గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Wednesday, 7 October 2015

VISHNU SUKTAMVISHNU SUKTAM

ఓం విష్ణోర్నుకం’ వీర్యా’ణి ప్రవో’చం యః పార్థి’వాని విమమే రాజాగ్‍మ్’సి యో అస్క’భాయదుత్త’రగ్‍మ్ సధస్థం’ విచక్రమాణస్త్రేధోరు’గాయో విష్ణో’రరాట’మసి విష్ణో”ః పృష్ఠమ’సి విష్ణోః శ్నప్త్రే”స్థో విష్ణోస్స్యూర’సి విష్ణో”ర్ధ్రువమ’సి వైష్ణవమ’సి విష్ణ’వే త్వా ||
తద’స్య ప్రియమభిపాథో’ అశ్యామ్ | నరో యత్ర’ దేవయవో మద’ంతి | ఉరుక్రమస్య స హి బంధు’రిత్థా | విష్ణో” పదే ప’రమే మధ్వ ఉథ్సః’ | ప్రతద్విష్ణు’స్స్తవతే వీర్యా’య | మృగో న భీమః కు’చరో గి’రిష్ఠాః | యస్యోరుషు’ త్రిషు విక్రమ’ణేషు | అధి’క్షయంతి భువ’నాని విశ్వా” | పరో మాత్ర’యా తనువా’ వృధాన | న తే’ మహిత్వమన్వ’శ్నువంతి ||
ఉభే తే’ విద్మా రజ’సీ పృథివ్యా విష్ణో’ దేవత్వమ్ | పరమస్య’ విథ్సే | విచ’క్రమే పృథివీమేష ఏతామ్ | క్షేత్రా’య విష్ణుర్మను’షే దశస్యన్ | ధ్రువాసో’ అస్య కీరయో జనా’సః | ఊరుక్షితిగ్‍మ్ సుజని’మాచకార | త్రిర్దేవః పృ’థివీమేష ఏతామ్ | విచ’క్రమే శతర్చ’సం మహిత్వా | ప్రవిష్ణు’రస్తు తవసస్తవీ’యాన్ | త్వేషగ్గ్ హ్య’స్య స్థవి’రస్య నామ’ ||
అతో’ దేవా అ’వంతు నో యతో విష్ణు’ర్విచక్రమే | పృథివ్యాః సప్తధామ’భిః | ఇదం విష్ణుర్విచ’క్రమే త్రేధా నిద’ధే పదమ్ | సమూ’ఢమస్య పాగ్‍మ్ సురే || త్రీణి’ పదా విచ’క్రమే విష్ణు’ర్గోపా అదా”భ్యః | తతో ధర్మా’ణి ధారయన్’ | విష్ణోః కర్మా’ణి పశ్యత యతో” వ్రతాని’ పస్పృశే | ఇంద్ర’స్య యుజ్యః సఖా” ||
తద్విష్ణో”ః పరమం పదగ్‍మ్ సదా’ పశ్యంతి సూరయః’ | దివీవ చక్షురాత’తమ్ | తద్విప్రా’సో విపన్యవో’ జాగృవాగ్‍మ్ సస్సమి’ంధతే | విష్ణోర్యత్ప’రమం పదమ్ | పర్యా”ప్త్యా అన’ంతరాయాయ సర్వ’స్తోమో‌உతి రాత్ర ఉ’త్తమ మహ’ర్భవతి సర్వస్యాప్త్యై సర్వ’స్య జిత్త్యై సర్వ’మేవ తేనా”ప్నోతి సర్వం’ జయతి ||


oṃ viṣṇornuka’ṃ vīryā’ṇi pravo’caṃ yaḥ pārthi’vāni vimame rājāgṃ’si yo aska’bhāyadutta’ragṃ sadhastha’ṃ vicakramāṇastredhoru’gāyo viṣṇo’rarāṭa’masi viṣṇo”ḥ pṛṣṭhama’si viṣṇoḥ śnaptre”stho viṣṇossyūra’si viṣṇo”rdhruvama’si vaiṣṇavama’si viṣṇa’ve tvā ||
tada’sya priyamabhipātho’ aśyām | naro yatra’ devayavo mada’nti | urukramasya sa hi bandhu’ritthā | viṣṇo” pade pa’rame madhva uthsa’ḥ | pratadviṣṇu’sstavate vīryā’ya | mṛgo na bhīmaḥ ku’caro gi’riṣṭhāḥ | yasyoruṣu’ triṣu vikrama’ṇeṣu | adhi’kṣayanti bhuva’nāni viśvā” | paro mātra’yā tanuvā’ vṛdhāna | na te’ mahitvamanva’śnuvanti ||
ubhe te’ vidmā raja’sī pṛthivyā viṣṇo’ devatvam | paramasya’ vithse | vica’krame pṛthivīmeṣa etām | kṣetrā’ya viṣṇurmanu’ṣe daśasyan | dhruvāso’ asya kīrayo janā’saḥ | ūrukṣitigṃ sujani’mācakāra | trirdevaḥ pṛ’thivīmeṣa etām | vica’krame śatarca’saṃ mahitvā | praviṣṇu’rastu tavasastavī’yān | tveṣagg hya’sya sthavi’rasya nāma’ ||
ato’ devā a’vantu no yato viṣṇu’rvicakrame | pṛthivyāḥ saptadhāma’bhiḥ | idaṃ viṣṇurvica’krame tredhā nida’dhe padam | samū’ḍhamasya pāgṃ sure || trīṇi’ padā vica’krame viṣṇu’rgopā adā”bhyaḥ | tato dharmā’ṇi dhārayan’ | viṣṇoḥ karmā’ṇi paśyata yato” vratāni’ paspṛśe | indra’sya yujyaḥ sakhā” ||
tadviṣṇo”ḥ paramaṃ padagṃ sadā’ paśyanti sūraya’ḥ | divīva cakṣurāta’tam | tadviprā’so vipanyavo’ jāgṛvāgṃ sassami’ndhate | viṣṇoryatpa’ramaṃ padam | paryā”ptyā ana’ntarāyāya sarva’stomo‌உti rātra u’ttama maha’rbhavati sarvasyāptyai sarva’sya jittyai sarva’meva tenā”pnoti sarvaṃ’ jayati ||
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||

ॐ विष्णो॒र्नुकं॑ वी॒र्या॑णि॒ प्रवो॑चं॒ यः पार्थि॑वानि विम॒मे राजाग्ं॑सि॒ यो अस्क॑भाय॒दुत्त॑रग्ं स॒धस्थं॑ विचक्रमा॒णस्त्रे॒धोरु॑गा॒यो विष्णो॑र॒राट॑मसि॒ विष्णो॓ः पृ॒ष्ठम॑सि॒ विष्णोः॒ श्नप्त्रे॓स्थो॒ विष्णो॒स्स्यूर॑सि॒ विष्णो॓र्ध्रु॒वम॑सि वैष्ण॒वम॑सि॒ विष्ण॑वे त्वा ॥
तद॑स्य प्रि॒यम॒भिपाथो॑ अश्याम् । नरो यत्र॑ देव॒यवो॒ मद॑न्ति । उ॒रु॒क्र॒मस्य॒ स हि बन्धु॑रि॒त्था । विष्णो॓ प॒दे प॑र॒मे मध्व॒ उथ्सः॑ । प्रतद्विष्णु॑स्स्तवते वी॒र्या॑य । मृ॒गो न भी॒मः कु॑च॒रो गि॑रि॒ष्ठाः । यस्यो॒रुषु॑ त्रि॒षु वि॒क्रम॑णेषु । अधि॑क्ष॒यन्ति॒ भुव॑नानि॒ विश्वा॓ । प॒रो मात्र॑या त॒नुवा॑ वृधान । न ते॑ महि॒त्वमन्व॑श्नुवन्ति ॥
उ॒भे ते॑ विद्मा॒ रज॑सी पृथि॒व्या विष्णो॑ देव॒त्वम् । प॒र॒मस्य॑ विथ्से । विच॑क्रमे पृथि॒वीमे॒ष ए॒ताम् । क्षेत्रा॑य॒ विष्णु॒र्मनु॑षे दश॒स्यन् । ध्रु॒वासो॑ अस्य की॒रयो॒ जना॑सः । ऊ॒रु॒क्षि॒तिग्ं सु॒जनि॑माचकार । त्रिर्दे॒वः पृ॑थि॒वीमे॒ष ए॒ताम् । विच॑क्रमे श॒तर्च॑सं महि॒त्वा । प्रविष्णु॑रस्तु त॒वस॒स्तवी॑यान् । त्वे॒षग्ग् ह्य॑स्य॒ स्थवि॑रस्य॒ नाम॑ ॥
अतो॑ दे॒वा अ॑वन्तु नो॒ यतो॒ विष्णु॑र्विचक्र॒मे । पृ॒थि॒व्याः स॒प्तधाम॑भिः । इ॒दं विष्णु॒र्विच॑क्र॒मे त्रे॒धा निद॑धे प॒दम् । समू॑ढमस्य पाग्ं सु॒रे ॥ त्रीणि॑ प॒दा विच॑क्रमे॒ विष्णु॑र्गो॒पा अदा॓भ्यः । ततो॒ धर्मा॑णि धा॒रयन्॑ । विष्णोः॒ कर्मा॑णि पश्यत॒ यतो॓ व्र॒तानि॑ पस्पृ॒शे । इन्द्र॑स्य॒ युज्यः॒ सखा॓ ॥
तद्विष्णो॓ः पर॒मं प॒दग्ं सदा॑ पश्यन्ति सू॒रयः॑ । दि॒वीव॒ चक्षु॒रात॑तम् । तद्विप्रा॑सो विप॒न्यवो॑ जागृ॒वाग्ं स॒स्समि॑न्धते । विष्णो॒र्यत्प॑र॒मं प॒दम् । पर्या॓प्त्या॒ अन॑न्तरायाय॒ सर्व॑स्तोमो‌உति रा॒त्र उ॑त्त॒म मह॑र्भवति सर्व॒स्याप्त्यै॒ सर्व॑स्य॒ जित्त्यै॒ सर्व॑मे॒व तेना॓प्नोति॒ सर्वं॑ जयति ॥
ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML