గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Monday, 10 October 2016

సూర్యోపనిషత్సూర్యోపనిషత్


ఓం భద్రం కర్ణేభి: శృణుయామ దేవా: !
భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రా: !
స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాగం సస్తనూభి: !
వ్యశేమ దేవహితం యదాయు: !
స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవా: !
స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదా: !
స్వస్తినస్తార్ష్క్యో అరిష్టనేమి: !
స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు !!
ఓం శాంతి: శాంతి: శాంతి: !!!

ఓం అథ సూర్యాథర్వాఙ్గిరసం వ్యాఖ్యాస్యామ: !
బ్రహ్మా ఋషి: !
గాయత్రీ ఛన్ద: !
ఆదిత్యో దేవతా !
హంస: సోఁహమగ్ని నారాయణయుక్తం బీజమ్ !
హృల్లేఖా శక్తి: !
వియదాదిసర్గసంయుక్తం కీలకమ్ !
చతుర్విధపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థే వినియోగ: !
షట్ స్వరారూఢేన బీజేన షడఙ్గం రక్తామ్బుజ సంస్థితం
సప్తాశ్వరథినం హిరణ్యవర్ణం చతుర్భుజం పద్మద్వయాఁభయవరదహస్తం
కాలచక్రప్రణేతారం శ్రీసూర్యనారాయణ య ఏవం వేద స వై బ్రాహ్మణ: !!

ఓ భూర్భువ సువ: !
తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి !
ధి యో యో న: ప్రచోదయాత్ !
సూర్య ఆత్మా జగతస్తస్థుషశ్చ !
సూర్యాద్వై ఖల్విమాని భూతాని జాయస్తే !
సూర్యాద్యజ్ఞ: పర్జన్యోఁన్నమాత్మా !

నమస్తే ఆదిత్య !
త్వమేవ ప్రత్యక్షం కర్మ కర్తాసి !
త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి !
త్వమేవ ప్రత్యక్షం విష్ణురసి !
త్వమేవ ప్రత్యక్షం రుద్రోఁసి !
త్వమేవ ప్రత్యక్షం ఋగసి !
త్వమేవ ప్రత్యక్షం యజురసి !
త్వమేవ ప్రత్యక్షం సామాసి !
త్వమేవ ప్రత్యక్షమథర్వాసి !
త్వమేవ సర్వం ఛన్దోఁసి !

ఆదిత్యాద్వాయుర్జాయతే !
ఆదిత్యాద్భూమిర్జాయతే !
ఆదిత్యాదాపోజాయస్తే !
ఆదిత్యాజ్జ్యోతిర్జాయతే !
ఆదిత్యాద్ వ్యోమ దిశో జాయస్తే !
ఆదిత్యాద్ దేవా జాయస్తే !
ఆదిత్యాద్ వేదా జాయస్తే !
ఆదిత్యో వా ఏష ఏతన్మణ్డలం తపతి !
అసావాదిత్యో బ్రహ్మా !
ఆదిత్యోఁన్త:కరణ - మనోబుద్ధి - చిత్తాహంకారా: !
ఆదిత్యో వై వ్యానస్సమానోదానోఁపాన: ప్రాణ: !
ఆదిత్యో వై శ్రోత్ర - త్వక్ చశౄరసనధ్రాణా: !
ఆదిత్యో వై వాక్పాణిపాదపాయుపస్థా: !
ఆదిత్యోవై శబ్దస్పర్శరూపరసగన్ధా: !
ఆదిత్యో వై వచనాదానాగమన విసర్గానన్దా: !

ఆనన్దమయో విజ్ఞానమయో విజ్ఞానఘన ఆదిత్య: !
నమో మిత్రాయ భానవే మృత్యోర్మా పాహి !
భ్రాజిష్ణవే విశ్వహేతవే నమ: !
సూర్యాద్భవన్తి భూతాని సూర్యేణ పాలితాని తు !
సూర్యే లయం ప్రాప్నువన్తి య: సూర్య: సోఁహమేవ చ !
చక్షుర్నో దేవ: సవితా చక్షుర్న ఉత పర్వత: !
చక్షు-ర్ధాతా దధాతు న: !
ఆదిత్యాయ విద్మహే సహస్రకిరణాయ ధీమహి !
తన్న: సూర్య: ప్రచోదయాత్ !

సవితా పశ్చాత్తాత్ సవితా పురస్తాత్ సవితోత్తరాత్తాత్ సవితా ధరాత్తాత్ !
సవితా న: సువతు సర్వతాతిఁ సవితా నో రాసతాం దీర్ఘమాయు: !

ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మా !
ఘృణిరితి ద్వే అక్షరే !
సూర్య ఇత్యక్షరద్వయమ్ !
ఆదిత్య ఇతి త్రీణ్యక్షరాణి !
ఏతస్వైవ సూర్యస్యాష్టాక్షరో మను: !

య: సదాహరహర్ జపతి స వై బ్రాహ్మణో భవతి స వై బ్రాహ్మణో భవతి !
సూర్యాభిముఖో జప్త్వా, మహావ్యాధి భయాత్ ప్రముచ్యతే !
అలక్ష్మీర్నశ్యతి !
అభక్ష్య భక్షణాత్ పూతో భవతి !
అగమ్యాగమనాత్ పూతో భవతి !
పతిత సంభాషణాత్ పూతో భవతి !
అసత్ సంభాషనాత్ పూతో భవతి !

మధ్యాహ్నే సూర్యాభిముఖ: పఠేత్ !
సద్యోత్పన్నఞ్చ మహాపాతకాత్ ప్రముచ్యతే !
సైషా సావిత్రీం విద్యాం న కించిదపి న కస్మైచిత్ప్రశంసయేత్ !
య ఏతాం మహాభాగ: ప్రాత: పఠతి, స భాగ్యవాన్ జాయతే పశూన్విన్దతి !
వేదార్థం లభతే !
త్రికాలమేతజ్జప్త్వా, క్రతుశతఫలమవాప్నోతి !
హస్తాదిత్యే జపతి,
స మహామృత్యుం తరతి స మహామృత్యుం తరతి య ఏవం వేద !
ఓం శాంతి: శాంతి: శాంతి:!!
-
Surya Upanishad Sanskrit: सूर्य उपनिषत् or Suryopanishad Sanskrit: सुर्योपनिषत् is one of 108 Upanishadic Hindu scriptures, written in Sanskrit language. It is among the 31 Upanishads associated with the Atharvaveda.[1] It is one of the 25 Samanya Upanishads.[2] In this Upanishad, Atharvangiras, a combination name of the two sages Atharvan and Angiras, said to be the original propounders of the Vedas, particularly Atharvaveda (which is roughly dated to the late 2nd millennium BC), extoll the virtues of Surya, the Sun God.[3] The Upanishad states that Surya's rays are where sages, saints and gods are resident, and hence offering prayers to Surya is essential to achieve everything in life. It is also stated that according to Vedas while propitiating ritual functions seeking good results the person should face the east.[4] According to this Upanishad, Surya is the creator, protector, and destroyer who is responsible for the presence of Agni (fire), Vayu (air), Jal (water), Prithvi (earth) and sky in their respective domains

The Surya Upanishad begins with an invocation to the gods in general, and then the specific deities are named: Indra, Surya, Garuda and Brihaspati. The prayers seek blessings of eyes and ears to pray and offer obeisance; to give the reciter a life span that the divine being ordains; bestow goodness; and usher peace in the world.[6]

The sages Atharvangiras explain that Surya, the Sun God is known by various names like Savitar (Vedic Solar deity), Aditya, Mitra, and Soma. The "seer" or the prophet is identified with Brahma, the metre Gayatri (Vedic meter), "Hamsas so'ham" (breath inhalation and exhalation from the right and left nostrils respectively), "hrillekha or hrim" (Hrim is called the Hrillekha which is a hymn to Surya), and the akash (sky) where Surya is permanently resident. Recitation of these mantras enunciated by Atharvangiras to Surya will result in attainment of the "four human goals", the four Puruṣārthas) in life namely, Dharma (righteousness, moral values), Artha (prosperity, economic values), Kāma (pleasure, psychological values) and Mokṣa (liberation, spiritual values).[6]

The Upanishad states that Surya is Aditya who creates Vayu (air), Bhumi (earth), water, Agni (fire), sky, directions, Devas, Vedas; he burns the globe; represents Brahman, antahkarana (inner organ), consciousness, "intellect", ego, Prana (life force), panchabhuta (the five elements), the "five sense organs and five motor organs" and their functional perceptions and actions; and happiness.[6]

Surya, as a Brahmin, has knowledge of Narayana, ordains the Kalachakra (the time cycle), has four arms, is seated on two lotus flowers, and rides the Ratha (seven horses drawn chariot), which is set in a red lotus flower. Yajna (ritual offerings), Parjanya (creation of cloud and rain), food (nutrition for the body) and spirit (one’s consciousness) are his creations. Surya represents Brahman, Rudra, Vishnu, Rigveda and so forth, and also all the metre in Sanskrit Vedas. Surya is not only the creator but also the destroyer of all living beings and he is the divine Savitr who resides in our eyes and provides inspiration. He is all pervading.[6]

The ashtakshara (eight syllables) mantra worship of Surya is explained in this Upanishad as composed of: Brahman represented by the single letter Om; the Ghrini formed of two letters; Surya made up of two letters; and Aditya comprising three letters. Reciting this mantra every day, facing the sun, washes away all types of misdeeds, bestows good health, wealth and happiness. Offering prayers to Surya during noon washes away "five great sins". Prayer at sunrise will usher luck and all round prosperity

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML