గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Monday, 10 October 2016

దేవీ ఉపనిషత్ ॥దేవీ ఉపనిషత్ ॥

॥ అథ దేవ్యుపనిషత్ ॥

అథర్వవేదీయ శాక్తోపనిషత్ ॥


శ్రీదేవ్యుపనిషద్విద్యావేద్యాపారసుఖాకృతి ।
త్రైపదం బ్రహ్మచైతన్యం రామచన్ద్రపదం భజే ॥

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః
భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః ।
స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాꣳసస్తనూభి-
వ్య।ర్శేమ దేవహితం యదాయుః ॥

స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః
స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః ।
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః
స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధ్హాతు ॥

ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ॥

హరిః ఓం ॥ సర్వే వై దేవా దేవీముపతస్థుః । కాసి త్వం మహాదేవి ।
సాబ్రవీదహం బ్రహ్మస్వరూపిణీ । మత్తః ప్రకృతిపురుషాత్మకం
జగచ్ఛూన్యం చాశూన్యం చ ।
అహమానన్దానానన్దాః విజ్ఞానావిజ్ఞానే అహమ్ । బ్రహ్మా బ్రహ్మణి
వేదితవ్యే । ఇత్యాహాథర్వణి శ్రుతిః ॥ ౧॥

అహం పఞ్చభూతాన్యపఞ్చభూతాని । అహమఖిలం జగత్ ।
వేదోఽహమవేదోఽహమ్ । విద్యాహమవిద్యాహమ్ । అజాహమనజాహమ్ ।
అధశ్చోర్ధ్వం చ తిర్యక్చాహమ్ ।
అహం రుద్రేభిర్వసుభిశ్చరామ్యహమాదిత్యైరుత విశ్వదేవైః ।
అహం మిత్రావరుణావుభౌ బిభర్మ్యహమిన్ద్రాగ్నీ అహమశ్వినావుభౌ ।
అహం సోమం త్వష్టారం పూషణం భగం దధామ్యహమ్ ।
విష్ణుమురుక్రమం బ్రహ్మాణముత ప్రజాపతిం దధామి । అహం
దధామి ద్రవిణం హవిష్మతే సుప్రావ్యే ౩ యజమానాయ సున్వతే ॥ ౨॥

అహం రాష్ట్రీ సఙ్గమనీ వసూనామహం సువే పితరమస్య
మూర్ధన్మమ యోనిరప్స్వన్తః సముద్రే । య ఏవం వేద స
దేవీపదమాప్నోతి । తే దేవా అబ్రువన్ ।
నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః ।
నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః స్మ తామ్ ॥ ౩॥

తామగ్నివర్ణాం తపసా జ్వలన్తీం వైరోచనీం కర్మఫలేషు జుష్టామ్ ।
దుర్గాం దేవీం శరణమహం ప్రపద్యే సుతరాం నాశయతే తమః ॥ ౪॥

దేవీం వాచమజనయన్త దేవాస్తాం విశ్వరూపాః పశవో వదన్తి
। సా నో మన్ద్రేశమూర్జం దుహానా ధేనుర్వాగస్మానుపసుష్టుతైతు ॥ ౫॥

కాలరాత్రిం బ్రహ్మస్తుతాం వైష్ణవీం స్కన్దమాతరమ్ ।
సరస్వతీమదితిం దక్షదుహితరం నమామః పావనాం శివామ్ ॥ ౬॥

మహాలక్ష్మీశ్చ విద్మహే సర్వసిద్ధిశ్చ ధీమహి ।
తన్నో దేవీ ప్రచోదయాత్ ॥ ౭॥

అదితిర్హ్యజనిష్ట దక్ష యా దుహితా తవ । తాం దేవా
అన్వజాయన్త భద్రా అమృతబన్ధవః ॥ ౮॥

కామో యోనిః కామకలా వజ్రపాణిర్గుహా హసా ।
మాతరిశ్వాభ్రమిన్ద్రః పునర్గుహా సకలా మాయయా చ
పునః కోశా విశ్వమాతా దివి ద్యోమ్ ॥ ౯॥

ఏషాత్మశక్తిః । ఏషా విశ్వమోహినీ
పాశాఙ్కుశధనుర్బాణధరా । ఏషా శ్రీమహావిద్యా ।
య ఏవం వేద స శోకం తరతి ।
నమస్తే అస్తు భగవతి భవతి మాతరస్మాన్పాతు సర్వతః ।
సైషాష్టౌ వసవః । సైషైకాదశ రుద్రాః । సైషా
ద్వాదశాదిత్యాః । సైషా విశ్వేదేవాః
సోమపా అసోమపాశ్చ । సైషా యాతుధాను అసురా రక్షాంసి
పిశాచయక్షాః సిద్ధాః ।
సైషా సత్త్వరజస్తమాంసి । సైషా ప్రజాపతీన్ద్రమనవః ।
సైషా గ్రహా నక్షత్రజ్యోతీంషి
కలాకాష్ఠాదికాలరూపిణీ । తామహం ప్రణౌమి నిత్యమ్ ।
తాపాపహారిణీం దేవీం భుక్తిముక్తిప్రదాయినీమ్ ।
అనన్తాం విజయాం శుద్ధాం శరణ్యాం శివదాం శివామ్ ॥ ౧౦॥

వియదాకారసంయుక్తం వీతిహోత్రసమన్వితమ్ । అర్ధేన్దులసితం
దేవ్యా బీజం సర్వార్థసాధకమ్ ॥ ౧౧॥

ఏవమేకాక్షరం మన్త్రం యతయః శుద్ధచేతసః ।
ధ్యాయన్తి పరమానన్దమయా జ్ఞానామ్బురాశయః ॥ ౧౨॥

వాఙ్మయా బ్రహ్మభూతస్మాత్షష్ఠం వక్త్రసమన్వితమ్ । సూర్యో
వామశ్రోత్రబిన్దుః సంయుతాష్టకతృతీయకః ॥ ౧౩॥

నారాయణేన సంయుక్తో వాయుశ్చాధరసంయుతః । విచ్చే
నవార్ణకోఽర్ణః స్యాన్మహదానన్దదాయకః ॥ ౧౪॥

హృత్పుణ్డరీకమధ్యస్థాం ప్రాతఃసూర్యసమప్రభామ్ ।
పాశాఙ్కుశధరాం సౌమ్యాం వరదాభయహస్తకామ్ ।
త్రినేత్రాం రక్తవసనాం భక్తకామదుఘాం భజే ॥ ౧౫॥

నమామి త్వామహం దేవీం మహాభయవినాశినీమ్ ।
మహాదుర్గప్రశమనీం మహాకారుణ్యరూపిణీమ్ ॥ ౧౬॥

యస్యాః స్వరూపం బ్రహ్మాదయో న జానన్తి తస్మాదుచ్యతేఽజ్ఞేయా ।
యస్యా అన్తో న విద్యతే తస్మాదుచ్యతేఽనన్తా ।
యస్యా గ్రహణం నోపలభ్యతే తస్మాదుచ్యతేఽలక్ష్యా । యస్యా
జననం నోపలభ్యతే తస్మాదుచ్యతేఽజా ।
ఏకైవ సర్వత్ర వర్తతే తస్మాదుచ్యత ఏకా । ఏకైవ విశ్వరూపిణీ
తస్మాదుచ్యతే నైకా ఽత ఏవోచ్యతేఽజ్ఞేయానన్తాలక్ష్యాజైకా నైకేతి ।
మన్త్రాణాం మాతృకా దేవీ శబ్దానాం జ్ఞానరూపిణీ ।
జ్ఞానానాం చిన్మయాతీతా శూన్యానాం శూన్యసాక్షిణీ ॥ ౧౭॥

యస్యాః పరతరం నాస్తి సైషా దుర్గా ప్రకీర్తితా ।
[దుర్గాత్సన్త్రాయతే యస్మాద్దేవీ దుర్గేతి కథ్యతే ॥ ౧౮॥

ప్రపద్యే శరణం దేవీం దున్దుర్గే దురితం హర ॥]
తాం దుర్గాం దుర్గమాం దేవీం దురాచారవిఘాతినీమ్ ।
నమామి భవభీతోఽహం సంసారార్ణవతారిణీమ్ ॥ ౧౯॥

ఇదమథర్వశీర్షం యోఽధీతే
పఞ్చాథర్వశీర్షజపఫలమవాప్నోతి ।
ఇదమథర్వశీర్షం జ్ఞాత్వా యోఽర్చాం స్థాపయతి ।
శతలక్షం ప్రజప్త్వాపి సోఽర్చాసిద్ధిం చ విన్దతి ।
శతమష్టోత్తరం చాస్యాః పురశ్చర్యావిధిః స్మృతః ॥ ౨౦॥

దశవారం పఠేద్యస్తు సద్యః పాపైః ప్రముచ్యతే । మహాదుర్గాణి
తరతి మహాదేవ్యాః ప్రసాదతః ॥ ౨౧॥

ప్రాతరధీయానో రాత్రికృతం పాపం నాశయతి ।
సాయమధీయానో దివసకృతం పాపం నాశయతి ।
తత్సాయం ప్రాతః ప్రయుఞ్జానః పాపోఽపాపో భవతి । నిశీథే
తురీయసన్ధ్యాయాం జప్త్వా వాక్సిద్ధిర్భవతి ।
నూతనప్రతిమాయాం జప్త్వా దేవతాసాంనిధ్యం భవతి ।
ప్రాణప్రతిష్ఠాయాం జప్త్వా ప్రాణానాం ప్రతిష్ఠా భవతి ।
భౌమాశ్విన్యాం మహాదేవీ సంనిధౌ జప్త్వా మహామృత్యుం తరతి
। య ఏవం వేదేత్యుపనిషత్ ॥ ౨౨॥

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవా
భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః ।
స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాꣳసస్తనూభి-
ర్వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః ॥

స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః
స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః ।
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః
స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ॥

ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ॥

॥ ఇతి శ్రీదేవ్యుపనిషత్సమాప్తా ॥

॥ devī upaniṣat ॥

॥ atha devyupaniṣat ॥

atharvavedīya śāktopaniṣat ॥

śrīdevyupaniṣadvidyāvedyāpārasukhākṛti ।
traipadaṃ brahmacaitanyaṃ rāmacandrapadaṃ bhaje ॥

oṃ bhadraṃ karṇebhiḥ śṛṇuyāma devāḥ
bhadraṃ paśyemākṣabhiryajatrāḥ ।
sthirairaṅgaistuṣṭuvāꣳsastanūbhi-
vya।rśema devahitaṃ yadāyuḥ ॥

svasti na indro vṛddhaśravāḥ
svasti naḥ pūṣā viśvavedāḥ ।
svasti nastārkṣyo ariṣṭanemiḥ
svasti no bṛhaspatirdadhhātu ॥

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ॥

hariḥ oṃ ॥ sarve vai devā devīmupatasthuḥ । kāsi tvaṃ mahādevi ।
sābravīdahaṃ brahmasvarūpiṇī । mattaḥ prakṛtipuruṣātmakaṃ
jagacchūnyaṃ cāśūnyaṃ ca ।
ahamānandānānandāḥ vijñānāvijñāne aham । brahmā brahmaṇi
veditavye । ityāhātharvaṇi śrutiḥ ॥ 1॥

ahaṃ pañcabhūtānyapañcabhūtāni । ahamakhilaṃ jagat ।
vedo'hamavedo'ham । vidyāhamavidyāham । ajāhamanajāham ।
adhaścordhvaṃ ca tiryakcāham ।
ahaṃ rudrebhirvasubhiścarāmyahamādityairuta viśvadevaiḥ ।
ahaṃ mitrāvaruṇāvubhau bibharmyahamindrāgnī ahamaśvināvubhau ।
ahaṃ somaṃ tvaṣṭāraṃ pūṣaṇaṃ bhagaṃ dadhāmyaham ।
viṣṇumurukramaṃ brahmāṇamuta prajāpatiṃ dadhāmi । ahaṃ
dadhāmi draviṇaṃ haviṣmate suprāvye 3 yajamānāya sunvate ॥ 2॥

ahaṃ rāṣṭrī saṅgamanī vasūnāmahaṃ suve pitaramasya
mūrdhanmama yonirapsvantaḥ samudre । ya evaṃ veda sa
devīpadamāpnoti । te devā abruvan ।
namo devyai mahādevyai śivāyai satataṃ namaḥ ।
namaḥ prakṛtyai bhadrāyai niyatāḥ praṇatāḥ sma tām ॥ 3॥

tāmagnivarṇāṃ tapasā jvalantīṃ vairocanīṃ karmaphaleṣu juṣṭām ।
durgāṃ devīṃ śaraṇamahaṃ prapadye sutarāṃ nāśayate tamaḥ ॥ 4॥

devīṃ vācamajanayanta devāstāṃ viśvarūpāḥ paśavo vadanti
। sā no mandreśamūrjaṃ duhānā dhenurvāgasmānupasuṣṭutaitu ॥ 5॥

kālarātriṃ brahmastutāṃ vaiṣṇavīṃ skandamātaram ।
sarasvatīmaditiṃ dakṣaduhitaraṃ namāmaḥ pāvanāṃ śivām ॥ 6॥

mahālakṣmīśca vidmahe sarvasiddhiśca dhīmahi ।
tanno devī pracodayāt ॥ 7॥

aditirhyajaniṣṭa dakṣa yā duhitā tava । tāṃ devā
anvajāyanta bhadrā amṛtabandhavaḥ ॥ 8॥

kāmo yoniḥ kāmakalā vajrapāṇirguhā hasā ।
mātariśvābhramindraḥ punarguhā sakalā māyayā ca
punaḥ kośā viśvamātā divi dyom ॥ 9॥

eṣātmaśaktiḥ । eṣā viśvamohinī
pāśāṅkuśadhanurbāṇadharā । eṣā śrīmahāvidyā ।
ya evaṃ veda sa śokaṃ tarati ।
namaste astu bhagavati bhavati mātarasmānpātu sarvataḥ ।
saiṣāṣṭau vasavaḥ । saiṣaikādaśa rudrāḥ । saiṣā
dvādaśādityāḥ । saiṣā viśvedevāḥ
somapā asomapāśca । saiṣā yātudhānu asurā rakṣāṃsi
piśācayakṣāḥ siddhāḥ ।
saiṣā sattvarajastamāṃsi । saiṣā prajāpatīndramanavaḥ ।
saiṣā grahā nakṣatrajyotīṃṣi
kalākāṣṭhādikālarūpiṇī । tāmahaṃ praṇaumi nityam ।
tāpāpahāriṇīṃ devīṃ bhuktimuktipradāyinīm ।
anantāṃ vijayāṃ śuddhāṃ śaraṇyāṃ śivadāṃ śivām ॥ 10॥

viyadākārasaṃyuktaṃ vītihotrasamanvitam । ardhendulasitaṃ
devyā bījaṃ sarvārthasādhakam ॥ 11॥

evamekākṣaraṃ mantraṃ yatayaḥ śuddhacetasaḥ ।
dhyāyanti paramānandamayā jñānāmburāśayaḥ ॥ 12॥

vāṅmayā brahmabhūtasmātṣaṣṭhaṃ vaktrasamanvitam । sūryo
vāmaśrotrabinduḥ saṃyutāṣṭakatṛtīyakaḥ ॥ 13॥

nārāyaṇena saṃyukto vāyuścādharasaṃyutaḥ । vicce
navārṇako'rṇaḥ syānmahadānandadāyakaḥ ॥ 14॥

hṛtpuṇḍarīkamadhyasthāṃ prātaḥsūryasamaprabhām ।
pāśāṅkuśadharāṃ saumyāṃ varadābhayahastakām ।
trinetrāṃ raktavasanāṃ bhaktakāmadughāṃ bhaje ॥ 15॥

namāmi tvāmahaṃ devīṃ mahābhayavināśinīm ।
mahādurgapraśamanīṃ mahākāruṇyarūpiṇīm ॥ 16॥

yasyāḥ svarūpaṃ brahmādayo na jānanti tasmāducyate'jñeyā ।
yasyā anto na vidyate tasmāducyate'nantā ।
yasyā grahaṇaṃ nopalabhyate tasmāducyate'lakṣyā । yasyā
jananaṃ nopalabhyate tasmāducyate'jā ।
ekaiva sarvatra vartate tasmāducyata ekā । ekaiva viśvarūpiṇī
tasmāducyate naikā 'ta evocyate'jñeyānantālakṣyājaikā naiketi ।
mantrāṇāṃ mātṛkā devī śabdānāṃ jñānarūpiṇī ।
jñānānāṃ cinmayātītā śūnyānāṃ śūnyasākṣiṇī ॥ 17॥

yasyāḥ parataraṃ nāsti saiṣā durgā prakīrtitā ।
[durgātsantrāyate yasmāddevī durgeti kathyate ॥ 18॥

prapadye śaraṇaṃ devīṃ dundurge duritaṃ hara ॥]
tāṃ durgāṃ durgamāṃ devīṃ durācāravighātinīm ।
namāmi bhavabhīto'haṃ saṃsārārṇavatāriṇīm ॥ 19॥

idamatharvaśīrṣaṃ yo'dhīte
pañcātharvaśīrṣajapaphalamavāpnoti ।
idamatharvaśīrṣaṃ jñātvā yo'rcāṃ sthāpayati ।
śatalakṣaṃ prajaptvāpi so'rcāsiddhiṃ ca vindati ।
śatamaṣṭottaraṃ cāsyāḥ puraścaryāvidhiḥ smṛtaḥ ॥ 20॥

daśavāraṃ paṭhedyastu sadyaḥ pāpaiḥ pramucyate । mahādurgāṇi
tarati mahādevyāḥ prasādataḥ ॥ 21॥

prātaradhīyāno rātrikṛtaṃ pāpaṃ nāśayati ।
sāyamadhīyāno divasakṛtaṃ pāpaṃ nāśayati ।
tatsāyaṃ prātaḥ prayuñjānaḥ pāpo'pāpo bhavati । niśīthe
turīyasandhyāyāṃ japtvā vāksiddhirbhavati ।
nūtanapratimāyāṃ japtvā devatāsāṃnidhyaṃ bhavati ।
prāṇapratiṣṭhāyāṃ japtvā prāṇānāṃ pratiṣṭhā bhavati ।
bhaumāśvinyāṃ mahādevī saṃnidhau japtvā mahāmṛtyuṃ tarati
। ya evaṃ vedetyupaniṣat ॥ 22॥

oṃ bhadraṃ karṇebhiḥ śṛṇuyāma devā
bhadraṃ paśyemākṣabhiryajatrāḥ ।
sthirairaṅgaistuṣṭuvāꣳsastanūbhi-
rvyaśema devahitaṃ yadāyuḥ ॥

svasti na indro vṛddhaśravāḥ
svasti naḥ pūṣā viśvavedāḥ ।
svasti nastārkṣyo ariṣṭanemiḥ
svasti no bṛhaspatirdadhātu ॥

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ॥

ti śrīdevyupaniṣatsamāptā ॥

Devi Upanishad
Translated by Dr. A. G. Krishna Warrier
Published by The Theosophical Publishing House, Chennai

Om ! Gods ! With ears let us hear what is good;
Adorable ones ! With eyes let us see what is good.
With steady limbs, with bodies, praising,
Let us enjoy the life allotted by the gods.
May Indra, of wide renown, grant us well-being;
May Pusan, and all-gods, grant us well-being.
May Tarksya, of unhampered movement, grant us well-being.
May Brihaspati grant us well-being.
Om ! Peace ! Peace ! Peace !

1. All the gods waited upon the Goddess (and asked): ‘Great Goddess, who art Thou ?’
2. She replied: I am essentially Brahman. From Me (has proceeded) the world comprising Prakriti and Purusha, the void and the Plenum. I am (all forms of) bliss and non-bliss. Knowledge and ignorance are Myself. Brahman and non-Brahman are to be known – says the scripture of the Atharvans.
3. I am the five elements as also what is different from them. I am the entire world. I am the Veda as well as what is different from it. I am the unborn; I am the born. Below and above and around am I.
4. I move with Rudras and Vasus, with Adityas and Visvedevas.
Mitra and Varuna, Indra and Agni, I support, and the two Asvins.
5. I uphold Soma, Tvastir, Pusan and Bhaga,
The wide-stepping Vishnu, Brahma, Prajapati.
6. To the zealous sacrificer offering oblation
And pressing the Soma-juice do I grant wealth;
I am the state, the Bringer of Wealth;
Above it all, place I its protector.
7. Whoso knows my essence in the water of the inner sea,
Attains he the Goddess’s abode.
8. Those gods said:
Salutation to the Goddess, the great Goddess !
To Siva, the auspicious, salutation, for ever more.
To blessed Prakriti, salutation !
Ever to Her we bow.
9. Refuge I seek in Her who is the colour of fire,
Burning with ascetic ardour, Goddess resplendent,
Delighting in actions’ fruits; O Thou, hard to reach,
Dispel Thy gloom.
10. The gods engendered divine Speech;
Her, beasts of all forms speak;
The cow that yields sweet fruits and vigour –
To us may lauded Speech appear.
11. To holy Siva, to Daksha’s daughter,
To Aditi and Sarasvati,
To Skanda’s Mother, Vishnu’s Power,
To Night of death by Brahma lauded,
We render obeisance.
12. Know we Great Lakshmi,
Goddess of good Fortune;
On all fulfilment do we meditate.
May the Goddess inspire us !
13. Through You, Dakshayani, was Aditi born;
She is your daughter; after her were born
The gods auspicious,
Friends of deathlessness.
14. Love, womb, love’s part, the bearer of the thunderbolt
The cave, ha-sa, the wind, the cloud, Indra;
Again the cave, sa-ka-la with Maya –
So runs the full primeval science begetting all.
15. This is the power of Self, enchanting all, armed with the noose, the hook, the bow and the arrow. This is the great and holy Science.
16. Who knows thus tides over grief.
17. Divine Mother ! Salutation to you; protect us in all possible ways.
18. She, here, is the eight Vasus, the eleven Rudras, the twelve Adityas, She is the all-gods, (those) who drink Soma and (those) who do not; she is the goblins, the demons, the evil beings, the ghosts; she also, beings super-human, the semi-divine. She is Sattva, Rajas and Tamas. She is Prajapati, Indra and Manu. She is the planets, stars and luminous spheres. She is the divisions of time, and the form of primeval Time. I salute Her ever:
19. Goddess who banishes distress
Grants pleasure and deliverance alike,
Infinite, victorious, pure,
Siva, Refuge, the Giver of good.
20. Seed all-powerful of the Goddess’ mantra,
Is sky, conjoined with ‘i’ and fire,
With crescent moon adorned.
21. On the single-syllabled mantra
Meditate the pure-hearted sages,
Supremely blissful;
Of wisdom the veriest oceans.
22. Fashioned by speech; born of Brahman; the sixth
With face equipped; the sun; the left ear where
The point is; the eighth and the third conjoint.
23. The air, with Narayana united,
And with the lip; vicce, the nine-lettered;
The letter, shall delight the lofty ones.
24. Seated in the lotus-heart,
Resplendent as the morning sun,
Goddess, bearing noose and hook,
With gesture granting boons, dissolving fears;
Tender, three-eyed, red-robed, granting devotees
Their hearts’ desires,
Thee I adore.
25. I bow to Thee, Goddess,
Thou dispeller of gravest fears,
Vanquisher of obstacles;
Thou wearer of great Mercy’s form.
26. Brahma and others know not Her essence; so is she called the Unknowable. She has no end; so is she called the Endless. She is not grasped and so is she called the Incomprehensible. Her birth is not known and so is she called the Unborn. She alone is present everywhere, and so is she called the One. She alone wears all forms, and so is she called the Many. For these reasons is she called the Unknowable, the Endless, the Incomprehensible, the Unknown, the One and the Many.
27. The Goddess is the source of all mantras:
Of all the words the knowledge is Her form.
Her conscious Form transcends all cognitions;
She is the witness of all emptiness.
28. Beyond Her is nothing; renowned is She
As unapproachable; afeared of life,
I bow to the inaccessible One,
Bulwark against all sins; the Pilot who
Steers me across the sea of worldly life.
29. He who studies this Atharva Upanishad gains the fruit of repeating five (other) Atharva Upanishads; he who, having mastered this Atharva Upanishad, persists in worship.
30. Of this vidya ten million chants
Are less than the worship’s fruit.
Eight and hundred recitations thereof
Make but this rite’s inauguration.
31. Who reads it but ten times,
Is released at once from sins;
Through the grace of the Goddess great,
Tides he over obstacles great.
32. Reading it in the morning one destroys the sins of the night; reading it in the evening one destroys the sins committed by day. Thus, reading both in the evening and morning, the sinner becomes sinless. Reading it midnight, too, the fourth ‘junction’, there results perfection of speech. Its recitation before a new image brings to it the presence of the deity. Its recitation at the time of consecration (of an image) makes it a centre of energy. Reciting it on Tuesday under the asterism Ashvini, in the presence of the great Goddess, one overcomes fell death – one who knows thus. This is the secret.

Om ! Gods ! With ears let us hear what is good;
Adorable ones ! With eyes let us see what is good.
With steady limbs, with bodies, praising,
Let us enjoy the life allotted by the gods.
May Indra, of wide renown, grant us well-being;
May Pusan, and all-gods, grant us well-being.
May Tarksya, of unhampered movement, grant us well-being.
May Brihaspati grant us well-being.
Om ! Peace ! Peace ! Peace !

Here ends the Devi Upanishad, included in the Atharva-Veda.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML