గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Monday, 10 October 2016

॥ శ్రీశివోపనిషత్ ॥॥ శ్రీశివోపనిషత్ ॥

కైలాసశిఖరాసీనమశేషామరపూజితమ్ ।
కాలఘ్నం శ్రీమహాకాలమీశ్వరం జ్ఞానపారగమ్ ॥ ౧-౧॥


సమ్పూజ్య విధివద్భక్త్యా ఋష్యాత్రేయః సుసంయతః ।
సర్వభూతహితార్థాయ పప్రచ్ఛేదం మహామునిః ॥ ౧-౨॥

జ్ఞానయోగం న విన్దన్తి యే నరా మన్దబుద్ధయః ।
తే ముచ్యన్తే కథం ఘోరాద్భగవన్భవసాగరాత్ ॥ ౧-౩॥

ఏవం పృష్టః ప్రసన్నాత్మా ఋష్యాత్రేయేణ ధీమతా ।
మన్దబుద్ధివిముక్త్యర్థం మహాకాలః ప్రభాషతే ॥ ౧-౪॥

మహాదేవ ఉవాచ
పురా రుద్రేణ గదితాః శివధర్మాః సనాతనాః ।
దేవ్యాః సర్వగణానాం చ సఙ్క్షేపాద్గ్రన్థకోటిభిః ॥ ౧-౫॥

ఆయుః ప్రజ్ఞాం తథా శక్తిం ప్రసమీక్ష్య నౄణామిహ ।
తాపత్రయప్రపీడాం చ భోగతృష్ణావిమోహినీమ్ ॥ ౧-౬॥

తే ధర్మాః స్కన్దనన్దిభ్యామన్యైశ్చ మునిసత్తమైః ।
సారమాదాయ నిర్దిష్టాః సమ్యక్ప్రకరణాన్తరైః ॥ ౧-౭॥

సారాదపి మహాసారం శివోపనిషదం పరమ్ ।
అల్పగ్రన్థం మహార్థం చ ప్రవక్ష్యామి జగద్ధితమ్ ॥ ౧-౮॥

శివః శివ ఇమే శాన్త- నామ చాద్యం ముహుర్ముహుః ।
ఉచ్చారయన్తి తద్భక్త్యా తే శివా నాత్ర సంశయః ॥ ౧-౯॥

అశివాః పాశసంయుక్తాః పశవః సర్వచేతనాః ।
యస్మాద్విలక్షణాస్తేభ్యస్తస్మాదీశః శివః స్మృతః ॥ ౧-౧౦॥

గుణో బుద్ధిరహఙ్కారస్తన్మాత్రాణీన్ద్రియాని చ ।
భూతాని చ చతుర్వింశదితి పాశాః ప్రకీర్తితాః ॥ ౧-౧౧॥

పఞ్చవింశకమజ్ఞానం సహజం సర్వదేహినామ్ ।
పాశాజాలస్య తన్మూలం ప్రకృతిః కారణాయ నః ॥ ౧-౧౨॥

సత్యజ్ఞానే నిబధ్యన్తే పురుషాః పాశబన్ధనైః ।
మద్భావాచ్చ విముచ్యన్తే జ్ఞానినః పాశపఞ్జరాత్ ॥ ౧-౧౩॥

షడ్వింశకశ్చ పురుషః పశురజ్ఞః శివాగమే ।
సప్తవింశ ఇతి ప్రోక్తః శివః సర్వజగత్పతిః ॥ ౧-౧౪॥

యస్మాచ్ఛివః సుసమ్పూర్ణః సర్వజ్ఞః సర్వగః ప్రభుః ।
తస్మాత్స పాశహరితః స విశుద్ధః స్వభావతః ॥ ౧-౧౫॥

పశుపాశపరః శాన్తః పరమజ్ఞానదేశికః ।
శివః శివాయ భూతానాం తం విజ్ఞాయ విముచ్యతే ॥ ౧-౧౬॥

ఏతదేవ పరం జ్ఞానం శివ ఇత్యక్షరద్వయమ్ ।
విచారాద్యాతి విస్తారం తైలబిన్దురివామ్భసి ॥ ౧-౧౭॥

సకృదుచ్చారితం యేన శివ ఇత్యక్షరద్వయమ్ ।
బద్ధః పరికరస్తేన మోక్షోపగమనం ప్రతి ॥ ౧-౧౮॥

ద్వ్యక్షరః శివమన్త్రో ఽయం శివోపనిషది స్మృతః ।
ఏకాక్షరః పునశ్చాయమోమిత్యేవం వ్యవస్థితః ॥ ౧-౧౯॥

నామసఙ్కీర్తణాదేవ శివస్యాశేషపాతకైః ।
యతః ప్రముచ్యతే క్షిప్రం మన్త్రో ఽయం ద్వ్యక్షరః పరః ॥ ౧-౨౦॥

యః శివం శివమిత్యేవం ద్వ్యక్షరం మన్త్రమభ్యసేత్ ।
ఏకాక్షరం వా సతతం స యాతి పరమం పదమ్ ॥ ౧-౨౧॥

మిత్రస్వజనబన్ధూనాం కుర్యాన్నామ శివాత్మకమ్ ।
అపి తత్కీర్తనాద్యాతి పాపముక్తః శివం పురమ్ ॥ ౧-౨౨॥

విజ్ఞేయః స శివః శాన్తో నరస్తద్భావభావితః ।
ఆస్తే సదా నిరుద్విగ్నః స దేహాన్తే విముచ్యతే ॥ ౧-౨౩॥

హృద్యన్తఃకరణం జ్ఞేయం శివస్య ఆయతనం పరమ్ ।
హృత్పద్మం వేదికా తత్ర లిఙ్గమోఙ్కారమిష్యతే ॥ ౧-౨౪॥

పురుషః స్థాపకో జ్ఞేయః సత్యం సంమార్జనం స్మృతమ్ ।
అహింసా గోమయం ప్రోక్తం శాన్తిశ్చ సలిలం పరమ్ ॥ ౧-౨౫॥

కుర్యాత్సంమార్జనం ప్రాజ్ఞో వైరాగ్యం చన్దనం స్మృతమ్ ।
పూజయేద్ధ్యానయోగేన సన్తోషైః కుసుమైః సితైః ॥ ౧-౨౬॥

ధూపశ్చ గుగ్గులుర్దేయః ప్రాణాయామసముద్భవః ।
ప్రత్యాహారశ్చ నైవేద్యమస్తేయం చ ప్రదక్షిణమ్ ॥ ౧-౨౭॥

ఇతి దివ్యోపచారైశ్చ సమ్పూజ్య పరమం శివమ్ ।
జపేద్ధ్యాయేచ్చ ముక్త్యర్థం సర్వసఙ్గవివర్జితః ॥ ౧-౨౮॥

జ్ఞానయోగవినిర్ముక్తః కర్మయోగసమావృత్తః ।
మృతః శివపురం గచ్ఛేత్స తేన శివకర్మణా ॥ ౧-౨౯॥

తత్ర భుక్త్వా మహాభోగాన్ప్రలయే సర్వదేహినామ్ ।
శివధర్మాచ్ఛివజ్ఞానం ప్రాప్య ముక్తిమవాప్నుయాత్ ॥ ౧-౩౦॥

జ్ఞానయోగేన ముచ్యన్తే దేహపాతాదనన్తరమ్ ।
భోగాన్భుక్త్వా చ ముచ్యన్తే ప్రలయే కర్మయోగినః ॥ ౧-౩౧॥

తస్మాజ్జ్ఞానవిదో యోగాత్తథాజ్ఞాః కర్మయోగినః ।
సర్వ ఏవ విముచ్యన్తే యే నరాః శివమాశ్రితాః ॥ ౧-౩౨॥

స భోగః శివవిద్యార్థం యేషాం కర్మాస్తి నిర్మలమ్ ।
తే భోగాన్ప్రాప్య ముచ్యన్తే ప్రలయే శివవిద్యయా ॥ ౧-౩౩॥

విద్యా సఙ్కీర్తనీయా హి యేషాం కర్మ న విద్యతే ।
తే చావర్త్య విముచ్యన్తే యావత్కర్మ న తద్భవేత్ ॥ ౧-౩౪॥

శివజ్ఞానవిదం తస్మాత్పూజయేద్విభవైర్గురుమ్ ।
విద్యాదానం చ కుర్వీత భోగమోక్షజిగీషయా ॥ ౧-౩౫॥

శివయోగీ శివజ్ఞానీ శివజాపీ తపోఽధికః ।
క్రమశః కర్మయోగీ చ పఞ్చైతే ముక్తిభాజనాః ॥ ౧-౩౬॥

కర్మయోగస్య యన్మూలం తద్వక్ష్యామి సమాసతః ।
లిఙ్గమాయతనం చేతి తత్ర కర్మ ప్రవర్తతే ॥ ౧-౩౭॥

॥ ఇతి శివోపనిషది ముక్తినిర్దేశాధ్యాయః ప్రథమః ॥

అథ పూర్వస్థితో లిఙ్గే గర్భః స త్రిగుణో భవేత్ ।
గర్భాద్వాపి విభాగేన స్థాప్య లిఙ్గం శివాలయే ॥ ౨-౧॥

యావల్లిఙ్గస్య దైర్ఘ్యం స్యాత్తావద్వేద్యాశ్చ విస్తరః ।
లిఙ్గతృతీయభాగేన భవేద్వేద్యాః సముచ్ఛ్రయః ॥ ౨-౨॥

భాగమేకం న్యసేద్భూమౌ ద్వితీయం వేదిమధ్యతః ।
తృతీయభాగే పూజా స్వాదితి లిఙ్గం త్రిధా స్థితమ్ ॥ ౨-౩॥

భూమిస్థం చతురశ్రం స్వాదష్టాశ్రం వేదిమధ్యతః ।
పూజార్థం వర్తులం కార్యం దైర్ఘ్యాత్త్రిగుణవిస్తరమ్ ॥ ౨-౪॥

అధోభాగే స్థితః స్కన్దః స్థితా దేవీ చ మధ్యతః ।
ఊర్ధ్వం రుద్రః క్రమాద్వాపి బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరాః ॥ ౨-౫॥

ఏత ఏవ త్రయో లోకా ఏత ఏవ త్రయో గుణాః ।
ఏత ఏవ త్రయో వేదా ఏతచ్చాన్యత్స్థితం త్రిధా ॥ ౨-౬॥

నవహస్తః స్మృతో జ్యేష్ఠః షడ్ఢస్తశ్చాపి మధ్యమః ।
విద్యాత్కనీయస్త్రైహస్తం లిఙ్గమానమిదం స్మృతమ్ ॥ ౨-౭॥

గర్భస్యానతః ప్రవిస్తారస్తదూనశ్చ న శస్యతే ।
గర్భస్యానతః ప్రవిస్తారాద్తదుపర్యపి సంస్థితమ్ ॥ ౨-౮॥

ప్రాసాదం కల్పయేచ్ఛ్రీమాన్విభజేత త్రిధా పునః ।
భాగ ఏకో భవేజ్జఙ్ఘా ద్వౌ భాగౌ మఞ్జరీ స్మృతా ॥ ౨-౯॥

మఞ్జర్యా అర్ధభాగస్థం శుకనాసం ప్రకల్పయేత్ ।
గర్భాదర్ధేన విస్తారమాయామం చ సుశోభనమ్ ॥ ౨-౧౦॥

గర్భాద్వాపి త్రిభాగేన శుకనాసం ప్రకల్పయేత్ ।
గర్భాదర్ధేన విస్తీర్ణా గర్భాచ్చ ద్విగుణాయతా ॥ ౨-౧౧॥

జఙ్ఘాభిశ్చ భవేత్కార్యా మఞ్జర్యఙ్గులరాశినా ।
ప్రాసాదార్ధేన విజ్ఞేయో మణ్డపస్తస్య వామతః ॥ ౨-౧౨॥

మణ్డపాత్పాదవిస్తీర్ణా జగతీ తావదుచ్ఛ్రితా ।
ప్రాసాదస్య ప్రమాణేన జగత్యా సార్ధమఙ్గణమ్ ॥ ౨-౧౩॥

ప్రాకారం తత్సమన్తాచ్చ గుపురాదాలభూషితమ్ ।
ప్రాకారాన్తః స్థితం కార్యం వృషస్థానం సముచ్ఛ్రితమ్ ॥ ౨-౧౪॥

నన్దీశ్వరమహాకాలౌ ద్వారశాఖావ్యవస్థితౌ ।
ప్రాకారాద్దక్షిణే కార్యం సర్వోపకరణాన్వితమ్ ॥ ౨-౧౫॥

పఞ్చభౌమం త్రిభౌమం వా యోగీన్ద్రావసథం మహత్ ।
ప్రాకారగుప్తం తత్కార్యం మైత్రస్థానసమన్వితమ్ ॥ ౨-౧౬॥

స్థానాద్దశసమాయుక్తం భవ్యవృక్షజలాన్వితమ్ ।
తన్మహానసమాగ్నేయ్యాం పూర్వతః సత్త్రమణ్డపమ్ ॥ ౨-౧౭॥

స్థానం చణ్డేశమైశాన్యాం పుష్పారామం తథోత్తరమ్ ।
కోష్ఠాగారం చ వాయవ్యాం వారుణ్యాం వరుణాలయమ్ ॥ ౨-౧౮॥

శమీన్ధనకుశస్థానమాయుధానాం చ నైరృతమ్ ।
సర్వలోకోపకారాయ నగరస్థం ప్రకల్పయేత్ ॥ ౨-౧౯॥

శ్రీమదాయతనం శమ్భోర్యోగినాం విజనే వనే ।
శివస్యాయతనే యావత్సమేతాః పరమాణవః ॥ ౨-౨౦॥

మన్వన్తరాణి తావన్తి కర్తుర్భోగాః శివే పురే ।
మహాప్రతిమలిఙ్గాని మహాన్త్యాయతనాని చ ॥ ౨-౨౧॥

కృత్వాప్నోతి మహాభోగానన్తే ముక్తిం చ శాశ్వతీమ్ ।
లిఙ్గప్రతిష్ఠాం కుర్వీత యదా తల్లక్షణం కృతీ ॥ ౨-౨౨॥

పఞ్చగవ్యేన సంశోధ్య పూజయిత్వాధివాసయేత్ ।
పాలాశోదుమ్బరాశ్వత్థ- పృషదాజ్యతిలైర్యవైః ॥ ౨-౨౩॥

అగ్నికార్యం ప్రకుర్వీత దద్యాత్పూర్ణాహుతిత్రయమ్ ।
శివస్యాష్టశతం హుత్వా లిఙ్గమూలం స్పృశేద్బుధః ॥ ౨-౨౪॥

ఏవం మధ్యే ఽవసానే తన్మూర్తిమన్త్రైశ్చ మూర్తిషు ।
అష్టౌ మూర్తీశ్వరాః కార్యాః నవమః స్థాపకః స్మృతః ॥ ౨-౨౫॥

ప్రాతః సంస్థాపయేల్లిఙ్గం మన్త్రైస్తు నవభిః క్రమాత్ ।
మహాస్నాపనపూజాం చ స్థాప్య లిఙ్గం ప్రపూజయేత్ ॥ ౨-౨౬॥

గురోర్మూర్తిధరాణాం చ దద్యాదుత్తమదక్షిణామ్ ।
యతీనాం చ సమస్తానాం దద్యాన్మధ్యమదక్షిణామ్ ॥ ౨-౨౭॥

దీనాన్ధకృపణేభ్యశ్చ సర్వాసాముపకల్పయేత్ ।
సర్వభక్ష్యాన్నపానాద్యైరనిషిద్ధం చ భోజనమ్ ॥ ౨-౨౮॥

కల్పయేదాగతానాం చ భూతేభ్యశ్చ బలిం హరేత్ ।
రాత్రౌ మాతృగణానాం చ బలిం దద్యాద్విశేషతః ॥ ౨-౨౯॥

ఏవం యః స్థాపయేల్లిఙ్గం తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
కులత్రింశకముద్ధృత్య భృత్యైశ్చ పరివారితః ॥ ౨-౩౦॥

కలత్రపుత్రమిత్రాద్యైః సహితః సర్వబాన్ధవైః ।
విముచ్య పాపకలిలం శివలోకం వ్రజేన్నరః ।
తత్ర భుక్త్వా మహాభోగాన్ప్రలయే ముక్తిమాప్నుయాత్ ॥ ౨-౩౧॥

॥ ఇతి శివోపనిషది లిఙ్గాయతనాధ్యాయో ద్వితీయః ॥

అథాన్యైరల్పవిత్తైశ్చ నృపైశ్చ శివభావితైః ।
శక్తితః స్వాశ్రమే కార్యం శివశాన్తిగృహద్వయమ్ ॥ ౩-౧॥

గృహస్యేశానదిగ్భాగే కార్యముత్తరతో ఽపి వా ।
ఖాత్వా భూమిం సముద్ధృత్య శల్యానాకోట్య యత్నతః ॥ ౩-౨॥

శివదేవగృహం కార్యమష్టహస్తప్రమాణతః ।
దక్షిణోత్తరదిగ్భాగే కిఞ్చిచ్దీర్ఘం ప్రకల్పయేత్ ॥ ౩-౩॥

హస్తమాత్రప్రమాణం చ దృఢపట్టచతుష్టయమ్ ।
చతుష్కోణేషు సంయోజ్యమర్ఘ్యపాత్రాదిసంశ్రయమ్ ॥ ౩-౪॥

గర్భమధ్యే ప్రకుర్వీత శివవేదిం సుశోభనామ్ ।
ఉదగర్వాక్చ్ఛ్రితాం(?) కిఞ్చిచ్చతుఃశీర్షకసంయుతామ్ ॥ ౩-౫॥

త్రిహస్తాయామవిస్తారామ్షోడశాఙ్గులముచ్ఛ్రితామ్ ।
తచ్ఛీర్షాణీవ హస్తార్ధమాయామాద్విస్తరేణ చ ॥ ౩-౬॥

శివస్థణ్డిలమిత్యేతచ్చతుర్హస్తం సమం శిరః ।
మూర్తినైవేద్యదీపానాం విన్యాసార్థం ప్రకల్పయేత్ ॥ ౩-౭॥

శైవలిఙ్గేన కార్యం స్యాత్కార్యం మణిజపార్థివైః ।
స్థణ్డిలార్ధే చ కుర్వన్తి వేదిమన్యాం సవర్తులామ్ ॥ ౩-౮॥

షోడశాఙ్గులముత్సేధాం విస్తీర్ణాం ద్విగుణేన చ ।
గృహే న స్థాపయేచ్ఛైలం లిఙ్గం మణిజమర్చయేత్ ॥ ౩-౯॥

త్రిసన్ధ్యం పార్థివం వాపి కుర్యాదన్యద్దినేదినే ।
సర్వేషామేవ వర్ణానాం స్ఫాటికం సర్వకామదమ్ ॥ ౩-౧౦॥

సర్వదోషవినిర్ముక్తమన్యథా దోషమావహేత్ ।
ఆయుష్మాన్బలవాఞ్శ్రీమాన్పుత్రవాన్ధనవాన్సుఖీ ॥ ౩-౧౧॥

వరమిష్టం చ లభతే లిఙ్గం పార్థివమర్చయన్ ।
తస్మాద్ధి పార్థివం లిఙ్గం జ్ఞేయం సర్వార్థసాధకమ్ ॥ ౩-౧౨॥

నిర్దోషం సులభం చైవ పూజయేత్సతతం బుధః ।
యథా యథా మహాలిఙ్గం పూజా శ్రద్ధా యథా యథా ॥ ౩-౧౩॥

తథా తథా మహత్పుణ్యం విజ్ఞేయమనురూపతః ।
ప్రతిమాలిఙ్గవేదీషు యావన్తః పరమాణవః ।
తావత్కల్పాన్మహాభోగస్తత్కర్తాస్తే శివే పురే ॥ ౩-౧౪॥

॥ ఇతి శివోపనిషది శివగృహాధ్యాయస్తృతీయః ॥

అథైకభిన్నావిచ్ఛిన్నం పురతః శాన్తిమణ్డపమ్ ।
పూర్వాపరాష్టహస్తం స్యాద్ద్వాదశోత్తరదక్షిణే ॥ ౪-౧॥

తద్ద్వారభిత్తిసమ్బద్ధం కపిచ్ఛుకసమావృతమ్ ।
పటద్వయం భవేత్స్థాప్య స్రువాద్యావారహేతునా ॥ ౪-౨॥

ద్వారం త్రిశాఖం విజ్ఞేయం నవత్యఙ్గులముచ్ఛ్రితమ్ ।
తదర్ధేన చ విస్తీర్ణం సత్కవాటం శివాలయే ॥ ౪-౩॥

దీర్ఘం పఞ్చనవత్యా చ పఞ్చశాఖాసుశోభితమ్ ।
సత్కవాటద్వయోపేతం శ్రీమద్వాహనమణ్టపమ్ ॥ ౪-౪॥

ద్వారం పశ్చాన్ముఖం జ్ఞేయమశేషార్థప్రసాధకమ్ ।
అభావే ప్రాఙ్ముఖం కార్యముదగ్దక్షిణతో న చ ॥ ౪-౫॥

గవాక్షకద్వయం కార్యమపిధానం సుశోభనమ్ ।
ధూమనిర్గమనార్థాయ దక్షిణోత్తరకుడ్యయోః ॥ ౪-౬॥

ఆగ్నేయభాగాత్పరితః కార్యా జాలగవాక్షకాః ।
ఊర్ధ్వస్తూపికయా యుక్తా ఈషచ్ఛిద్రపిధానయా ॥ ౪-౭॥

శివాగ్నిహోత్రకుణ్డం చ వృత్తం హస్తప్రమాణతః ।
చతురశ్రవేది(kA) శ్రీమన్మేఖలాత్రయభూషితమ్ ॥ ౪-౮॥

కుడ్యం ద్విహస్తవిస్తీఋణం పఞ్చహస్తసముచ్ఛ్రితమ్ ।
శివాగ్నిహోత్రశరణం కర్తవ్యమతిశోభనమ్ ॥ ౪-౯॥

జగతీస్తమ్భపట్టాద్యం సప్తసఙ్ఖ్యం చ కల్పయేత్ ।
బన్ధయోగవినిర్ముక్తం తుల్యస్థానపదాన్తరమ్ ॥ ౪-౧౦॥

ఐష్టకం కల్పయేద్యత్నాచ్ఛివాగ్న్యాయతనం మహత్ ।
చతుఃప్రేగీవకోపేతమ్(?) ఏకప్రేగీవకేన వా(?) ॥ ౪-౧౧॥

సుధాప్రలిప్తం కర్తవ్యం పఞ్చాణ్డకబిభూషితమ్ ।
శివాగ్నిహోత్రశరణం చతురణ్డకసంయుతమ్ ॥ ౪-౧౨॥

బహిస్తదేవ జగతీ త్రిహస్తా వా సుకుట్టిమా ।
తావదేవ చ విస్తీర్ణా మేఖలాదివిభూషితా ॥ ౪-౧౩॥

కర్తవ్యా చాత్ర జగతీ తస్యాశ్చాధః సమన్తతః ।
ద్విహస్తమాత్రవిస్తీర్ణా తదర్ధార్ధసముచ్ఛ్రితా ॥ ౪-౧౪॥

అన్యా వృత్తా ప్రకర్తవ్యా రుద్రవేదీ సుశోభనా ।
దశహస్తప్రమాణా చ చతురఙ్గులముచ్ఛ్రితా ॥ ౪-౧౫॥

రుద్రమాతృగణానాం చ దిక్పతీనాం చ సర్వదా ।
సర్వాగ్రపాకసంయుక్తం తాసు నిత్యబలిం హరేత్ ॥ ౪-౧౬॥

వేద్యన్యా సర్వభూతానాం బహిః కార్యా ద్విహస్తికా ।
వృషస్థానం చ కర్తవ్యం శివాలోకనసంముఖమ్ ॥ ౪-౧౭॥

అగ్రార్షసవితుర్వ్యోమ వృషః కార్యశ్చ పశ్చిమే ।
వ్యోమ్నశ్చాధస్త్రిగర్భం స్యాత్పితృతర్పణవేదికా ॥ ౪-౧౮॥

ప్రాకారాన్తర్బహిః కార్యం శ్రీమద్గోపురభూషితమ్ ।
పుష్పారామజలోపేతం ప్రాకారాన్తం చ కారయేత్ ॥ ౪-౧౯॥

మృద్దారుజం తృణచ్ఛన్నం ప్రకుర్వీత శివాలయమ్ ।
భూమికాద్వయవిన్యాసాదుత్క్షిప్తం కల్పయేద్బుధః ॥ ౪-౨౦॥

శివదక్షిణతః కార్యం తభుక్తేర్యోగ్యమాలయమ్ ।
శయ్యాసనసమాయుక్తం వాస్తువిద్యావినిర్మితమ్ ॥ ౪-౨౧॥

ధ్వజసింహౌ వృషగజౌ చత్వారః శోభనాః స్మృతాః ।
ధూమశ్వగర్దభధ్వాఙ్క్షాశ్చత్వారశ్చార్థనాశకాః ॥ ౪-౨౨॥

గృహస్యాయామవిస్తారం కృత్వా త్రిగుణమాదితః ।
అష్టభిః శోధయేదాపైః శేషశ్చ గృహమాదిశేత్ ॥ ౪-౨౩॥

ఇతి శాన్తిగృహం కృత్వా రుద్రాగ్నిం యః ప్రవర్తయేత్ ।
అప్యేకం దివసం భక్త్యా తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ ౪-౨౪॥

కలత్రపుత్రమిత్రాద్యైః స భృత్యైః పరివారితః ।
కులైకవింశదుత్తార్య దేవలోకమవాప్నుయాత్ ॥ ౪-౨౫॥

నీలోత్పలదలశ్యామాః పీనవృత్తపయోధరాః ।
హేమవర్ణాః స్త్రియశ్చాన్యాః సున్దర్యః ప్రియదర్శనాః ॥ ౪-౨౬॥

తాభిః సార్ధం మహాభోగైర్విమానైః సార్వకామికైః ।
ఇచ్ఛయా క్రీడతే తావద్యావదాభూతసమ్ప్లవమ్ ॥ ౪-౨౭॥

తతః కల్పాగ్నినా సార్ధం దహ్యమానం సువిహ్వలమ్ ।
దృష్ట్వా విరజ్యతే భూయో భవభోగమహార్ణవాత్ ॥ ౪-౨౮॥

తతః సమ్పృచ్ఛతే రుద్రాంస్తత్రస్థాన్జ్ఞానపారగాన్ ।
తేభ్యః ప్రాప్య శివజ్ఞానం శాన్తం నిర్వాణమాప్నుయాత్ ॥ ౪-౨౯॥

అవిరక్తశ్చ భోగేభ్యః సప్త జన్మాని జాయతే ।
పృథివ్యధిపతిః శ్రీమానిచ్ఛయా వా ద్విజోత్తమః ॥ ౪-౩౦॥

సప్తమాజ్జన్మనశ్చాన్తే శివజ్ఞానమనాప్నుయాత్ ।
జ్ఞానాద్విరక్తః సంసారాచ్ఛుద్ధః ఖాన్యధితిష్ఠతి ॥ ౪-౩౧॥

ఇత్యేతదఖిలం కార్యం ఫలముక్తం సమాసతః ।
ఉత్సవే చ పునర్బ్రూమః ప్రత్యేకం ద్రవ్యజం ఫలమ్ ॥ ౪-౩౨॥

సద్గన్ధగుటికామేకాం లాక్షాం ప్రాణ్యఙ్గవర్జితామ్ ।
కర్పాసాస్థిప్రమాణం చ హుత్వాగ్నౌ శృణుయాత్ఫలమ్ ॥ ౪-౩౩॥

యావత్సత్గన్ధగుటికా శివాగ్నౌ సఙ్ఖ్యయా హుతా ।
తావత్కోట్యస్తు వర్షాణి భోగాన్భుఙ్క్తే శివే పురే ॥ ౪-౩౪॥

ఏకాఙ్గులప్రమాణేన హుత్వాగ్నౌ చన్దనాహుతిమ్ ।
వర్షకోటిద్వయం భోగైర్దివ్యైః శివపురే వసేత్ ॥ ౪-౩౫॥

యావత్కేసరసఙ్ఖ్యానం కుసుమస్యానలే హుతమ్ ।
తావద్యుగసహస్రాణి శివలోకే మహీయతే ॥ ౪-౩౬॥

నాగకేసరపుష్పం తు కుఙ్కుమార్ధేన కీర్తితమ్ ।
యత్ఫలం చన్దనస్యోక్తముశీరస్య తదర్ధకమ్ ॥ ౪-౩౭॥

యత్పుష్పధూపభష్యాన్న- దధిక్షీరఘృతాదిభిః ।
పుణ్యలిఙ్గార్చనే ప్రోక్తం తద్ధోమస్య దశాధికమ్ ॥ ౪-౩౮॥

హుత్వాగ్నౌ సమిధస్తిస్రౌ శివోమాస్కన్దనామభిః ।
పశ్చాద్దద్యాత్తిలాన్నాని హోమయీత యథాక్రమమ్ ॥ ౪-౩౯॥

పలాశాఅఙ్కురజారిష్ట- పాలాల్యః(?) సమిధః శుభాః ।
పృషదాజ్యప్లుతా హుత్వా శృణు యత్ఫలమాప్నుయాత్ ॥ ౪-౪౦॥

పలాశాఙ్కురసఙ్ఖ్యానాం యావదగ్నౌ హుతం భవేత్ ।
తావత్కల్పాన్మహాభోగైః శివలోకే మహీయతే ॥ ౪-౪౧॥

తల్లక్ష్యమధ్యసమ్భూతం హుత్వాగ్నౌ సమిధః శుభాః ।
కల్పార్ధసంమితం కాలం భోగాన్భుఙ్క్తే శివే పురే ॥ ౪-౪౨॥

శమీసమిత్ఫలం దేయమబ్దానపి చ లక్షకమ్ ।
శమ్యర్ధఫలవచ్ఛేషాః సమిధః క్షీరవృక్షజాః ॥ ౪-౪౩॥

తిలసఙ్ఖ్యాంస్తిలాన్హుత్వా హ్యాజ్యాక్తా(?) యావతీ భవేత్ ।
తావత్స వర్షలక్షాంస్తు భోగాన్భుఙ్క్తే శివే పురే ॥ ౪-౪౪॥

యావత్సురౌషధీరజ్ఞస్(?) తిలతుల్యఫలం స్మృతమ్ ।
ఇతరేభ్యస్తిలేభ్యశ్చ కృష్ణానాం ద్విగుణం ఫలమ్ ॥ ౪-౪౫॥

లాజాక్షతాః సగోధూమాః వర్షలక్షఫలప్రదాః ।
దశసాహస్రికా జ్ఞేయాః శేషాః స్యుర్బీజజాతయః ॥ ౪-౪౬॥

పలాశేన్ధనజే వహ్నౌ హోమస్య ద్విగుణం ఫలమ్ ।
క్షీరవృక్షసమృద్ధే ఽగ్నౌ ఫలం సార్ధార్ధికం భవేత్ ॥ ౪-౪౭॥

అసమిద్ధే సధూమే చ హోమకర్మ నిరర్థకమ్ ।
అన్ధశ్చ జాయమానః స్యాద్దారిద్ర్యోపహతస్తథా ॥ ౪-౪౮॥

న చ కణ్టకిభిర్వృక్షైరగ్నిం ప్రజ్వాల్య హోమయేత్ ।
శుష్కైర్నవైః ప్రశస్తైశ్చ కాష్ఠైరగ్నిం సమిన్ధయేత్ ॥ ౪-౪౯॥

ఏవమాజ్యాహుతిం హుత్వా శివలోకమవాప్నుయాత్ ।
తత్ర కల్పశతం భోగాన్భుఙ్క్తే దివ్యాన్యథేప్సితాన్ ॥ ౪-౫౦॥

స్రుచైకాహితమాత్రేణ వ్రతస్యాపూరితేన చ ।
యాహుతిర్దీయతే వహ్నౌ సా పూర్ణాహుతిరుచ్యతే ॥ ౪-౫౧॥

ఏకాం పూర్ణాహుతిం హుత్వా శివేన శివభావితః ।
సర్వకామమవాప్నోతి శివలోకే వ్యవస్థితః ॥ ౪-౫౨॥

అశేషకులజైర్సార్ధం స భృత్యైః పరివారితః ।
ఆభూతసమ్ప్లవం యావద్భోగాన్భుఙ్క్తే యథేప్సితాన్ ॥ ౪-౫౩॥

తతశ్చ ప్రలయే ప్రాప్తే సమ్ప్రాప్య జ్ఞానముత్తమమ్ ।
ప్రసాదాదీశ్వరస్యైవ ముచ్యతే భవసాగరాత్ ॥ ౪-౫౪॥

శివపూర్ణాహుతిం వహ్నౌ పతన్తీం యః ప్రపశ్యతి ।
సో ఽపి పాపరి నరః సర్వైర్ముక్తః శివపురం వ్రజేత్ ॥ ౪-౫౫॥

శివాగ్నిధూమసంస్పృష్టా జీవాః సర్వే చరాచరాః ।
తే ఽపి పాపవినిర్ముక్తాః స్వర్గం యాన్తి న సంశయః ॥ ౪-౫౬॥

శివయజ్ఞమహావేద్యా జాయతే యే న సన్తి వా ।
తే ఽపి యాన్తి శివస్థానం జీవాః స్థావరజఙ్గమాః ॥ ౪-౫౭॥

పూర్ణాహుతిం ఘృతాభావే క్షీరతైలేన కల్పయేత్ ।
హోమయేదతసీతైలం తిలతైలం వినా నరః ॥ ౪-౫౮॥

సర్షపేఙ్గుడికాశామ్ర- కరఞ్జమధుకాక్షజమ్ ।
ప్రియఙ్గుబిల్వపైప్పల్య- నాలికేరసముద్భవమ్(?) ॥ ౪-౫౯॥

ఇత్యేవమాదికం తైలమాజ్యాభావే ప్రకల్పయేత్ ।
దూర్వయా బిల్వపత్త్రైర్వా సమిధః సమ్ప్రకీర్తితాః ॥ ౪-౬౦॥

అన్నార్థం హోమయేత్క్షీరం దధి మూలఫలాని వా ।
తిలార్థం తణ్డులైః కుర్యాద్దర్భార్థం హరితైస్తృణైః ॥ ౪-౬౧॥

పరిధీనామభావేన శరైర్వంశైశ్చ కల్పయేత్ ।
ఇన్ధనానామభావేన దీపయేత్తృణగోమయైః ॥ ౪-౬౨॥

గోమయానామభావేన మహత్యమ్భసి హోమయేత్ ।
అపామసమ్భవే హోమం భూమిభాగే మనోహరే ॥ ౪-౬౩॥

విప్రస్య దక్షిణే పాణావశ్వత్థే తదభావతః ।
ఛాగస్య దక్షిణే కర్ణే కుశమూలే చ హోమయేత్ ॥ ౪-౬౪॥

స్వాత్మాగ్నౌ హోమయేత్ప్రాజ్ఞః సర్వాగ్నీనామసమ్భవే ।
అభావే న త్యజేత్కర్మ కర్మయోగవిధౌ స్థితః ॥ ౪-౬౫॥

ఆపత్కాలే ఽపి యః కుర్యాచ్ఛివాగ్నేర్మనసార్చనమ్ ।
స మోహకఞ్చుకం త్యక్త్వా పరాం శాన్తిమవాప్నుయాత్ ॥ ౪-౬౬॥

ప్రాణాగ్నిహోత్రం కుర్వన్తి పరమం శివయోగినః ।
బాహ్యకర్మవినిర్ముక్తా జ్ఞానధ్యానసమాకులాః ॥ ౪-౬౭॥

॥ ఇతి శివోపనిషది శాన్తిగృహాగ్నికార్యాధ్యాయశ్చతుర్థః ॥

అథాగ్నేయం మహాస్నానమలక్ష్మీమలనాశనమ్ ।
సర్వపాపహరం దివ్యం తపః శ్రీకీర్తివర్ధనమ్ ॥ ౫-౧॥

అగ్నిరూపేణ రుద్రేణ స్వతేజః పరమం బలమ్ ।
భూతిరూపం సముద్గీర్ణం విశుద్ధం దురితాపహమ్ ॥ ౫-౨॥

యక్షరక్షఃపిశాచానాం ధ్వంసనం మన్త్రసత్కృతమ్ ।
రక్షార్థం బాలరూపాణాం సూతికానాం గృహేషు చ ॥ ౫-౩॥

యశ్చ భుఙ్క్తే ద్విజః కృత్వా అన్నస్య వా పరిధిత్రయమ్(?) ।
అపి శూద్రస్య పఙ్క్తిస్థః పఙ్క్తిదోషైర్న లిప్యతే ॥ ౫-౪॥

ఆహారమర్ధభుక్తం చ కీటకేశాదిదూషితమ్ ।
తావన్మాత్రం సముద్ధృత్య భూతిస్పృష్టం విశుద్ధ్యతి ॥ ౫-౫॥

ఆరణ్యం గోమయకృతం కరీషం వా ప్రశస్యతే ।
శర్కరాపాంసునిర్ముక్తమభావే కాష్ఠభస్మనా ॥ ౫-౬॥

స్వగృహాశ్రమవల్లిభ్యః కులాలాలయభస్మనా ।
గోమయేషు చ దగ్ధేషు హీష్టకాని చ యేషు చ ॥ ౫-౭॥

సర్వత్ర విద్యతే భస్మ దుఃఖాపార్జనరక్షణమ్(duHkhopAr) ।
శఙ్ఖకున్దేన్దువర్ణాభమాదద్యాజ్జన్తువర్జితమ్ ॥ ౫-౮॥

భస్మానీయ ప్రయత్నేన తద్రక్షేద్యత్నవాంస్తథా ।
మార్జారమూషికాద్యైశ్చ నోపహన్యేత తద్యథా ॥ ౫-౯॥

పఞ్చదోషవినిర్ముక్తం గుణపఞ్చకసంయుతమ్ ।
శివైకాదశికాజప్తం శివభస్మ ప్రకీర్తితమ్ ॥ ౫-౧౦॥

జాతికారుకవాక్కాయ- స్థానదుష్టం చ పఞ్చమమ్ ।
పాపఘ్నం శాఙ్కరం రక్షా- పవిత్రం యోగదం గుణాః(?) ॥ ౫-౧౧॥

శివవ్రతస్య శాన్తస్య భాసకత్వాచ్ఛుభస్య చ ।
భక్షణాత్సర్వపాపానాం భస్మేతి పరికీర్తితమ్ ॥ ౫-౧౨॥

భస్మస్నానం శివస్నానం వారుణాదధికం స్మృతమ్ ।
జన్తుశైవాలనిర్ముక్తమాగ్నేయం పఙ్కవర్జితమ్ ॥ ౫-౧౩॥

అపవిత్రం భవేత్తోయం నిశి పూర్వమనాహృతమ్ ।
నదీతడాగవాపిషు గిరిప్రస్రవణేషు చ ॥ ౫-౧౪॥

స్నానం సాధారణం ప్రోక్తం వారుణం సర్వదేహినామ్ ।
అసాధారణమేవోక్తం భస్మస్నానం ద్విజన్మనామ్ ॥ ౫-౧౫॥

త్రికాలం వారుణస్నానాదనారోగ్యం ప్రజాయతే ।
ఆగ్నేయం రోగశమనమేతస్మాద్సార్వకామికమ్ ॥ ౫-౧౬॥

సన్ధ్యాత్రయే ఽర్ధరాత్రే చ భుక్త్వా చాన్నవిరేచనే ।
శివయోగ్యాచరేత్స్నానముచ్చారాదిక్రియాసు చ ॥ ౫-౧౭॥

భస్మాస్తృతే మహీభాగే సమే జన్తువివర్జితే ।
ధ్యాయమానః శివం యోగీ రజన్యన్తం శయీత చ ॥ ౫-౧౮॥

ఏకరాత్రోషితస్యాపి యా గతిర్భస్మశాయినః ।
న సా శక్యా గృహస్థేన ప్రాప్తుం యజ్ఞశతైరపి ॥ ౫-౧౯॥

గృహస్థస్త్ర్యాయుషోఙ్కారైః స్నానం కుర్యాత్త్రిపుణ్డ్రకైః ।
యతిః సార్వాఙ్గికం స్నానమాపాదతలమస్తకాత్ ॥ ౫-౨౦॥

శివభక్తస్త్రిధా వేద్యాం భస్మస్నానఫలం లభేత్ ।
హృది మూర్ధ్ని లలాటే చ శూద్రః శివగృహాశ్రమీ ॥ ౫-౨౧॥

గణాః ప్రవ్రజితాః శాన్తాః భూతిమాలభ్య పఞ్చధా ।
శిరోలలాటే హృద్బాహ్వోర్భస్మస్నానఫలం లభేత్ ॥ ౫-౨౨॥

సంవత్సరం తదర్ధం వా చతుర్దశ్యష్టమీషు చ ।
యః కుర్యాద్భస్మనా స్నానం తస్య పుణ్యఫలం శృను ॥ ౫-౨౩॥

శివభస్మని యావన్తః సమేతాః పరమాణవః ।
తావద్వర్షసహస్రాణి శివలోకే మహీయతే ॥ ౫-౨౪॥

ఏకవింశకులోపేతః పత్నీపుత్రాదిసంయుతః ।
మిత్రస్వజనభృత్యైశ్చ సమస్తైః పరివారితః ॥ ౫-౨౫॥

తత్ర భుక్త్వా మహాభోగానిచ్ఛయా సార్వకామికాన్ ।
జ్ఞానయోగం సమాసాద్య ప్రలయే ముక్తిమాప్నుయాత్ ॥ ౫-౨౬॥

భస్మ భస్మాన్తికం యేన గృహీతం నైష్ఠికవ్రతమ్(?) ।
అనేన వై స దేహేన రుద్రశ్చఙ్క్రమతే క్షితౌ ॥ ౫-౨౭॥

భస్మస్నానరతం శాన్తం యే నమన్తి దినే దినే ।
తే సర్వపాపనిర్ముక్తా నరా యాన్తి శివం పురమ్ ॥ ౫-౨౮॥

ఇత్యేతత్పరమం స్నానమాగ్నేయం శివనిర్మితమ్ ।
త్రిసన్ధ్యమాచరేన్నిత్యం జాపీ యోగమవాప్నుయాత్ ॥ ౫-౨౯॥

భస్మానీయ ప్రదద్యాద్యః స్నానార్థం శివయోగినే ।
కల్పం శివపురే భోగాన్భుక్త్వాన్తే స్యాద్ద్విజోత్తమః ॥ ౫-౩౦॥

ఆగ్నేయం వారుణం మాన్త్రం వాయవ్యం త్వైన్ద్రపఞ్చమమ్ ।
మానసం శాన్తితోయం చ జ్ఞానస్నానం తథాష్టమమ్ ॥ ౫-౩౧ ॥

ఆగ్నేయం రుద్రమన్త్రేణ భస్మస్నానమనుత్తమమ్ ।
అమ్భసా వారుణం స్నానమ్కార్యం వారుణమూర్తినా ॥ ౫-౩౨॥

మూర్ధానం పాణినాలభ్య శివైకాదశికాం జపేత్ ।
ధ్యాయమానః శివం శాన్తమ్మన్త్రస్నానం పరం స్మృతమ్ ॥ ౫-౩౩॥

గవాం ఖురపుటోత్ఖాత- పవనోద్ధూతరేణునా ।
కార్యం వాయవ్యకం స్నానమ్మన్త్రేణ మరుదాత్మనా ॥ ౫-౩౪॥

వ్యభ్రే ఽర్కే వర్షతి స్నానం కుర్యాదైన్ద్రీం దిశం స్థితః ।
ఆకాశమూర్తిమన్త్రేణ తదైన్ద్రమితి కీర్తితమ్ ॥ ౫-౩౫॥

ఉదకం పాణినా గృహ్య సర్వతీర్థాని సంస్మరేత్ ।
అభ్యుక్షయేచ్ఛిరస్తేన స్నానం మానసముచ్యతే ॥ ౫-౩౬॥

పృథివ్యాం యాని తీర్థాని సరాంస్యాయతనాని చ ।
తేషు స్నాతస్య యత్పుణ్యం తత్పుణ్యం క్షాన్తివారిణా ॥ ౫-౩౭॥

న తథా శుధ్యతే తీర్థైస్తపోభిర్వా మహాధ్వరైః ।
పురుషః సర్వదానైశ్చ యథా క్షాన్త్యా విశుద్ధ్యతి ॥ ౫-౩౮॥

ఆక్రుష్టస్తాడితస్తస్మాదధిక్షిప్తస్తిరస్కృత ।
క్షమేదక్షమమానానాం స్వర్గమోక్షజిగీషయా ॥ ౫-౩౯॥

యైవ బ్రహ్మవిదాం ప్రాప్తిర్యైవ ప్రాప్తిస్తపస్వినామ్ ।
యైవ యోగాభియుక్తానాం గతిః సైవ క్షమావతామ్ ॥ ౫-౪౦॥

జ్ఞానామలామ్భసా స్నాతః సర్వదైవ మునిః శుచిః ।
నిర్మలః సువిశుద్ధశ్చ విజ్ఞేయః సూర్యరశ్మివత్ ॥ ౫-౪౧॥

మేధ్యామేధ్యరసం యద్వదపి వత్స వినా కరైః ।
నైవ లిప్యతి తద్దోషైస్తద్వజ్జ్ఞానీ సునిర్మలః ॥ ౫-౪౨॥

ఏషామేకతమే స్నాతః శుద్ధభావః శివం వ్రజేత్ ।
అశుద్ధభావః స్నాతో ఽపి పూజయన్నాప్నుయాత్ఫలమ్ ॥ ౫-౪౩॥

జలం మన్త్రం దయా దానం సత్యమిన్ద్రియసంయమః ।
జ్ఞానం భావాత్మశుద్ధిశ్చ శౌచమష్టవిధం శ్రుతమ్ ॥ ౫-౪౪॥

అఙ్గుష్ఠతలమూలే చ బ్రాహ్మం తీర్థమవస్థితమ్ ।
తేనాచమ్య భవేచ్ఛుద్ధః శివమన్త్రేణ భావితః ॥ ౫-౪౫॥

యదధః కన్యకాయాశ్చ తత్తీర్థం దైవముచ్యతే ।
తీర్థం ప్రదేశినీమూలే పిత్ర్యం పితృవిధోదయమ్(?) ॥ ౫-౪౬॥

మధ్యమాఙ్గులిమధ్యేన తీర్థమారిషముచ్యతే ।
కరపుష్కరమధ్యే తు శివతీర్థం ప్రతిష్ఠితమ్ ॥ ౫-౪౭॥

వామపాణితలే తీర్థమౌమమ్నామ ప్రకీర్తితమ్ ।
శివోమాతీర్థసంయోగాత్కుర్యాత్స్నానాభిషేచనమ్ ॥ ౫-౪౮॥

దేవాన్దైవేన తీర్థేన తర్పయేదకృతామ్భసా ।
ఉద్ధృత్య దక్షిణం పాణిముపవీతీ సదా బుధః ॥ ౫-౪౯॥

ప్రాచీనావీతినా కార్యం పితౄణాం తిలవారిణా ।
తర్పణం సర్వభూతానామారిషేణ నివీతినా ॥ ౫-౫౦॥

సవ్యస్కన్ధే యదా సూత్రముపవీత్యుచ్యతే తదా ।
ప్రాచీనావీత్యసవ్యేన నివీతీ కణ్ఠసంస్థితే ॥ ౫-౫౧॥

పితౄణాం తర్పణం కృత్వా సూర్యాయార్ఘ్యం ప్రకల్పయేత్ ।
ఉపస్థాయ తతః సూర్యం యజేచ్ఛివమనన్తరమ్ ॥ ౫-౫౨॥

॥ ఇతి శివోపనిషది శివభస్మస్నానాధ్యాయః పఞ్చమః ॥

అథ భక్త్యా శివం పూజ్య నైవేద్యముపకల్పయేత్ ।
యదన్నమాత్మనాశ్నీయాత్తస్యాగ్రే వినివేదయేత్ ॥ ౬-౧॥

యః కృత్వా భక్ష్యభోజ్యాని యత్నేన వినివేదయేత్ ।
శివాయ స శివే లోకే కల్పకోటిం ప్రమోదతే ॥ ౬-౨॥

యః పక్వం శ్రీఫలం దద్యాచ్ఛివాయ వినివేదయేత్ ।
గురోర్వా హోమయేద్వాపి తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ ౬-౩॥

శ్రీమద్భిః స మహాయానైర్భోగాన్భుఙ్క్తే శివే పురే ।
వర్షాణామయుతం సాగ్రం తదన్తే శ్రీపతిర్భవేత్ ॥ ౬-౪॥

కపిత్థమేకం యః పక్వమీశ్వరాయ నివేదయేత్ ।
వర్షలక్షం మహాభోగైః శివలోకే మహీయతే ॥ ౬-౫॥

ఏకమామ్రఫలం పక్వం యః శమ్భోర్వినివేదయేత్ ।
వర్షాణామ్యుతం భోగైః క్రీడతే స శివే పురే ॥ ౬-౬॥

ఏకం వటఫలం పక్వం యః శివాయ నివేదయేత్ ।
వర్షలక్షం మహాభోగైః శివలోకే మహీయతే ॥ ౬-౭॥

యః పక్వం దాడిమం చైకం దద్యాద్వికసితం నవమ్ ।
శివాయ గురవే వాపి తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ ౬-౮॥

యావత్తద్బీజసఙ్ఖ్యానం శోభనం పరికీర్తితమ్ ।
తావదష్టాయుతాన్యుచ్చైః శివలోకే మహీయతే ॥ ౬-౯॥

ద్రాక్షాఫలాని పక్వాని యః శివాయ నివేదయేత్ ।
భక్త్యా వా శివయోగిభ్యస్తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ ౬-౧౦॥

యావత్తత్ఫలసఙ్ఖ్యానముభయోర్వినివేదితమ్ ।
తావద్యుగసహస్రాణి రుద్రలోకే మహీయతే ॥ ౬-౧౧॥

ద్రాక్షాఫలేషు యత్పుణ్యం తత్ఖర్జూరఫలేషు చ ।
తదేవ రాజవృక్షేషు పారావతఫలేషు చ ॥ ౬-౧౨॥

యో నారఙ్గఫలం పక్వం వినివేద్య మహేశ్వరే ।
అష్టలక్షం మహాభోగైః కృడతే స శివే పురే ॥ ౬-౧౩॥

బీజపూరేషు తస్యార్ధం తదర్ధం లికుచేషు చ ।
జమ్బూఫలేషు యత్పుణ్యం తత్పుణ్యం తిన్దుకేషు చ ॥ ౬-౧౪॥

పనసం నారికేలం వా శివాయ వినివేదయేత్ ।
వర్షలక్షం మహాభోగైః శివలోకే మహీయతే ॥ ౬-౧౫॥

పురుషం చ ప్రియాలం చ మధూకకుసుమాని చ ।
జమ్బూఫలాని పక్వాని వైకఙ్కతఫలాని చ ॥ ౬-౧౬॥

నివేద్య భక్త్యా శర్వాయ ప్రత్యేకం తు ఫలే ఫలే ।
దశవర్షసహస్రాణి రుద్రలోకే మహీయతే ॥ ౬-౧౭॥

క్షీరికాయాః ఫలం పక్వం యః శివాయ నివేదయేత్ ।
వర్షలక్షం మహాభోగైర్మోదతే స శివే పురే ॥ ౬-౧౮॥

వాలుకాత్రపుసాదీని యః ఫలాని నివేదయేత్ ।
శివాయ గురవే వాపి పక్వం చ కరమర్దకమ్ ॥ ౬-౧౯॥

దశవర్షసహస్రాణి రుద్రలోకే మహీయతే ।
బదరాణి సుపక్వాని తిన్తిడీకఫలాని చ ॥ ౬-౨౦॥

దర్శనీయాని పక్వాని హ్యామలక్యాః ఫలాని చ ।
ఏవమాదీని చాన్యాని శాకమూలఫలాని చ ॥ ౬-౨౧॥

నివేదయతి శర్వాయ శృణు యత్ఫలమాప్నుయాత్ ।
ఏకైకస్మిన్ఫలే భోగాన్ప్రాప్నుయాదనుపూర్వశః ॥ ౬-౨౨॥

పఞ్చవర్షసహస్రాణి రుద్రలోకే మహీయతే ।
గోధూమచన్దకాద్యాని సుకృతం సక్తుభర్జితమ్ ॥ ౬-౨౩॥

నివేదయీత శర్వాయ తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
యావత్తద్బీజసఙ్ఖ్యానం శుభం భ్రష్టం నివేదయేత్ ॥ ౬-౨౪॥

తావద్వర్షసహస్రాణి రుద్రలోకే మహీయతే ।
యః పక్వానీక్షుదణ్డాని శివాయ వినివేదయేత్ ॥ ౬-౨౫॥

గురవే వాపి తద్భక్త్యా తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
ఇక్షుపర్ణాని చైకైకం వర్షలోకం ప్రమోదతే ॥ ౬-౨౬॥

సాకం శివపురే భోగైః పౌణ్డ్రం పఞ్చగుణం ఫలమ్ ।
నివేద్య పరమేశాయ శుక్తిమాత్రరసస్య తు ॥ ౬-౨౭॥

వర్షకోటిం మహాభోగైః శివలోకే మహీయతే ।
నివేద్య ఫాణితం శుద్ధం శివాయ గురవే ఽపి వా ॥ ౬-౨౮॥

రసాత్సహస్రగుణితం ఫలం ప్రాప్నోతి మానవః ।
గుడస్య ఫలమేకం యః శివాయ వినివేదయేత్ ॥ ౬-౨౯॥

అమ్బకోటిం శివే లోకే మహాభోగైః ప్రమోదతే ।
ఖణ్డస్య పలనైవేద్యం గుడాచ్ఛతగుణం ఫలమ్ ॥ ౬-౩౦॥

ఖణ్డాత్సహస్రగుణితం శర్కరాయా నివేదనే ।
మత్సణ్డికాం మహాశుద్ధాం శఙ్కరాయ నివేదయేత్ ॥ ౬-౩౧॥

కల్పకోటిం నరః సాగ్రం శివలోకే మహీయతే ।
పరిశుద్ధం భృష్టమాజ్యం సిద్ధం చైవ సుసంస్కృతమ్ ॥ ౬-౩౨॥

మాసం నివేద్య శర్వాయ శృణు యత్ఫలమాప్నుయాత్ ।
అశేషఫలదానేన యత్పుణ్యం పరికీర్తితమ్ ॥ ౬-౩౩॥

తత్పుణ్యం ప్రాప్నుయాత్సర్వం మహాదాననివేదనే ।
పనసాని చ దివ్యాని స్వాదూని సురభీణి చ ॥ ౬-౩౪॥

నివేదయేత్తు శర్వాయ తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
కల్పకోటిం నరః సాగ్రం శివలోకే వ్యవస్థితః ॥ ౬-౩౫॥

పిబన్శివామృతం దివ్యం మహాభోగైః ప్రమోదతే ।
దినే దినే చ యస్త్వాపం వస్త్రపూతం సమాచరేత్ ॥ ౬-౩౬॥

సుఖాయ శివభక్తేభ్యస్తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
మహాసరాంసి యః కుర్యాద్భవేత్పుణ్యం శివాగ్రతః ॥ ౬-౩౭॥

తత్పుణ్యం సకలం ప్రాప్య శివలోకే మహీయతే ।
యదిష్టమాత్మనః కిఞ్చిదన్నపానఫలాదికమ్ ॥ ౬-౩౮॥

తత్తచ్ఛివాయ దేయం స్యాదుత్తమం భోగమిచ్ఛతా ।
న శివః పరిపూర్ణత్వాత్కిఞ్చిదశ్నాతి కస్యచిత్ ॥ ౬-౩౯॥

కిన్త్వీశ్వరనిభం కృత్వా సర్వమాత్మని దీయతే ।
న రోహతి యథా బీజం స్వస్థమాశ్రయవర్జితమ్ ॥ ౬-౪౦॥

పుణ్యబీజం తథా సూక్ష్మం నిష్ఫలం స్యాన్నిరాశ్రయమ్ ।
సుక్షేత్రేషు యథా బీజముప్తం భవతి సత్ఫలమ్ ॥ ౬-౪౧॥

అల్పమప్యక్షయం తద్వత్పుణ్యం శివసమాశ్రయాత్ ।
తస్మాదీశ్వరముద్దిశ్య యద్యదాత్మని రోచతే ॥ ౬-౪౨॥

తత్తదీశ్వరభక్తేభ్యః ప్రదాతవ్యం ఫలార్థినా ।
యః శివాయ గురోర్వాపి రచయేన్మణిభూమికమ్ ॥ ౬-౪౩॥

నైవేద్య భోజనార్థం యః పత్త్రైః పుష్పైశ్చ శోభనమ్ ।
యావత్తత్పత్త్రపుష్పాణాం పరిసఙ్ఖ్యా విధీయతే ॥ ౬-౪౪॥

తావద్వర్షసహస్రాణి సురలోకే మహీయతే ।
పలాశకదలీపద్మ- పత్త్రాణి చ విశేషతః ॥ ౬-౪౫॥

దత్త్వా శివాయ గురవే శృణు యత్ఫలమాప్నుయాత్ ।
యావత్తత్పత్త్రసఙ్ఖ్యానమీశ్వరాయ నివేదితమ్ ॥ ౬-౪౬॥

తావదబ్దాయుతానాం స లోకే భోగానవాప్నుయాత్ ।
యావత్తామ్బులపత్త్రాణి పూగాంశ్చ వినివేదయేత్ ॥ ౬-౪౭॥

తావన్తి వర్షలక్షాణి శివలోకే మహీయతే ।
యచ్ఛుద్ధం శఙ్ఖచూర్ణం వా గురవే వినివేదయేత్ ॥ ౬-౪౮॥

తామ్బూలయోగసిద్ధ్యర్థం తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
యావత్తామ్బూలపత్త్రాణి చూర్ణమానేన భక్షయేత్ ॥ ౬-౪౯॥

తావద్వర్షసహస్రాణి రుద్రలోకే మహీయతే ।
జాతీఫలం సకఙ్కోలం లతాకస్తూరికోత్పలమ్ ॥ ౬-౫౦॥

ఇత్యేతాని సుగన్ధీని ఫలాని వినివేదయేత్ ।
ఫలే ఫలే మహాభోగైర్వర్షలక్షం తు యత్నతః ॥ ౬-౫౧॥

కామికేన విమానేన క్రీడతే స శివే పురే ।
త్రుటిమాత్రప్రమాణేన కర్పూరస్య శివే గురౌ ॥ ౬-౫౨॥

వర్షకోటిం మహాభోగైః శివలోకే మహీయతే ।
పూగతామ్బూలపత్త్రాణామాధారం యో నివేదయేత్ ॥ ౬-౫౩॥

వర్షకోట్యష్టకం భోగైః శివలోకే మహీయతే ।
యశ్చూఏణాధారసత్పాత్రం కస్యాపి వినివేదయేత్ ॥ ౬-౫౪॥

మోదతే స శివే లోకే వర్షకోటీశ్చతుర్దశ ।
మృత్కాష్ఠవంశఖణ్డాని యః ప్రదద్యాచ్ఛివాశ్రమే ॥ ౬-౫౫॥

ప్రాప్నుయాద్విపులాన్భోగాన్దివ్యాఞ్ఛివపురే నరః ।
మాణిక్యం కలశం పాత్రీం స్థాల్యాదీన్భాణ్డసమ్పుటాన్ ॥ ౬-౫౬॥

దత్త్వా శివాగ్రజస్తేభ్యః శివలోకే మహీయతే ।
తోయాధారపిధానాని మృద్వస్త్రతరుజాని వా ॥ ౬-౫౭॥

వంశాలాబుసముత్థాని దత్త్వాప్నోతి శివం పురమ్ ।
పఞ్చసంమార్జనీతోయం గోమయాఞ్జనకర్పటాన్ ॥ ౬-౫౮॥

మృత్కుమ్భపీటికాం దద్యాద్భోగాఞ్ఛివపురే లభేత్ ।
యః పుష్పధూపగన్ధానాం దధిక్షీరఘృతామ్భసామ్ ॥ ౬-౫౯॥

దద్యాదాధారపాత్రాణి శివలోకే స గచ్ఛతి ।
వంశతాలాదిసమ్భూతం పుష్పాధారకరణ్డకమ్ ॥ ౬-౬౦॥

ఇత్యేవమాద్యాన్యో దద్యాచ్ఛివలోకమవాప్నుయాత్ ।
యః స్రుక్స్రువాదిపాత్రాణి హోమార్థం వినివేదయేత్ ॥ ౬-౬౧॥

వర్షకోటిం మహాభాగైః శివలోకే మహీయతే ।
యః సర్వధాతుసంయుక్తం దద్యాల్లవణపర్వతమ్ ॥ ౬-౬౨॥

శివాయ గురవే వాపి తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
కల్పకోటిసహస్రాణి కల్పకోటిశతాని చ ॥ ౬-౬౩॥

స గోత్రభృత్యసంయుక్తో వసేచ్ఛివపురే నరః ।
విమానయానైః శ్రీమద్భిః సర్వకామసమన్వితైః ॥ ౬-౬౪॥

భోగాన్భుక్త్వా తు విపులాంస్తదన్తే స మహీపతిః ।
మనఃశిలాం హరీతాలం రాజపట్టం చ హిఙ్గులమ్ ॥ ౬-౬౫॥

గైరికం మణిదన్తం చ హేమతోయం తథాష్టమమ్ ।
యశ్చ తం పర్వతవరం శాలితణ్డులకల్పితమ్ ॥ ౬-౬౬॥

శివాయగురవే వాపి తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
కల్పకోటిశతం సాగ్రం భోగాన్భుఙ్క్తే శివే పురే ॥ ౬-౬౭॥

యః సర్వధాన్యశిఖరైరుపేతం యవపర్వతమ్ ।
ఘృతతైలనదీయుక్తం తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ ౬-౬౮॥

కల్పకోటిశతం సాగ్రం భోగాన్భుఙ్క్తే శివే పురే ।
సమస్తకులజైః సార్ధం తస్యాన్తే స మహీపతిః ॥ ౬-౬౯॥

తిలధేనుం ప్రదద్యాద్యః కృత్వా కృష్ణాజినే నరః ।
కపిలాయాః ప్రదానస్య యత్ఫలం తదవాప్నుయాత్ ॥ ౬-౭౦॥

ఘృతధేనుం నరః కృత్వా కాంస్యపాత్రే సకాఞ్చనాన్ ।
నివేద్య గోప్రదానస్య సమగ్రం ఫలమాప్నుయాత్ ॥ ౬-౭౧॥

ద్వీపిచర్మణి యః స్థాప్య ప్రదద్యాల్లవణాఢకమ్ ।
అశేషరసదానస్య యత్పుణ్యం తదవాప్నుయాత్ ॥ ౬-౭౨॥

మరిచాఢేన కుర్వీత(?) మారీచం నామ పర్వతమ్ ।
దద్యాద్యజ్జీరకం పూర్వమాగ్నేయం హిఙ్గుముత్తమమ్ ॥ ౬-౭౩॥

దక్షిణే గుడశుణ్ఠీం చ నైరృతే నాగకేసరమ్ ।
పిప్పలీం పశ్చిమే దద్యాద్వాయవ్యే కృష్ణజీరకమ్ ॥ ౬-౭౪॥

కౌబేర్యామజమోదం చ త్వగేలాశ్చేశదైవతే ।
కుస్తుమ్బర్యాః ప్రదేయాః స్యుర్బహిః ప్రాకారతః స్థితాః ॥ ౬-౭౫॥

కకుభామన్తరాలేషు సమన్తాత్సైన్ధవం న్యసేత్ ।
సపుష్పాక్షతతోయేన శివాయ వినివేదయేత్ ॥ ౬-౭౬॥

యావత్తద్దీపసఙ్ఖ్యానం సర్వమేకత్ర పర్వతే ।
తావద్వర్షశతాదూర్ధ్వం భోగాన్భుఙ్క్తే శివే పురే ॥ ౬-౭౭॥

కూశ్మాణ్డం మధ్యతః స్థాప్య కాలిఙ్గం పూర్వతో న్యసేత్ ।
దక్షిణే క్షీరతుమ్బీం తు వృన్తాకం పశ్చిమే న్యసేత్ ॥ ౬-౭౮॥

పటీసాన్యుత్తరే స్థాప్య కర్కటీమీశదైవతే ।
న్యసేద్గజపటోలాంశ్చ మధురాన్వహ్నిదైవతే ॥ ౬-౭౯॥

కారవేల్లాంశ్చ నైరృత్యాం వాయవ్యాం నిమ్బకం ఫలమ్ ।
ఉచ్చావచాని చాన్యాని ఫలాని స్థాపయేద్బహిః ॥ ౬-౮౦॥

అభ్యర్చ్య పుష్పధూపైశ్చ సమన్తాత్ఫలపర్వతమ్ ।
శివాయ గురవే వాపి ప్రణిపత్య నివేదయేత్ ॥ ౬-౮౧॥

యావత్తత్ఫలసఙ్ఖ్యానం తద్దీపానాం చ మధ్యతః ।
తావద్వర్షసహస్రాణి రుద్రలోకే మహీయతే ॥ ౬-౮౨॥

మూలకం మధ్యతః స్థాప్య తత్పూర్వే వాలమూలకమ్ ।
ఆగ్నేయ్యాం వాస్తుకం స్థాప్య యామ్యాయాం క్షారవాస్తుకమ్ ॥ ౬-౮౩॥

పాలక్యం నైరృతే స్థాప్య సుముఖం పశ్చిమే న్యసేత్ ।
కుహద్రకం చ వాయవ్యాముత్తరే వాపి తాలికీమ్ ॥ ౬-౮౪॥

కుసుమ్భశాకమైశాన్యాం సర్వశాకాని తద్బహిః ।
పూర్వక్రమేణ విన్యస్య శివాయ వినివేదయేత్ ॥ ౬-౮౫॥

యావత్తన్మూలనాలానాం పత్త్రసఙ్ఖ్యా చ కీర్తితా ।
తావద్వర్షసహస్రాణి రుద్రలోకే మహీయతే ॥ ౬-౮౬॥

దత్త్వా లభేన్మహాభోగాన్గుగ్గుల్వద్రేః పలద్వయమ్ ।
వర్షకోటిద్వయం స్వర్గే ద్విగుణం గుడమిశ్రితైః ॥ ౬-౮౭॥

గుడార్ద్రకం సలవణమామ్రమఞ్జరిసంయుతమ్ ।
నివేద్య గురవే భక్త్యా సౌభాగ్యం పరమం లభేత్ ॥ ౬-౮౮॥

హస్తారోప్యేణ వా కృత్వా మహారత్నాన్వితాం మహీమ్ ।
నివేదయిత్వా శర్వాయ శివతుల్యః ప్రజాయతే ॥ ౬-౮౯॥

వజ్రేన్ద్రనీలవైడూర్య- పద్మరాగం సమౌక్తికమ్ ।
కీటపక్షం సువర్ణం చ మహారత్నాని సప్త వై ॥ ౬-౯౦॥

యశ్చ సింహాసనం దద్యాన్మహారత్నాన్వితం నృపః ।
క్షుద్రరత్నైశ్చ వివిధైస్తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ ౬-౯౧॥

కులత్రింశకసంయుక్తః సాన్తఃపురపరిచ్ఛదః ।
సమస్తభృత్యసంయుక్తః శివలోకే మహీయతే ॥ ౬-౯౨॥

తత్ర భుక్త్వా మహాభోగాన్శివతుల్యపరాక్రమః ।
ఆమహాప్రలయం యావత్తదన్తే ముక్తిమాప్నుయాత్ ॥ ౬-౯౩॥

యది చేద్రాజ్యమాకఙ్క్షేత్తతః సర్వసమాహితః ।
సప్తద్వీపసముద్రాయాః క్షితేరధిపతిర్భవేత్ ॥ ౬-౯౪॥

జన్మకోటిసహస్రాణి జన్మకోటిశతాని చ ।
రాజ్యం కృత్వా తతశ్చాన్తే పునః శివపురం వ్రజేత్ ॥ ౬-౯౫॥

ఏతదేవ ఫలం జ్ఞేయం మకుటాభరణాదిషు ।
రత్నాసనప్రదానేన పాదుకే వినివేదయేత్ ॥ ౬-౯౬॥

దద్యాద్యః కేవలం వజ్రం శుద్ధం గోధూమమాత్రకమ్ ।
శివాయ స శివే లోకే తిష్ఠేదాప్రలయం సుఖీ ॥ ౬-౯౭॥

ఇన్ద్రనీలప్రదానేన స వైడూర్యప్రదానతః ।
మోదతే వివిధైర్భోగైః కల్పకోటిం శివే పురే ॥ ౬-౯౮॥

మసూరమాత్రమపి యః పద్మరాగం సుశోభనమ్ ।
నివేదయిత్వా శర్వాయ మోదతే కాలమక్షయమ్ ॥ ౬-౯౯॥

నివేద్య మౌక్తికం స్వచ్ఛమేకభాగైకమాత్రకమ్ ।
భోగైః శివపురే దివ్యైః కల్పకోటిం ప్రమోదతే ॥ ౬-౧౦౦॥

కీటపక్షం మహాశుద్ధం నివేద్య యవమాత్రకమ్ ।
శివాయాద్యః శివే లోకే మోదతే కాలమక్షయమ్ ॥ ౬-౧౦౧॥

హేమ్నా కృత్వా చ యః పుష్పమపి మాషకమాత్రకమ్ ।
నివేదయిత్వా శర్వాయ వర్షకోటిం వసేద్దివి ॥ ౬-౧౦౨॥

క్షుద్రరత్నాని యో దద్యాద్ధేమ్ని బద్ధాని శమ్భవే ।
మోదతే స శివే లోకే కల్పకోట్యయుతం నరః ॥ ౬-౧౦౩॥

యథా యథా మహారత్నం శోభనం చ యథా యథా ।
తథా తథా మహత్పుణ్యం జ్ఞేయం తచ్ఛివదానతః ॥ ౬-౧౦౪॥

భూమిభాగే స(?)విస్తీఋణే జమ్బూద్వీపం ప్రకల్పయేత్ ।
అష్టావరణసంయుక్తం నగేన్ద్రాష్టకభూషితమ్ ॥ ౬-౧౦౫॥

తన్మధ్యే కారయేద్దివ్యం మేరుప్రాసాదముత్తమమ్ ।
అనేకశిఖరాకీర్ణమశేషామరసంయుతమ్ ॥ ౬-౧౦౬॥

బహిః సువర్ణనిచితం సర్వరత్నోపశోభితమ్ ।
చతుఃప్రగ్రీవకోపేతం చక్షుర్లిఙ్గసమాయుతమ్ ॥ ౬-౧౦౭॥

చతుర్దిక్షు వనోపేతం చతుర్భిః సంయుతైః శరైః ।
చతుర్ణాం పురయుక్తేన ప్రాకారేణ చ సంయుతమ్ ॥ ౬-౧౦౮॥

మేరుప్రాసాదమిత్యేవం హేమరత్నవిభూషితమ్ ।
యః కారయేద్వనోపేతం సో ఽనన్తఫలమాప్నుయాత్ ॥ ౬-౧౦౯॥

భూమ్యమ్భఃపరమాణూనాం యథా సఙ్ఖ్యా న విద్యతే ।
శివాయతనపుణ్యస్య తథా సఙ్ఖ్యా న విద్యతే ॥ ౬-౧౧౦॥

కులత్రింశకసంయుక్తః సర్వభృత్యసమన్వితః ।
కలత్రపుత్రమిత్రైశ్చ సర్వస్వజనసంయుతః ॥ ౬-౧౧౧॥

ఆశ్ర్తితోపాశ్రితైః సర్వైరశేషగణసంయుతః ।
యథా శివస్తథైవాయం శర్వలోకే స పూజ్యతే ॥ ౬-౧౧౨॥

న చ మానుష్యకం లోకమాగచ్ఛేత్కృపణం పునః ।
సర్వజ్ఞః పరిపూర్ణశ్చ ముక్తః స్వాత్మని తిష్ఠతి ॥ ౬-౧౧౩॥

యః శివాయ వనం కృత్వా ముదాబ్దసలిలోత్థితమ్(?) ।
తద్దణ్డకోపశోభం చ హస్తే కుర్వీత సర్వదా ॥ ౬-౧౧౪॥

శోభయేద్భూతనాథం వా చన్ద్రశాలాం క్వచిత్క్వచిత్ ।
వేదీం వాథాభ్యపద్యన్త ప్రోన్నతాః స్తమ్భపఙ్క్తయః ॥ ౬-౧౧౫॥

శాతకుమ్భమయీం వాపి సర్వలక్షణసంయుతామ్ ।
ఈశ్వరప్రతిమాం సౌమ్యాం కారయేత్పురుషోచ్ఛ్రితామ్ ॥ ౬-౧౧౬॥

త్రిశూలసవ్యహస్తాం చ వరదాభయదాయికాం ।
సవ్యహస్తాక్షమాలాం చ జటాకుసుమభూషితామ్ ॥ ౬-౧౧౭॥

పద్మసింహాసనాసీనాం వృషస్థాం వా సముచ్ఛ్రితామ్ ।
విమానస్థాం రథస్థాం వా వేదిస్థాం వా ప్రభాన్వితామ్ ॥ ౬-౧౧౮॥

సౌమ్యవక్త్రాం కరాలాం వా మహాభైరవరూపిణీమ్ ।
అత్యుచ్ఛ్రితాం సువిస్తీర్ణాం నృత్యస్థాం యోగసంస్థితామ్ ॥ ౬-౧౧౯॥

కుర్యాదసమ్భవే హేమ్నస్తారేణ విమలేన చ ।
ఆరకూటమయీం వాపి తామ్రమృచ్ఛైలదారుజామ్ ॥ ౬-౧౨౦॥

అశేషకైః సరూపైశ్చ వర్ణకైర్వా పటే లిఖేత్ ।
కుడ్యే వా ఫలకే వాపి భక్త్యా విత్తానుసారతః ॥ ౬-౧౨౧॥

ఏకాం సపరివారాం వా పార్వతీం గణసంయుతామ్ ।
ప్రతీహారసమోపేతాం(?) కుర్యాదేవావికల్పతః ॥ ౬-౧౨౨॥

పీఠం వా కారయేద్రౌప్యం తామ్రం పిత్తలసమ్భవమ్ ।
చతుర్ముఖైకవక్త్రం వా బహిః కాఞ్చనసంస్కృతమ్ ॥ ౬-౧౨౩॥

పృథక్పృథగనేకాని కారయిత్వా ముఖాని తు ।
సౌమ్యభైరవరూపాణి శివస్య బహురూపిణః ॥ ౬-౧౨౪॥

నానాభరణయుక్తాని హేమరౌప్యకృతాని చ ।
శివస్య రథయాత్రాయాం తాని లోకస్య దర్శయేత్ ॥ ౬-౧౨౫॥

ఉక్తాని యాని పుణ్యాని సఙ్క్షేపేణ పృథక్పృథక్ ।
కృత్వైకేన మమైతేషామక్షయం ఫలమాప్నుయాత్ ॥ ౬-౧౨౬॥

మాతుః పితుః సహోపాయైర్(?) దశభిర్దశభిః కులైః ।
కలత్రపుత్రమిత్రాద్యైర్భృత్యైర్యుక్తః స బాన్ధవైః ॥ ౬-౧౨౭॥

అయుతేన విమానానాం సర్వకామయుతేన చ ।
భుఙ్క్తే స్వయం మహాభోగానన్తే ముక్తిమవాప్నుయాత్ ॥ ౬-౧౨౮॥

మణ్డపస్తమ్భపర్యన్తే కీలయేద్దర్పణాన్వితమ్ ।
అభిషిచ్య జనా యస్మిన్పుజాం కువన్తి బిల్వకైః ॥ ౬-౧౨౯॥

కాలకాలకృతిం కృత్వా కీలయేద్యః శివాశ్రమే ।
సర్వలోకోపకారాయ పూజయేచ్చ దినే దినే ॥ ౬-౧౩౦॥

ధూపవేలాప్రమాణార్థం కల్పయేద్యః శివాశ్రమే ।
క్షరన్తీం పూర్యమాణాం వా సదాయామే ఘటీం నృపః ॥ ౬-౧౩౧॥

ఏషామేకతమం పుణ్యం కృత్వా పాపవివర్జితః ।
శివలోకే నరః ప్రాప్య సర్వజ్ఞః స సుఖీ భవేత్ ॥ ౬-౧౩౨॥

రథయాత్రాం ప్రవక్ష్యామి శివస్య పరమాత్మనః ।
సర్వలోకహితార్థాయ మహాశిల్పివినిర్మితామ్ ॥ ౬-౧౩౩॥

రథమధ్యే సమావేశ్య యథా యష్టిం తు కీలయేత్ ।
యష్టేర్మధ్యే స్థితం కార్యం విమానమతిశోభితమ్ ॥ ౬-౧౩౪॥

పఞ్చభౌమం త్రిభౌమం వా దృఢవంశప్రకల్పితమ్ ।
కర్మణా సునిబద్ధం చ రజ్జుభిశ్చ సుసంయుతమ్ ॥ ౬-౧౩౫॥

పఞ్చశాలాణ్డికైర్యుక్తం నానాభక్తిసమన్వితమ్ ।
చిత్రవర్ణపరిచ్ఛన్నం పటైర్వా వర్ణకాన్వితైః ॥ ౬-౧౩౬॥

లమ్బకైః సూత్రదామ్నా చ ఘణ్టాచామరభూషితమ్ ।
బుద్బుదైరర్ధచన్ద్రైశ్చ దర్పణైశ్చ సముజ్జ్వలమ్ ॥ ౬-౧౩౭॥

కదల్యర్ధధ్వజైర్యుక్తం మహాచ్ఛత్త్రం మహాధ్వజమ్ ।
పుష్పమాలాపరిక్షిప్తం సర్వశోభాసమన్వితమ్ ॥ ౬-౧౩౮॥

మహారథవిమానే ఽస్మిన్స్థాపయేద్గణసంయుతమ్ ।
ఈశ్వరప్రతిమాం హేమ్ని ప్రథమే పురమణ్డపే ॥ ౬-౧౩౯॥

ముఖత్రయం చ బధ్నీయాద్బహిః కుర్యాత్తథాశ్రితమ్ ।
పురే పురే బహిర్దిక్షు గృహకేషు సమాశ్రితమ్ ॥ ౬-౧౪౦॥

చతుష్కం శివవక్త్రాణాం సంస్థాప్య ప్రతిపూజయేత్ ।
దినత్రయం ప్రకుర్వీత స్నానమర్చనభోజనమ్ ॥ ౬-౧౪౧॥

నృత్యక్రీడాప్రయోగేణ గేయమఙ్గలపాఠకైః ।
మహావాదిత్రనిర్ఘోషైః పౌషపూర్ణిమపర్వణి ॥ ౬-౧౪౨॥

భ్రామయేద్రాజమార్గేణ చతుర్థే ఽహని తద్రథమ్ ।
తతః స్వస్థానమానీయ తచ్ఛేషమపి వర్ధయేత్ ॥ ౬-౧౪౩॥

అవధార్య జగద్ధాత్రీ ప్రతిమామవతారయేత్ ।
మహావిమానయాత్రైషా కర్తవ్యా పట్టకే ఽపి వా ॥ ౬-౧౪౪॥

వంశైర్నవైః సుపక్వైశ్చ కటం కుర్యాద్భరక్షమమ్(?) ।
వృత్తం ద్విగుణదీర్ఘం చ చతురశ్రమధః సమమ్ ॥ ౬-౧౪౫॥

సర్వత్ర చర్మణా బద్ధం మహాయష్టిసమాశ్రితమ్ ।
ముఖం బద్ధం చ కుర్వీత వంశమణ్డలినా దృఢమ్ ॥ ౬-౧౪౬॥

కటే ఽస్మింస్తాని వస్త్రాణి స్థాప్య బధ్నీత యత్నతః ।
ఉపర్యుపరి సర్వాణి తన్మధ్యే ప్రతిమాం న్యసేత్ ॥ ౬-౧౪౭॥

వర్ణకైః కుఙ్కుమాద్యైశ్చ చిత్రపుష్పైశ్చ పూజయేత్ ।
నానాభరణపూజాభిర్ముక్తాహారప్రలమ్బిభిః ॥ ౬-౧౪౮॥

రథస్య మహతో మధ్యే స్థాప్య పట్టద్వయం దృఢమ్ ।
అధరోత్తరభాగేన మధ్యే ఛిద్రసమన్వితమ్ ॥ ౬-౧౪౯॥

కటియష్టేరధోభాగం స్థాప్య ఛిద్రమయం శుభైః ।
ఆబద్ధ్య కీలయేద్యత్నాద్యష్ట్యర్ధం చ ధ్వజాష్టకమ్ ॥ ౬-౧౫౦॥

కటస్య పృష్టం సర్వత్ర కారయేత్పటసంవృతమ్ ।
తత్పటే చ లిఖేత్సోమం సగణం సవృషం శివమ్ ॥ ౬-౧౫౧॥

విచిత్రపుష్పస్రగ్దామ్నా సమన్తాద్భూషయేత్కటమ్ ।
రవకైః కిఙ్కిణీజాలైర్ఘణ్టాచామరభూషితైః ॥ ౬-౧౫౨॥

మహాపూజావిశేషైశ్చ కౌతూహలసమన్వితమ్ ।
వాద్యారమ్భోపచారేణ మార్గశోభాం ప్రకల్పయేత్ ॥ ౬-౧౫౩॥

తద్రథం భ్రామయేద్యత్నాద్రాజమార్గేణ సర్వతః ।
తతః స్వాశ్రమమానీయ స్థాపయేత్తత్సమీపతః ॥ ౬-౧౫౪॥

మహాశబ్దం తతః కుర్యాత్తాలత్రయసమన్వితమ్ ।
తతస్తుష్ణీం స్థితే లోకే తచ్ఛాన్తిమిహ ధారయేత్ ॥ ౬-౧౫౫॥

శివం తు సర్వజగతః శివం గోబ్రాహ్మణస్య చ ।
శివమస్తు నృపాణాం చ తద్భక్తానాం జనస్య చ ॥ ౬-౧౫౬॥

రాజా విజయమాప్నోతి పుత్రపౌత్రైశ్చ వర్ధతామ్ ।
ధర్మనిష్ఠశ్చ భవతు ప్రజానాం చ హితే రతః ॥ ౬-౧౫౭॥

కాలవర్షీ తు పర్జన్యః సస్యసమ్పత్తిరుత్తమా ।
సుభిక్షాత్క్షేమమాప్నోతి కార్యసిద్ధిశ్చ జాయతామ్ ॥ ౬-౧౫౮॥

దోషాః ప్రయాన్తు నాశం చ గుణాః స్థైర్యం భజన్తు వః ।
బహుక్షీరయుతా గావో హృష్టపుష్టా భవన్తు వః ॥ ౬-౧౫౯॥

ఏవం శివమహాశాన్తిముచ్చార్య జగతః క్రమాత్ ।
అభివర్ధ్య తతః శేషమైశ్వరీం సార్వకామికీమ్ ॥ ౬-౧౬౦॥

శివమాలాం సమాదాయ సదాసీపరిచారికః ।
ఫలైర్భక్షైశ్చ సంయుక్తాం గృహ్య పాత్రీం నివేశయేత్ ॥ ౬-౧౬౧॥

పాత్రీం చ ధారయేన్మూర్ధ్నా సోష్ణీషాం దేవపుత్రకః ।
అలఙ్కృతః శుక్లవాసా ధార్మికః సతతం శుచిః ॥ ౬-౧౬౨॥

తతశ్చ తాం సముత్క్షిప్య పాణినా ధారయేద్బుధః ।
ప్రబ్రూయాదపరశ్చాత్ర శివధర్మస్య భాజకః ॥ ౬-౧౬౩॥

తోయం యథా ఘటీసంస్థమజస్రం క్షరతే తథా ।
క్షరతే సర్వలోకానాం తద్వదాయురహర్నిశమ్ ॥ ౬-౧౬౪॥

యదా సర్వం పరిత్యజ్య గన్తవ్యమవశైర్ధ్రువమ్ ।
తదా న దీయతే కస్మాత్పాథేయార్థమిదం ధనమ్ ॥ ౬-౧౬౫॥

కలత్రపుత్రమిత్రాణి పితా మాతా చ బాన్ధవాః ।
తిష్ఠన్తి న మృతస్యార్థే పరలోకే ధనాని చ ॥ ౬-౧౬౬॥

నాస్తి ధర్మసమం మిత్రం నాస్తి ధర్మసమః సఖా ।
యతః సర్వైః పరిత్యక్తం నరం ధర్మో ఽనుగచ్ఛతి ॥ ౬-౧౬౭॥

తస్మాద్ధర్మం సముద్దిశ్య యః శేషామభివర్ధయేత్ ।
సమస్తపాపనిర్ముక్తః శివలోకం స గచ్ఛతి ॥ ౬-౧౬౮॥

ఉపర్యుపరి విత్తేన యః శేషామభివర్ధయేత్ ।
తస్యేయముత్తమా దేయా యతశ్చాన్యా న వర్ధతే ॥ ౬-౧౬౯॥

ఇత్యేవం మధ్యమాం శేషాం వర్ధయేద్వా కనీయసీమ్ ।
తతస్తేషాం ప్రదాతవ్యా సర్వశోకస్య శాన్తయే ॥ ౬-౧౭౦॥

యేనోత్తమా గృహీతా స్యాచ్శివశేషా మహీయసీ ।
ప్రాపణీయా గృహం తస్య తథైవ శిరసా వృతా ॥ ౬-౧౭౧॥

ధ్వజచ్ఛత్త్రవిమానాద్యైర్మహావాదిత్రనిఃస్వనైః ।
గృహద్వారం తతః ప్రాప్తమర్చయిత్వా నివేశయేత్ ॥ ౬-౧౭౨॥

దద్యాద్గోత్రకలత్రాణాం భృత్యానాం స్వజనస్య చ ।
తర్పయేచ్చానతాన్(?) భక్త్యా వాదిత్రధ్వజవాహకాన్ ॥ ౬-౧౭౩॥

ఏవమాదీయతే భక్త్యా యః శివస్యోత్తమా గృహే ।
శోభయా రాజమార్గేణ తస్య ధర్మఫలం శృణు ॥ ౬-౧౭౪॥

సమస్తపాపనిర్ముక్తః సమస్తకులసంయుతః ।
శివలోకమవాప్నోతి సభృత్యపరిచారకః ॥ ౬-౧౭౫॥

తత్ర దివ్యైర్మహాభోగైర్విమానైః సార్వకామికైః ।
కల్పానాం క్రీడతే కోటిమన్తే నిర్వాణమాప్నుయాత్ ॥ ౬-౧౭౬॥

రథస్య యాత్రాం యః కుర్యాదిత్యేవముపశోభయా ।
భక్షభోజ్యప్రదానైశ్చ తత్ఫలం శృను యత్నతః ॥ ౬-౧౭౭॥

అశేషపాపనిర్ముక్తః సర్వభృత్యసమన్వితః ।
కులత్రింశకముద్ధృత్య సుహృద్భిః స్వజనైః సహ ॥ ౬-౧౭౮॥

సర్వకామయుతైర్దివ్యైః స్వచ్ఛన్దగమనాలయైః ।
మహావిమానైః శ్రీమద్భిర్దివ్యస్త్రీపరివారితః ॥ ౬-౧౭౯॥

ఇచ్ఛయా క్రీడతే భోగైః కల్పకోటిం శివే పురే ।
జ్ఞానయోగం తతః ప్రాప్య సంసారాదవముచ్యతే ॥ ౬-౧౮౦॥

శివస్య రథయాత్రాయాముపవాసపరః క్షమీ ।
పురతః పృష్ఠతో వాపి గచ్ఛంస్తస్య ఫలం శృణు ॥ ౬-౧౮౧॥

అశేషపాపనిర్ముక్తః శుద్ధః శివపురం గతః ।
మహారథోపమైర్యానైః కల్పాశీతిం ప్రమోదతే᳚ ॥ ౬-౧౮౨॥

ధ్వజచ్ఛత్త్రపతాకాభిర్దీపదర్పణచామరైః ।
ధూపైర్వితానకలశైరుపశోభా సహస్రశః ॥ ౬-౧౮౩॥

గృహీత్వా యాతి పురతః స్వేచ్ఛయా వా పరేచ్ఛయా ।
సమ్పర్కాత్కౌతుకాల్లాభాచ్ఛివలోకే వ్రజన్తే తే ॥ ౬-౧౮౪॥

శివస్య రథయాత్రాం తు యః ప్రపశ్యతి భక్తితః ।
ప్రసఙ్గాత్కౌతుకాద్వాపి తే ఽపి యాన్తి శివం పురమ్ ॥ ౬-౧౮౫॥

నానాయత్నాదిశేషాన్తే నానాప్రేక్షణకాని చ ।
కుర్వీత రథయాత్రాయాం రమతే చ విభూషితా ॥ ౬-౧౮౬॥

తే భోగైర్వివిధైర్దివ్యైః శివాసన్నా గణేశ్వరాః ।
క్రీడన్తి రుద్రభవనే కల్పానాం వింశతీర్నరాః ॥ ౬-౧౮౭॥

మహతా జ్ఞానసఙ్ఘేన తస్మాచ్ఛివరథేన చ ।
పృథక్జీవా మృతా యాన్తి శివలోకం న సంశయః ॥ ౬-౧౮౮॥

శ్రీపర్వతే మహాకాలే వారాణస్యాం మహాలయే ।
జల్పేశ్వరే కురుక్షేత్రే కేదారే మణ్డలేశ్వరే ॥ ౬-౧౮౯॥

గోకర్ణే భద్రకర్ణే చ శఙ్కుకర్ణే స్థలేశ్వరే ।
భీమేశ్వరే సువర్ణాక్షే కాలఞ్జరవనే తథా ॥ ౬-౧౯౦॥

ఏవమాదిషు చాన్యేషు శివక్షేత్రేషు యే మృతాః ।
జీవాశ్చరాచరాః సర్వే శివలోకం వ్రజన్తి తే ॥ ౬-౧౯౧॥

ప్రయాగం కామికం తీర్థమవిముక్తం తు నైష్ఠికమ్ ।
శ్రీపర్వతం చ విజ్ఞేయమిహాముత్ర చ సిద్ధిదమ్ ॥ ౬-౧౯౨॥

ప్రసఙ్గేనాపి యః పశ్యేదన్యత్ర ప్రస్థితః క్వచిత్ ।
శ్రీపర్వతం మహాపుణ్యం సో ఽపి యాతి శివం పురమ్ ॥ ౬-౧౯౩॥

వ్రజేద్యః శివతీర్థాని సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే ।
పాపయుక్తః శివజ్ఞానం ప్రాప్య నిర్వాణమాప్నుయాత్ ॥ ౬-౧౯౪॥

తీర్థస్థానేషు యః శ్రాద్ధం శివరాత్రే ప్రయత్నతః ।
కల్పయిత్వానుసారేణ కాలస్య విషువస్య చ ॥ ౬-౧౯౫॥

తీర్థయాత్రాగతం శాన్తం హాహాభూతమచేతనమ్ ।
క్షుత్పిపాసాతురం లోకే పాంసుపాదం త్వరాన్వితమ్ ॥ ౬-౧౯౬॥

సన్తర్పయిత్వా యత్నేన మ్లానలక్ష్మీమివామ్బుభిః ।
పాద్యాసనప్రదానేన కస్తేన పురుషః సమః ॥ ౬-౧౯౭॥

అశ్నన్తి యావత్తత్పిణ్డం తీర్థనిర్ధూతకల్మషాః ।
తావద్వర్షసహస్రాణి తద్దాతాస్తే శివే పురే ॥ ౬-౧౯౮॥

దద్యాద్యః శివసత్త్రార్థం మహిషీం సుపయస్వినీమ్ ।
మోదతే స శివే లోకే యుగకోటిశతం నరః ॥ ౬-౧౯౯॥

ఆర్తాయ శివభక్తాయ దద్యాద్యః సుపయస్వినీమ్ ।
అజామేకాం సుపుష్టాఙ్గీం తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ ౬-౨౦౦॥

యావత్తద్రోమసఙ్ఖ్యానం తత్ప్రసూతికులేషు చ ।
తావద్వర్షసహస్రాణి రుద్రలోకే మహీయతే ॥ ౬-౨౦౧॥

మృదురోమాఞ్చితాం కృష్ణాం నివేద్య గురవే నరః ।
రోమ్ణి రోమ్ణి సువర్ణస్య దత్తస్య ఫలమాప్నుయాత్ ॥ ౬-౨౦౨॥

గజాశ్వరథసంయుక్తైర్విమానైః సార్వకామికైః ।
సానుగః క్రీడతే భోగైః కల్పకోటిం శివే పురే ॥ ౬-౨౦౩॥

నివేద్యాశ్వతరం పుష్టమదుష్టం గురవే నరః ।
సఙ్గతిం సోపకరణం భోగాన్భుఙ్క్తే శివే పురే ॥ ౬-౨౦౪॥

దివ్యాశ్వయుక్తైః శ్రీమద్భిర్విమానైః సార్వకామికైః ।
కోటిం కోటిం చ కల్పానాం తదన్తే స్యాన్మహీపతిః ॥ ౬-౨౦౫॥

అపి యోజనమాత్రాయ శిబికాం పరికల్పయేత్ ।
గురోః శాన్తస్య దాన్తస్య తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ ౬-౨౦౬॥

విమానానాం సహస్రేణ సర్వకామయుతేన చ ।
కల్పకోట్యయుతం సాగ్రం భోగాన్భుఙ్క్తే శివే పురే ॥ ౬-౨౦౭॥

ఛాగం మేషం మయూరం చ కుక్కుటం శారికాం శుకమ్ ।
బాలక్రీడనకానేతానిత్యాద్యానపరానపి ॥ ౬-౨౦౮॥

నివేదయిత్వా స్కన్దాయ తత్సాయుజ్యమవాప్నుయాత్ ।
భుక్త్వా తు విపులాన్భోగాంస్తదన్తే స్యాద్ద్విజోత్తమః ॥ ౬-౨౦౯॥

ముసలోలూఖలాద్యాని గృహోపకరణాని చ ।
దద్యాచ్ఛివగృహస్థేభ్యస్తస్య పూణ్యఫలం శృణు ॥ ౬-౨౧౦॥

ప్రత్యేకం కల్పమేకైకం గృహోపకరణైర్నరః ।
అన్తే దివి వసేద్భోగైస్తదన్తే చ గృహీ భవేత్ ॥ ౬-౨౧౧॥

ఖర్జూరతాలపత్త్రైర్వా చర్మణా వా సుకల్పితమ్ ।
దత్త్వా కోట్యాసనం వృత్తం శివలోకమవాప్నుయాత్ ॥ ౬-౨౧౨॥

ప్రాతర్నీహారవేలాయాం హేమన్తే శివయోగినామ్ ।
కృత్వా ప్రతాపనాయాగ్నిం శివలోకే మహీయతే ॥ ౬-౨౧౩॥

సూర్యాయుతప్రభాదీప్తైర్విమానైః సార్వకామికైః ।
కల్పకోటిశతం భోగాన్భుక్త్వా స తు మహీపతిః ॥ ౬-౨౧౪॥

యః ప్రాన్తరం విదేశం వా గచ్ఛన్తం శివయోగినమ్ ।
భోజయీత యథాశక్త్యా శివలోకే మహీయతే ॥ ౬-౨౧౫॥

యశ్ఛత్త్రం ధారయేద్గ్రీష్మే గచ్ఛతే శివయోగినే ।
స మృతః పృథివీం కృత్స్నామేకచ్ఛత్త్రామవాప్నుయాత్ ॥ ౬-౨౧౬॥

యః సముద్ధరతే మార్గే మాత్రోపకరణాసనమ్ ।
శివయోగప్రవృత్తస్య తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ ౬-౨౧౭॥

కల్పాయుతం నరః సాగ్రం భుక్త్వా భోగాఞ్ఛివే పురే ।
తదన్తే ప్రాప్నుయాద్రాజ్యం సర్వైశ్వర్యసమన్వితమ్ ॥ ౬-౨౧౮॥

అభ్యఙ్గోద్వర్తనం స్నానమార్తస్య శివయోగినః ।
కృత్వాప్నోతి మహాభోగాన్కల్పాఞ్ఛివపురే నరః ॥ ౬-౨౧౯॥

అపనీయ సముచ్ఛిష్టం భక్తితః శివయోగినామ్ ।
దశధేనుప్రదానస్య ఫలమాప్నోతి మానవః ॥ ౬-౨౨౦॥

పఞ్చగవ్యసమం జ్ఞేయముచ్ఛిష్టం శివయోగినామ్ ।
తద్భుక్త్వా లభతే శుద్ధిం మహతః పాతకాదపి ॥ ౬-౨౨౧॥

నారీ చ భుక్త్వా సత్పుత్రం కులాధారం గుణాన్వితమ్ ।
రాజ్యయోగ్యం ధనాఢ్యం చ ప్రాప్నుయాద్ధర్మతత్పరమ్ ॥ ౬-౨౨౨॥

యశ్చ యాం శివయజ్ఞాయ గృహస్థః పరికల్పయేత్ ।
శివభక్తో ఽస్య మహతః పరమం ఫలమాప్నుయాత్ ॥ ౬-౨౨౩॥

శివోమాం చ ప్రయత్నేన భక్త్యాబ్దం యో ఽనుపాలయేత్ ।
గవాం లక్షప్రదానస్య సమ్పూర్ణం ఫలమాప్నుయాత్ ॥ ౬-౨౨౪॥

ప్రాతః ప్రదద్యాత్సఘృతం సుకృతం బాలపిణ్డకమ్ ।
దూర్వాం చ బాలవత్సానాం(?) తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ ౬-౨౨౫॥

యావత్తద్బాలవత్సానాం పానాహారం ప్రకల్పయేత్ ।
తావదష్టాయుతాన్పూర్వైర్భోగాన్భుఙ్క్తే శివే పురే ॥ ౬-౨౨౬॥

విధవానాథవృద్ధానాం ప్రదద్యాద్యః ప్రజీవనమ్ ।
ఆభూతస్సమ్ప్లవం యావచ్ఛివలోకే మహీయతే ॥ ౬-౨౨౭॥

దద్యాద్యః సర్వజన్తూనామాహారమనుయత్నతః ।
త్రిః పృథ్వీం రత్నసమ్పూర్ణాం యద్దత్త్వా తత్ఫలం లభేత్ ॥ ౬-౨౨౮॥

వినయవ్రతదానాని యాని సిద్ధాని లోకతః ।
తాని తేనైవ విధినా శివమన్త్రేణ కల్పయేత్ ॥ ౬-౨౨౯॥

నివేదయీత రుద్రాయ రుద్రాణ్యాః షణ్ముఖస్య చ ।
ప్రాప్నుయాద్విపులాన్భోగాన్దివ్యాఞ్ఛివపురే నరః ॥ ౬-౨౩౦॥

పునర్యః కర్తరీం దద్యాత్కేశక్లేశాపనుత్తయే ।
సర్వక్లేశవినిర్ముక్తః శివలోకే సుఖీ భవేత్ ॥ ౬-౨౩౧॥

నాసికాశోధనం దద్యాత్సన్దంశం శివయోగినే ।
వర్షకోటిం మహాభోగైః శివలోకే మహీయతే ॥ ౬-౨౩౨॥

నఖచ్ఛేదనకం దత్త్వా శివలోకే మహీయతే ।
వర్షలక్షం మహాభోగైః శివలోకే మహీయతే ॥ ౬-౨౩౩॥

దత్త్వాఞ్జనశలాకాం వా లోహాద్యాం శివయోగినే ।
భోగాఞ్ఛివపురే ప్రాప్య జ్ఞానచక్షురవాప్నుయాత్ ॥ ౬-౨౩౪॥

కర్ణశోధనకం దత్త్వా లోహాద్యం శివయోగినే ।
వర్షకోటిం మహాభోగైః శివలోకే మహీయతే ॥ ౬-౨౩౫॥

దద్యాద్యః శివభక్తాయ సూచీం కౌపీనశోధనీమ్ ।
వర్షలక్షం స లక్షార్ధం శివలోకే మహీయతే ॥ ౬-౨౩౬॥

నివేద్య శివయోగిభ్యః సూచికం సూత్రసంయుతమ్ ।
వర్షలక్షం మహాభోగైః క్రీడతే స శివే పురే ॥ ౬-౨౩౭॥

దద్యాద్యః శివయోగిభ్యః సుకృతాం పత్రవేధనీమ్ ।
వర్షలక్షం మహాభోగైః శివలోకే మహీయతే ॥ ౬-౨౩౮॥

దద్యాద్యః పుస్తకాదీనాం సర్వకార్యార్థకర్తృకామ్ ।
పఞ్చలక్షం మహాభోగైర్మోదతే స శివే పురే ॥ ౬-౨౩౯॥

శమీన్ధనతృణాదీనాం దద్యాత్తచ్ఛేదనం చ యః ।
క్రీడతే స శివే లోకే వర్షలక్షచతుష్టయమ్ ॥ ౬-౨౪౦॥

శివాశ్రమోపభోగాయ లోహోపకరణం మహత్ ।
యః ప్రదద్యాగ్కుఠారాద్యం తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ ౬-౨౪౧॥

యావత్తత్ఫలసఙ్ఖ్యానం లోహోపకరణే భవేత్ ।
తావన్తి వర్షలక్షాణి శివలోకే మహీయతే ॥ ౬-౨౪౨॥

శివాయతనవిత్తానాం రక్షార్థం యః ప్రయచ్ఛతి ।
ధనుఃఖడ్గాయుధాదీని తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ ౬-౨౪౩॥

ఏకైకస్మిన్పరిజ్ఞేయమాయుధే చాపి వై ఫలమ్ ।
వర్షకోట్యష్టకం భోగైః శివలోకే మహీయతే ॥ ౬-౨౪౪॥

యః స్వాత్మభోగభృత్యర్థం కుసుమాని నివేదయేత్ ।
శివాయ గురవే వాపి తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ ౬-౨౪౫॥

యావదన్యోఽన్యసమ్బన్ధాస్తస్యాంశాః పరికీర్తితాః ।
వర్షలక్షం స తావచ్చ శివలోకే ప్రమోదతే ॥ ౬-౨౪౬॥

నష్టాపహృతమన్విష్య పునర్విత్తం నివేదయేత్ ।
శివాత్మకం శివాయైవ తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ ౬-౨౪౭ ॥

యావచ్ఛివాయ తద్విత్తం ప్రాఙ్నివేద్య ఫలం స్మృతమ్ ।
నష్టమానీయ తద్భూయః పుణ్యం శతగుణం లభేత్ ॥ ౬-౨౪౮॥

దేవద్రవ్యం హృతం నష్టమన్వేష్యమపి యత్నతః ।
న ప్రాప్నోతి తదా తస్య ప్రాప్నుయాద్ద్విగుణం ఫలమ్ ॥ ౬-౨౪౯॥

తామ్రకుమ్భకటాహాద్యం యః శివాయ నివేదయేత్ ।
శివాత్మకం శివాయైవ తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ ౬-౨౫౦॥

యావచ్ఛివాయ తద్విత్తం ప్రాఙ్నివేద్య ఫలం స్మృతమ్ ।
నష్టమానీయ తద్భూయః పుణ్యం శతగుణం లభేత్ ॥ ౬-౨౫౧॥

స్నానసత్త్రోపభోగాయ తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
యావత్తత్ఫలసఙ్ఖ్యానం తామ్రోపకరణే స్థితమ్ ॥ ౬-౨౫౨॥

పలే పలే వర్షకోటిం మోదతే స శివే పురే ।
యః పత్త్రపుష్పవస్తూనాం దద్యాదాధారభాజనమ్ ॥ ౬-౨౫౩॥

తద్వస్తుదాతుర్యత్పుణ్యం తత్పుణ్యం సకలం భవేత్ ।
దత్త్వోపకరణం కిఞ్చిదపి యో విత్తమర్థినామ్ ॥ ౬-౨౫౪॥

యద్వస్తు కురుతే తేన తత్ప్రదానఫలం లభేత్ ।
యః శౌచపీతవస్త్రాణి క్షారాద్యైః శివయోగినామ్ ॥ ౬-౨౫౫॥

స పాపమలనిర్ముక్తః శివలోకమవాప్నుయాత్ ।
యః పుష్పపట్టసంయుక్తం పటగర్భం చ కమ్బలమ్ ॥ ౬-౨౫౬॥

ప్రదద్యాచ్ఛివయోగిభ్యస్తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
తేషాం చ వస్త్రతన్తూనాం యావత్సఙ్ఖ్యా విధీయతే ॥ ౬-౨౫౭॥

తావద్వర్షసహస్రాణి భోగాన్భుఙ్క్తే శివే పురే ।
శ్లక్ష్ణవస్త్రాణి శుక్లాని దద్యాద్యః శివయోగినే ॥ ౬-౨౫౮॥

చిత్రవస్త్రాణి తద్భక్త్యా తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
యావత్తత్సూక్ష్మవస్త్రాణాం తన్తుసఙ్ఖ్యా విధీయతే ॥ ౬-౨౫౯॥

తావద్యుగాని సమ్భోగైః శివలోకే మహీయతే ।
శఙ్ఖపాత్రం తు విస్తీర్ణం భాణ్డం వాపి సుశోభనమ్ ॥ ౬-౨౬౦॥

ప్రదద్యాచ్ఛివయోగిభ్యస్తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
దివ్యం విమానమారూఢః సర్వకామసమన్వితమ్ ॥ ౬-౨౬౧॥

కల్పకోట్యయుతం సాగ్రం శివలోకే మహీయతే ।
శుక్త్యాదీని చ పాత్రాణి శోభనాన్యమలాని చ ॥ ౬-౨౬౨॥

నివేద్య శివయోగిభ్యః శఙ్ఖార్ధేన ఫలం లభేత్ ।
స్ఫాటికానాం చ పాత్రాణాం శఙ్ఖతుల్యఫలం స్మృతమ్ ॥ ౬-౨౬౩॥

శైలజానాం తదర్ధేన పాత్రాణాం చ తదర్ధకమ్ ।
తాలఖర్జూరపాత్రాణాం వంశజానాం నివేదనే ॥ ౬-౨౬౪॥

అన్యేషామేవమాదీనాం పుణ్యం వార్క్ష్యార్ధసంమితమ్ ।
వంశజార్ధసమం పుణ్యం ఫలపాత్రనివేదనే ॥ ౬-౨౬౫॥

నానాపర్ణపుటాణాం చ సారాణాం వా ఫలార్ధకమ్ ।
యస్తామ్రకాంస్యపాత్రాణి శోవ్హనాన్యమలాని చ ॥ ౬-౨౬౬॥

స్నానభోజనపానార్థం దద్యాద్యః శివయోగినే ।
తామ్రాం కాంసీం త్రిలోహీం వా యః ప్రదద్యాత్త్రిపాదికామ్ ॥ ౬-౨౬౭॥

భోజనే భోజనాధారం గురవే తత్ఫలం శృణు ।
యావత్తత్పలసఙ్ఖ్యానం త్రిపాద్యా భోజనేషు చ ॥ ౬-౨౬౮॥

తావద్యుగసహస్రాణి భోగాన్భుఙ్క్తే శివే పురే ।
లోహం త్రిపాదికం దత్త్వా సత్కృత్వా శివయోగినే ॥ ౬-౨౬౯॥

దశకల్పాన్మహాభోగైర్నరః శివపురే వసేత్ ।
యః ప్రదద్యాత్త్రివిష్టమ్భం భిక్షాపాత్రసమాశ్రయమ్ ॥ ౬-౨౭౦॥

వంశజం దారుజం వాపి తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
దివ్యస్త్రీభోగసమ్పన్నో విమానే మహతి స్థితః ॥ ౬-౨౭౧॥

చతుర్యుగసహస్రం తు భోగాన్భుఙ్క్తే శివే పురే ।
భిక్షాపాత్రముఖాచ్ఛాదమ్వస్త్రపర్ణాదికల్పితమ్ ॥ ౬-౨౭౨॥

దత్త్వా శివపురే భోగాన్కల్పమేకం వసేన్నరః ।
సంశ్రయం యః ప్రదద్యాచ్చ భిక్షాపాత్రే కమణ్డలౌ ॥ ౬-౨౭౩॥

కల్పితం వస్త్రసూత్రాద్యైస్తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
తద్వస్త్రపూతతన్తూనాం సఙ్ఖ్యా యావద్విధీయతే ॥ ౬-౨౭౪॥

తావద్వర్షసహస్రాణి రుద్రలోకే మహీయతే ।
సూత్రవల్కలవాలైర్వా శిక్యభాణ్డసమాశ్రయమ్ ॥ ౬-౨౭౫॥

యః కృత్వా దామనీయోక్త్రం ప్రగ్రహం రజ్జుమేవ వా ।
ఏవమాదీని చాన్యాని వస్తూని వినివేదయేత్ ॥ ౬-౨౭౬॥

శివగోష్ఠోపయోగార్థం తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
యావత్తద్రజ్జుసఙ్ఖ్యానం ప్రదద్యాచ్ఛివగోకులే ॥ ౬-౨౭౭॥

తావచ్చతుర్యుగం దేహీ శివలోకే మహీయతే ।
యథా యథా ప్రియం వస్త్రం శోభనం చ యథా యథా ॥ ౬-౨౭౮ ॥

తథా తథా మహాపుణ్యం తద్దానాదుత్తరోత్తరమ్ ।
యః పన్థానం దిశేత్పృష్టం ప్రణష్టం చ గవాదికం ॥ ౬-౨౭౯॥

స గోదానసమం పుణ్యం ప్రజ్ఞాసౌఖ్యం చ విన్దతి ।
కృత్వోపకారమార్తానాం స్వర్గం యాతి న సంశయః ॥ ౬-౨౮౦॥

అపి కణ్టకముద్ధృత్య కిముతాన్యం మహాగుణమ్(?) ।
అన్నపానౌషధీనాం చ యః ప్రదాతారముద్దిశేత్ ॥ ౬-౨౮౧॥

ఆర్తానాం తస్య విజ్ఞేయం దాతుస్తత్సదృశం ఫలమ్ ।
శివాయ తస్య సంరుద్ధం కర్మ తిష్ఠతి యద్వినా ॥ ౬-౨౮౨॥

తదల్పమపి యజ్ఞాఙ్గం దత్త్వా యజ్ఞఫలం లభేత్ ।
అపి కాశకుశం సూత్రం గోమయం సమిదిన్ధనమ్ ॥ ౬-౨౮౩॥

శివయజ్ఞోపయోగార్థం ప్రవక్ష్యామి సమాసతః ।
సర్వేషాం శివభక్తానాం దద్యాద్యత్కిఞ్చిదాదరాత్ ।
దత్త్వా యజ్ఞఫలం విద్యాత్కిము తద్వస్తుదానతః ॥ ౬-౨౮౪॥

॥ ఇతి శివోపనిషది ఫలోపకరణప్రదానాధ్యాయః షష్ఠః ॥

అథ స్వర్గాపవర్గార్థే ప్రవక్ష్యామి సమాసతః ।
సర్వేషాం శివభక్తానాం శివాచారమనుత్తమమ్ ॥ ౭-౧॥

శివః శివాయ భూతానాం యస్మాద్దానం ప్రయచ్ఛతి ।
గురుమూర్తిః స్థితస్తస్మాత్పూజయేత్సతతం గురుమ్ ॥ ౭-౨॥

నాలక్షణే యథా లిఙ్గే సాంనిధ్యం కల్పయేచ్ఛివః ।
అల్పాగమే గురౌ తద్వత్సాంనిధ్యం న ప్రకల్పయేత్ ॥ ౭-౩॥

శివజ్ఞానార్థతత్త్వజ్ఞః ప్రసన్నమనసం గురుమ్ ।
శివః శివం సమాస్థాయ జ్ఞానం వక్తి న హీతరః ॥ ౭-౪॥

గురుం చ శివవద్భక్త్యా నమస్కారేణ పూజయేత్ ।
కృతాఞ్జలిస్త్రిసన్ధ్యం చ భూమివిన్యస్తమస్తకః ॥ ౭-౫॥

న వివిక్తమనాచాన్తమ్(?) చఙ్క్రమన్తం తథాకులమ్ ।
సమాధిస్థం వ్రజన్తం చ నమస్కుర్యాద్గురుం బుధః ॥ ౭-౬॥

వ్యాఖ్యానే తత్సమాప్తౌ చ సమ్ప్రశ్నే స్నానభోజనే ।
భుక్త్వా చ శయనే స్వప్నే నమస్కుర్యాత్సదా గురుమ్ ॥ ౭-౭॥

గ్రామాన్తరమభిప్రేప్సుర్గురోః కుర్యాత్ప్రదక్షిణమ్ ।
సార్వాఙ్గికప్రణామం చ పునః కుర్యాత్తదాగతః ॥ ౭-౮॥

పర్వోత్సవేషు సర్వేషు దద్యాద్గన్ధపవిత్రకమ్ ।
శివజ్ఞానస్య చారమ్భే ప్రవాసగమనాగతౌ ॥ ౭-౯॥

శివధర్మవ్రతారమ్భే తత్సమాప్తౌ చ కల్పయేత్ ।
ప్రసాదనాయ కుపితో విజిత్య చ రిపుం తథా ॥ ౭-౧౦॥

పుణ్యాహే గ్రహశాన్తౌ చ దీక్షాయాం చ సదక్షిణమ్ ।
ఆవార్య పదసమ్ప్రాప్తౌ పవిత్రే చోపవిగ్రహే ॥ ౭-౧౧॥

ఉపానచ్ఛత్త్రశయనం వస్త్రమాసనభూషణమ్ ।
పాత్రదణ్డాక్షసూత్రం వా గురుసక్తం న ధారయేత్ ॥ ౭-౧౨॥

హాస్యనిష్ఠీవనాస్ఫోటముచ్చభాష్యవిజృమ్భణమ్ ।
పాదప్రసారణం గతిం న కుర్యాద్గురుసంనిధౌ ॥ ౭-౧౩॥

హీనాన్నపానవస్త్రః స్యాన్నీచశయ్యాసనో గురోః ।
న యథేష్టశ్చ సన్తిష్ఠేత్కలహం చ వివర్జయేత్ ॥ ౭-౧౪॥

ప్రతివాతే ఽనువాతే వా న తిష్ఠేద్గురుణా సహ ।
అసంశ్రయే చ సతతం న కిఞ్చిత్కీర్తయేద్గురోః ॥ ౭-౧౫॥

అన్యాసక్తో న భుఞ్జానో న తిష్ఠన్నపరాఙ్ముఖః ।
న శయనో న చాసీనః సమ్భాస్యేద్గురుణా సహ ॥ ౭-౧౬॥

దృష్ట్వైవ గురుమాయాన్తముత్తిష్ఠేద్దూరతస్త్వరమ్ ।
అనుజ్ఞాతశ్చ గురుణా సంవిశేచ్చానుపృష్ఠతః ॥ ౭-౧౭॥

న కణ్ఠం ప్రావృతం కుర్యాన్న చ తత్రావసక్తికామ్ ।
న పాదధావనస్నానం యత్ర పశ్యేద్గురుః స్థితః ॥ ౭-౧౮॥

న దన్తధావనాభ్యఙ్గమాయామోద్వర్తనక్రియాః ।
ఉత్సర్గపరిధానం చ గురోః కుర్వీత పశ్యతః ॥ ౭-౧౯॥

గురుర్యదర్పయేత్కిఞ్చిద్గృహాసన్నం తదఞ్జలౌ ।
పాత్రే వా పురతః శిష్యస్తద్వక్త్రమభివీక్షయన్ ॥ ౭-౨౦॥

యదర్పయేద్గురుః కిఞ్చి తన్నమ్రః పురతః స్థితః ।
పాణిద్వయేన గృహ్ణీయత్స్థాపయేత్తచ్చ సుస్థితమ్ ॥ ౭-౨౧॥

న గురోః కీర్తయేన్నామ పరోఽక్షమపి కేవలమ్ ।
సమానసఞ్జ్ఞమన్యం వా నాహ్వయీత తదాఖ్యయా ॥ ౭-౨౨॥

స్వగురుస్తద్గురుశ్చైవ యది స్యాతాం సమం క్వచిత్ ।
గురోర్గురుస్తయోః పూజ్యః స్వగురుశ్చ తదాజ్ఞయా ॥ ౭-౨౩॥

అనివేద్య న భుఞ్జీత భుక్త్వా చాస్య నివేదయేత్ ।
నావిజ్ఞాప్య గురుం గచ్ఛేద్బహిః కార్యేణ కేనచిత్ ॥ ౭-౨౪॥

గుర్వాజ్ఞయా కర్మ కృత్వా తత్సమాప్తౌ నివేదయేత్ ।
కృత్వా చ నైత్యకం సర్వమధీయీతాజ్ఞయా గురోః ॥ ౭-౨౫॥

మృద్భస్మగోమయజలం పత్త్రపుష్పేన్ధనం సమిత్ ।
పర్యాప్తమష్టకం హ్యేతద్గుర్వర్థం తు సమాహరేత్ ॥ ౭-౨౬॥

భైషజ్యాహారపాత్రాణి వస్త్రశయ్యాసనం గురోః ।
ఆనయేత్సర్వయత్నేన ప్రార్థయిత్వా ధనేశ్వరాన్ ॥ ౭-౨౭॥

గురోర్న ఖణ్డయేదాజ్ఞామపి ప్రాణాన్పరిత్యజేత్ ।
కృత్వాజ్ఞాం ప్రాప్నుయాన్ముక్తిం లఙ్ఘయన్నరకం వ్రజేత్ ॥ ౭-౨౮॥

పర్యటేత్పృథివీం కృత్స్నాం సశైలవనకాననామ్ ।
గురుభైషజ్యసిద్ధ్యర్థమపి గచ్ఛేద్రసాతలమ్ ॥ ౭-౨౯॥

యదాదిశేద్గురుః కిఞ్చిత్తత్కుర్యాదవిచారతః ।
అమీమాంస్యా హి గురవః సర్వకార్యేషు సర్వథా ॥ ౭-౩౦॥

నోత్థాపయేత్సుఖాసీనం శయానం న ప్రబోధయేత్ ।
ఆసీనో గురుమాసీనమభిగచ్ఛేత్ప్రతిష్ఠితమ్ ॥ ౭-౩౧॥

పథి ప్రయాన్తం యాన్తం చ యత్నాద్విశ్రమయేద్గురుమ్ ।
క్షిత్పిపాసాతురం స్నాతం జ్ఞాత్వా శక్తం చ భోజయేత్ ॥ ౭-౩౨॥

అభ్యఙ్గోద్వర్తనం స్నానం భోజనష్ఠీవమార్జనమ్ ।
గాత్రసంవాహనం రాత్రౌ పాదాభ్యఙ్గం చ యత్నతః ॥ ౭-౩౩॥

ప్రాతః ప్రసాధనం దత్త్వా కార్యం సంమార్జనాఞ్జనమ్ ।
నానాపుష్పప్రకరణం శ్రీమద్వ్యాఖ్యానమణ్డపే ॥ ౭-౩౪॥

స్థాప్యాసనం గురోః పూజ్యం శివజ్ఞానస్య పుస్తకమ్ ।
తత్ర తిష్ఠేత్ప్రతీక్షంస్తద్గురోరాగమనం క్రమాత్ ॥ ౭-౩౫॥

గురోర్నిన్దాపవాదం చ శ్రుత్వా కర్ణౌ పిధాపయేత్ ।
అన్యత్ర చైవ సర్పేత్తు నిగృహ్ణీయాదుపాయతః ॥ ౭-౩౬॥

న గురోరప్రియం కుర్యాత్పీడితస్తారితో ఽపి వా ।
నోచ్చారయేచ్చ తద్వాక్యముచ్చార్య నరకం వ్రజేత్ ॥ ౭-౩౭॥

గురురేవ పితా మాతా గురురేవ పరః శివః ।
యస్యైవ నిశ్చితో భావస్తస్య ముక్తిర్న దూరతః ॥ ౭-౩౮॥

ఆహారాచారధర్మాణాం యత్కుర్యాద్గురురీశ్వరః ।
తథైవ చానుకుర్వీత నానుయుఞ్జీత కారణమ్ ॥ ౭-౩౯॥

యజ్ఞస్తపాంసి నియమాత్తాని వై వివిధాని చ ।
గురువాక్యే తు సర్వాణి సమ్పద్యన్తే న సంశయః ॥ ౭-౪౦॥

అజ్ఞానపఙ్కనిర్మగ్నం యః సముద్ధరతే జనమ్ ।
శివజ్ఞానాత్మహస్తేన కస్తం న ప్రతిపూజయేత్ ॥ ౭-౪౧॥

ఇతి యః పూజయేన్నిత్యం గురుమూర్తిస్థమీశ్వరమ్ ।
సర్వపాపవినిర్ముక్తః ప్రాప్నోతి పరమం పదమ్ ॥ ౭-౪౨॥

స్నాత్వామ్భసా భస్మనా వా శుక్లవస్త్రోపవీతవాన్ ।
దూర్వాగర్భస్థితం పుష్పం గురుః శిరసి ధారయేత్ ॥ ౭-౪౩॥

రోచనాలభనం కుర్యాద్ధూయయేదాత్మనస్తనుమ్ ।
అఙ్గులీయాక్షసూత్రం చ కర్ణమాత్రే చ ధారయేత్ ॥ ౭-౪౪॥

గురురేవంవిధః శ్రీమాన్నిత్యం తిష్ఠేత్సమాహితః ।
యస్మాజ్జ్ఞానోపదేశార్థం గురురాస్తే సదాశివః ॥ ౭-౪౫॥

ధారయేత్పాదుకే నిత్యం మృదువర్మప్రకల్పితే ।
ప్రగృహ్య దణ్డం ఛత్త్రం వా పర్యటేదాశ్రమాద్బహిః ॥ ౭-౪౬॥

న భూమౌ విన్యసేత్పాదమన్తర్ధానం వినా గురుః ।
కుశపాదకమాక్రమ్య తర్పణార్థం ప్రకల్పయేత్ ॥ ౭-౪౭॥

పాదస్థానాని పత్త్రాద్యైః కృత్వా దేవగృహం విశేత్ ।
పాత్రాస్తరితపాదశ్చ(?) నిత్యం భుఞ్జీత వాగ్యతః ॥ ౭-౪౮॥

న పాదౌ ధావయేత్కాంస్యే లోహే వా పరికల్పితే ।
శౌచయేత్తృణగర్భాయాం ద్వితీయాయాం తథాచమేత్ ॥ ౭-౪౯॥

న రక్తముల్బణం వస్త్రం ధారయేత్కుసుమాని చ ।
న బహిర్గన్ధమాల్యాని వాసాంసి మలినాని చ ॥ ౭-౫౦॥

కేశాస్థీని కపాలాని కార్పాసాస్థితుషాణి చ ।
అమేధ్యాఙ్గారభస్మాని నాధితిష్ఠేద్రజాంసి చ ॥ ౭-౫౧॥

న చ లోష్టం విమృద్నీయాన్న చ ఛిన్ద్యాన్నఖైస్తృణమ్ ।
న పత్త్రపుష్పమూల్యాని వంశమఙ్గలకాష్ఠితామ్ ॥ ౭-౫౨॥

ఏవమాదీని చాన్యాని పాణిభ్యాం న చ మర్దయేత్ ।
న దన్తఖాదనం కుర్యాద్రోమాణ్యుత్పాటయేన్న చ ॥ ౭-౫౩॥

న పద్భ్యాముల్లిఖేద్భూమిం లోష్టకాష్ఠైః కరేణ వా ।
న నఖాంశ్చ నఖైర్విధ్యాన్న కణ్డూయేన్నఖైస్తనుమ్ ॥ ౭-౫౪॥

ముహుర్ముహుః శిరః శ్మశ్రు న స్పృశేత్కరజైర్బుధః ।
న లిక్షాకర్షణం కుర్యాదాత్మనో వా పరస్య వా ॥ ౭-౫౫॥

సౌవర్ణ్యరౌప్యతామ్రైశ్చ శృఙ్గదన్తశలాకయా ।
దేహకణ్డూయనం కార్యం వంశకాష్ఠీకవీరణైః(?) ॥ ౭-౫౬॥

న విచిత్తం ప్రకుర్వీత దిశశ్చైవావలోకయన్ ।
న శోకార్తశ్చ సన్తిష్ఠేద్ధూత్వా పాణౌ కపోలకమ్ ॥ ౭-౫౭॥

న పాణిపాదవాక్చక్షుః- శ్రోత్రశిశ్నగుదోదరైః ।
చాపలాని న కుర్వీత స సర్వార్థమవాప్నుయాత్ ॥ ౭-౫౮॥

న కుర్యాత్కేనచిద్వైరమధ్రువే జీవితే సతి ।
లోకకౌతూహలం పాపం సన్ధ్యాం చ పరివర్జయేత్ ॥ ౭-౫౯॥

న కుద్వారేణ వేశ్మాని నగరం గ్రామమావిశేత్ ।
న దివా ప్రావృతశిరా రాత్రౌ ప్రావృత్య పర్యటేత్ ॥ ౭-౬౦॥

నాతిభ్రమణశీలః స్యాన్న విశేచ్చ గృహాద్గృహమ్ ।
న చాజ్ఞానమధీయీత శివజ్ఞానం సమభ్యసేత్ ॥ ౭-౬౧॥

శివజ్ఞానం పరం బ్రహ్మ తదారభ్య న సన్త్యజేత్ ।
బ్రహ్మాసాధ్య చ యో గచ్ఛేద్బ్రహ్మహా స ప్రకీర్తితః ॥ ౭-౬౨॥

కృతాఞ్జలిః స్థితః శిష్యో లఘువస్త్రముదఙ్ముఖః ।
శివమన్త్రం సముచ్చార్య ప్రాఙ్ముఖో ఽధ్యాపయేద్గురుః ॥ ౭-౬౩॥

నాగదన్తాదిసమ్భూతం చతురశ్రం సుశోభనమ్ ।
హేమరత్నచితం వాపి గురోరాసనముత్తమమ్ ॥ ౭-౬౪॥

న శుశ్రూషార్థకామాశ్చ న చ ధర్మః ప్రదృశ్యతే ।
న భక్తిర్న యశః క్రౌర్యం న తమధ్యాపయేద్గురుః ॥ ౭-౬౫॥

దేవాగ్నిగురుగోష్ఠీషు వ్యాఖ్యాధ్యయనసంసది ।
ప్రశ్నే వాదే ఽనృతే ఽశౌచే దక్షిణం బాహుముద్ధరేత్ ॥ ౭-౬౬॥

వశే సతతనమ్రః స్యాత్సంహృత్యాఙ్గాని కూర్మవత్ ।
తత్సంముఖం చ నిర్గచ్ఛేన్నమస్కారపురస్సరః ॥ ౭-౬౭॥

దేవాగ్నిగురువిప్రాణాం న వ్రజేదన్తరేణ తు ।
నార్పయేన్న చ గృహ్ణీయాత్కిఞ్చిద్వస్తు తదన్తరా ॥ ౭-౬౮॥

న ముఖేన ధమేదగ్నిం నాధఃకుర్యాన్న లఙ్ఘయేత్ ।
న క్షిపేదశుచిం వహ్నౌ న చ పాదౌ ప్రతాపయేత్ ॥ ౭-౬౯॥

తృణకాష్ఠాదిగహనే జన్తుభిశ్చ సమాకులే ।
స్థానే న దీపయేదగ్నిం దీప్తం చాపి తతః క్షిపేత్ ॥ ౭-౭౦॥

అగ్నిం యుగపదానీయ ధారయేత ప్రయత్నతః ।
జ్వలన్తం న ప్రదీపం చ స్వయం నిర్వాపయేద్బుధః ॥ ౭-౭౧॥

శివవ్రతధరం దృష్ట్వా సముత్థాయ సదా ద్రుతమ్ ।
శివో ఽయమితి సఙ్కల్ప్య హర్షితః ప్రణమేత్తతః ॥ ౭-౭౨॥

భోగాన్దదాతి విపులాన్లిఙ్గే సమ్పూజితః శివః ।
అగ్నౌ చ వివిధాం సిద్ధిం గురౌ ముక్తిం ప్రయచ్ఛతి ॥ ౭-౭౩॥

మోక్షార్థం పూజయేత్తస్మాద్గురుమూర్తిస్థమీశ్వరమ్ ।
గురుభక్త్యా లభేజ్జ్ఞానం జ్ఞానాన్ముక్తిమవాప్నుయాత్ ॥ ౭-౭౪॥

సర్వపర్వసు యత్నేన హ్యేషు సమ్పూజయేచ్ఛివమ్ ।
కుర్యాదాయతనే శోభాం గురుస్థానేషు సర్వతః ॥ ౭-౭౫॥

నరద్వయోచ్ఛ్రితే పీఠే సర్వశోభాసమన్వితే ।
సంస్థాప్య మణిజం లిఙ్గం స్థానే కుర్యాజ్జగద్ధితమ్ ॥ ౭-౭౬॥

అన్నపానవిశేషైశ్చ నైవేద్యముపకల్పయేత్ ।
భోజయేద్వ్రతినశ్చాత్ర స్వగురుం చ విశేషతః ॥ ౭-౭౭॥

పూజయేచ్చ శివజ్ఞానం వాచయీత చ పర్వసు ।
దర్శయేచ్ఛివభక్తేభ్యః సత్పూజాం పరికల్పితామ్ ॥ ౭-౭౮॥

ప్రియం బ్రూయాత్సదా తేభ్యః ప్రదేయం చాపి శక్తితః ।
ఏవం కృతే విశేషేణ ప్రసీదతి మహేశ్వరః ॥ ౭-౭౯॥

ఛిన్నం భిన్నం మృతం నష్టం వర్ధతే నాస్తి కేవలమ్ ।
ఇత్యాద్యాన్న వదేచ్ఛబ్దాన్సాక్షాద్బ్రూయాత్తు మఙ్గలమ్ ॥ ౭-౮౦॥

అధేనుం ధేనుమిత్యేవ బ్రూయాద్భద్రమభద్రకమ్ ।
కపాలం చ భగాలం స్యాత్పరమం మఙ్గలం వదేత్ ॥ ౭-౮౧॥

ఐన్ద్రం ధనుర్మణిధనుర్దాహకాష్ఠాది చన్దనమ్ ।
స్వర్యాతం చ మృతం బ్రూయాచ్ఛివీభూతం చ యోగినమ్ ॥ ౭-౮౨॥

ద్విధాభూతం వదేచ్ఛిన్నం భిన్నం చ బహుధా స్థితమ్ ।
నష్టమన్వేషణీయం చ రిక్తం పూర్ణాభివర్ధితమ్ ॥ ౭-౮౩॥

నాస్తీతి శోభనం సర్వమాద్యమఙ్గాభివర్ధనమ్ ।
సిద్ధిమద్బ్రూహి గచ్ఛన్తం సుప్తం బ్రూయాత్ప్రవర్ధితమ్ ॥ ౭-౮౪॥

న మ్లేచ్ఛమూర్ఖపతితైః క్రూరైః సన్తాపవేదిభిః ।
దుర్జనైరవలిప్తైశ్చ క్షుద్రైః సహ న సంవదేత్ ॥ ౭-౮౫॥

నాధార్మికనృపాక్రాన్తే న దంశమశకావృతే ।
నాతిశీతజలాకీర్ణే దేశే రోగప్రదే వసేత్ ॥ ౭-౮౬॥

నాసనం శయనం పానం నమస్కారాభివాదనమ్ ।
సోపానత్కః ప్రకుర్వీత శివపుస్తకవాచనమ్ ॥ ౭-౮౭॥

ఆచార్యం దైవతం తీర్థముద్ధూతోదం మృదం దధి ।
వటమశ్వత్థకపిలాం దీక్షితోదధిసఙ్గమమ్ ॥ ౭-౮౮॥

యాని చైషాం ప్రకారాణి మఙ్గలానీహ కానిచిత్ ।
శివాయేతి నమస్కృత్వా ప్రోక్తమేతత్ప్రదక్షిణమ్ ॥ ౭-౮౯॥

ఉపానచ్ఛత్త్రవస్త్రాణి పవిత్రం కరకం స్రజమ్ ।
ఆసనం శయనం పానం ధృతమన్యైర్న ధారయేత్ ॥ ౭-౯౦॥

పాలాశమాసనం శయ్యాం పాదుకే దన్తధావనమ్ ।
వర్జయేచ్చాపి నిర్యాసం రక్తం న తు సముద్భవమ్ ॥ ౭-౯౧॥

సన్ధ్యాముపాస్య కుర్వీత నిత్యం దేహప్రసాధనమ్ ।
స్పృశేద్వన్దేచ్చ కపిలాం ప్రదద్యాచ్చ గవాం హితమ్ ॥ ౭-౯౨॥

యః ప్రదద్యాద్గవాం సమ్యక్ఫలాని చ విశేషతః ।
క్షేత్రముద్దామయేచ్చాపి తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ ౭-౯౩॥

యావత్తత్పత్త్రకుసుమ- కన్దమూలఫలాని చ ।
తావద్వర్షసహస్రాణి శివలోకే మహీయతే ॥ ౭-౯౪॥

కృశరోగార్తవృద్ధానాం త్యక్తానాం నిర్జనే వనే ।
క్షుత్పిపాసాతురాణాం చ గవాం విహ్వలచేతసామ్ ॥ ౭-౯౫॥

నీత్వా యస్తృణతోయాని వనే యత్నాత్ప్రయచ్ఛతి ।
కరోతి చ పరిత్రాణం తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ ౭-౯౬॥

కులైకవింశకోపేతః పత్నీపుత్రాదిసంయుతః ।
మిత్రభృత్యైరుపేతశ్చ శ్రీమచ్ఛివపురం వ్రజేత్ ॥ ౭-౯౭॥

తత్ర భుక్త్వా మహాభోగాన్విమానైః సార్వకామికైః ।
స మహాప్రలయం యావత్తదన్తే ముక్తిమాప్నుయాత్ ॥ ౭-౯౮॥

గోబ్రాహ్మణపరిత్రాణం సకృత్కృత్వా ప్రయత్నతః ।
ముచ్యతే పఞ్చభిర్ఘోరైర్మహద్భిః పాతకైర్ద్రుతమ్ ॥ ౭-౯౯॥

అహింసా సత్యమస్తేయం బ్రహ్మచర్యమకల్కతా ।
అక్రోధో గురుశుశ్రూషా శౌచం సన్తోషమార్జవమ్ ॥ ౭-౧౦౦॥

అహింసాద్యా యమాః పఞ్చ యతీనాం పరికీర్తితాః ।
అక్రోధాద్యాశ్చ నియమాః సిద్ధివృద్ధికరాః స్మృతాః ॥ ౭-౧౦౧॥

దశలాక్షణికో ధర్మః శివాచారః ప్రకీర్తితః ।
యోగీన్ద్రాణాం విశేషేణ శివయోగప్రసిద్ధయే ॥ ౭-౧౦౨॥

న విన్దతి నరో యోగం పుత్రదారాదిసఙ్గతః ।
నిబద్ధః స్నేహపాశేన మోహస్తమ్భబలీయసా ॥ ౭-౧౦౩॥

మోహాత్కుటుమ్బసంసక్తస్తృష్ణయా శృఙ్ఖలీకృతః ।
బాలైర్బద్ధస్తు లోకో ఽయం ముసలేనాభిహన్యతే ॥ ౭-౧౦౪॥

ఇమే బాలాః కథం త్యాజ్యా జీవిష్యన్తి మయా వినా ।
మోహాద్ధి చిన్తయత్యేవం పరమార్థౌ న పశ్యతి ॥ ౭-౧౦౫॥

సమ్పర్కాదుదరే న్యస్తః శుక్రబిన్దురచేతనః ।
స పిత్రా కేన యత్నేన గర్భస్థః పరిపాలితః ॥ ౭-౧౦౬॥

కర్కశాః కఠినా భక్షా జీర్యన్తే యత్ర భక్షితాః ।
తస్మిన్నేవోదరే శుక్రం కిం న జీర్యతి భక్ష్యవత్ ॥ ౭-౧౦౭॥

యేనైతద్యోజితం గర్భే యేన చైవ వివర్ధితమ్ ।
తేనైవ నిర్గత్ం భూయః కర్మణా స్వేన పాల్యతే ॥ ౭-౧౦౮॥

న కశ్చిత్కస్యచిత్పుత్రః పితా మాతా న కస్యచిత్ ।
యత్స్వయం ప్రాక్తనం కర్మ పితా మాతేతి తత్స్మృతమ్ ॥ ౭-౧౦౯॥

యేన యత్ర కృతం కర్మ స తత్రైవ ప్రజాయతే ।
పితరౌ చాస్య దాసత్వం కురుతస్తత్ప్రచోదితౌ ॥ ౭-౧౧౦॥

న కశ్చిత్కస్యచిచ్ఛక్తః కర్తుం దుఃఖం సుఖాని చ ।
కరోతి ప్రాక్తనం కర్మ మోహాల్లోకస్య కేవలమ్ ॥ ౭-౧౧౧॥

కర్మదాయాదసమ్బన్ధాదుపకారః పరస్పరమ్ ।
దృశ్యతే నాపకారశ్చ మోహేనాత్మని మన్యతే ॥ ౭-౧౧౨॥

ఈశ్వరాధిష్ఠితం కర్మ ఫలతీహ శుభాశుభమ్ ।
గ్రామస్వామిప్రసాదేన సుకృతం కర్షణం యథా ॥ ౭-౧౧౩॥

ద్వయం దేవత్వమోక్షాయ మమేతి న మమేతి చ ।
మమేతి బధ్యతే జన్తుర్న మమేతి విముచ్యతే ॥ ౭-౧౧౪॥

ద్వ్యక్షరం చ భవేన్మృత్యుస్త్ర్యక్షరం బ్రహ్మ శాశ్వతమ్ ।
మమేతి ద్వ్యక్షరం మృత్యుస్త్ర్యక్షరం న మమేతి చ ॥ ౭-౧౧౫॥

తస్మాదాత్మన్యహఙ్కారముత్సృజ్య ప్రవిచారతః ।
విధూయాశేషసఙ్గాంశ్చ మోక్షోపాయం విచిన్తయేత్ ॥ ౭-౧౧౬॥

జ్ఞానాద్యోగపరిక్లేశం కుప్రావరణభోజనమ్ ।
కుచర్యాం కునివాసం చ మోక్షార్థీ న విచిన్తయేత్ ॥ ౭-౧౧౭॥

న దుఃఖేన వినా సౌఖ్యం దృశ్యతే సర్వదేహినామ్ ।
దుఃఖం తన్మాత్రకం జ్ఞేయం సుఖమానన్త్యముత్తమమ్ ॥ ౭-౧౧౮॥

సేవాయాం పాశుపాల్యే చ వానిజ్యే కృషికర్మణి ।
తుల్యే సతి పరిక్లేశే వరం క్లేశో విముక్తయే ॥ ౭-౧౧౯॥

స్వర్గాపవర్గయోరేకం యః శీఘ్రం న ప్రసాధయేత్ ।
యాతి తేనైవ దేహేన స మృతస్తప్యతే చిరమ్ ॥ ౭-౧౨౦॥

యదవశ్యం పరాధీనైస్త్యజనీయం శరీరకమ్ ।
కస్మాత్తేన విమూఢాత్మా న సాధయతి శాశ్వతమ్ ॥ ౭-౧౨౧॥

యౌవనస్థా గృహస్థాశ్చ ప్రాసాదస్థాశ్చ యే నృపాః ।
సర్వ ఏవ విశీర్యన్తే శుష్కస్నిగ్ధాన్నభోజనాః ॥ ౭-౧౨౨॥

అనేకదోషదుష్టస్య దేహస్యైకో మహాన్గుణహ్ ।
యాం యామవస్థామాప్నోతి తాం తామేవానువర్తతే ॥ ౭-౧౨౩॥

మన్దం పరిహరన్కర్మ స్వదేహమనుపాలయేత్ ।
వర్షాసు జీర్ణకటవత్తిష్ఠన్నప్యవసీదతి ॥ ౭-౧౨౪॥

న తే ఽత్ర దేహినః సన్తి యే తిష్ఠన్తి సునిశ్చలాః ।
సర్వే కుర్వన్తి కర్మాణి వికృశాః పూర్వకర్మభిః ॥ ౭-౧౨౫॥

తుల్యే సత్యపి కర్తవ్యే వరం కర్మ కృతం పరమ్ ।
యః కృత్వా న పునః కుర్యాన్నానాకర్మ శుభాశుభమ్ ॥ ౭-౧౨౬॥

తస్మాదన్తర్బహిశ్చిన్తామనేకాకారసంస్థితామ్ ।
సన్త్యజ్యాత్మహితార్థాయ స్వాధ్యాయధ్యానమభ్యసేత్ ॥ ౭-౧౨౭॥

వివిక్తే విజనే రమ్యే పుష్పాశ్రమవిభూషితే ।
స్థానం కృత్వా శివస్థానే ధ్యాయేచ్ఛాన్తం పరం శివమ్ ॥ ౭-౧౨౮॥

యే ఽతిరమ్యాణ్యరణ్యాని సుజలాని శివాని తు ।
విహాయాభిరతా గ్రామే ప్రాయస్తే దైవమోహితాః ॥ ౭-౧౨౯॥

వివేకినః ప్రశాన్తస్య యత్సుఖం ధ్యాయతః శివమ్ ।
న తత్సుఖం మహేన్ద్రస్య బ్రహ్మణః కేశవస్య వా ॥ ౭-౧౩౦॥

ఇతి నామామృతం దివ్యం మహాకాలాదవాప్తవాన్ ।
విస్తరేణానుపూర్వాచ్చ ఋష్యాత్రేయః(?) సునిశ్చితమ్ ॥ ౭-౧౩౧॥

ప్రజ్ఞామథా వినిర్మథ్య(?) శివజ్ఞానమహోదధిమ్ ।
ఋష్యాత్రేయః సముద్ధృత్య ప్రాహేదమణుమాత్రకమ్ ॥ ౭-౧౩౨॥

శివధర్మే మహాశాస్త్రే శివధర్మస్య చోత్తరే ।
యదనుక్తం భవేత్కిఞ్చిత్తదత్ర పరికీర్తితమ్ ॥ ౭-౧౩౩॥

త్రిదైవత్యమిదం శాస్త్రం మునీన్ద్రాత్రేయభాషితమ్ ।
తిర్యఙ్మనుజదేవానాం సర్వేషాం చ విముక్తిదమ్ ॥ ౭-౧౩౪॥

నన్దిస్కన్దమహాకాలాస్త్రయో దేవాః ప్రకీర్తితాః ।
చన్ద్రాత్రేయస్తథాత్రిశ్చ ఋష్యాత్రేయో మునిత్రయమ్ ॥ ౭-౧౩౫॥

ఏతైర్మహాత్మబిః ప్రోక్తాః శివధర్మాః సమాసతః ।
సర్వలోకోపకారార్థం నమస్తేభ్యః సదా నమః ॥ ౭-౧౩౬॥

తేషాం శిష్యప్రశిష్యైశ్చ శివధర్మప్రవక్తృభిః ।
వ్యాప్తం జ్ఞానసరః శార్వం వికచైరివ పఙ్కజైః ॥ ౭-౧౩౭॥

యే శ్రావయన్తి సతతం శివధర్మం శివార్థినామ్ ।
తే రుద్రాస్తే మునీన్ద్రాశ్చ తే నమస్యాః స్వభక్తితః ॥ ౭-౧౩౮॥

యే సముత్థాయ శృణ్వన్తి శివధర్మం దినే దినే ।
తే రుద్రా రుద్రలోకేశా న తే ప్రకృతిమానుషాః ॥ ౭-౧౩౯॥

శివోపనిషదం హ్యేతదధ్యాయైః సప్తభిః స్మృతమ్ ।
ఋష్యాత్రేయసగోత్రేణ మునినా హితకామ్యయా ॥ ౭-౧౪౦॥

॥ ఇతి శివోపనిషది శివాచారాధ్యాయః సప్తమః ॥

॥ ఇతి శివోపనిషత్సమాప్తా ॥

॥ śrīśivopaniṣat ॥

kailāsaśikharāsīnamaśeṣāmarapūjitam ।
kālaghnaṃ śrīmahākālamīśvaraṃ jñānapāragam ॥ 1-1॥

sampūjya vidhivadbhaktyā ṛṣyātreyaḥ susaṃyataḥ ।
sarvabhūtahitārthāya papracchedaṃ mahāmuniḥ ॥ 1-2॥

jñānayogaṃ na vindanti ye narā mandabuddhayaḥ ।
te mucyante kathaṃ ghorādbhagavanbhavasāgarāt ॥ 1-3॥

evaṃ pṛṣṭaḥ prasannātmā ṛṣyātreyeṇa dhīmatā ।
mandabuddhivimuktyarthaṃ mahākālaḥ prabhāṣate ॥ 1-4॥

mahādeva uvāca
purā rudreṇa gaditāḥ śivadharmāḥ sanātanāḥ ।
devyāḥ sarvagaṇānāṃ ca saṅkṣepādgranthakoṭibhiḥ ॥ 1-5॥

āyuḥ prajñāṃ tathā śaktiṃ prasamīkṣya nṝṇāmiha ।
tāpatrayaprapīḍāṃ ca bhogatṛṣṇāvimohinīm ॥ 1-6॥

te dharmāḥ skandanandibhyāmanyaiśca munisattamaiḥ ।
sāramādāya nirdiṣṭāḥ samyakprakaraṇāntaraiḥ ॥ 1-7॥

sārādapi mahāsāraṃ śivopaniṣadaṃ param ।
alpagranthaṃ mahārthaṃ ca pravakṣyāmi jagaddhitam ॥ 1-8॥

śivaḥ śiva ime śānta- nāma cādyaṃ muhurmuhuḥ ।
uccārayanti tadbhaktyā te śivā nātra saṃśayaḥ ॥ 1-9॥

aśivāḥ pāśasaṃyuktāḥ paśavaḥ sarvacetanāḥ ।
yasmādvilakṣaṇāstebhyastasmādīśaḥ śivaḥ smṛtaḥ ॥ 1-10॥

guṇo buddhirahaṅkārastanmātrāṇīndriyāni ca ।
bhūtāni ca caturviṃśaditi pāśāḥ prakīrtitāḥ ॥ 1-11॥

pañcaviṃśakamajñānaṃ sahajaṃ sarvadehinām ।
pāśājālasya tanmūlaṃ prakṛtiḥ kāraṇāya naḥ ॥ 1-12॥

satyajñāne nibadhyante puruṣāḥ pāśabandhanaiḥ ।
madbhāvācca vimucyante jñāninaḥ pāśapañjarāt ॥ 1-13॥

ṣaḍviṃśakaśca puruṣaḥ paśurajñaḥ śivāgame ।
saptaviṃśa iti proktaḥ śivaḥ sarvajagatpatiḥ ॥ 1-14॥

yasmācchivaḥ susampūrṇaḥ sarvajñaḥ sarvagaḥ prabhuḥ ।
tasmātsa pāśaharitaḥ sa viśuddhaḥ svabhāvataḥ ॥ 1-15॥

paśupāśaparaḥ śāntaḥ paramajñānadeśikaḥ ।
śivaḥ śivāya bhūtānāṃ taṃ vijñāya vimucyate ॥ 1-16॥

etadeva paraṃ jñānaṃ śiva ityakṣaradvayam ।
vicārādyāti vistāraṃ tailabindurivāmbhasi ॥ 1-17॥

sakṛduccāritaṃ yena śiva ityakṣaradvayam ।
baddhaḥ parikarastena mokṣopagamanaṃ prati ॥ 1-18॥

dvyakṣaraḥ śivamantro 'yaṃ śivopaniṣadi smṛtaḥ ।
ekākṣaraḥ punaścāyamomityevaṃ vyavasthitaḥ ॥ 1-19॥

nāmasaṅkīrtaṇādeva śivasyāśeṣapātakaiḥ ।
yataḥ pramucyate kṣipraṃ mantro 'yaṃ dvyakṣaraḥ paraḥ ॥ 1-20॥

yaḥ śivaṃ śivamityevaṃ dvyakṣaraṃ mantramabhyaset ।
ekākṣaraṃ vā satataṃ sa yāti paramaṃ padam ॥ 1-21॥

mitrasvajanabandhūnāṃ kuryānnāma śivātmakam ।
api tatkīrtanādyāti pāpamuktaḥ śivaṃ puram ॥ 1-22॥

vijñeyaḥ sa śivaḥ śānto narastadbhāvabhāvitaḥ ।
āste sadā nirudvignaḥ sa dehānte vimucyate ॥ 1-23॥

hṛdyantaḥkaraṇaṃ jñeyaṃ śivasya āyatanaṃ param ।
hṛtpadmaṃ vedikā tatra liṅgamoṅkāramiṣyate ॥ 1-24॥

puruṣaḥ sthāpako jñeyaḥ satyaṃ saṃmārjanaṃ smṛtam ।
ahiṃsā gomayaṃ proktaṃ śāntiśca salilaṃ param ॥ 1-25॥

kuryātsaṃmārjanaṃ prājño vairāgyaṃ candanaṃ smṛtam ।
pūjayeddhyānayogena santoṣaiḥ kusumaiḥ sitaiḥ ॥ 1-26॥

dhūpaśca guggulurdeyaḥ prāṇāyāmasamudbhavaḥ ।
pratyāhāraśca naivedyamasteyaṃ ca pradakṣiṇam ॥ 1-27॥

iti divyopacāraiśca sampūjya paramaṃ śivam ।
japeddhyāyecca muktyarthaṃ sarvasaṅgavivarjitaḥ ॥ 1-28॥

jñānayogavinirmuktaḥ karmayogasamāvṛttaḥ ।
mṛtaḥ śivapuraṃ gacchetsa tena śivakarmaṇā ॥ 1-29॥

tatra bhuktvā mahābhogānpralaye sarvadehinām ।
śivadharmācchivajñānaṃ prāpya muktimavāpnuyāt ॥ 1-30॥

jñānayogena mucyante dehapātādanantaram ।
bhogānbhuktvā ca mucyante pralaye karmayoginaḥ ॥ 1-31॥

tasmājjñānavido yogāttathājñāḥ karmayoginaḥ ।
sarva eva vimucyante ye narāḥ śivamāśritāḥ ॥ 1-32॥

sa bhogaḥ śivavidyārthaṃ yeṣāṃ karmāsti nirmalam ।
te bhogānprāpya mucyante pralaye śivavidyayā ॥ 1-33॥

vidyā saṅkīrtanīyā hi yeṣāṃ karma na vidyate ।
te cāvartya vimucyante yāvatkarma na tadbhavet ॥ 1-34॥

śivajñānavidaṃ tasmātpūjayedvibhavairgurum ।
vidyādānaṃ ca kurvīta bhogamokṣajigīṣayā ॥ 1-35॥

śivayogī śivajñānī śivajāpī tapo'dhikaḥ ।
kramaśaḥ karmayogī ca pañcaite muktibhājanāḥ ॥ 1-36॥

karmayogasya yanmūlaṃ tadvakṣyāmi samāsataḥ ।
liṅgamāyatanaṃ ceti tatra karma pravartate ॥ 1-37॥

॥ iti śivopaniṣadi muktinirdeśādhyāyaḥ prathamaḥ ॥

atha pūrvasthito liṅge garbhaḥ sa triguṇo bhavet ।
garbhādvāpi vibhāgena sthāpya liṅgaṃ śivālaye ॥ 2-1॥

yāvalliṅgasya dairghyaṃ syāttāvadvedyāśca vistaraḥ ।
liṅgatṛtīyabhāgena bhavedvedyāḥ samucchrayaḥ ॥ 2-2॥

bhāgamekaṃ nyasedbhūmau dvitīyaṃ vedimadhyataḥ ।
tṛtīyabhāge pūjā svāditi liṅgaṃ tridhā sthitam ॥ 2-3॥

bhūmisthaṃ caturaśraṃ svādaṣṭāśraṃ vedimadhyataḥ ।
pūjārthaṃ vartulaṃ kāryaṃ dairghyāttriguṇavistaram ॥ 2-4॥

adhobhāge sthitaḥ skandaḥ sthitā devī ca madhyataḥ ।
ūrdhvaṃ rudraḥ kramādvāpi brahmaviṣṇumaheśvarāḥ ॥ 2-5॥

eta eva trayo lokā eta eva trayo guṇāḥ ।
eta eva trayo vedā etaccānyatsthitaṃ tridhā ॥ 2-6॥

navahastaḥ smṛto jyeṣṭhaḥ ṣaḍḍhastaścāpi madhyamaḥ ।
vidyātkanīyastraihastaṃ liṅgamānamidaṃ smṛtam ॥ 2-7॥

garbhasyānataḥ pravistārastadūnaśca na śasyate ।
garbhasyānataḥ pravistārādtaduparyapi saṃsthitam ॥ 2-8॥

prāsādaṃ kalpayecchrīmānvibhajeta tridhā punaḥ ।
bhāga eko bhavejjaṅghā dvau bhāgau mañjarī smṛtā ॥ 2-9॥

mañjaryā ardhabhāgasthaṃ śukanāsaṃ prakalpayet ।
garbhādardhena vistāramāyāmaṃ ca suśobhanam ॥ 2-10॥

garbhādvāpi tribhāgena śukanāsaṃ prakalpayet ।
garbhādardhena vistīrṇā garbhācca dviguṇāyatā ॥ 2-11॥

jaṅghābhiśca bhavetkāryā mañjaryaṅgularāśinā ।
prāsādārdhena vijñeyo maṇḍapastasya vāmataḥ ॥ 2-12॥

maṇḍapātpādavistīrṇā jagatī tāvaducchritā ।
prāsādasya pramāṇena jagatyā sārdhamaṅgaṇam ॥ 2-13॥

prākāraṃ tatsamantācca gupurādālabhūṣitam ।
prākārāntaḥ sthitaṃ kāryaṃ vṛṣasthānaṃ samucchritam ॥ 2-14॥

nandīśvaramahākālau dvāraśākhāvyavasthitau ।
prākārāddakṣiṇe kāryaṃ sarvopakaraṇānvitam ॥ 2-15॥

pañcabhaumaṃ tribhaumaṃ vā yogīndrāvasathaṃ mahat ।
prākāraguptaṃ tatkāryaṃ maitrasthānasamanvitam ॥ 2-16॥

sthānāddaśasamāyuktaṃ bhavyavṛkṣajalānvitam ।
tanmahānasamāgneyyāṃ pūrvataḥ sattramaṇḍapam ॥ 2-17॥

sthānaṃ caṇḍeśamaiśānyāṃ puṣpārāmaṃ tathottaram ।
koṣṭhāgāraṃ ca vāyavyāṃ vāruṇyāṃ varuṇālayam ॥ 2-18॥

śamīndhanakuśasthānamāyudhānāṃ ca nairṛtam ।
sarvalokopakārāya nagarasthaṃ prakalpayet ॥ 2-19॥

śrīmadāyatanaṃ śambhoryogināṃ vijane vane ।
śivasyāyatane yāvatsametāḥ paramāṇavaḥ ॥ 2-20॥

manvantarāṇi tāvanti karturbhogāḥ śive pure ।
mahāpratimaliṅgāni mahāntyāyatanāni ca ॥ 2-21॥

kṛtvāpnoti mahābhogānante muktiṃ ca śāśvatīm ।
liṅgapratiṣṭhāṃ kurvīta yadā tallakṣaṇaṃ kṛtī ॥ 2-22॥

pañcagavyena saṃśodhya pūjayitvādhivāsayet ।
pālāśodumbarāśvattha- pṛṣadājyatilairyavaiḥ ॥ 2-23॥

agnikāryaṃ prakurvīta dadyātpūrṇāhutitrayam ।
śivasyāṣṭaśataṃ hutvā liṅgamūlaṃ spṛśedbudhaḥ ॥ 2-24॥

evaṃ madhye 'vasāne tanmūrtimantraiśca mūrtiṣu ।
aṣṭau mūrtīśvarāḥ kāryāḥ navamaḥ sthāpakaḥ smṛtaḥ ॥ 2-25॥

prātaḥ saṃsthāpayelliṅgaṃ mantraistu navabhiḥ kramāt ।
mahāsnāpanapūjāṃ ca sthāpya liṅgaṃ prapūjayet ॥ 2-26॥

gurormūrtidharāṇāṃ ca dadyāduttamadakṣiṇām ।
yatīnāṃ ca samastānāṃ dadyānmadhyamadakṣiṇām ॥ 2-27॥

dīnāndhakṛpaṇebhyaśca sarvāsāmupakalpayet ।
sarvabhakṣyānnapānādyairaniṣiddhaṃ ca bhojanam ॥ 2-28॥

kalpayedāgatānāṃ ca bhūtebhyaśca baliṃ haret ।
rātrau mātṛgaṇānāṃ ca baliṃ dadyādviśeṣataḥ ॥ 2-29॥

evaṃ yaḥ sthāpayelliṅgaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ।
kulatriṃśakamuddhṛtya bhṛtyaiśca parivāritaḥ ॥ 2-30॥

kalatraputramitrādyaiḥ sahitaḥ sarvabāndhavaiḥ ।
vimucya pāpakalilaṃ śivalokaṃ vrajennaraḥ ।
tatra bhuktvā mahābhogānpralaye muktimāpnuyāt ॥ 2-31॥

॥ iti śivopaniṣadi liṅgāyatanādhyāyo dvitīyaḥ ॥

athānyairalpavittaiśca nṛpaiśca śivabhāvitaiḥ ।
śaktitaḥ svāśrame kāryaṃ śivaśāntigṛhadvayam ॥ 3-1॥

gṛhasyeśānadigbhāge kāryamuttarato 'pi vā ।
khātvā bhūmiṃ samuddhṛtya śalyānākoṭya yatnataḥ ॥ 3-2॥

śivadevagṛhaṃ kāryamaṣṭahastapramāṇataḥ ।
dakṣiṇottaradigbhāge kiñcicdīrghaṃ prakalpayet ॥ 3-3॥

hastamātrapramāṇaṃ ca dṛḍhapaṭṭacatuṣṭayam ।
catuṣkoṇeṣu saṃyojyamarghyapātrādisaṃśrayam ॥ 3-4॥

garbhamadhye prakurvīta śivavediṃ suśobhanām ।
udagarvākcchritāṃ(?) kiñciccatuḥśīrṣakasaṃyutām ॥ 3-5॥

trihastāyāmavistārāmṣoḍaśāṅgulamucchritām ।
tacchīrṣāṇīva hastārdhamāyāmādvistareṇa ca ॥ 3-6॥

śivasthaṇḍilamityetaccaturhastaṃ samaṃ śiraḥ ।
mūrtinaivedyadīpānāṃ vinyāsārthaṃ prakalpayet ॥ 3-7॥

śaivaliṅgena kāryaṃ syātkāryaṃ maṇijapārthivaiḥ ।
sthaṇḍilārdhe ca kurvanti vedimanyāṃ savartulām ॥ 3-8॥

ṣoḍaśāṅgulamutsedhāṃ vistīrṇāṃ dviguṇena ca ।
gṛhe na sthāpayecchailaṃ liṅgaṃ maṇijamarcayet ॥ 3-9॥

trisandhyaṃ pārthivaṃ vāpi kuryādanyaddinedine ।
sarveṣāmeva varṇānāṃ sphāṭikaṃ sarvakāmadam ॥ 3-10॥

sarvadoṣavinirmuktamanyathā doṣamāvahet ।
āyuṣmānbalavāñśrīmānputravāndhanavānsukhī ॥ 3-11॥

varamiṣṭaṃ ca labhate liṅgaṃ pārthivamarcayan ।
tasmāddhi pārthivaṃ liṅgaṃ jñeyaṃ sarvārthasādhakam ॥ 3-12॥

nirdoṣaṃ sulabhaṃ caiva pūjayetsatataṃ budhaḥ ।
yathā yathā mahāliṅgaṃ pūjā śraddhā yathā yathā ॥ 3-13॥

tathā tathā mahatpuṇyaṃ vijñeyamanurūpataḥ ।
pratimāliṅgavedīṣu yāvantaḥ paramāṇavaḥ ।
tāvatkalpānmahābhogastatkartāste śive pure ॥ 3-14॥

॥ iti śivopaniṣadi śivagṛhādhyāyastṛtīyaḥ ॥

athaikabhinnāvicchinnaṃ purataḥ śāntimaṇḍapam ।
pūrvāparāṣṭahastaṃ syāddvādaśottaradakṣiṇe ॥ 4-1॥

taddvārabhittisambaddhaṃ kapicchukasamāvṛtam ।
paṭadvayaṃ bhavetsthāpya sruvādyāvārahetunā ॥ 4-2॥

dvāraṃ triśākhaṃ vijñeyaṃ navatyaṅgulamucchritam ।
tadardhena ca vistīrṇaṃ satkavāṭaṃ śivālaye ॥ 4-3॥

dīrghaṃ pañcanavatyā ca pañcaśākhāsuśobhitam ।
satkavāṭadvayopetaṃ śrīmadvāhanamaṇṭapam ॥ 4-4॥

dvāraṃ paścānmukhaṃ jñeyamaśeṣārthaprasādhakam ।
abhāve prāṅmukhaṃ kāryamudagdakṣiṇato na ca ॥ 4-5॥

gavākṣakadvayaṃ kāryamapidhānaṃ suśobhanam ।
dhūmanirgamanārthāya dakṣiṇottarakuḍyayoḥ ॥ 4-6॥

āgneyabhāgātparitaḥ kāryā jālagavākṣakāḥ ।
ūrdhvastūpikayā yuktā īṣacchidrapidhānayā ॥ 4-7॥

śivāgnihotrakuṇḍaṃ ca vṛttaṃ hastapramāṇataḥ ।
caturaśravedi(kA) śrīmanmekhalātrayabhūṣitam ॥ 4-8॥

kuḍyaṃ dvihastavistīṛṇaṃ pañcahastasamucchritam ।
śivāgnihotraśaraṇaṃ kartavyamatiśobhanam ॥ 4-9॥

jagatīstambhapaṭṭādyaṃ saptasaṅkhyaṃ ca kalpayet ।
bandhayogavinirmuktaṃ tulyasthānapadāntaram ॥ 4-10॥

aiṣṭakaṃ kalpayedyatnācchivāgnyāyatanaṃ mahat ।
catuḥpregīvakopetam(?) ekapregīvakena vā(?) ॥ 4-11॥

sudhāpraliptaṃ kartavyaṃ pañcāṇḍakabibhūṣitam ।
śivāgnihotraśaraṇaṃ caturaṇḍakasaṃyutam ॥ 4-12॥

bahistadeva jagatī trihastā vā sukuṭṭimā ।
tāvadeva ca vistīrṇā mekhalādivibhūṣitā ॥ 4-13॥

kartavyā cātra jagatī tasyāścādhaḥ samantataḥ ।
dvihastamātravistīrṇā tadardhārdhasamucchritā ॥ 4-14॥

anyā vṛttā prakartavyā rudravedī suśobhanā ।
daśahastapramāṇā ca caturaṅgulamucchritā ॥ 4-15॥

rudramātṛgaṇānāṃ ca dikpatīnāṃ ca sarvadā ।
sarvāgrapākasaṃyuktaṃ tāsu nityabaliṃ haret ॥ 4-16॥

vedyanyā sarvabhūtānāṃ bahiḥ kāryā dvihastikā ।
vṛṣasthānaṃ ca kartavyaṃ śivālokanasaṃmukham ॥ 4-17॥

agrārṣasaviturvyoma vṛṣaḥ kāryaśca paścime ।
vyomnaścādhastrigarbhaṃ syātpitṛtarpaṇavedikā ॥ 4-18॥

prākārāntarbahiḥ kāryaṃ śrīmadgopurabhūṣitam ।
puṣpārāmajalopetaṃ prākārāntaṃ ca kārayet ॥ 4-19॥

mṛddārujaṃ tṛṇacchannaṃ prakurvīta śivālayam ।
bhūmikādvayavinyāsādutkṣiptaṃ kalpayedbudhaḥ ॥ 4-20॥

śivadakṣiṇataḥ kāryaṃ tabhukteryogyamālayam ।
śayyāsanasamāyuktaṃ vāstuvidyāvinirmitam ॥ 4-21॥

dhvajasiṃhau vṛṣagajau catvāraḥ śobhanāḥ smṛtāḥ ।
dhūmaśvagardabhadhvāṅkṣāścatvāraścārthanāśakāḥ ॥ 4-22॥

gṛhasyāyāmavistāraṃ kṛtvā triguṇamāditaḥ ।
aṣṭabhiḥ śodhayedāpaiḥ śeṣaśca gṛhamādiśet ॥ 4-23॥

iti śāntigṛhaṃ kṛtvā rudrāgniṃ yaḥ pravartayet ।
apyekaṃ divasaṃ bhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ॥ 4-24॥

kalatraputramitrādyaiḥ sa bhṛtyaiḥ parivāritaḥ ।
kulaikaviṃśaduttārya devalokamavāpnuyāt ॥ 4-25॥

nīlotpaladalaśyāmāḥ pīnavṛttapayodharāḥ ।
hemavarṇāḥ striyaścānyāḥ sundaryaḥ priyadarśanāḥ ॥ 4-26॥

tābhiḥ sārdhaṃ mahābhogairvimānaiḥ sārvakāmikaiḥ ।
icchayā krīḍate tāvadyāvadābhūtasamplavam ॥ 4-27॥

tataḥ kalpāgninā sārdhaṃ dahyamānaṃ suvihvalam ।
dṛṣṭvā virajyate bhūyo bhavabhogamahārṇavāt ॥ 4-28॥

tataḥ sampṛcchate rudrāṃstatrasthānjñānapāragān ।
tebhyaḥ prāpya śivajñānaṃ śāntaṃ nirvāṇamāpnuyāt ॥ 4-29॥

aviraktaśca bhogebhyaḥ sapta janmāni jāyate ।
pṛthivyadhipatiḥ śrīmānicchayā vā dvijottamaḥ ॥ 4-30॥

saptamājjanmanaścānte śivajñānamanāpnuyāt ।
jñānādviraktaḥ saṃsārācchuddhaḥ khānyadhitiṣṭhati ॥ 4-31॥

ityetadakhilaṃ kāryaṃ phalamuktaṃ samāsataḥ ।
utsave ca punarbrūmaḥ pratyekaṃ dravyajaṃ phalam ॥ 4-32॥

sadgandhaguṭikāmekāṃ lākṣāṃ prāṇyaṅgavarjitām ।
karpāsāsthipramāṇaṃ ca hutvāgnau śṛṇuyātphalam ॥ 4-33॥

yāvatsatgandhaguṭikā śivāgnau saṅkhyayā hutā ।
tāvatkoṭyastu varṣāṇi bhogānbhuṅkte śive pure ॥ 4-34॥

ekāṅgulapramāṇena hutvāgnau candanāhutim ।
varṣakoṭidvayaṃ bhogairdivyaiḥ śivapure vaset ॥ 4-35॥

yāvatkesarasaṅkhyānaṃ kusumasyānale hutam ।
tāvadyugasahasrāṇi śivaloke mahīyate ॥ 4-36॥

nāgakesarapuṣpaṃ tu kuṅkumārdhena kīrtitam ।
yatphalaṃ candanasyoktamuśīrasya tadardhakam ॥ 4-37॥

yatpuṣpadhūpabhaṣyānna- dadhikṣīraghṛtādibhiḥ ।
puṇyaliṅgārcane proktaṃ taddhomasya daśādhikam ॥ 4-38॥

hutvāgnau samidhastisrau śivomāskandanāmabhiḥ ।
paścāddadyāttilānnāni homayīta yathākramam ॥ 4-39॥

palāśāaṅkurajāriṣṭa- pālālyaḥ(?) samidhaḥ śubhāḥ ।
pṛṣadājyaplutā hutvā śṛṇu yatphalamāpnuyāt ॥ 4-40॥

palāśāṅkurasaṅkhyānāṃ yāvadagnau hutaṃ bhavet ।
tāvatkalpānmahābhogaiḥ śivaloke mahīyate ॥ 4-41॥

tallakṣyamadhyasambhūtaṃ hutvāgnau samidhaḥ śubhāḥ ।
kalpārdhasaṃmitaṃ kālaṃ bhogānbhuṅkte śive pure ॥ 4-42॥

śamīsamitphalaṃ deyamabdānapi ca lakṣakam ।
śamyardhaphalavaccheṣāḥ samidhaḥ kṣīravṛkṣajāḥ ॥ 4-43॥

tilasaṅkhyāṃstilānhutvā hyājyāktā(?) yāvatī bhavet ।
tāvatsa varṣalakṣāṃstu bhogānbhuṅkte śive pure ॥ 4-44॥

yāvatsurauṣadhīrajñas(?) tilatulyaphalaṃ smṛtam ।
itarebhyastilebhyaśca kṛṣṇānāṃ dviguṇaṃ phalam ॥ 4-45॥

lājākṣatāḥ sagodhūmāḥ varṣalakṣaphalapradāḥ ।
daśasāhasrikā jñeyāḥ śeṣāḥ syurbījajātayaḥ ॥ 4-46॥

palāśendhanaje vahnau homasya dviguṇaṃ phalam ।
kṣīravṛkṣasamṛddhe 'gnau phalaṃ sārdhārdhikaṃ bhavet ॥ 4-47॥

asamiddhe sadhūme ca homakarma nirarthakam ।
andhaśca jāyamānaḥ syāddāridryopahatastathā ॥ 4-48॥

na ca kaṇṭakibhirvṛkṣairagniṃ prajvālya homayet ।
śuṣkairnavaiḥ praśastaiśca kāṣṭhairagniṃ samindhayet ॥ 4-49॥

evamājyāhutiṃ hutvā śivalokamavāpnuyāt ।
tatra kalpaśataṃ bhogānbhuṅkte divyānyathepsitān ॥ 4-50॥

srucaikāhitamātreṇa vratasyāpūritena ca ।
yāhutirdīyate vahnau sā pūrṇāhutirucyate ॥ 4-51॥

ekāṃ pūrṇāhutiṃ hutvā śivena śivabhāvitaḥ ।
sarvakāmamavāpnoti śivaloke vyavasthitaḥ ॥ 4-52॥

aśeṣakulajairsārdhaṃ sa bhṛtyaiḥ parivāritaḥ ।
ābhūtasamplavaṃ yāvadbhogānbhuṅkte yathepsitān ॥ 4-53॥

tataśca pralaye prāpte samprāpya jñānamuttamam ।
prasādādīśvarasyaiva mucyate bhavasāgarāt ॥ 4-54॥

śivapūrṇāhutiṃ vahnau patantīṃ yaḥ prapaśyati ।
so 'pi pāpari naraḥ sarvairmuktaḥ śivapuraṃ vrajet ॥ 4-55॥

śivāgnidhūmasaṃspṛṣṭā jīvāḥ sarve carācarāḥ ।
te 'pi pāpavinirmuktāḥ svargaṃ yānti na saṃśayaḥ ॥ 4-56॥

śivayajñamahāvedyā jāyate ye na santi vā ।
te 'pi yānti śivasthānaṃ jīvāḥ sthāvarajaṅgamāḥ ॥ 4-57॥

pūrṇāhutiṃ ghṛtābhāve kṣīratailena kalpayet ।
homayedatasītailaṃ tilatailaṃ vinā naraḥ ॥ 4-58॥

sarṣapeṅguḍikāśāmra- karañjamadhukākṣajam ।
priyaṅgubilvapaippalya- nālikerasamudbhavam(?) ॥ 4-59॥

ityevamādikaṃ tailamājyābhāve prakalpayet ।
dūrvayā bilvapattrairvā samidhaḥ samprakīrtitāḥ ॥ 4-60॥

annārthaṃ homayetkṣīraṃ dadhi mūlaphalāni vā ।
tilārthaṃ taṇḍulaiḥ kuryāddarbhārthaṃ haritaistṛṇaiḥ ॥ 4-61॥

paridhīnāmabhāvena śarairvaṃśaiśca kalpayet ।
indhanānāmabhāvena dīpayettṛṇagomayaiḥ ॥ 4-62॥

gomayānāmabhāvena mahatyambhasi homayet ।
apāmasambhave homaṃ bhūmibhāge manohare ॥ 4-63॥

viprasya dakṣiṇe pāṇāvaśvatthe tadabhāvataḥ ।
chāgasya dakṣiṇe karṇe kuśamūle ca homayet ॥ 4-64॥

svātmāgnau homayetprājñaḥ sarvāgnīnāmasambhave ।
abhāve na tyajetkarma karmayogavidhau sthitaḥ ॥ 4-65॥

āpatkāle 'pi yaḥ kuryācchivāgnermanasārcanam ।
sa mohakañcukaṃ tyaktvā parāṃ śāntimavāpnuyāt ॥ 4-66॥

prāṇāgnihotraṃ kurvanti paramaṃ śivayoginaḥ ।
bāhyakarmavinirmuktā jñānadhyānasamākulāḥ ॥ 4-67॥

॥ iti śivopaniṣadi śāntigṛhāgnikāryādhyāyaścaturthaḥ ॥

athāgneyaṃ mahāsnānamalakṣmīmalanāśanam ।
sarvapāpaharaṃ divyaṃ tapaḥ śrīkīrtivardhanam ॥ 5-1॥

agnirūpeṇa rudreṇa svatejaḥ paramaṃ balam ।
bhūtirūpaṃ samudgīrṇaṃ viśuddhaṃ duritāpaham ॥ 5-2॥

yakṣarakṣaḥpiśācānāṃ dhvaṃsanaṃ mantrasatkṛtam ।
rakṣārthaṃ bālarūpāṇāṃ sūtikānāṃ gṛheṣu ca ॥ 5-3॥

yaśca bhuṅkte dvijaḥ kṛtvā annasya vā paridhitrayam(?) ।
api śūdrasya paṅktisthaḥ paṅktidoṣairna lipyate ॥ 5-4॥

āhāramardhabhuktaṃ ca kīṭakeśādidūṣitam ।
tāvanmātraṃ samuddhṛtya bhūtispṛṣṭaṃ viśuddhyati ॥ 5-5॥

āraṇyaṃ gomayakṛtaṃ karīṣaṃ vā praśasyate ।
śarkarāpāṃsunirmuktamabhāve kāṣṭhabhasmanā ॥ 5-6॥

svagṛhāśramavallibhyaḥ kulālālayabhasmanā ।
gomayeṣu ca dagdheṣu hīṣṭakāni ca yeṣu ca ॥ 5-7॥

sarvatra vidyate bhasma duḥkhāpārjanarakṣaṇam(duHkhopAr) ।
śaṅkhakundenduvarṇābhamādadyājjantuvarjitam ॥ 5-8॥

bhasmānīya prayatnena tadrakṣedyatnavāṃstathā ।
mārjāramūṣikādyaiśca nopahanyeta tadyathā ॥ 5-9॥

pañcadoṣavinirmuktaṃ guṇapañcakasaṃyutam ।
śivaikādaśikājaptaṃ śivabhasma prakīrtitam ॥ 5-10॥

jātikārukavākkāya- sthānaduṣṭaṃ ca pañcamam ।
pāpaghnaṃ śāṅkaraṃ rakṣā- pavitraṃ yogadaṃ guṇāḥ(?) ॥ 5-11॥

śivavratasya śāntasya bhāsakatvācchubhasya ca ।
bhakṣaṇātsarvapāpānāṃ bhasmeti parikīrtitam ॥ 5-12॥

bhasmasnānaṃ śivasnānaṃ vāruṇādadhikaṃ smṛtam ।
jantuśaivālanirmuktamāgneyaṃ paṅkavarjitam ॥ 5-13॥

apavitraṃ bhavettoyaṃ niśi pūrvamanāhṛtam ।
nadītaḍāgavāpiṣu giriprasravaṇeṣu ca ॥ 5-14॥

snānaṃ sādhāraṇaṃ proktaṃ vāruṇaṃ sarvadehinām ।
asādhāraṇamevoktaṃ bhasmasnānaṃ dvijanmanām ॥ 5-15॥

trikālaṃ vāruṇasnānādanārogyaṃ prajāyate ।
āgneyaṃ rogaśamanametasmādsārvakāmikam ॥ 5-16॥

sandhyātraye 'rdharātre ca bhuktvā cānnavirecane ।
śivayogyācaretsnānamuccārādikriyāsu ca ॥ 5-17॥

bhasmāstṛte mahībhāge same jantuvivarjite ।
dhyāyamānaḥ śivaṃ yogī rajanyantaṃ śayīta ca ॥ 5-18॥

ekarātroṣitasyāpi yā gatirbhasmaśāyinaḥ ।
na sā śakyā gṛhasthena prāptuṃ yajñaśatairapi ॥ 5-19॥

gṛhasthastryāyuṣoṅkāraiḥ snānaṃ kuryāttripuṇḍrakaiḥ ।
yatiḥ sārvāṅgikaṃ snānamāpādatalamastakāt ॥ 5-20॥

śivabhaktastridhā vedyāṃ bhasmasnānaphalaṃ labhet ।
hṛdi mūrdhni lalāṭe ca śūdraḥ śivagṛhāśramī ॥ 5-21॥

gaṇāḥ pravrajitāḥ śāntāḥ bhūtimālabhya pañcadhā ।
śirolalāṭe hṛdbāhvorbhasmasnānaphalaṃ labhet ॥ 5-22॥

saṃvatsaraṃ tadardhaṃ vā caturdaśyaṣṭamīṣu ca ।
yaḥ kuryādbhasmanā snānaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛnu ॥ 5-23॥

śivabhasmani yāvantaḥ sametāḥ paramāṇavaḥ ।
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate ॥ 5-24॥

ekaviṃśakulopetaḥ patnīputrādisaṃyutaḥ ।
mitrasvajanabhṛtyaiśca samastaiḥ parivāritaḥ ॥ 5-25॥

tatra bhuktvā mahābhogānicchayā sārvakāmikān ।
jñānayogaṃ samāsādya pralaye muktimāpnuyāt ॥ 5-26॥

bhasma bhasmāntikaṃ yena gṛhītaṃ naiṣṭhikavratam(?) ।
anena vai sa dehena rudraścaṅkramate kṣitau ॥ 5-27॥

bhasmasnānarataṃ śāntaṃ ye namanti dine dine ।
te sarvapāpanirmuktā narā yānti śivaṃ puram ॥ 5-28॥

ityetatparamaṃ snānamāgneyaṃ śivanirmitam ।
trisandhyamācarennityaṃ jāpī yogamavāpnuyāt ॥ 5-29॥

bhasmānīya pradadyādyaḥ snānārthaṃ śivayogine ।
kalpaṃ śivapure bhogānbhuktvānte syāddvijottamaḥ ॥ 5-30॥

āgneyaṃ vāruṇaṃ māntraṃ vāyavyaṃ tvaindrapañcamam ।
mānasaṃ śāntitoyaṃ ca jñānasnānaṃ tathāṣṭamam ॥ 5-31 ॥

āgneyaṃ rudramantreṇa bhasmasnānamanuttamam ।
ambhasā vāruṇaṃ snānamkāryaṃ vāruṇamūrtinā ॥ 5-32॥

mūrdhānaṃ pāṇinālabhya śivaikādaśikāṃ japet ।
dhyāyamānaḥ śivaṃ śāntammantrasnānaṃ paraṃ smṛtam ॥ 5-33॥

gavāṃ khurapuṭotkhāta- pavanoddhūtareṇunā ।
kāryaṃ vāyavyakaṃ snānammantreṇa marudātmanā ॥ 5-34॥

vyabhre 'rke varṣati snānaṃ kuryādaindrīṃ diśaṃ sthitaḥ ।
ākāśamūrtimantreṇa tadaindramiti kīrtitam ॥ 5-35॥

udakaṃ pāṇinā gṛhya sarvatīrthāni saṃsmaret ।
abhyukṣayecchirastena snānaṃ mānasamucyate ॥ 5-36॥

pṛthivyāṃ yāni tīrthāni sarāṃsyāyatanāni ca ।
teṣu snātasya yatpuṇyaṃ tatpuṇyaṃ kṣāntivāriṇā ॥ 5-37॥

na tathā śudhyate tīrthaistapobhirvā mahādhvaraiḥ ।
puruṣaḥ sarvadānaiśca yathā kṣāntyā viśuddhyati ॥ 5-38॥

ākruṣṭastāḍitastasmādadhikṣiptastiraskṛta ।
kṣamedakṣamamānānāṃ svargamokṣajigīṣayā ॥ 5-39॥

yaiva brahmavidāṃ prāptiryaiva prāptistapasvinām ।
yaiva yogābhiyuktānāṃ gatiḥ saiva kṣamāvatām ॥ 5-40॥

jñānāmalāmbhasā snātaḥ sarvadaiva muniḥ śuciḥ ।
nirmalaḥ suviśuddhaśca vijñeyaḥ sūryaraśmivat ॥ 5-41॥

medhyāmedhyarasaṃ yadvadapi vatsa vinā karaiḥ ।
naiva lipyati taddoṣaistadvajjñānī sunirmalaḥ ॥ 5-42॥

eṣāmekatame snātaḥ śuddhabhāvaḥ śivaṃ vrajet ।
aśuddhabhāvaḥ snāto 'pi pūjayannāpnuyātphalam ॥ 5-43॥

jalaṃ mantraṃ dayā dānaṃ satyamindriyasaṃyamaḥ ।
jñānaṃ bhāvātmaśuddhiśca śaucamaṣṭavidhaṃ śrutam ॥ 5-44॥

aṅguṣṭhatalamūle ca brāhmaṃ tīrthamavasthitam ।
tenācamya bhavecchuddhaḥ śivamantreṇa bhāvitaḥ ॥ 5-45॥

yadadhaḥ kanyakāyāśca tattīrthaṃ daivamucyate ।
tīrthaṃ pradeśinīmūle pitryaṃ pitṛvidhodayam(?) ॥ 5-46॥

madhyamāṅgulimadhyena tīrthamāriṣamucyate ।
karapuṣkaramadhye tu śivatīrthaṃ pratiṣṭhitam ॥ 5-47॥

vāmapāṇitale tīrthamaumamnāma prakīrtitam ।
śivomātīrthasaṃyogātkuryātsnānābhiṣecanam ॥ 5-48॥

devāndaivena tīrthena tarpayedakṛtāmbhasā ।
uddhṛtya dakṣiṇaṃ pāṇimupavītī sadā budhaḥ ॥ 5-49॥

prācīnāvītinā kāryaṃ pitṝṇāṃ tilavāriṇā ।
tarpaṇaṃ sarvabhūtānāmāriṣeṇa nivītinā ॥ 5-50॥

savyaskandhe yadā sūtramupavītyucyate tadā ।
prācīnāvītyasavyena nivītī kaṇṭhasaṃsthite ॥ 5-51॥

pitṝṇāṃ tarpaṇaṃ kṛtvā sūryāyārghyaṃ prakalpayet ।
upasthāya tataḥ sūryaṃ yajecchivamanantaram ॥ 5-52॥

॥ iti śivopaniṣadi śivabhasmasnānādhyāyaḥ pañcamaḥ ॥

atha bhaktyā śivaṃ pūjya naivedyamupakalpayet ।
yadannamātmanāśnīyāttasyāgre vinivedayet ॥ 6-1॥

yaḥ kṛtvā bhakṣyabhojyāni yatnena vinivedayet ।
śivāya sa śive loke kalpakoṭiṃ pramodate ॥ 6-2॥

yaḥ pakvaṃ śrīphalaṃ dadyācchivāya vinivedayet ।
gurorvā homayedvāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ॥ 6-3॥

śrīmadbhiḥ sa mahāyānairbhogānbhuṅkte śive pure ।
varṣāṇāmayutaṃ sāgraṃ tadante śrīpatirbhavet ॥ 6-4॥

kapitthamekaṃ yaḥ pakvamīśvarāya nivedayet ।
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate ॥ 6-5॥

ekamāmraphalaṃ pakvaṃ yaḥ śambhorvinivedayet ।
varṣāṇāmyutaṃ bhogaiḥ krīḍate sa śive pure ॥ 6-6॥

ekaṃ vaṭaphalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet ।
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate ॥ 6-7॥

yaḥ pakvaṃ dāḍimaṃ caikaṃ dadyādvikasitaṃ navam ।
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ॥ 6-8॥

yāvattadbījasaṅkhyānaṃ śobhanaṃ parikīrtitam ।
tāvadaṣṭāyutānyuccaiḥ śivaloke mahīyate ॥ 6-9॥

drākṣāphalāni pakvāni yaḥ śivāya nivedayet ।
bhaktyā vā śivayogibhyastasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ॥ 6-10॥

yāvattatphalasaṅkhyānamubhayorviniveditam ।
tāvadyugasahasrāṇi rudraloke mahīyate ॥ 6-11॥

drākṣāphaleṣu yatpuṇyaṃ tatkharjūraphaleṣu ca ।
tadeva rājavṛkṣeṣu pārāvataphaleṣu ca ॥ 6-12॥

yo nāraṅgaphalaṃ pakvaṃ vinivedya maheśvare ।
aṣṭalakṣaṃ mahābhogaiḥ kṛḍate sa śive pure ॥ 6-13॥

bījapūreṣu tasyārdhaṃ tadardhaṃ likuceṣu ca ।
jambūphaleṣu yatpuṇyaṃ tatpuṇyaṃ tindukeṣu ca ॥ 6-14॥

panasaṃ nārikelaṃ vā śivāya vinivedayet ।
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate ॥ 6-15॥

puruṣaṃ ca priyālaṃ ca madhūkakusumāni ca ।
jambūphalāni pakvāni vaikaṅkataphalāni ca ॥ 6-16॥

nivedya bhaktyā śarvāya pratyekaṃ tu phale phale ।
daśavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate ॥ 6-17॥

kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet ।
varṣalakṣaṃ mahābhogairmodate sa śive pure ॥ 6-18॥

vālukātrapusādīni yaḥ phalāni nivedayet ।
śivāya gurave vāpi pakvaṃ ca karamardakam ॥ 6-19॥

daśavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate ।
badarāṇi supakvāni tintiḍīkaphalāni ca ॥ 6-20॥

darśanīyāni pakvāni hyāmalakyāḥ phalāni ca ।
evamādīni cānyāni śākamūlaphalāni ca ॥ 6-21॥

nivedayati śarvāya śṛṇu yatphalamāpnuyāt ।
ekaikasminphale bhogānprāpnuyādanupūrvaśaḥ ॥ 6-22॥

pañcavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate ।
godhūmacandakādyāni sukṛtaṃ saktubharjitam ॥ 6-23॥

nivedayīta śarvāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ।
yāvattadbījasaṅkhyānaṃ śubhaṃ bhraṣṭaṃ nivedayet ॥ 6-24॥

tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate ।
yaḥ pakvānīkṣudaṇḍāni śivāya vinivedayet ॥ 6-25॥

gurave vāpi tadbhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ।
ikṣuparṇāni caikaikaṃ varṣalokaṃ pramodate ॥ 6-26॥

sākaṃ śivapure bhogaiḥ pauṇḍraṃ pañcaguṇaṃ phalam ।
nivedya parameśāya śuktimātrarasasya tu ॥ 6-27॥

varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate ।
nivedya phāṇitaṃ śuddhaṃ śivāya gurave 'pi vā ॥ 6-28॥

rasātsahasraguṇitaṃ phalaṃ prāpnoti mānavaḥ ।
guḍasya phalamekaṃ yaḥ śivāya vinivedayet ॥ 6-29॥

ambakoṭiṃ śive loke mahābhogaiḥ pramodate ।
khaṇḍasya palanaivedyaṃ guḍācchataguṇaṃ phalam ॥ 6-30॥

khaṇḍātsahasraguṇitaṃ śarkarāyā nivedane ।
matsaṇḍikāṃ mahāśuddhāṃ śaṅkarāya nivedayet ॥ 6-31॥

kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ śivaloke mahīyate ।
pariśuddhaṃ bhṛṣṭamājyaṃ siddhaṃ caiva susaṃskṛtam ॥ 6-32॥

māsaṃ nivedya śarvāya śṛṇu yatphalamāpnuyāt ।
aśeṣaphaladānena yatpuṇyaṃ parikīrtitam ॥ 6-33॥

tatpuṇyaṃ prāpnuyātsarvaṃ mahādānanivedane ।
panasāni ca divyāni svādūni surabhīṇi ca ॥ 6-34॥

nivedayettu śarvāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ।
kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ śivaloke vyavasthitaḥ ॥ 6-35॥

pibanśivāmṛtaṃ divyaṃ mahābhogaiḥ pramodate ।
dine dine ca yastvāpaṃ vastrapūtaṃ samācaret ॥ 6-36॥

sukhāya śivabhaktebhyastasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ।
mahāsarāṃsi yaḥ kuryādbhavetpuṇyaṃ śivāgrataḥ ॥ 6-37॥

tatpuṇyaṃ sakalaṃ prāpya śivaloke mahīyate ।
yadiṣṭamātmanaḥ kiñcidannapānaphalādikam ॥ 6-38॥

tattacchivāya deyaṃ syāduttamaṃ bhogamicchatā ।
na śivaḥ paripūrṇatvātkiñcidaśnāti kasyacit ॥ 6-39॥

kintvīśvaranibhaṃ kṛtvā sarvamātmani dīyate ।
na rohati yathā bījaṃ svasthamāśrayavarjitam ॥ 6-40॥

puṇyabījaṃ tathā sūkṣmaṃ niṣphalaṃ syānnirāśrayam ।
sukṣetreṣu yathā bījamuptaṃ bhavati satphalam ॥ 6-41॥

alpamapyakṣayaṃ tadvatpuṇyaṃ śivasamāśrayāt ।
tasmādīśvaramuddiśya yadyadātmani rocate ॥ 6-42॥

tattadīśvarabhaktebhyaḥ pradātavyaṃ phalārthinā ।
yaḥ śivāya gurorvāpi racayenmaṇibhūmikam ॥ 6-43॥

naivedya bhojanārthaṃ yaḥ pattraiḥ puṣpaiśca śobhanam ।
yāvattatpattrapuṣpāṇāṃ parisaṅkhyā vidhīyate ॥ 6-44॥

tāvadvarṣasahasrāṇi suraloke mahīyate ।
palāśakadalīpadma- pattrāṇi ca viśeṣataḥ ॥ 6-45॥

dattvā śivāya gurave śṛṇu yatphalamāpnuyāt ।
yāvattatpattrasaṅkhyānamīśvarāya niveditam ॥ 6-46॥

tāvadabdāyutānāṃ sa loke bhogānavāpnuyāt ।
yāvattāmbulapattrāṇi pūgāṃśca vinivedayet ॥ 6-47॥

tāvanti varṣalakṣāṇi śivaloke mahīyate ।
yacchuddhaṃ śaṅkhacūrṇaṃ vā gurave vinivedayet ॥ 6-48॥

tāmbūlayogasiddhyarthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ।
yāvattāmbūlapattrāṇi cūrṇamānena bhakṣayet ॥ 6-49॥

tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate ।
jātīphalaṃ sakaṅkolaṃ latākastūrikotpalam ॥ 6-50॥

ityetāni sugandhīni phalāni vinivedayet ।
phale phale mahābhogairvarṣalakṣaṃ tu yatnataḥ ॥ 6-51॥

kāmikena vimānena krīḍate sa śive pure ।
truṭimātrapramāṇena karpūrasya śive gurau ॥ 6-52॥

varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate ।
pūgatāmbūlapattrāṇāmādhāraṃ yo nivedayet ॥ 6-53॥

varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate ।
yaścūeṇādhārasatpātraṃ kasyāpi vinivedayet ॥ 6-54॥

modate sa śive loke varṣakoṭīścaturdaśa ।
mṛtkāṣṭhavaṃśakhaṇḍāni yaḥ pradadyācchivāśrame ॥ 6-55॥

prāpnuyādvipulānbhogāndivyāñchivapure naraḥ ।
māṇikyaṃ kalaśaṃ pātrīṃ sthālyādīnbhāṇḍasampuṭān ॥ 6-56॥

dattvā śivāgrajastebhyaḥ śivaloke mahīyate ।
toyādhārapidhānāni mṛdvastratarujāni vā ॥ 6-57॥

vaṃśālābusamutthāni dattvāpnoti śivaṃ puram ।
pañcasaṃmārjanītoyaṃ gomayāñjanakarpaṭān ॥ 6-58॥

mṛtkumbhapīṭikāṃ dadyādbhogāñchivapure labhet ।
yaḥ puṣpadhūpagandhānāṃ dadhikṣīraghṛtāmbhasām ॥ 6-59॥

dadyādādhārapātrāṇi śivaloke sa gacchati ।
vaṃśatālādisambhūtaṃ puṣpādhārakaraṇḍakam ॥ 6-60॥

ityevamādyānyo dadyācchivalokamavāpnuyāt ।
yaḥ sruksruvādipātrāṇi homārthaṃ vinivedayet ॥ 6-61॥

varṣakoṭiṃ mahābhāgaiḥ śivaloke mahīyate ।
yaḥ sarvadhātusaṃyuktaṃ dadyāllavaṇaparvatam ॥ 6-62॥

śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ।
kalpakoṭisahasrāṇi kalpakoṭiśatāni ca ॥ 6-63॥

sa gotrabhṛtyasaṃyukto vasecchivapure naraḥ ।
vimānayānaiḥ śrīmadbhiḥ sarvakāmasamanvitaiḥ ॥ 6-64॥

bhogānbhuktvā tu vipulāṃstadante sa mahīpatiḥ ।
manaḥśilāṃ harītālaṃ rājapaṭṭaṃ ca hiṅgulam ॥ 6-65॥

gairikaṃ maṇidantaṃ ca hematoyaṃ tathāṣṭamam ।
yaśca taṃ parvatavaraṃ śālitaṇḍulakalpitam ॥ 6-66॥

śivāyagurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ।
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogānbhuṅkte śive pure ॥ 6-67॥

yaḥ sarvadhānyaśikharairupetaṃ yavaparvatam ।
ghṛtatailanadīyuktaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ॥ 6-68॥

kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogānbhuṅkte śive pure ।
samastakulajaiḥ sārdhaṃ tasyānte sa mahīpatiḥ ॥ 6-69॥

tiladhenuṃ pradadyādyaḥ kṛtvā kṛṣṇājine naraḥ ।
kapilāyāḥ pradānasya yatphalaṃ tadavāpnuyāt ॥ 6-70॥

ghṛtadhenuṃ naraḥ kṛtvā kāṃsyapātre sakāñcanān ।
nivedya gopradānasya samagraṃ phalamāpnuyāt ॥ 6-71॥

dvīpicarmaṇi yaḥ sthāpya pradadyāllavaṇāḍhakam ।
aśeṣarasadānasya yatpuṇyaṃ tadavāpnuyāt ॥ 6-72॥

maricāḍhena kurvīta(?) mārīcaṃ nāma parvatam ।
dadyādyajjīrakaṃ pūrvamāgneyaṃ hiṅgumuttamam ॥ 6-73॥

dakṣiṇe guḍaśuṇṭhīṃ ca nairṛte nāgakesaram ।
pippalīṃ paścime dadyādvāyavye kṛṣṇajīrakam ॥ 6-74॥

kauberyāmajamodaṃ ca tvagelāśceśadaivate ।
kustumbaryāḥ pradeyāḥ syurbahiḥ prākārataḥ sthitāḥ ॥ 6-75॥

kakubhāmantarāleṣu samantātsaindhavaṃ nyaset ।
sapuṣpākṣatatoyena śivāya vinivedayet ॥ 6-76॥

yāvattaddīpasaṅkhyānaṃ sarvamekatra parvate ।
tāvadvarṣaśatādūrdhvaṃ bhogānbhuṅkte śive pure ॥ 6-77॥

kūśmāṇḍaṃ madhyataḥ sthāpya kāliṅgaṃ pūrvato nyaset ।
dakṣiṇe kṣīratumbīṃ tu vṛntākaṃ paścime nyaset ॥ 6-78॥

paṭīsānyuttare sthāpya karkaṭīmīśadaivate ।
nyasedgajapaṭolāṃśca madhurānvahnidaivate ॥ 6-79॥

kāravellāṃśca nairṛtyāṃ vāyavyāṃ nimbakaṃ phalam ।
uccāvacāni cānyāni phalāni sthāpayedbahiḥ ॥ 6-80॥

abhyarcya puṣpadhūpaiśca samantātphalaparvatam ।
śivāya gurave vāpi praṇipatya nivedayet ॥ 6-81॥

yāvattatphalasaṅkhyānaṃ taddīpānāṃ ca madhyataḥ ।
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate ॥ 6-82॥

mūlakaṃ madhyataḥ sthāpya tatpūrve vālamūlakam ।
āgneyyāṃ vāstukaṃ sthāpya yāmyāyāṃ kṣāravāstukam ॥ 6-83॥

pālakyaṃ nairṛte sthāpya sumukhaṃ paścime nyaset ।
kuhadrakaṃ ca vāyavyāmuttare vāpi tālikīm ॥ 6-84॥

kusumbhaśākamaiśānyāṃ sarvaśākāni tadbahiḥ ।
pūrvakrameṇa vinyasya śivāya vinivedayet ॥ 6-85॥

yāvattanmūlanālānāṃ pattrasaṅkhyā ca kīrtitā ।
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate ॥ 6-86॥

dattvā labhenmahābhogānguggulvadreḥ paladvayam ।
varṣakoṭidvayaṃ svarge dviguṇaṃ guḍamiśritaiḥ ॥ 6-87॥

guḍārdrakaṃ salavaṇamāmramañjarisaṃyutam ।
nivedya gurave bhaktyā saubhāgyaṃ paramaṃ labhet ॥ 6-88॥

hastāropyeṇa vā kṛtvā mahāratnānvitāṃ mahīm ।
nivedayitvā śarvāya śivatulyaḥ prajāyate ॥ 6-89॥

vajrendranīlavaiḍūrya- padmarāgaṃ samauktikam ।
kīṭapakṣaṃ suvarṇaṃ ca mahāratnāni sapta vai ॥ 6-90॥

yaśca siṃhāsanaṃ dadyānmahāratnānvitaṃ nṛpaḥ ।
kṣudraratnaiśca vividhaistasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ॥ 6-91॥

kulatriṃśakasaṃyuktaḥ sāntaḥpuraparicchadaḥ ।
samastabhṛtyasaṃyuktaḥ śivaloke mahīyate ॥ 6-92॥

tatra bhuktvā mahābhogānśivatulyaparākramaḥ ।
āmahāpralayaṃ yāvattadante muktimāpnuyāt ॥ 6-93॥

yadi cedrājyamākaṅkṣettataḥ sarvasamāhitaḥ ।
saptadvīpasamudrāyāḥ kṣiteradhipatirbhavet ॥ 6-94॥

janmakoṭisahasrāṇi janmakoṭiśatāni ca ।
rājyaṃ kṛtvā tataścānte punaḥ śivapuraṃ vrajet ॥ 6-95॥

etadeva phalaṃ jñeyaṃ makuṭābharaṇādiṣu ।
ratnāsanapradānena pāduke vinivedayet ॥ 6-96॥

dadyādyaḥ kevalaṃ vajraṃ śuddhaṃ godhūmamātrakam ।
śivāya sa śive loke tiṣṭhedāpralayaṃ sukhī ॥ 6-97॥

indranīlapradānena sa vaiḍūryapradānataḥ ।
modate vividhairbhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure ॥ 6-98॥

masūramātramapi yaḥ padmarāgaṃ suśobhanam ।
nivedayitvā śarvāya modate kālamakṣayam ॥ 6-99॥

nivedya mauktikaṃ svacchamekabhāgaikamātrakam ।
bhogaiḥ śivapure divyaiḥ kalpakoṭiṃ pramodate ॥ 6-100॥

kīṭapakṣaṃ mahāśuddhaṃ nivedya yavamātrakam ।
śivāyādyaḥ śive loke modate kālamakṣayam ॥ 6-101॥

hemnā kṛtvā ca yaḥ puṣpamapi māṣakamātrakam ।
nivedayitvā śarvāya varṣakoṭiṃ vaseddivi ॥ 6-102॥

kṣudraratnāni yo dadyāddhemni baddhāni śambhave ।
modate sa śive loke kalpakoṭyayutaṃ naraḥ ॥ 6-103॥

yathā yathā mahāratnaṃ śobhanaṃ ca yathā yathā ।
tathā tathā mahatpuṇyaṃ jñeyaṃ tacchivadānataḥ ॥ 6-104॥

bhūmibhāge sa(?)vistīṛṇe jambūdvīpaṃ prakalpayet ।
aṣṭāvaraṇasaṃyuktaṃ nagendrāṣṭakabhūṣitam ॥ 6-105॥

tanmadhye kārayeddivyaṃ meruprāsādamuttamam ।
anekaśikharākīrṇamaśeṣāmarasaṃyutam ॥ 6-106॥

bahiḥ suvarṇanicitaṃ sarvaratnopaśobhitam ।
catuḥpragrīvakopetaṃ cakṣurliṅgasamāyutam ॥ 6-107॥

caturdikṣu vanopetaṃ caturbhiḥ saṃyutaiḥ śaraiḥ ।
caturṇāṃ purayuktena prākāreṇa ca saṃyutam ॥ 6-108॥

meruprāsādamityevaṃ hemaratnavibhūṣitam ।
yaḥ kārayedvanopetaṃ so 'nantaphalamāpnuyāt ॥ 6-109॥

bhūmyambhaḥparamāṇūnāṃ yathā saṅkhyā na vidyate ।
śivāyatanapuṇyasya tathā saṅkhyā na vidyate ॥ 6-110॥

kulatriṃśakasaṃyuktaḥ sarvabhṛtyasamanvitaḥ ।
kalatraputramitraiśca sarvasvajanasaṃyutaḥ ॥ 6-111॥

āśrtitopāśritaiḥ sarvairaśeṣagaṇasaṃyutaḥ ।
yathā śivastathaivāyaṃ śarvaloke sa pūjyate ॥ 6-112॥

na ca mānuṣyakaṃ lokamāgacchetkṛpaṇaṃ punaḥ ।
sarvajñaḥ paripūrṇaśca muktaḥ svātmani tiṣṭhati ॥ 6-113॥

yaḥ śivāya vanaṃ kṛtvā mudābdasalilotthitam(?) ।
taddaṇḍakopaśobhaṃ ca haste kurvīta sarvadā ॥ 6-114॥

śobhayedbhūtanāthaṃ vā candraśālāṃ kvacitkvacit ।
vedīṃ vāthābhyapadyanta pronnatāḥ stambhapaṅktayaḥ ॥ 6-115॥

śātakumbhamayīṃ vāpi sarvalakṣaṇasaṃyutām ।
īśvarapratimāṃ saumyāṃ kārayetpuruṣocchritām ॥ 6-116॥

triśūlasavyahastāṃ ca varadābhayadāyikāṃ ।
savyahastākṣamālāṃ ca jaṭākusumabhūṣitām ॥ 6-117॥

padmasiṃhāsanāsīnāṃ vṛṣasthāṃ vā samucchritām ।
vimānasthāṃ rathasthāṃ vā vedisthāṃ vā prabhānvitām ॥ 6-118॥

saumyavaktrāṃ karālāṃ vā mahābhairavarūpiṇīm ।
atyucchritāṃ suvistīrṇāṃ nṛtyasthāṃ yogasaṃsthitām ॥ 6-119॥

kuryādasambhave hemnastāreṇa vimalena ca ।
ārakūṭamayīṃ vāpi tāmramṛcchailadārujām ॥ 6-120॥

aśeṣakaiḥ sarūpaiśca varṇakairvā paṭe likhet ।
kuḍye vā phalake vāpi bhaktyā vittānusārataḥ ॥ 6-121॥

ekāṃ saparivārāṃ vā pārvatīṃ gaṇasaṃyutām ।
pratīhārasamopetāṃ(?) kuryādevāvikalpataḥ ॥ 6-122॥

pīṭhaṃ vā kārayedraupyaṃ tāmraṃ pittalasambhavam ।
caturmukhaikavaktraṃ vā bahiḥ kāñcanasaṃskṛtam ॥ 6-123॥

pṛthakpṛthaganekāni kārayitvā mukhāni tu ।
saumyabhairavarūpāṇi śivasya bahurūpiṇaḥ ॥ 6-124॥

nānābharaṇayuktāni hemaraupyakṛtāni ca ।
śivasya rathayātrāyāṃ tāni lokasya darśayet ॥ 6-125॥

uktāni yāni puṇyāni saṅkṣepeṇa pṛthakpṛthak ।
kṛtvaikena mamaiteṣāmakṣayaṃ phalamāpnuyāt ॥ 6-126॥

mātuḥ pituḥ sahopāyair(?) daśabhirdaśabhiḥ kulaiḥ ।
kalatraputramitrādyairbhṛtyairyuktaḥ sa bāndhavaiḥ ॥ 6-127॥

ayutena vimānānāṃ sarvakāmayutena ca ।
bhuṅkte svayaṃ mahābhogānante muktimavāpnuyāt ॥ 6-128॥

maṇḍapastambhaparyante kīlayeddarpaṇānvitam ।
abhiṣicya janā yasminpujāṃ kuvanti bilvakaiḥ ॥ 6-129॥

kālakālakṛtiṃ kṛtvā kīlayedyaḥ śivāśrame ।
sarvalokopakārāya pūjayecca dine dine ॥ 6-130॥

dhūpavelāpramāṇārthaṃ kalpayedyaḥ śivāśrame ।
kṣarantīṃ pūryamāṇāṃ vā sadāyāme ghaṭīṃ nṛpaḥ ॥ 6-131॥

eṣāmekatamaṃ puṇyaṃ kṛtvā pāpavivarjitaḥ ।
śivaloke naraḥ prāpya sarvajñaḥ sa sukhī bhavet ॥ 6-132॥

rathayātrāṃ pravakṣyāmi śivasya paramātmanaḥ ।
sarvalokahitārthāya mahāśilpivinirmitām ॥ 6-133॥

rathamadhye samāveśya yathā yaṣṭiṃ tu kīlayet ।
yaṣṭermadhye sthitaṃ kāryaṃ vimānamatiśobhitam ॥ 6-134॥

pañcabhaumaṃ tribhaumaṃ vā dṛḍhavaṃśaprakalpitam ।
karmaṇā sunibaddhaṃ ca rajjubhiśca susaṃyutam ॥ 6-135॥

pañcaśālāṇḍikairyuktaṃ nānābhaktisamanvitam ।
citravarṇaparicchannaṃ paṭairvā varṇakānvitaiḥ ॥ 6-136॥

lambakaiḥ sūtradāmnā ca ghaṇṭācāmarabhūṣitam ।
budbudairardhacandraiśca darpaṇaiśca samujjvalam ॥ 6-137॥

kadalyardhadhvajairyuktaṃ mahācchattraṃ mahādhvajam ।
puṣpamālāparikṣiptaṃ sarvaśobhāsamanvitam ॥ 6-138॥

mahārathavimāne 'sminsthāpayedgaṇasaṃyutam ।
īśvarapratimāṃ hemni prathame puramaṇḍape ॥ 6-139॥

mukhatrayaṃ ca badhnīyādbahiḥ kuryāttathāśritam ।
pure pure bahirdikṣu gṛhakeṣu samāśritam ॥ 6-140॥

catuṣkaṃ śivavaktrāṇāṃ saṃsthāpya pratipūjayet ।
dinatrayaṃ prakurvīta snānamarcanabhojanam ॥ 6-141॥

nṛtyakrīḍāprayogeṇa geyamaṅgalapāṭhakaiḥ ।
mahāvāditranirghoṣaiḥ pauṣapūrṇimaparvaṇi ॥ 6-142॥

bhrāmayedrājamārgeṇa caturthe 'hani tadratham ।
tataḥ svasthānamānīya taccheṣamapi vardhayet ॥ 6-143॥

avadhārya jagaddhātrī pratimāmavatārayet ।
mahāvimānayātraiṣā kartavyā paṭṭake 'pi vā ॥ 6-144॥

vaṃśairnavaiḥ supakvaiśca kaṭaṃ kuryādbharakṣamam(?) ।
vṛttaṃ dviguṇadīrghaṃ ca caturaśramadhaḥ samam ॥ 6-145॥

sarvatra carmaṇā baddhaṃ mahāyaṣṭisamāśritam ।
mukhaṃ baddhaṃ ca kurvīta vaṃśamaṇḍalinā dṛḍham ॥ 6-146॥

kaṭe 'smiṃstāni vastrāṇi sthāpya badhnīta yatnataḥ ।
uparyupari sarvāṇi tanmadhye pratimāṃ nyaset ॥ 6-147॥

varṇakaiḥ kuṅkumādyaiśca citrapuṣpaiśca pūjayet ।
nānābharaṇapūjābhirmuktāhārapralambibhiḥ ॥ 6-148॥

rathasya mahato madhye sthāpya paṭṭadvayaṃ dṛḍham ।
adharottarabhāgena madhye chidrasamanvitam ॥ 6-149॥

kaṭiyaṣṭeradhobhāgaṃ sthāpya chidramayaṃ śubhaiḥ ।
ābaddhya kīlayedyatnādyaṣṭyardhaṃ ca dhvajāṣṭakam ॥ 6-150॥

kaṭasya pṛṣṭaṃ sarvatra kārayetpaṭasaṃvṛtam ।
tatpaṭe ca likhetsomaṃ sagaṇaṃ savṛṣaṃ śivam ॥ 6-151॥

vicitrapuṣpasragdāmnā samantādbhūṣayetkaṭam ।
ravakaiḥ kiṅkiṇījālairghaṇṭācāmarabhūṣitaiḥ ॥ 6-152॥

mahāpūjāviśeṣaiśca kautūhalasamanvitam ।
vādyārambhopacāreṇa mārgaśobhāṃ prakalpayet ॥ 6-153॥

tadrathaṃ bhrāmayedyatnādrājamārgeṇa sarvataḥ ।
tataḥ svāśramamānīya sthāpayettatsamīpataḥ ॥ 6-154॥

mahāśabdaṃ tataḥ kuryāttālatrayasamanvitam ।
tatastuṣṇīṃ sthite loke tacchāntimiha dhārayet ॥ 6-155॥

śivaṃ tu sarvajagataḥ śivaṃ gobrāhmaṇasya ca ।
śivamastu nṛpāṇāṃ ca tadbhaktānāṃ janasya ca ॥ 6-156॥

rājā vijayamāpnoti putrapautraiśca vardhatām ।
dharmaniṣṭhaśca bhavatu prajānāṃ ca hite rataḥ ॥ 6-157॥

kālavarṣī tu parjanyaḥ sasyasampattiruttamā ।
subhikṣātkṣemamāpnoti kāryasiddhiśca jāyatām ॥ 6-158॥

doṣāḥ prayāntu nāśaṃ ca guṇāḥ sthairyaṃ bhajantu vaḥ ।
bahukṣīrayutā gāvo hṛṣṭapuṣṭā bhavantu vaḥ ॥ 6-159॥

evaṃ śivamahāśāntimuccārya jagataḥ kramāt ।
abhivardhya tataḥ śeṣamaiśvarīṃ sārvakāmikīm ॥ 6-160॥

śivamālāṃ samādāya sadāsīparicārikaḥ ।
phalairbhakṣaiśca saṃyuktāṃ gṛhya pātrīṃ niveśayet ॥ 6-161॥

pātrīṃ ca dhārayenmūrdhnā soṣṇīṣāṃ devaputrakaḥ ।
alaṅkṛtaḥ śuklavāsā dhārmikaḥ satataṃ śuciḥ ॥ 6-162॥

tataśca tāṃ samutkṣipya pāṇinā dhārayedbudhaḥ ।
prabrūyādaparaścātra śivadharmasya bhājakaḥ ॥ 6-163॥

toyaṃ yathā ghaṭīsaṃsthamajasraṃ kṣarate tathā ।
kṣarate sarvalokānāṃ tadvadāyuraharniśam ॥ 6-164॥

yadā sarvaṃ parityajya gantavyamavaśairdhruvam ।
tadā na dīyate kasmātpātheyārthamidaṃ dhanam ॥ 6-165॥

kalatraputramitrāṇi pitā mātā ca bāndhavāḥ ।
tiṣṭhanti na mṛtasyārthe paraloke dhanāni ca ॥ 6-166॥

nāsti dharmasamaṃ mitraṃ nāsti dharmasamaḥ sakhā ।
yataḥ sarvaiḥ parityaktaṃ naraṃ dharmo 'nugacchati ॥ 6-167॥

tasmāddharmaṃ samuddiśya yaḥ śeṣāmabhivardhayet ।
samastapāpanirmuktaḥ śivalokaṃ sa gacchati ॥ 6-168॥

uparyupari vittena yaḥ śeṣāmabhivardhayet ।
tasyeyamuttamā deyā yataścānyā na vardhate ॥ 6-169॥

ityevaṃ madhyamāṃ śeṣāṃ vardhayedvā kanīyasīm ।
tatasteṣāṃ pradātavyā sarvaśokasya śāntaye ॥ 6-170॥

yenottamā gṛhītā syācśivaśeṣā mahīyasī ।
prāpaṇīyā gṛhaṃ tasya tathaiva śirasā vṛtā ॥ 6-171॥

dhvajacchattravimānādyairmahāvāditraniḥsvanaiḥ ।
gṛhadvāraṃ tataḥ prāptamarcayitvā niveśayet ॥ 6-172॥

dadyādgotrakalatrāṇāṃ bhṛtyānāṃ svajanasya ca ।
tarpayeccānatān(?) bhaktyā vāditradhvajavāhakān ॥ 6-173॥

evamādīyate bhaktyā yaḥ śivasyottamā gṛhe ।
śobhayā rājamārgeṇa tasya dharmaphalaṃ śṛṇu ॥ 6-174॥

samastapāpanirmuktaḥ samastakulasaṃyutaḥ ।
śivalokamavāpnoti sabhṛtyaparicārakaḥ ॥ 6-175॥

tatra divyairmahābhogairvimānaiḥ sārvakāmikaiḥ ।
kalpānāṃ krīḍate koṭimante nirvāṇamāpnuyāt ॥ 6-176॥

rathasya yātrāṃ yaḥ kuryādityevamupaśobhayā ।
bhakṣabhojyapradānaiśca tatphalaṃ śṛnu yatnataḥ ॥ 6-177॥

aśeṣapāpanirmuktaḥ sarvabhṛtyasamanvitaḥ ।
kulatriṃśakamuddhṛtya suhṛdbhiḥ svajanaiḥ saha ॥ 6-178॥

sarvakāmayutairdivyaiḥ svacchandagamanālayaiḥ ।
mahāvimānaiḥ śrīmadbhirdivyastrīparivāritaḥ ॥ 6-179॥

icchayā krīḍate bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure ।
jñānayogaṃ tataḥ prāpya saṃsārādavamucyate ॥ 6-180॥

śivasya rathayātrāyāmupavāsaparaḥ kṣamī ।
purataḥ pṛṣṭhato vāpi gacchaṃstasya phalaṃ śṛṇu ॥ 6-181॥

aśeṣapāpanirmuktaḥ śuddhaḥ śivapuraṃ gataḥ ।
mahārathopamairyānaiḥ kalpāśītiṃ pramodate᳚ ॥ 6-182॥

dhvajacchattrapatākābhirdīpadarpaṇacāmaraiḥ ।
dhūpairvitānakalaśairupaśobhā sahasraśaḥ ॥ 6-183॥

gṛhītvā yāti purataḥ svecchayā vā parecchayā ।
samparkātkautukāllābhācchivaloke vrajante te ॥ 6-184॥

śivasya rathayātrāṃ tu yaḥ prapaśyati bhaktitaḥ ।
prasaṅgātkautukādvāpi te 'pi yānti śivaṃ puram ॥ 6-185॥

nānāyatnādiśeṣānte nānāprekṣaṇakāni ca ।
kurvīta rathayātrāyāṃ ramate ca vibhūṣitā ॥ 6-186॥

te bhogairvividhairdivyaiḥ śivāsannā gaṇeśvarāḥ ।
krīḍanti rudrabhavane kalpānāṃ viṃśatīrnarāḥ ॥ 6-187॥

mahatā jñānasaṅghena tasmācchivarathena ca ।
pṛthakjīvā mṛtā yānti śivalokaṃ na saṃśayaḥ ॥ 6-188॥

śrīparvate mahākāle vārāṇasyāṃ mahālaye ।
jalpeśvare kurukṣetre kedāre maṇḍaleśvare ॥ 6-189॥

gokarṇe bhadrakarṇe ca śaṅkukarṇe sthaleśvare ।
bhīmeśvare suvarṇākṣe kālañjaravane tathā ॥ 6-190॥

evamādiṣu cānyeṣu śivakṣetreṣu ye mṛtāḥ ।
jīvāścarācarāḥ sarve śivalokaṃ vrajanti te ॥ 6-191॥

prayāgaṃ kāmikaṃ tīrthamavimuktaṃ tu naiṣṭhikam ।
śrīparvataṃ ca vijñeyamihāmutra ca siddhidam ॥ 6-192॥

prasaṅgenāpi yaḥ paśyedanyatra prasthitaḥ kvacit ।
śrīparvataṃ mahāpuṇyaṃ so 'pi yāti śivaṃ puram ॥ 6-193॥

vrajedyaḥ śivatīrthāni sarvapāpaiḥ pramucyate ।
pāpayuktaḥ śivajñānaṃ prāpya nirvāṇamāpnuyāt ॥ 6-194॥

tīrthasthāneṣu yaḥ śrāddhaṃ śivarātre prayatnataḥ ।
kalpayitvānusāreṇa kālasya viṣuvasya ca ॥ 6-195॥

tīrthayātrāgataṃ śāntaṃ hāhābhūtamacetanam ।
kṣutpipāsāturaṃ loke pāṃsupādaṃ tvarānvitam ॥ 6-196॥

santarpayitvā yatnena mlānalakṣmīmivāmbubhiḥ ।
pādyāsanapradānena kastena puruṣaḥ samaḥ ॥ 6-197॥

aśnanti yāvattatpiṇḍaṃ tīrthanirdhūtakalmaṣāḥ ।
tāvadvarṣasahasrāṇi taddātāste śive pure ॥ 6-198॥

dadyādyaḥ śivasattrārthaṃ mahiṣīṃ supayasvinīm ।
modate sa śive loke yugakoṭiśataṃ naraḥ ॥ 6-199॥

ārtāya śivabhaktāya dadyādyaḥ supayasvinīm ।
ajāmekāṃ supuṣṭāṅgīṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ॥ 6-200॥

yāvattadromasaṅkhyānaṃ tatprasūtikuleṣu ca ।
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate ॥ 6-201॥

mṛduromāñcitāṃ kṛṣṇāṃ nivedya gurave naraḥ ।
romṇi romṇi suvarṇasya dattasya phalamāpnuyāt ॥ 6-202॥

gajāśvarathasaṃyuktairvimānaiḥ sārvakāmikaiḥ ।
sānugaḥ krīḍate bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure ॥ 6-203॥

nivedyāśvataraṃ puṣṭamaduṣṭaṃ gurave naraḥ ।
saṅgatiṃ sopakaraṇaṃ bhogānbhuṅkte śive pure ॥ 6-204॥

divyāśvayuktaiḥ śrīmadbhirvimānaiḥ sārvakāmikaiḥ ।
koṭiṃ koṭiṃ ca kalpānāṃ tadante syānmahīpatiḥ ॥ 6-205॥

api yojanamātrāya śibikāṃ parikalpayet ।
guroḥ śāntasya dāntasya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ॥ 6-206॥

vimānānāṃ sahasreṇa sarvakāmayutena ca ।
kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ bhogānbhuṅkte śive pure ॥ 6-207॥

chāgaṃ meṣaṃ mayūraṃ ca kukkuṭaṃ śārikāṃ śukam ।
bālakrīḍanakānetānityādyānaparānapi ॥ 6-208॥

nivedayitvā skandāya tatsāyujyamavāpnuyāt ।
bhuktvā tu vipulānbhogāṃstadante syāddvijottamaḥ ॥ 6-209॥

musalolūkhalādyāni gṛhopakaraṇāni ca ।
dadyācchivagṛhasthebhyastasya pūṇyaphalaṃ śṛṇu ॥ 6-210॥

pratyekaṃ kalpamekaikaṃ gṛhopakaraṇairnaraḥ ।
ante divi vasedbhogaistadante ca gṛhī bhavet ॥ 6-211॥

kharjūratālapattrairvā carmaṇā vā sukalpitam ।
dattvā koṭyāsanaṃ vṛttaṃ śivalokamavāpnuyāt ॥ 6-212॥

prātarnīhāravelāyāṃ hemante śivayoginām ।
kṛtvā pratāpanāyāgniṃ śivaloke mahīyate ॥ 6-213॥

sūryāyutaprabhādīptairvimānaiḥ sārvakāmikaiḥ ।
kalpakoṭiśataṃ bhogānbhuktvā sa tu mahīpatiḥ ॥ 6-214॥

yaḥ prāntaraṃ videśaṃ vā gacchantaṃ śivayoginam ।
bhojayīta yathāśaktyā śivaloke mahīyate ॥ 6-215॥

yaśchattraṃ dhārayedgrīṣme gacchate śivayogine ।
sa mṛtaḥ pṛthivīṃ kṛtsnāmekacchattrāmavāpnuyāt ॥ 6-216॥

yaḥ samuddharate mārge mātropakaraṇāsanam ।
śivayogapravṛttasya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ॥ 6-217॥

kalpāyutaṃ naraḥ sāgraṃ bhuktvā bhogāñchive pure ।
tadante prāpnuyādrājyaṃ sarvaiśvaryasamanvitam ॥ 6-218॥

abhyaṅgodvartanaṃ snānamārtasya śivayoginaḥ ।
kṛtvāpnoti mahābhogānkalpāñchivapure naraḥ ॥ 6-219॥

apanīya samucchiṣṭaṃ bhaktitaḥ śivayoginām ।
daśadhenupradānasya phalamāpnoti mānavaḥ ॥ 6-220॥

pañcagavyasamaṃ jñeyamucchiṣṭaṃ śivayoginām ।
tadbhuktvā labhate śuddhiṃ mahataḥ pātakādapi ॥ 6-221॥

nārī ca bhuktvā satputraṃ kulādhāraṃ guṇānvitam ।
rājyayogyaṃ dhanāḍhyaṃ ca prāpnuyāddharmatatparam ॥ 6-222॥

yaśca yāṃ śivayajñāya gṛhasthaḥ parikalpayet ।
śivabhakto 'sya mahataḥ paramaṃ phalamāpnuyāt ॥ 6-223॥

śivomāṃ ca prayatnena bhaktyābdaṃ yo 'nupālayet ।
gavāṃ lakṣapradānasya sampūrṇaṃ phalamāpnuyāt ॥ 6-224॥

prātaḥ pradadyātsaghṛtaṃ sukṛtaṃ bālapiṇḍakam ।
dūrvāṃ ca bālavatsānāṃ(?) tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ॥ 6-225॥

yāvattadbālavatsānāṃ pānāhāraṃ prakalpayet ।
tāvadaṣṭāyutānpūrvairbhogānbhuṅkte śive pure ॥ 6-226॥

vidhavānāthavṛddhānāṃ pradadyādyaḥ prajīvanam ।
ābhūtassamplavaṃ yāvacchivaloke mahīyate ॥ 6-227॥

dadyādyaḥ sarvajantūnāmāhāramanuyatnataḥ ।
triḥ pṛthvīṃ ratnasampūrṇāṃ yaddattvā tatphalaṃ labhet ॥ 6-228॥

vinayavratadānāni yāni siddhāni lokataḥ ।
tāni tenaiva vidhinā śivamantreṇa kalpayet ॥ 6-229॥

nivedayīta rudrāya rudrāṇyāḥ ṣaṇmukhasya ca ।
prāpnuyādvipulānbhogāndivyāñchivapure naraḥ ॥ 6-230॥

punaryaḥ kartarīṃ dadyātkeśakleśāpanuttaye ।
sarvakleśavinirmuktaḥ śivaloke sukhī bhavet ॥ 6-231॥

nāsikāśodhanaṃ dadyātsandaṃśaṃ śivayogine ।
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate ॥ 6-232॥

nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate ।
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate ॥ 6-233॥

dattvāñjanaśalākāṃ vā lohādyāṃ śivayogine ।
bhogāñchivapure prāpya jñānacakṣuravāpnuyāt ॥ 6-234॥

karṇaśodhanakaṃ dattvā lohādyaṃ śivayogine ।
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate ॥ 6-235॥

dadyādyaḥ śivabhaktāya sūcīṃ kaupīnaśodhanīm ।
varṣalakṣaṃ sa lakṣārdhaṃ śivaloke mahīyate ॥ 6-236॥

nivedya śivayogibhyaḥ sūcikaṃ sūtrasaṃyutam ।
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ krīḍate sa śive pure ॥ 6-237॥

dadyādyaḥ śivayogibhyaḥ sukṛtāṃ patravedhanīm ।
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate ॥ 6-238॥

dadyādyaḥ pustakādīnāṃ sarvakāryārthakartṛkām ।
pañcalakṣaṃ mahābhogairmodate sa śive pure ॥ 6-239॥

śamīndhanatṛṇādīnāṃ dadyāttacchedanaṃ ca yaḥ ।
krīḍate sa śive loke varṣalakṣacatuṣṭayam ॥ 6-240॥

śivāśramopabhogāya lohopakaraṇaṃ mahat ।
yaḥ pradadyāgkuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ॥ 6-241॥

yāvattatphalasaṅkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet ।
tāvanti varṣalakṣāṇi śivaloke mahīyate ॥ 6-242॥

śivāyatanavittānāṃ rakṣārthaṃ yaḥ prayacchati ।
dhanuḥkhaḍgāyudhādīni tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ॥ 6-243॥

ekaikasminparijñeyamāyudhe cāpi vai phalam ।
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate ॥ 6-244॥

yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet ।
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ॥ 6-245॥

yāvadanyo'nyasambandhāstasyāṃśāḥ parikīrtitāḥ ।
varṣalakṣaṃ sa tāvacca śivaloke pramodate ॥ 6-246॥

naṣṭāpahṛtamanviṣya punarvittaṃ nivedayet ।
śivātmakaṃ śivāyaiva tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ॥ 6-247 ॥

yāvacchivāya tadvittaṃ prāṅnivedya phalaṃ smṛtam ।
naṣṭamānīya tadbhūyaḥ puṇyaṃ śataguṇaṃ labhet ॥ 6-248॥

devadravyaṃ hṛtaṃ naṣṭamanveṣyamapi yatnataḥ ।
na prāpnoti tadā tasya prāpnuyāddviguṇaṃ phalam ॥ 6-249॥

tāmrakumbhakaṭāhādyaṃ yaḥ śivāya nivedayet ।
śivātmakaṃ śivāyaiva tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ॥ 6-250॥

yāvacchivāya tadvittaṃ prāṅnivedya phalaṃ smṛtam ।
naṣṭamānīya tadbhūyaḥ puṇyaṃ śataguṇaṃ labhet ॥ 6-251॥

snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ।
yāvattatphalasaṅkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam ॥ 6-252॥

pale pale varṣakoṭiṃ modate sa śive pure ।
yaḥ pattrapuṣpavastūnāṃ dadyādādhārabhājanam ॥ 6-253॥

tadvastudāturyatpuṇyaṃ tatpuṇyaṃ sakalaṃ bhavet ।
dattvopakaraṇaṃ kiñcidapi yo vittamarthinām ॥ 6-254॥

yadvastu kurute tena tatpradānaphalaṃ labhet ।
yaḥ śaucapītavastrāṇi kṣārādyaiḥ śivayoginām ॥ 6-255॥

sa pāpamalanirmuktaḥ śivalokamavāpnuyāt ।
yaḥ puṣpapaṭṭasaṃyuktaṃ paṭagarbhaṃ ca kambalam ॥ 6-256॥

pradadyācchivayogibhyastasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ।
teṣāṃ ca vastratantūnāṃ yāvatsaṅkhyā vidhīyate ॥ 6-257॥

tāvadvarṣasahasrāṇi bhogānbhuṅkte śive pure ।
ślakṣṇavastrāṇi śuklāni dadyādyaḥ śivayogine ॥ 6-258॥

citravastrāṇi tadbhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ।
yāvattatsūkṣmavastrāṇāṃ tantusaṅkhyā vidhīyate ॥ 6-259॥

tāvadyugāni sambhogaiḥ śivaloke mahīyate ।
śaṅkhapātraṃ tu vistīrṇaṃ bhāṇḍaṃ vāpi suśobhanam ॥ 6-260॥

pradadyācchivayogibhyastasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ।
divyaṃ vimānamārūḍhaḥ sarvakāmasamanvitam ॥ 6-261॥

kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ śivaloke mahīyate ।
śuktyādīni ca pātrāṇi śobhanānyamalāni ca ॥ 6-262॥

nivedya śivayogibhyaḥ śaṅkhārdhena phalaṃ labhet ।
sphāṭikānāṃ ca pātrāṇāṃ śaṅkhatulyaphalaṃ smṛtam ॥ 6-263॥

śailajānāṃ tadardhena pātrāṇāṃ ca tadardhakam ।
tālakharjūrapātrāṇāṃ vaṃśajānāṃ nivedane ॥ 6-264॥

anyeṣāmevamādīnāṃ puṇyaṃ vārkṣyārdhasaṃmitam ।
vaṃśajārdhasamaṃ puṇyaṃ phalapātranivedane ॥ 6-265॥

nānāparṇapuṭāṇāṃ ca sārāṇāṃ vā phalārdhakam ।
yastāmrakāṃsyapātrāṇi śovhanānyamalāni ca ॥ 6-266॥

snānabhojanapānārthaṃ dadyādyaḥ śivayogine ।
tāmrāṃ kāṃsīṃ trilohīṃ vā yaḥ pradadyāttripādikām ॥ 6-267॥

bhojane bhojanādhāraṃ gurave tatphalaṃ śṛṇu ।
yāvattatpalasaṅkhyānaṃ tripādyā bhojaneṣu ca ॥ 6-268॥

tāvadyugasahasrāṇi bhogānbhuṅkte śive pure ।
lohaṃ tripādikaṃ dattvā satkṛtvā śivayogine ॥ 6-269॥

daśakalpānmahābhogairnaraḥ śivapure vaset ।
yaḥ pradadyāttriviṣṭambhaṃ bhikṣāpātrasamāśrayam ॥ 6-270॥

vaṃśajaṃ dārujaṃ vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ।
divyastrībhogasampanno vimāne mahati sthitaḥ ॥ 6-271॥

caturyugasahasraṃ tu bhogānbhuṅkte śive pure ।
bhikṣāpātramukhācchādamvastraparṇādikalpitam ॥ 6-272॥

dattvā śivapure bhogānkalpamekaṃ vasennaraḥ ।
saṃśrayaṃ yaḥ pradadyācca bhikṣāpātre kamaṇḍalau ॥ 6-273॥

kalpitaṃ vastrasūtrādyaistasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ।
tadvastrapūtatantūnāṃ saṅkhyā yāvadvidhīyate ॥ 6-274॥

tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate ।
sūtravalkalavālairvā śikyabhāṇḍasamāśrayam ॥ 6-275॥

yaḥ kṛtvā dāmanīyoktraṃ pragrahaṃ rajjumeva vā ।
evamādīni cānyāni vastūni vinivedayet ॥ 6-276॥

śivagoṣṭhopayogārthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ।
yāvattadrajjusaṅkhyānaṃ pradadyācchivagokule ॥ 6-277॥

tāvaccaturyugaṃ dehī śivaloke mahīyate ।
yathā yathā priyaṃ vastraṃ śobhanaṃ ca yathā yathā ॥ 6-278 ॥

tathā tathā mahāpuṇyaṃ taddānāduttarottaram ।
yaḥ panthānaṃ diśetpṛṣṭaṃ praṇaṣṭaṃ ca gavādikaṃ ॥ 6-279॥

sa godānasamaṃ puṇyaṃ prajñāsaukhyaṃ ca vindati ।
kṛtvopakāramārtānāṃ svargaṃ yāti na saṃśayaḥ ॥ 6-280॥

api kaṇṭakamuddhṛtya kimutānyaṃ mahāguṇam(?) ।
annapānauṣadhīnāṃ ca yaḥ pradātāramuddiśet ॥ 6-281॥

ārtānāṃ tasya vijñeyaṃ dātustatsadṛśaṃ phalam ।
śivāya tasya saṃruddhaṃ karma tiṣṭhati yadvinā ॥ 6-282॥

tadalpamapi yajñāṅgaṃ dattvā yajñaphalaṃ labhet ।
api kāśakuśaṃ sūtraṃ gomayaṃ samidindhanam ॥ 6-283॥

śivayajñopayogārthaṃ pravakṣyāmi samāsataḥ ।
sarveṣāṃ śivabhaktānāṃ dadyādyatkiñcidādarāt ।
dattvā yajñaphalaṃ vidyātkimu tadvastudānataḥ ॥ 6-284॥

॥ iti śivopaniṣadi phalopakaraṇapradānādhyāyaḥ ṣaṣṭhaḥ ॥

atha svargāpavargārthe pravakṣyāmi samāsataḥ ।
sarveṣāṃ śivabhaktānāṃ śivācāramanuttamam ॥ 7-1॥

śivaḥ śivāya bhūtānāṃ yasmāddānaṃ prayacchati ।
gurumūrtiḥ sthitastasmātpūjayetsatataṃ gurum ॥ 7-2॥

nālakṣaṇe yathā liṅge sāṃnidhyaṃ kalpayecchivaḥ ।
alpāgame gurau tadvatsāṃnidhyaṃ na prakalpayet ॥ 7-3॥

śivajñānārthatattvajñaḥ prasannamanasaṃ gurum ।
śivaḥ śivaṃ samāsthāya jñānaṃ vakti na hītaraḥ ॥ 7-4॥

guruṃ ca śivavadbhaktyā namaskāreṇa pūjayet ।
kṛtāñjalistrisandhyaṃ ca bhūmivinyastamastakaḥ ॥ 7-5॥

na viviktamanācāntam(?) caṅkramantaṃ tathākulam ।
samādhisthaṃ vrajantaṃ ca namaskuryādguruṃ budhaḥ ॥ 7-6॥

vyākhyāne tatsamāptau ca sampraśne snānabhojane ।
bhuktvā ca śayane svapne namaskuryātsadā gurum ॥ 7-7॥

grāmāntaramabhiprepsurguroḥ kuryātpradakṣiṇam ।
sārvāṅgikapraṇāmaṃ ca punaḥ kuryāttadāgataḥ ॥ 7-8॥

parvotsaveṣu sarveṣu dadyādgandhapavitrakam ।
śivajñānasya cārambhe pravāsagamanāgatau ॥ 7-9॥

śivadharmavratārambhe tatsamāptau ca kalpayet ।
prasādanāya kupito vijitya ca ripuṃ tathā ॥ 7-10॥

puṇyāhe grahaśāntau ca dīkṣāyāṃ ca sadakṣiṇam ।
āvārya padasamprāptau pavitre copavigrahe ॥ 7-11॥

upānacchattraśayanaṃ vastramāsanabhūṣaṇam ।
pātradaṇḍākṣasūtraṃ vā gurusaktaṃ na dhārayet ॥ 7-12॥

hāsyaniṣṭhīvanāsphoṭamuccabhāṣyavijṛmbhaṇam ।
pādaprasāraṇaṃ gatiṃ na kuryādgurusaṃnidhau ॥ 7-13॥

hīnānnapānavastraḥ syānnīcaśayyāsano guroḥ ।
na yatheṣṭaśca santiṣṭhetkalahaṃ ca vivarjayet ॥ 7-14॥

prativāte 'nuvāte vā na tiṣṭhedguruṇā saha ।
asaṃśraye ca satataṃ na kiñcitkīrtayedguroḥ ॥ 7-15॥

anyāsakto na bhuñjāno na tiṣṭhannaparāṅmukhaḥ ।
na śayano na cāsīnaḥ sambhāsyedguruṇā saha ॥ 7-16॥

dṛṣṭvaiva gurumāyāntamuttiṣṭheddūratastvaram ।
anujñātaśca guruṇā saṃviśeccānupṛṣṭhataḥ ॥ 7-17॥

na kaṇṭhaṃ prāvṛtaṃ kuryānna ca tatrāvasaktikām ।
na pādadhāvanasnānaṃ yatra paśyedguruḥ sthitaḥ ॥ 7-18॥

na dantadhāvanābhyaṅgamāyāmodvartanakriyāḥ ।
utsargaparidhānaṃ ca guroḥ kurvīta paśyataḥ ॥ 7-19॥

gururyadarpayetkiñcidgṛhāsannaṃ tadañjalau ।
pātre vā purataḥ śiṣyastadvaktramabhivīkṣayan ॥ 7-20॥

yadarpayedguruḥ kiñci tannamraḥ purataḥ sthitaḥ ।
pāṇidvayena gṛhṇīyatsthāpayettacca susthitam ॥ 7-21॥

na guroḥ kīrtayennāma paro'kṣamapi kevalam ।
samānasañjñamanyaṃ vā nāhvayīta tadākhyayā ॥ 7-22॥

svagurustadguruścaiva yadi syātāṃ samaṃ kvacit ।
gurorgurustayoḥ pūjyaḥ svaguruśca tadājñayā ॥ 7-23॥

anivedya na bhuñjīta bhuktvā cāsya nivedayet ।
nāvijñāpya guruṃ gacchedbahiḥ kāryeṇa kenacit ॥ 7-24॥

gurvājñayā karma kṛtvā tatsamāptau nivedayet ।
kṛtvā ca naityakaṃ sarvamadhīyītājñayā guroḥ ॥ 7-25॥

mṛdbhasmagomayajalaṃ pattrapuṣpendhanaṃ samit ।
paryāptamaṣṭakaṃ hyetadgurvarthaṃ tu samāharet ॥ 7-26॥

bhaiṣajyāhārapātrāṇi vastraśayyāsanaṃ guroḥ ।
ānayetsarvayatnena prārthayitvā dhaneśvarān ॥ 7-27॥

gurorna khaṇḍayedājñāmapi prāṇānparityajet ।
kṛtvājñāṃ prāpnuyānmuktiṃ laṅghayannarakaṃ vrajet ॥ 7-28॥

paryaṭetpṛthivīṃ kṛtsnāṃ saśailavanakānanām ।
gurubhaiṣajyasiddhyarthamapi gacchedrasātalam ॥ 7-29॥

yadādiśedguruḥ kiñcittatkuryādavicārataḥ ।
amīmāṃsyā hi guravaḥ sarvakāryeṣu sarvathā ॥ 7-30॥

notthāpayetsukhāsīnaṃ śayānaṃ na prabodhayet ।
āsīno gurumāsīnamabhigacchetpratiṣṭhitam ॥ 7-31॥

pathi prayāntaṃ yāntaṃ ca yatnādviśramayedgurum ।
kṣitpipāsāturaṃ snātaṃ jñātvā śaktaṃ ca bhojayet ॥ 7-32॥

abhyaṅgodvartanaṃ snānaṃ bhojanaṣṭhīvamārjanam ।
gātrasaṃvāhanaṃ rātrau pādābhyaṅgaṃ ca yatnataḥ ॥ 7-33॥

prātaḥ prasādhanaṃ dattvā kāryaṃ saṃmārjanāñjanam ।
nānāpuṣpaprakaraṇaṃ śrīmadvyākhyānamaṇḍape ॥ 7-34॥

sthāpyāsanaṃ guroḥ pūjyaṃ śivajñānasya pustakam ।
tatra tiṣṭhetpratīkṣaṃstadgurorāgamanaṃ kramāt ॥ 7-35॥

gurornindāpavādaṃ ca śrutvā karṇau pidhāpayet ।
anyatra caiva sarpettu nigṛhṇīyādupāyataḥ ॥ 7-36॥

na gurorapriyaṃ kuryātpīḍitastārito 'pi vā ।
noccārayecca tadvākyamuccārya narakaṃ vrajet ॥ 7-37॥

gurureva pitā mātā gurureva paraḥ śivaḥ ।
yasyaiva niścito bhāvastasya muktirna dūrataḥ ॥ 7-38॥

āhārācāradharmāṇāṃ yatkuryādgururīśvaraḥ ।
tathaiva cānukurvīta nānuyuñjīta kāraṇam ॥ 7-39॥

yajñastapāṃsi niyamāttāni vai vividhāni ca ।
guruvākye tu sarvāṇi sampadyante na saṃśayaḥ ॥ 7-40॥

ajñānapaṅkanirmagnaṃ yaḥ samuddharate janam ।
śivajñānātmahastena kastaṃ na pratipūjayet ॥ 7-41॥

iti yaḥ pūjayennityaṃ gurumūrtisthamīśvaram ।
sarvapāpavinirmuktaḥ prāpnoti paramaṃ padam ॥ 7-42॥

snātvāmbhasā bhasmanā vā śuklavastropavītavān ।
dūrvāgarbhasthitaṃ puṣpaṃ guruḥ śirasi dhārayet ॥ 7-43॥

rocanālabhanaṃ kuryāddhūyayedātmanastanum ।
aṅgulīyākṣasūtraṃ ca karṇamātre ca dhārayet ॥ 7-44॥

gururevaṃvidhaḥ śrīmānnityaṃ tiṣṭhetsamāhitaḥ ।
yasmājjñānopadeśārthaṃ gururāste sadāśivaḥ ॥ 7-45॥

dhārayetpāduke nityaṃ mṛduvarmaprakalpite ।
pragṛhya daṇḍaṃ chattraṃ vā paryaṭedāśramādbahiḥ ॥ 7-46॥

na bhūmau vinyasetpādamantardhānaṃ vinā guruḥ ।
kuśapādakamākramya tarpaṇārthaṃ prakalpayet ॥ 7-47॥

pādasthānāni pattrādyaiḥ kṛtvā devagṛhaṃ viśet ।
pātrāstaritapādaśca(?) nityaṃ bhuñjīta vāgyataḥ ॥ 7-48॥

na pādau dhāvayetkāṃsye lohe vā parikalpite ।
śaucayettṛṇagarbhāyāṃ dvitīyāyāṃ tathācamet ॥ 7-49॥

na raktamulbaṇaṃ vastraṃ dhārayetkusumāni ca ।
na bahirgandhamālyāni vāsāṃsi malināni ca ॥ 7-50॥

keśāsthīni kapālāni kārpāsāsthituṣāṇi ca ।
amedhyāṅgārabhasmāni nādhitiṣṭhedrajāṃsi ca ॥ 7-51॥

na ca loṣṭaṃ vimṛdnīyānna ca chindyānnakhaistṛṇam ।
na pattrapuṣpamūlyāni vaṃśamaṅgalakāṣṭhitām ॥ 7-52॥

evamādīni cānyāni pāṇibhyāṃ na ca mardayet ।
na dantakhādanaṃ kuryādromāṇyutpāṭayenna ca ॥ 7-53॥

na padbhyāmullikhedbhūmiṃ loṣṭakāṣṭhaiḥ kareṇa vā ।
na nakhāṃśca nakhairvidhyānna kaṇḍūyennakhaistanum ॥ 7-54॥

muhurmuhuḥ śiraḥ śmaśru na spṛśetkarajairbudhaḥ ।
na likṣākarṣaṇaṃ kuryādātmano vā parasya vā ॥ 7-55॥

sauvarṇyaraupyatāmraiśca śṛṅgadantaśalākayā ।
dehakaṇḍūyanaṃ kāryaṃ vaṃśakāṣṭhīkavīraṇaiḥ(?) ॥ 7-56॥

na vicittaṃ prakurvīta diśaścaivāvalokayan ।
na śokārtaśca santiṣṭheddhūtvā pāṇau kapolakam ॥ 7-57॥

na pāṇipādavākcakṣuḥ- śrotraśiśnagudodaraiḥ ।
cāpalāni na kurvīta sa sarvārthamavāpnuyāt ॥ 7-58॥

na kuryātkenacidvairamadhruve jīvite sati ।
lokakautūhalaṃ pāpaṃ sandhyāṃ ca parivarjayet ॥ 7-59॥

na kudvāreṇa veśmāni nagaraṃ grāmamāviśet ।
na divā prāvṛtaśirā rātrau prāvṛtya paryaṭet ॥ 7-60॥

nātibhramaṇaśīlaḥ syānna viśecca gṛhādgṛham ।
na cājñānamadhīyīta śivajñānaṃ samabhyaset ॥ 7-61॥

śivajñānaṃ paraṃ brahma tadārabhya na santyajet ।
brahmāsādhya ca yo gacchedbrahmahā sa prakīrtitaḥ ॥ 7-62॥

kṛtāñjaliḥ sthitaḥ śiṣyo laghuvastramudaṅmukhaḥ ।
śivamantraṃ samuccārya prāṅmukho 'dhyāpayedguruḥ ॥ 7-63॥

nāgadantādisambhūtaṃ caturaśraṃ suśobhanam ।
hemaratnacitaṃ vāpi gurorāsanamuttamam ॥ 7-64॥

na śuśrūṣārthakāmāśca na ca dharmaḥ pradṛśyate ।
na bhaktirna yaśaḥ krauryaṃ na tamadhyāpayedguruḥ ॥ 7-65॥

devāgnigurugoṣṭhīṣu vyākhyādhyayanasaṃsadi ।
praśne vāde 'nṛte 'śauce dakṣiṇaṃ bāhumuddharet ॥ 7-66॥

vaśe satatanamraḥ syātsaṃhṛtyāṅgāni kūrmavat ।
tatsaṃmukhaṃ ca nirgacchennamaskārapurassaraḥ ॥ 7-67॥

devāgniguruviprāṇāṃ na vrajedantareṇa tu ।
nārpayenna ca gṛhṇīyātkiñcidvastu tadantarā ॥ 7-68॥

na mukhena dhamedagniṃ nādhaḥkuryānna laṅghayet ।
na kṣipedaśuciṃ vahnau na ca pādau pratāpayet ॥ 7-69॥

tṛṇakāṣṭhādigahane jantubhiśca samākule ।
sthāne na dīpayedagniṃ dīptaṃ cāpi tataḥ kṣipet ॥ 7-70॥

agniṃ yugapadānīya dhārayeta prayatnataḥ ।
jvalantaṃ na pradīpaṃ ca svayaṃ nirvāpayedbudhaḥ ॥ 7-71॥

śivavratadharaṃ dṛṣṭvā samutthāya sadā drutam ।
śivo 'yamiti saṅkalpya harṣitaḥ praṇamettataḥ ॥ 7-72॥

bhogāndadāti vipulānliṅge sampūjitaḥ śivaḥ ।
agnau ca vividhāṃ siddhiṃ gurau muktiṃ prayacchati ॥ 7-73॥

mokṣārthaṃ pūjayettasmādgurumūrtisthamīśvaram ।
gurubhaktyā labhejjñānaṃ jñānānmuktimavāpnuyāt ॥ 7-74॥

sarvaparvasu yatnena hyeṣu sampūjayecchivam ।
kuryādāyatane śobhāṃ gurusthāneṣu sarvataḥ ॥ 7-75॥

naradvayocchrite pīṭhe sarvaśobhāsamanvite ।
saṃsthāpya maṇijaṃ liṅgaṃ sthāne kuryājjagaddhitam ॥ 7-76॥

annapānaviśeṣaiśca naivedyamupakalpayet ।
bhojayedvratinaścātra svaguruṃ ca viśeṣataḥ ॥ 7-77॥

pūjayecca śivajñānaṃ vācayīta ca parvasu ।
darśayecchivabhaktebhyaḥ satpūjāṃ parikalpitām ॥ 7-78॥

priyaṃ brūyātsadā tebhyaḥ pradeyaṃ cāpi śaktitaḥ ।
evaṃ kṛte viśeṣeṇa prasīdati maheśvaraḥ ॥ 7-79॥

chinnaṃ bhinnaṃ mṛtaṃ naṣṭaṃ vardhate nāsti kevalam ।
ityādyānna vadecchabdānsākṣādbrūyāttu maṅgalam ॥ 7-80॥

adhenuṃ dhenumityeva brūyādbhadramabhadrakam ।
kapālaṃ ca bhagālaṃ syātparamaṃ maṅgalaṃ vadet ॥ 7-81॥

aindraṃ dhanurmaṇidhanurdāhakāṣṭhādi candanam ।
svaryātaṃ ca mṛtaṃ brūyācchivībhūtaṃ ca yoginam ॥ 7-82॥

dvidhābhūtaṃ vadecchinnaṃ bhinnaṃ ca bahudhā sthitam ।
naṣṭamanveṣaṇīyaṃ ca riktaṃ pūrṇābhivardhitam ॥ 7-83॥

nāstīti śobhanaṃ sarvamādyamaṅgābhivardhanam ।
siddhimadbrūhi gacchantaṃ suptaṃ brūyātpravardhitam ॥ 7-84॥

na mlecchamūrkhapatitaiḥ krūraiḥ santāpavedibhiḥ ।
durjanairavaliptaiśca kṣudraiḥ saha na saṃvadet ॥ 7-85॥

nādhārmikanṛpākrānte na daṃśamaśakāvṛte ।
nātiśītajalākīrṇe deśe rogaprade vaset ॥ 7-86॥

nāsanaṃ śayanaṃ pānaṃ namaskārābhivādanam ।
sopānatkaḥ prakurvīta śivapustakavācanam ॥ 7-87॥

ācāryaṃ daivataṃ tīrthamuddhūtodaṃ mṛdaṃ dadhi ।
vaṭamaśvatthakapilāṃ dīkṣitodadhisaṅgamam ॥ 7-88॥

yāni caiṣāṃ prakārāṇi maṅgalānīha kānicit ।
śivāyeti namaskṛtvā proktametatpradakṣiṇam ॥ 7-89॥

upānacchattravastrāṇi pavitraṃ karakaṃ srajam ।
āsanaṃ śayanaṃ pānaṃ dhṛtamanyairna dhārayet ॥ 7-90॥

pālāśamāsanaṃ śayyāṃ pāduke dantadhāvanam ।
varjayeccāpi niryāsaṃ raktaṃ na tu samudbhavam ॥ 7-91॥

sandhyāmupāsya kurvīta nityaṃ dehaprasādhanam ।
spṛśedvandecca kapilāṃ pradadyācca gavāṃ hitam ॥ 7-92॥

yaḥ pradadyādgavāṃ samyakphalāni ca viśeṣataḥ ।
kṣetramuddāmayeccāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ॥ 7-93॥

yāvattatpattrakusuma- kandamūlaphalāni ca ।
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate ॥ 7-94॥

kṛśarogārtavṛddhānāṃ tyaktānāṃ nirjane vane ।
kṣutpipāsāturāṇāṃ ca gavāṃ vihvalacetasām ॥ 7-95॥

nītvā yastṛṇatoyāni vane yatnātprayacchati ।
karoti ca paritrāṇaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu ॥ 7-96॥

kulaikaviṃśakopetaḥ patnīputrādisaṃyutaḥ ।
mitrabhṛtyairupetaśca śrīmacchivapuraṃ vrajet ॥ 7-97॥

tatra bhuktvā mahābhogānvimānaiḥ sārvakāmikaiḥ ।
sa mahāpralayaṃ yāvattadante muktimāpnuyāt ॥ 7-98॥

gobrāhmaṇaparitrāṇaṃ sakṛtkṛtvā prayatnataḥ ।
mucyate pañcabhirghorairmahadbhiḥ pātakairdrutam ॥ 7-99॥

ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryamakalkatā ।
akrodho guruśuśrūṣā śaucaṃ santoṣamārjavam ॥ 7-100॥

ahiṃsādyā yamāḥ pañca yatīnāṃ parikīrtitāḥ ।
akrodhādyāśca niyamāḥ siddhivṛddhikarāḥ smṛtāḥ ॥ 7-101॥

daśalākṣaṇiko dharmaḥ śivācāraḥ prakīrtitaḥ ।
yogīndrāṇāṃ viśeṣeṇa śivayogaprasiddhaye ॥ 7-102॥

na vindati naro yogaṃ putradārādisaṅgataḥ ।
nibaddhaḥ snehapāśena mohastambhabalīyasā ॥ 7-103॥

mohātkuṭumbasaṃsaktastṛṣṇayā śṛṅkhalīkṛtaḥ ।
bālairbaddhastu loko 'yaṃ musalenābhihanyate ॥ 7-104॥

ime bālāḥ kathaṃ tyājyā jīviṣyanti mayā vinā ।
mohāddhi cintayatyevaṃ paramārthau na paśyati ॥ 7-105॥

samparkādudare nyastaḥ śukrabinduracetanaḥ ।
sa pitrā kena yatnena garbhasthaḥ paripālitaḥ ॥ 7-106॥

karkaśāḥ kaṭhinā bhakṣā jīryante yatra bhakṣitāḥ ।
tasminnevodare śukraṃ kiṃ na jīryati bhakṣyavat ॥ 7-107॥

yenaitadyojitaṃ garbhe yena caiva vivardhitam ।
tenaiva nirgatṃ bhūyaḥ karmaṇā svena pālyate ॥ 7-108॥

na kaścitkasyacitputraḥ pitā mātā na kasyacit ।
yatsvayaṃ prāktanaṃ karma pitā māteti tatsmṛtam ॥ 7-109॥

yena yatra kṛtaṃ karma sa tatraiva prajāyate ।
pitarau cāsya dāsatvaṃ kurutastatpracoditau ॥ 7-110॥

na kaścitkasyacicchaktaḥ kartuṃ duḥkhaṃ sukhāni ca ।
karoti prāktanaṃ karma mohāllokasya kevalam ॥ 7-111॥

karmadāyādasambandhādupakāraḥ parasparam ।
dṛśyate nāpakāraśca mohenātmani manyate ॥ 7-112॥

īśvarādhiṣṭhitaṃ karma phalatīha śubhāśubham ।
grāmasvāmiprasādena sukṛtaṃ karṣaṇaṃ yathā ॥ 7-113॥

dvayaṃ devatvamokṣāya mameti na mameti ca ।
mameti badhyate janturna mameti vimucyate ॥ 7-114॥

dvyakṣaraṃ ca bhavenmṛtyustryakṣaraṃ brahma śāśvatam ।
mameti dvyakṣaraṃ mṛtyustryakṣaraṃ na mameti ca ॥ 7-115॥

tasmādātmanyahaṅkāramutsṛjya pravicārataḥ ।
vidhūyāśeṣasaṅgāṃśca mokṣopāyaṃ vicintayet ॥ 7-116॥

jñānādyogaparikleśaṃ kuprāvaraṇabhojanam ।
kucaryāṃ kunivāsaṃ ca mokṣārthī na vicintayet ॥ 7-117॥

na duḥkhena vinā saukhyaṃ dṛśyate sarvadehinām ।
duḥkhaṃ tanmātrakaṃ jñeyaṃ sukhamānantyamuttamam ॥ 7-118॥

sevāyāṃ pāśupālye ca vānijye kṛṣikarmaṇi ।
tulye sati parikleśe varaṃ kleśo vimuktaye ॥ 7-119॥

svargāpavargayorekaṃ yaḥ śīghraṃ na prasādhayet ।
yāti tenaiva dehena sa mṛtastapyate ciram ॥ 7-120॥

yadavaśyaṃ parādhīnaistyajanīyaṃ śarīrakam ।
kasmāttena vimūḍhātmā na sādhayati śāśvatam ॥ 7-121॥

yauvanasthā gṛhasthāśca prāsādasthāśca ye nṛpāḥ ।
sarva eva viśīryante śuṣkasnigdhānnabhojanāḥ ॥ 7-122॥

anekadoṣaduṣṭasya dehasyaiko mahānguṇah ।
yāṃ yāmavasthāmāpnoti tāṃ tāmevānuvartate ॥ 7-123॥

mandaṃ pariharankarma svadehamanupālayet ।
varṣāsu jīrṇakaṭavattiṣṭhannapyavasīdati ॥ 7-124॥

na te 'tra dehinaḥ santi ye tiṣṭhanti suniścalāḥ ।
sarve kurvanti karmāṇi vikṛśāḥ pūrvakarmabhiḥ ॥ 7-125॥

tulye satyapi kartavye varaṃ karma kṛtaṃ param ।
yaḥ kṛtvā na punaḥ kuryānnānākarma śubhāśubham ॥ 7-126॥

tasmādantarbahiścintāmanekākārasaṃsthitām ।
santyajyātmahitārthāya svādhyāyadhyānamabhyaset ॥ 7-127॥

vivikte vijane ramye puṣpāśramavibhūṣite ।
sthānaṃ kṛtvā śivasthāne dhyāyecchāntaṃ paraṃ śivam ॥ 7-128॥

ye 'tiramyāṇyaraṇyāni sujalāni śivāni tu ।
vihāyābhiratā grāme prāyaste daivamohitāḥ ॥ 7-129॥

vivekinaḥ praśāntasya yatsukhaṃ dhyāyataḥ śivam ।
na tatsukhaṃ mahendrasya brahmaṇaḥ keśavasya vā ॥ 7-130॥

iti nāmāmṛtaṃ divyaṃ mahākālādavāptavān ।
vistareṇānupūrvācca ṛṣyātreyaḥ(?) suniścitam ॥ 7-131॥

prajñāmathā vinirmathya(?) śivajñānamahodadhim ।
ṛṣyātreyaḥ samuddhṛtya prāhedamaṇumātrakam ॥ 7-132॥

śivadharme mahāśāstre śivadharmasya cottare ।
yadanuktaṃ bhavetkiñcittadatra parikīrtitam ॥ 7-133॥

tridaivatyamidaṃ śāstraṃ munīndrātreyabhāṣitam ।
tiryaṅmanujadevānāṃ sarveṣāṃ ca vimuktidam ॥ 7-134॥

nandiskandamahākālāstrayo devāḥ prakīrtitāḥ ।
candrātreyastathātriśca ṛṣyātreyo munitrayam ॥ 7-135॥

etairmahātmabiḥ proktāḥ śivadharmāḥ samāsataḥ ।
sarvalokopakārārthaṃ namastebhyaḥ sadā namaḥ ॥ 7-136॥

teṣāṃ śiṣyapraśiṣyaiśca śivadharmapravaktṛbhiḥ ।
vyāptaṃ jñānasaraḥ śārvaṃ vikacairiva paṅkajaiḥ ॥ 7-137॥

ye śrāvayanti satataṃ śivadharmaṃ śivārthinām ।
te rudrāste munīndrāśca te namasyāḥ svabhaktitaḥ ॥ 7-138॥

ye samutthāya śṛṇvanti śivadharmaṃ dine dine ।
te rudrā rudralokeśā na te prakṛtimānuṣāḥ ॥ 7-139॥

śivopaniṣadaṃ hyetadadhyāyaiḥ saptabhiḥ smṛtam ।
ṛṣyātreyasagotreṇa muninā hitakāmyayā ॥ 7-140॥

॥ iti śivopaniṣadi śivācārādhyāyaḥ saptamaḥ ॥

॥ iti śivopaniṣatsamāptā ॥

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML