గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Monday, 10 October 2016

॥ శ్రీసరస్వతీరహస్యోపనిషత్ ॥॥ శ్రీసరస్వతీరహస్యోపనిషత్ ॥

ప్రతియోగివినిర్ముక్తబ్రహ్మవిద్యైకగోచరమ్ ।
అఖణ్డనిర్వికల్పం తద్రామచన్ద్రపదం భజే ॥


ఓం వాఙ్మే మనసి ప్రతిష్ఠితా
మనో మే వాచి ప్రతిష్ఠితమ్ ॥

ఆవిరావీర్మ ఏధి వేదస్య మ ఆణీస్థః
శృతం మే మా ప్రహాసీః అనేనాధీతేనాహోరాత్రాన్సన్దధామి
ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి ॥

తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు
అవతు మామవతు వక్తారమవతు వక్తారమ్ ॥

ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ॥

హరిః ఆఊమ్ ॥

ఋషయో హ వై భగవన్తమాశ్వలాయనం సమ్పూజ్య పప్రచ్ఛుః
కేనోపాయేన తజ్జ్ఞానం తత్పదార్థావభాసకమ్ । యదుపాసనయా
తత్త్వం జానాసి భగవన్వద ॥ ౧॥

సరస్వతీదశశ్లోక్యా సఋచా బీజమిశ్రయా ।
స్తుత్వా జప్త్వా పరాం సిద్ధిమలభం మునిపుఙ్గవాః ॥ ౨॥

ఋషయః ఊచుః ।
కథం సారస్వతప్రాప్తిః కేన ధ్యానేన సువ్రత ।
మహాసరస్వతీ యేన తుష్టా భగవతీ వద ॥ ౩॥

స హోవాచాశ్వలాయనః ।
అస్య శ్రీసరస్వతీదశశ్లోకీమహామన్త్రస్య ।
అహమాశ్వలాయన ఋషిః । అనుష్టుప్ ఛన్దః ।
శ్రీవాగీశ్వరీ దేవతా । యద్వాగితి బీజమ్ । దేవీం వాచమితి
శక్తిః ।
ఓం ప్రణో దేవీతి కీలకమ్ । వినియోగస్తత్ప్రీత్యర్థే । శ్రద్ధా
మేధా
ప్రజ్ఞా ధారణా వాగ్దేవతా మహాసరస్వతీత్యేతైరఙ్గన్యాసః ॥

నీహారహారఘనసారసుధాకరాభాం
కల్యాణదాం కనకచమ్పకదామభూషామ్ ।
ఉత్తుఙ్గపీనకుచకుమ్భమనోహరాఙ్గీం
వాణీం నమామి మనసా వచసా విభూత్యై ॥ ౧॥

ఓం ప్రణో దేవీత్యస్య మన్త్రస్య భరద్వాజ ఋషిః ।
గాయత్రీ ఛన్దః । శ్రీసరస్వతీ దేవతా । ప్రణవేన
బీజశక్తిః కీలకమ్ । ఇష్టార్థే వినియోగః । మన్త్రేణ న్యాసః ॥

యా వేదాన్తార్థతత్త్వైకస్వరూపా పరమార్థతః ।
నామరూపాత్మనా వ్యక్తా సా మాం పాతు సరస్వతి ॥ ౧॥

ఓం ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజేనీవతీ ।
ధీనామవిత్ర్యవతు ॥ ౧॥

ఆ నో దివ ఇతి మన్త్రస్య అత్రిరృషిః । త్రిష్టుప్ ఛన్దః ।
సరస్వతీ దేవతా । హ్రీమితి బీజశక్తిః కీలకమ్ । ఇష్టార్థే
వినియోగః ।
మన్త్రేణ న్యాసః ॥

యా సాఙ్గోపాఙ్గ వేదేషు చతుర్శ్వేకైవ గీయతే ।
అద్వైతా బ్రహ్మణః శక్తిః సా మాం పాతు సరస్వతీ ॥

హ్రీం ఆ నో దివో బృహతః పర్వతాదా
సరస్వతీ యజతాగం తు యజ్ఞమ్ ।
హవం దేవీ జుజుషాణా ఘృతాచీ
శగ్మాం నో వాచముషతీ శ్రుణోతు ॥ ౨॥

పావకా న ఇతి మన్త్రస్య । మధుచ్ఛన్ద ఋషిః ।
గాయత్రీ ఛన్దః । సరస్వతీ దేవతా ।
శ్రీమితి బీజశక్తిః కీలకమ్ । ఇష్టార్థే వినియోగః ।
మన్త్రేణ న్యాసః ॥

యా వర్ణపదవాక్యార్థస్వరూపేణైవ వర్తతే ।
అనాదినిధనానన్తా సా మాం పాతు సరస్వతీ ॥

శ్రీం పావకా నః సరస్వతీ వాజేభిర్వాజినీవతీ ।
యజ్ఞం వష్టు ధియా వసుః ॥ ౩॥

చోదయత్రీతి మన్త్రస్య మధుచ్ఛన్ద ఋషిః ।
గాయత్రీ ఛన్దః । సరస్వతీ దేవతా ।
బ్లూమితి బీజశక్తిః కీలకమ్ । మన్త్రేణ న్యాసః ॥

అధ్యాత్మమధిదైవం చ దేవానాం సమ్యగీశ్వరీ ।
ప్రత్యగాస్తే వదన్తీ యా సా మాం పాతు సరస్వతీ ॥

బ్లూం చోదయిత్రీ సూనృతానాం చేతన్తీ సుమతీనామ్ ।
యజ్ఞం దధే సరస్వతీ ॥ ౪॥

మహో అర్ణ ఇతి మన్త్రస్య । మధుచ్ఛన్ద ఋషిః ।
గాయత్రీ ఛన్దః । సరస్వతీ దేవతా । సౌరితి బీజశక్తిః
కీలకమ్ । మన్త్రేణ న్యాసః ।
అన్తర్యామ్యాత్మనా విశ్వం త్రైలోక్యం యా నియచ్ఛతి ।
రుద్రాదిత్యాదిరూపస్థా యస్యామావేశ్యతాం పునః ।
ధ్యాయన్తి సర్వరూపైకా సా మాం పాతు సరస్వతీ ।
సౌః మహో అర్ణః సరస్వతీ ప్రచేతయతి కేతునా ।
ధియో విశ్వా విరాజతి ॥ ౫॥

చత్వారి వాగితి మన్త్రస్య ఉచథ్యపుత్రో దీర్ఘతమా ఋషిః ।
త్రిష్టుప్ ఛన్దః । సరస్వతీ దేవతా । ఐమితి బీజశక్తిః
కీలకమ్ । మన్త్రేణ న్యాసః ।
యా ప్రత్యగ్దృష్టిభిర్జీవైర్వ్యజ్యమానానుభూయతే ।
వ్యాపిని జ్ఞప్తిరూపైకా సా మాం పాతు సరస్వతీ ॥

ఐం చత్వారి వాక్ పరిమితా పదాని
తాని విదుర్బ్రాహ్మణా యే మనీషిణః ।
గుహా త్రీణి నిహితా నేఙ్గయన్తి
తురీయం వాచో మనుష్యా వదన్తి ॥ ౬॥

యద్రాగ్వదన్తీతి మన్త్రస్య భార్గవ ఋషిః ।
త్రిష్టుప్ ఛన్దః । సరస్వతీ దేవతా ।
క్లీమితి బీజశక్తిః కీలకమ్ । మన్త్రేణ న్యాసః ।
నామజాత్యాదిమిర్భేదైరష్టధా యా వికల్పితా ।
నిర్వికల్పాత్మనా వ్యక్తా సా మాం పాతు సరస్వతీ ॥

క్లీం యద్వాగ్వదన్త్యవిచేతనాని
రాష్ట్రీ దేవానాం నిషసాద మన్ద్రా ।
చతస్ర ఊర్జం దుదుహే పయాంసి
క్వ స్విదస్యాః పరమం జగామ ॥ ౭॥

దేవీం వాచమితి మన్త్రస్య భార్గవ ఋషిః ।
త్రిష్టుప్ ఛన్దః । సరస్వతీ దేవతా ।
సౌరితి బీజశక్తిః కీలకమ్ । మన్త్రేణ న్యాసః ।
వ్యక్తావ్యక్తగిరః సర్వే వేదాద్యా వ్యాహరన్తి యామ్ ।
సర్వకామదుఘా ధేనుః సా మాం పాతు సరస్వతీ ॥

సౌః దేవీం వాచమజనయన్త
దేవాస్తా విశ్వరూపాః పశవో వదన్తి ।
సా నో మన్ద్రేషమూర్జం దుహానా
ధేనుర్వాగస్మానుపసుష్టుతైతు ॥౮॥

ఉత త్వ ఇతి మన్త్రస్య బృహస్పతిరృశిః ।
త్రిష్టుప్ఛన్దః । సరస్వతీ దేవతా ।
సమితి బీజశక్తిః కీలకమ్ । మన్త్రేణ న్యాసః ।
యాం విదిత్వాఖిలం బన్ధం నిర్మథ్యాఖిలవర్త్మనా ।
యోగీ యాతి పరం స్థానం సా మాం పాతు సరస్వతీ ॥

సం ఉత త్వః పశ్యన్న దదర్శ వాచముత త్వః
శృణ్వన్న శృణోత్యేనామ్ । ఉతో త్వస్మై తన్వం ౧ విసస్రే
జాయేవ పత్య ఉశతీ సువాసాః ॥ ౯॥

అమ్బితమ ఇతి మన్త్రస్య గృత్సమద ఋషిః ।
అనుష్టుప్ ఛన్దః । సరస్వతీ దేవతా ।
ఐమితి బీజశక్తిః కీలకమ్ । మన్త్రేణ న్యాసః ।
నామరూపాత్మకం సర్వం యస్యామావేశ్య తం పునః ।
ధ్యాయన్తి బ్రహ్మరూపైకా సా మాం పాతు సరస్వతీ ॥

ఐం అమ్బితమే నదీతమే దేవితమే సరస్వతీ ।
అప్రశస్తా ఇవ స్మసి ప్రశస్తిమమ్బ నస్కృధి ॥ ౧౦॥

చతుర్ముఖముఖామ్భోజవనహంసవధూర్మమ ।
మానసే రమతాం నిత్యం సర్వశుక్లా సరస్వతీ ॥ ౧॥

నమస్తే శారదే దేవి కాశ్మీరపురవాసినీ ।
త్వామహం ప్రార్థయే నిత్యం విద్యాదానం చ దేహి మే ॥ ౨॥

అక్షసూత్రాఙ్కుశధరా పాశపుస్తకధారిణీ ।
ముక్తాహారసమాయుక్తా వాచి తిష్ఠతు మే సదా ॥ ౩॥

కమ్బుకణ్ఠీ సుతామ్రోష్ఠీ సర్వాభరణభూషితా ।
మహాసరస్వతీ దేవీ జిహ్వాగ్రే సంనివిశ్యతామ్ ॥ ౪॥

యా శ్రద్ధా ధారణా మేధా వాగ్దేవీ విధివల్లభా ।
భక్తజిహ్వాగ్రసద్నా శమాదిగుణదాయినీ ॥ ౫॥

నమామి యామినీనాథలేఖాలఙ్కృతకున్తలామ్ ।
భవానీం భవసన్తాపనిర్వాపణసుధానదీమ్ ॥ ౬।
యః కవిత్వం నిరాతఙ్కం భక్తిముక్తీ చ వాఞ్ఛతి ।
సోఽభ్యైర్చ్యైనాం దశశ్లోక్యా నిత్యం స్తౌతి సరస్వతీమ్ ॥ ౭॥

తస్యైవం స్తువతో నిత్యం సమభ్యర్చ్య సరస్వతీమ్ ।
భక్తిశ్రద్ధాభియుక్తస్య షణ్మాసాత్ప్రత్యయో భవేత్ ॥ ౮॥

తతః ప్రవర్తతే వాణీ స్వేచ్ఛయా లలితాక్షరా ।
గద్యపద్యాత్మకైః శబ్దైరప్రమేయైర్వివక్షితైః ॥ ౯॥

అశ్రుతో బుధ్యతే గ్రన్థః ప్రాయః సారస్వతః కవిః ।
ఇత్యేవం నిశ్చయం విప్రాః సా హోవాచ సరస్వతీ ॥ ౧౦॥

ఆత్మవిద్యా మయా లబ్ధా బ్రహ్మణైవ సనాతనీ ।
బ్రహ్మత్వం మే సదా నిత్యం సచ్చిదానన్దరూపతః ॥ ౧౧॥

ప్రకృతిత్వం తతః సృష్టం సత్త్వాదిగుణసామ్యతః ।
సత్యమాభాతి చిచ్ఛాయా దర్పణే ప్రతిబిమ్బవత్ ॥ ౧౨॥

తేన చిత్ప్రతిబిమ్బేన త్రివిధా భాతి సా పునః ।
ప్రకృత్యవచ్ఛిన్నతయా పురుషత్వం పునశ్చ తే ॥ ౧౩॥

శుద్ధసత్త్వప్రధానాయాం మాయాయాం బిమ్బితో హ్యజః ।
సత్త్వప్రధానా ప్రకృతిర్మాయేతి ప్రతిపాద్యతే ॥ ౧౪॥

సా మాయా స్వవశోపాధిః సర్వజ్ఞస్యేశ్వరస్య హి ।
వశ్యమాయత్వమేకత్వం సర్వజ్ఞత్వం చ తస్య తు ॥ ౧౫॥

సాత్త్వికత్వాత్సమష్టిత్వాత్సాక్షిత్వాజ్జగతామపి ।
జగత్కర్తుమకర్తుం వా చాన్యథా కర్తుమీశతే ॥ ౧౬॥

యః స ఈశ్వర ఇత్యుక్తః సర్వజ్ఞత్వాదిభిర్గుణైః ।
శక్తిద్వయం హి మాయయా విక్షేపావృత్తిరూపకమ్ ॥ ౧౭॥

విక్షేపశక్తిర్లిఙ్గాదిబ్రహ్మాణ్డాన్తం జగత్సృజేత్ ।
అన్తర్దృగ్దృశ్యయోర్భేదం బహిశ్చ బ్రహ్మసర్గయోః ॥ ౧౮॥

ఆవృణోత్యపరా శక్తిః సా సంసారస్య కారణమ్ ।
సాక్షిణః పురతో భాతం లిఙ్గదేహేన సంయుతమ్ ॥ ౧౯॥

చితిచ్ఛాయా సమావేశాజ్జీవః స్యాద్వ్యావహారికః ।
అస్య జీవత్వమారోపాత్సాక్షిణ్యప్యవభాసతే ॥ ౨౦॥

ఆవృతౌ తు వినష్టాయాం భేదే భాతేఽపయాతి తత్ ।
తథా సర్గబ్రహ్మణోశ్చ భేదమావృత్య తిష్ఠతి ॥ ౨౧॥

యా శక్తిస్త్వద్వశాద్బ్రహ్మ వికృతత్వేన భాసతే ।
అత్రాప్యావృతినాశేన విభాతి బ్రహ్మసర్గయోః ॥ ౨౨॥

భేదస్తయోర్వికారః స్యాత్సర్గే న బ్రహ్మణి క్వచిత్ ।
అస్తి భాతి ప్రియం రూపం నామ చేత్యంశపఞ్చకమ్ ॥ ౨౩॥

ఆద్యత్రయం బ్రహ్మరూపం జగద్రూపం తతో ద్వయమ్ ।
అపేక్ష్య నామరూపే ద్వే సచ్చిదానన్దతత్పరః ॥ ౨౪॥

సమాధిం సర్వదా కుర్యాధృదయే వాథ వా బహిః ।
సవికల్పో నిర్వికల్పః సమాధిర్ద్వివిధో హృది ॥ ౨౫॥

దృశ్యశబ్దానుభేదేన స వికల్పః పునర్ద్విధా ।
కామాద్యాశ్చిత్తగా దృశ్యాస్తత్సాక్షిత్వేన చేతనమ్ ॥ ౨౬॥

ధ్యాయేద్దృశ్యానువిద్ధోఽయం సమాధిః సవికల్పకః ।
అసఙ్గః సచ్చిదానన్దః స్వప్రభో ద్వైతవర్జితః ॥ ౨౭॥

అస్మీతిశబ్దవిద్ధోఽయం సమాధిః సవికల్పకః ।
స్వానుభూతిరసావేశాద్దృశ్యశబ్దాద్యపేక్షితుః ॥ ౨౮॥

నిర్వికల్పః సమాధిః స్యాన్నివాతస్థితదీపవత్ ।
హృదీవ బాహ్యదేశేఽపి యస్మిన్కస్మింశ్చ వస్తుని ॥ ౨౯॥

సమాధిరాద్యసన్మాత్రాన్నామరూపపృథక్కృతిః ।
స్తబ్ధీభావో రసాస్వాదాత్తృతీయః పూర్వవన్మతః ॥ ౩౦॥

ఏతైః సమాధిభిః షడ్భిర్నయేత్కాలం నిరన్తరమ్ ।
దేహాభిమానే గలితే విజ్ఞాతే పరమాత్మని ।
యత్ర యత్ర మనో యాతి తత్ర తత్ర పరామృతమ్ ॥ ౩౧॥

భిద్యతే హృదయగ్రన్థిశ్ఛిద్యన్తే సర్వసంశయః ।
క్షీయన్తే చాస్య కర్మాణి తస్మిన్దృష్టే పరావరే ॥ ౩౨॥

మయి జీవత్వమీశత్వం కల్పితం వస్తుతో నహి ।
ఇతి యస్తు విజానాతి స ముక్తో నాత్ర సంశయః ॥ ౩౩॥

ఓం వాఙ్మే మనసి ప్రతిష్ఠితా ।
మనో మే వాచి ప్రతిష్ఠితమ్ ।
ఆవిరావీర్మ ఏధి । వేదస్య మ ఆణీస్థః ।
శృతం మే మా ప్రహాసీః ।
అనేనాధీతేనాహోరాత్రాన్సన్దధామి ।
ఋతం వదిష్యామి । సత్యం వదిష్యామి ।
తన్మామవతు । తద్వక్తారమవతు ।
అవతు మామవతు వక్తారమవతు వక్తారమ్ ॥

॥ ఇతి సరస్వతీరహస్యోపనిషత్సమాప్తా ॥

Sarasvati-Rahasya Upanishad
Translated by Dr. A. G. Krishna Warrier
Published by The Theosophical Publishing House, Chennai

Om ! May He protect us both together; may He nourish us both together;
May we work conjointly with great energy,
May our study be vigorous and effective;
May we not mutually dispute (or may we not hate any).
Om ! Let there be Peace in me !
Let there be Peace in my environment !
Let there be Peace in the forces that act on me !

1. The sages, verily, with due reverence, asked the holy Asvalayana: How is that knowledge won which illumines the content of the word Tat ? Tell us that, Holy Sir, by meditation on which you know the Truth.
2. Best of Sages ! I won supreme perfection by exalting Sarasvati with the reciting of the ten verses on Her, as also the Ric stanzas with the ‘seed-syllables’.
3. The sages said: How, by what meditation, Sage of Dedicated Life, is the truth of Sarasvati won ? What pleases the great and sacred goddess Sarasvati ? Speak.
4. Asvalayana then spoke: Of this great mantra of the ten verse on Sarasvati, I, Asvalayana, am the seer. The eight-syllabled Anustubh is the metre; the holy Vagisvari, the divinity; ‘yadvak’ is the seed; ‘devim vacham’ the power; ‘pra no devi’ the lynch-pin; the application (of the mantra) is for pleasing Her; the consecration of limbs is by (invoking) faith, intelligence, wisdom, memory, the goddess of speech and Mahasarasvati.
5. To win plenitude of speech, in my heart I salute the goddess Sarasvati, who shines like snow, pearls, camphor and the moon; who confers auspicious blessing; is decked with garlands of golden Champaka blossoms; and charms the mind by her figure with the lofty, rounded bosom.
6. Of this mantra (pra no devi), Bharadvaja is the seer; Gayatri, the metre; Sri Sarasvati, the divinity; OM, the seed, power and lynch-pin; its application is for gaining whatever is desired; consecration is with the mantra.
7. Her nature the essence of Vedanta’s sense,
She the Supreme Sovereign,
Manifest as name and form –
May Sarasvati guard me !
8. OM !
May the goddess Sarasvati,
Dispenser of nourishment,
Guardian of thoughts,
Protect us ever !
9. Of this mantra (a no divah), Atri is the seer; Tristubh, the metre; Sarasvati, the divinity; HRIM, the seed, power and lynch-pin; its application is for gaining whatever is desired; its application is for gaining whatever is desired; consecration of limbs is with the mantra.
10. The only one extolled in Vedas four
And their ancillaries; the non-dual
Potency of Brahman – May She, divine
Sarasvati, protect me !
11. HRIM
From heaven, from the giant clouds,
Let holy Sarasvati come
To our sacrifice; listening
Kindly to the call, may the Queen
Of Waters gladly hear our sweet words !
12. Of this mantra (pavaka nah), Madhucchandas is the seer; Gayatri, is the metre; Sarasvati, the divinity; SRIM, the seed, power and lynch-pin; its application is for gaining whatever is desired; consecration is with the mantra.
13. Existing solely in the form of sense,
Of sentence, word and letter,
Without beginning and without end –
May She, infinite Sarasvati, protect me !
14. SRIM
The purifier Sarasvati,
Dispenser of nourishment,
Treasure of intelligence –
May She accept our sacrifice !
15. Of this mantra (chodayitri), Madhucchandas is the seer; Gayatri, the metre; Sarasvati, the divinity; BLUM, the seed, power and lynch-pin; consecration is with the mantra.
16. In the self, among the gods,
The Sovereign Mistress of the gods
Dwells inwardly, forth uttering –
May Sarasvati protect me !
17. BLUM
Inspirer of truthful words,
Awakener of noble minds,
Sarasvati receives worship.
18. Of this mantra (maho arnah), Madhucchandas is the seer; Gayatri, the metre; Sarasvati, the divinity; SAUH, the seed, power and lynch-pin; consecration is with the mantra.
19. She as the inner controller
Rules over all in the three worlds,
Dwells as Rudra, the Sun and others –
May that Sarasvati protect me !
20. SAUH
Sarasvati shines splendidly –
Vast sheet of water – who confers
Wisdom and vivifies all thought.
21. Of this mantra (chatvari vak), the seer is Uchathyaputra; Tristubh, the metre; Sarasvati, the divinity; AIM, the seed, power and lynch-pin; consecration is with the mantra.
22. Being manifested, She is experienced
By sages looking inwardly;
Pervasive, one, form of awareness,
May Sarasvati protect me !
23. AIM
Speech is confined to four groups of words.
These, intelligent Brahmans know.
Hidden in the cave, the three do not stir --
The fourth group men speak forth.
24. Of this mantra (yadvak), the seer is Bhargava; Tristubh, the metre; Sarasvati, the divinity; KLIM, the seed, power and lynch-pin; consecration is with the mantra.
25. Being conceived in eightfold form
Of names, general and the like,
She as the integral is manifest –
May She, Sarasvati, protect me !
26. KLIM
She is the word of inert things;
The Queen of gods dwells silently;
Power milks four energy-streams;
Whither has fled Her supreme form ?
27. Of this mantra (devim vacham), the seer is Bhargava; Tristubh, the metre; Sarasvati, the divinity; SAUH, the seed, power and lynch-pin; consecration is with the mantra.
28. Whom the Vedas and all others
Of distinct or indistinct speech
Speak forth – the cow that yields all desires,
May that Sarasvati protect me !
29. SAUH
The gods, divine Speech engendered !
Her, beasts of all forms speak;
The cow that yields sweet drink and vigour –
To us may lauded Speech appear !
30. Of this mantra (uta tvah), the seer is Brihaspati; Tristubh, the metre; Sarasvati, the divinity; SAM, the seed, power and lynch-pin; consecration is with the mantra.
31. Knowing whom all bonds are cut;
Along all paths the knower hies;
To that supreme abode – (Freedom) –
May She, Sarasvati, protect me !
32. SAM
Though seeing, one does nor behold
Speech; though hearing one does not hear;
To one She does reveal Herself,
As does a well-robed wife in love
Unto her lord.
33. Of this mantra (ambitame), Gritsamada is the seer; Anustubh, the metre; Sarasvati, the divinity; AIM, the seed, power and lynch-pin; consecration is with the mantra.
34. Vesting things of name and form
In Her, meditate they on Her,
Of whom the form is the One Brahman,
May that Sarasvati protect me !
35. AIM
Dearest mother ! Best of rivers !
Greatest goddess ! Sarasvati !
Unbelauded are we, almost –
Mother ! Make for us great name !
36. Female swan amidst the cluster
Of the faces of the four-faced god –
May the all-white Sarasvati
Sport for ever in my mind !
37. Bowing to Thee, Sarada !
Dweller in Kashmir’s city,
The I petition for ever –
Grant me the gift of right knowledge !
38. Holding in Thy hands the string
Of beads, the goad, the noose, the book,
Wearing the necklace of pearls,
Reside Thou ever in my speech !
39. Thy neck is as the conch; thy lip
Deep red; decked with all ornaments
Art thou, goddess Sarasvati !
Great One ! reside on my tongue-tip !
40. Faith, grasp, intelligence Thou art,
Goddess of Speech, spouse of Brahma;
Thy home, the tongue-tip of devout
Souls; Thou the giver of virtues,
Such as restraint of mind’s movements.
41. Obeisance to Thee, O Bhavani !
Whose tresses deck the crescent moon.
Thou art the stream of nectar that
Extinguishes samsara’s heat.
42. Whoso the gift of faultless poesy,
And enjoyment and Freedom seeks,
With these ten verses, worshipping ever,
Bestows rich praise on Sarasvati,
43. To him who thus unfailingly
Worships and lauds Sarasvati,
Who has both faith and devotion,
Conviction comes in six brief months.
44. From him streams forth Sarasvati
Spontaneous, lovely-lettered,
In sounds of poetry and prose
Of import true and unmeasured.
45. A text unheard the poet grasps;
Sarasvati’s being he shares.
46. Sarasvati thus spake:
Through Me even Brahma won
Self-knowledge eternal;
Ever being Truth, Knowledge, Bliss,
Mine is perpetual Brahmanhood,
Without let or hindrance.
47. Thence through equilibrium
Of qualities, Sattva,
Rajas, Tamas, become
I Prakriti; in Me
Chit’s semblance shines,
As reflection in mirror fair.
48. Once more, Prakriti shines
Threefoldwise, through that
Reflection of the Chit;
And as determined by
Prakriti, am I Purusha too verily.
49. The Unborn, in Maya
In which pure Sattva reigns,
Is reflected; Maya,
Prakriti is, that has
Sattva dominant.
50. That Maya is adjunct,
Wholly subordinate
To all-knowing Ishwara;
For, His alone oneness,
Over Maya lordship, and
Omniscience are, in truth.
51. Being of Sattva made,
In essence collective,
Of worlds the spectator,
He is God who holds power
To make, unmake or otherwise
Make the universe; He
Has virtues like all-knowingness.
52. Maya has forces two; one projection,
The other, concealment: the first projects
The world – all that is subtle and all gross.
53. The second veils, within, the gulf
Between the Seer and seen; without,
The gulf between creation and Brahman.
Maya causes endless cosmic flux.
54. Nescience appears in Witness-light,
To subtle body conjoined,
Spirit and mind co-dwelling there
Become jiva phenomenal.
55. His Jivahood,
Through ascription shines forth, also,
In Witness-light; together with
The fall of what conceals, and so,
The shining forth of distinction,
That (Jivahood) disappears, too.
56. So also, through subservience
Of Brahman to the Power which
Veils Its difference from cosmos,
Brahman shines forth in mutations.
57. Here, too, the difference that holds
Between Brahman and the cosmos
Shows not, once Maya’s power which
Conceals falls low; their difference
Is in creation; in Brahman never.
58. Five factors are there here; being,
Shining, loving, form, and name, too;
The first three to Brahman pertain;
Two others constitute the world.
59. Leave aside the last two factors,
Be intent on the former three;
Either in the heart, or without,
Practise always concentration.
60-63. Twofold is concentration
In the human heart: with or without
Aspects; that with aspects is, then,
Twofold, conforming to ‘word’
And ‘object’; desire and its train
Are objects of the mind; of them,
As spectator, meditate on
Consciousness: that concentration
Conforms to objects. ‘I without
Taints am; being, knowing, loving
I am; self-shining, devoid of
Duality’: to ‘word’ conforms.
Thus concentration with aspects.
Abandoning ‘objects’ and ‘words’
For joy of deep Self-experience,
One wins concentration without
Aspects: a flame in windless spot.
64. Like to concentration
In the heart, outside too, in some
Object twofold concentration
Takes place with discrimination
Of name and form from pure Being.
65. The third, as said above, takes place
When taste of bliss to silence leads;
Time may, without a break, be spent
In these six concentrations well.
66. With conceit in body gone,
And Supreme Self realized,
Wherever the mind may roam
There rests immortality.
The knot of heart is cut asunder
And all doubts are slain;
67. All modes of action dwindle away
When the Supreme Self is seen.
68. A finite soul, the supreme God –
These notions are to Me imputed.
They are not real – who knows this,
In truth, is free – doubt is there none.

This is the secret wisdom.

Om ! May He protect us both together; may He nourish us both together;
May we work conjointly with great energy,
May our study be vigorous and effective;
May we not mutually dispute (or may we not hate any).
Om ! Let there be Peace in me !
Let there be Peace in my environment !
Let there be Peace in the forces that act on me !

Here ends the Sarasvati-Rahasyopanishad, included in the Krishna-Yajur-Veda.
No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML