṇa tajjāpakānāṃ
sampatsārasvatau bhavataḥ । tatsvarūpajñānāṃ vaidehī
muktiśca bhavati । dikpālānāṃ rājñāṃ nāgānāṃ
kinnarāṇāmadhipatirbhavati । hayagrīvaikākṣarajapaśīlājñayā
sūryādayaḥ svataḥ svasvakarmaṇi pravartante । sarveṣāṃ
bījānāṃ hayagrīvaikākṣarabījamanuttamaṃ mantrarājātmakaṃ
bhavati । lhauṃ hayagrīvasvarūpo bhavati । amṛtaṃ kurukuru svāhā ।
tajjāpakānāṃ vāksiddhiḥ śrīsiddhiraṣṭāṅgayogasiddhiśca
bhavati । agamyāgamanātpūto bhavati । patitasambhāṣaṇātpūto
bhavati । brahmahatyādipātakairmukto bhavati । gṛhaṃ gṛhapatiriva
dehī dehānte paramātmānaṃ praviśati । prajñānamānandaṃ brahma
tattvamasi ayamātmā brahma ahaṃ brahmāsmīti mahāvākyaiḥ
pratipāditamarthaṃ ta ete mantrāḥ pratipādayanti । svaravyañjanabhedena
dvidhā ete । athānumantrāñjapati ।
yadvāgvadantyavicetanāni rāṣṭrī devānāṃ niṣasāda mandrā ।
catasra ūrjaṃ duduhe payāṃsi kva svidasyāḥ paramaṃ jagāma ॥ 1॥
gaurīrmimāya salilāni takṣatyekapadī dvipadī sā catuṣpadī ।
aṣṭāpadī navapadī babhūvuṣī sahasrākṣarā parame vyoman ॥ 2॥
oṣṭhāpidhānā nakulī dantaiḥ parivṛtā paviḥ ।
sarvasyai vāca īśānā cāru māmiha vādayeti ca vāgrasaḥ ॥ 3॥
sasarparīramatiṃ bādhamāna bṛhanmimāya jamadagnidatta ।
āsūryasya duritā tanāna śravo deveṣvamṛtamajuryam ॥ 4॥
ya imāṃ brahmavidyāmekādaśyāṃ paṭheddhayagrīvaprabhāvena
mahāpuruṣo bhavati । sa jīvanmukto bhavati । oṃ namo brahmaṇe
dhāraṇaṃ me astvanirākaraṇaṃ dhārayitā bhūyāsaṃ karṇayoḥ
śrutaṃ mācyoḍhvaṃ mamāmuṣya omityupaniṣat ॥
oṃ bhadraṃ karṇebhiḥ śruṇuyāma devāḥ । bhadraṃ paśyemākṣabhiryajatrāḥ ।
sthirairaṅgaistuṣṭuvāꣳsastanūbhirvyaśema devahitaṃ yadāyuḥ ॥
oṃ svasti na indro vṛddhaśravāḥ । svasti naḥ pūṣā viśvavedāḥ ।
svasti nastārkṣyo ariṣṭanemiḥ । svasti no bṛhaspatirdadhātu ॥
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ॥ hariḥ oṃ tatsat ॥
atha hayagrīvopaniṣatsamāptā ॥
Hayagriva Upanishad or Hayagrivopanishad (Sanskrit: हयग्रीव उपनिषत्) is one of 108 Upanishadic Hindu scriptures, written in Sanskrit language. It is dedicated to Hayagriva, the horse-faced form of the god Vishnu.[1] It belongs to the Vaishnava sect, which worships Vishnu, and is associated with the Atharvaveda.[2] The Hayagriva Upanishad primarily deals about the mantras (incantations) that should be used to worship Hayagriva who is most learned in the form of Chitta (mind) personifies the Vedas.
Vedanta Desika, the Sri Vaishnava saint and guru, is said to have been taught the Hayagriva mantras from this Upanishad by Garuda at Thiruvanthipuram
The Hayagriva Upanishad has 20 verses and is divided into two chapters. It is narrated as a sermon by the god Brahma to his son Sage Narada. The text opens with an invocation to the god Vishnu, who is exalted as a Supreme Being, ruler and god of the Universe. He is requested to shower auspiciousness on the devotee. Indra, Garuda, the Sun, and Brihaspati are also invoked for welfare of all.[4][5][6]
Narada asks his divine father Brahma to grant him the knowledge of Brahman, which absolves one of all sins and grants spiritual and material wealth. Brahma declares that one who "masters" the mantras of Hayagriva becomes an expert in the scriptures Shrutis ("heard knowledge"), Smritis (memorized knowledge), Itihasas (Hindu epics, literally "history"), and Puranas and is bestowed with wealth. Brahma then starts narrating the various mantras that are used in Hayagriva's worship.[4][5][6]
The first mantra salutes Hayagriva as Vishnu, the ruler of knowledge. He is praised beyond the material universe and as a saviour. The second mantra identifies Hayagriva as the manifestation of the three Vedas — Rigveda, Yajurveda and Samaveda — and Om. He is credited to have brought the Vedas to earth and is described as horse-headed. The third mantra implores Hayagriva (the personification of the Vedas) to enlighten the reciter of the mantra and says that the god's glories are sung by Om and the Vedas. The sage-authors of these mantras are named as Brahma, Atri, Ravi, Savita, and Bhargava. The poetic meter of the three hymns are mentioned as gayatri, trishtubh, and anushtubh; the presiding deity of the mantras is Hayagriva. The bija (seed-mantra) is Hlaum, the shakti (power) is Soham, the kilaka (nail) is Hlum, the viniyoga are bhoga (enjoyment) and moksha (salvation). Finally, the anga-nyasa are the letters a, u and m. This is followed by a dhyana- mantra that tells about the iconography of the god and is used by a devotee to visualize him while meditating. Hayagriva is described to be radiant like the moon and holds a shankha (conch), chakra (discus) and a book in his three hands, while the fourth makes the maha-mudra hand gesture. The 29-syllabled mantra (Om srim hlaum om namo bhagavate hayagrivaya vishnave mahyam medham prajnam prayaccha svaha) and 28-syllable mantra (Om srim hrim aim aim aim klim klim sauh sauh hrim om namo bhagavate hayagrivaya mahyam medham prajnam prayaccha svaha) are then told, ending the first chapter.[4][5][6]
The second chapter begins with Brahma telling about the one-syllable mantra (bija) of Hayagriva: Hlaum, Brahma told to the god Shiva. Further, Hlaum is said to be transmitted through successive teachers: Brahma, Shiva, Sankarshana, Narada, Vyasa. Vyasa taught it to the world. Hlaum is described as the "king of mantras" – which is recited by Surya and other gods – and the manifestation of Hayagriva himself. One who recites the mantra is said to attain supreme knowledge and emancipation as well as attain rulership of dikpalas (guardian deities of directions), monarchs and nagas (serpents).[4][5][6]
Another mantra Amritam kuru kuru svaha ("Please make me immortal") is said to grant its reciter control over words, wealth and the eight siddhis (supernatural powers). Another mantra Hlaum sakala-samrajyena siddhim kuru kuru svaha is told, followed by advantages of knowing these mantras. One who chants them is said to be cleansed of all sin and become ritually pure. In life, he will control his body and after death, attain salvation. He realizes the true spiritual meanings of the Vedic maxims (Mahavakya) — prajnanam Brahma (Brahman is wisdom), tat tvam asi (You are it)", ayam atma brahma (My soul is Brahman), Aham Brahmasmi (I am Brahman). Four supplementary Vedic mantras are then recited, which are "Yad Vak Vadanthi ...", "Gowrimimaya...", "Oshtapidhana ..." and "Sa Sarpareeramathim ...".[4][5][6]
In tradition of Upanishads, the Hayagriva Upanishad ends by mentioning the merits of the text. The canon declares that one who recites the Hayagriva Upanishad on ekadashi (11th lunar day, which is sacred to Vishnu) would be blessed with Hayagriva's grace and become a great person as well as attain salvation. The text ends with a prayer that this knowledge of the Brahman may remain with the devotee and may he never forget God and these mantras.
Hayagriva Upanishad
(Part of the Atharva Veda)
Introduction:
Hayagriva is an incarnation of Vishnu with the head of a horse. The Hayagriva Upanishad extols Vishnu in the form of Hayagriva. It also provides instructions on how to chant Hayagriva mantras.
Translation by Shri P. R. Ramachander, reproduced with his graceful consent
The Upanishad:
Om ! O Devas, may we hear with our ears what is auspicious; May we see with our eyes what is auspicious, O ye worthy of worship ! May we enjoy the term of life allotted by the Devas, Praising them with our body and limbs steady ! May the glorious Indra bless us ! May the all-knowing Sun bless us ! May Garuda, the thunderbolt for evil, bless us ! May Brihaspati grant us well-being ! Om ! Let there be Peace in me ! Let there be Peace in my environment ! Let there be Peace in the forces that act on me !
Om Shanti ! Shanti ! Shanti !
First Chapter
1.1 Hari Om. Narada approached Lord Brahma and requested him, “Oh, God please teach me that knowledge of Brahman by which all sins can be destroyed quickly and the wisdom of Brahman is realized and one is blessed with all the wealth.” Lord Brahma told as follows:
The one who masters the mantras for which Lord Hayagreeva is the master would know Sruthi (heard knowledge), Smrithi (memorized knowledge), Ithihasas (history) and Puranas (epics) and would be blessed with all types of wealth. Those Mantras are as follows:
1.2 Hey, Lord Hayagreeva, who is the form of the holy mind, who saves everybody and who is the King of Knowledge, Salutations to you, Swaha, Swaha.
1.3 Hey , Lord Hayagreeva, who has the form of Rig, Yajur and Sama Vedas, who brought these Vedas to earth, who has the shape of the singing of Pranava, and who has a horse head, Salutations to you, Swaha, Swaha.
1.4 Hey Lord Hayagreeva, who is being sung by the song of Pranava, who is the God for all those Gods of words, who is the personification of all Vedas, and who is beyond thought, teach us everything . Salutations to you, Swaha, Swaha.
1.5 For the 29 lettered mantra of Hayagreeva, Brahma, Athri ,Surya and Bhargava are the sages, Gayathri, Trushtup and Anushtup are the meters, God is Hayagreeva himself, root is the sound “Lhowm (hsowm), Strength (Shakthi) is Hoham, Keelaga (the nail) is Lhoom (Shoom), Viniyoga is Bhoga, Moksha and the symbolic rite with hands is the letters Aa, Uu and Ma.
The prayer is:
I meditate on that Hayagreeva, Who has the glitter of the full moon, Who holds the conch, wheel, the great stamp and the book in his hands.
The 29 lettered Hayagreeva mantra is:
Om Sreem, lhowm (Hsowm), Om Namo Bhagawathe, Hayagreevaya, Vishnave, Mahyam, Medham, Pragnam, Prayascha Swaha!
1.6 The 28 lettered Hayagreeva mantra is:
Om, Sreem, Im, Im, Im , Kleem, Kleem, Sow, Sow, Hreem, Om Namo Bhagawathe, Mahyam, Medham Pragnam, Prayascha Swaha!
Second Chapter
2.1 I will now tell you that ‘Hayagreeva knowledge’ of Brahman which is of one letter. That is the root letter Lhoum (hsoum). Among all the roots, this Hayagreeva single letter root is the king of mantras.
2.2 Chanting of the mantra “Lhoum (hsoum) Amrutham Kuru Swaha!”, gives one the mastery over words, wealth and the eight occult powers.
2.3 The mantra “Lhoum (hsoum) Sakala Samrajya Sidhim Kuru Kuru Swaha” tells us the secret of the great Vedic sayings like “Pragnanam Anandam Brahma (Brahmam is the realized happiness)”, “Tat Tvam Asi (You are it)”, “Ayam Atma Brahma (My soul is Brahma)” and “Aham Brahmasmi (I am Brahmam)”. The same letter “Lhoum” and “hsoum” are the same vowels though different and give worldly pleasures and salvation respectively.
2.4-2.7 After the chanting of Hayagreeva Mantra, it is normal to chant the Vedic mantras starting with 1.Yad Vak Vadanthi…. 2. Gowrimimaya… 3 Oshtapidhana and 4. Sa Sarpareeramathim……
One who reads this ‘Hayagreeva knowledge’ of Brahmam on the Ekadasi day, would become a great man because of the blessings of Hayagreeva. He would get salvation. Upanishad says, "the knowledge of Brahmam which is taught with the mantra ending with 'Om Namo Brahmane’ would never leave his heart".
Om ! O Devas, may we hear with our ears what is auspicious; May we see with our eyes what is auspicious, O ye worthy of worship ! May we enjoy the term of life allotted by the Devas, Praising them with our body and limbs steady ! May the glorious Indra bless us ! May the all-knowing Sun bless us ! May Garuda, the thunderbolt for evil, bless us ! May Brihaspati grant us well-being ! Om ! Let there be Peace in me ! Let there be Peace in my environment ! Let there be Peace in the forces that act on me !
Here ends the Hayagriva Upanishad, as contained in the Atharva Veda.
Om Shanti ! Shanti ! Shanti !
1 comment:

Sree said...

🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML