గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Wednesday, 7 October 2015

శ్రీ మాత్రే నమహశ్రీ మాత్రే నమహ


శ్రీ మద్వాగ్భవ కూటైక స్వరూప ముఖపంకజా - మంగళకరమైన లేదా మహిమాన్వితమైన వాగ్భవము అను పేరుగల అక్షర సముదాయమే ముఖ్యమైన స్వరూపముగాగల పద్మము వంటి ముఖము గలది.షట్చక్రములందున్న పృధివ్యాధి తత్వములు దేవియే. అన్ని రూపములు ఆమెయే.

ఆజ్ఞా చక్రమునందున్న పరమ శివునికి నమస్కారము. ఈ శ్లోకములో సూచింపబడిన శివశివాణి రూపములు - పరశంభునాధుడు, పరచిదంబ.

విశుద్ధి చక్రము నందలి దేవీ తత్వము. ఈ శ్లోకములో సూచింపబడిన శివశివాణి రూపములు - వ్యోమేశ్వరుడు, వ్యోమేశ్వరి.

అనాహత చక్రము నందలి హంస ద్వంద్వమునకు వందనము. ఈ శ్లోకములో సూచింపబడిన శివశివాణి రూపములు - హంసేశ్వరుడు, హంసేశ్వరి

స్వాధిష్ఠాన చక్రము నందలి సంవర్తాగ్నికి (అగ్ని తత్వము గలది) స్తుతి. ఈ శ్లోకములో సూచింపబడిన శివశివాణి రూపములు - సంవర్తేశ్వరుడు, సమయాంబ

మణిపూరక చక్రము నందుండి ముల్లోకములను తడుపు నీలమేఘమునకు ధ్యానము. ఈ శ్లోకములో సూచింపబడిన శివశివాణి రూపములు - మేఘేశ్వరుడు, సౌదామిని

మూలాధార చక్రము నందు నటన చేయు ఆనందభైరవునికి వందనము. ఈ శ్లోకములో సూచింపబడిన శివశివాణి రూపములు - ఆదినటుడు, లాస్యేశ్వరి (ఆనంద భైరవుడు, సమయ)
Srimadvagbhava-kootaika-swarupa-mukha-pankaja
Srimat smile emoticon jnanapradayakatvadimahatmyasilam), vaghbhavanamakam kutam evaikam (=mukhyam) svam rupam yasya tadrsam mukhapankajam yasyah sa
Her lotus face corresponds to the great ( lit., glorious) vagbhava kuta (i.e., group)
Up to name Haranetragdhisandhagdhakamasanjivanaushadhih (name# 84), the supreme form of the goddess has been described by the deeds of Her Physical Form such as slaying of Bhandasura. Now Her subtle form which is inseparable from her physical form is described.
The subtle form is threefold viz., subtle, subtler and Subtlest, among which the first (i.e., subtle) represents the fifteen-syllabled mantra Pancadasi, the second Kamakala and the third Kundalini. Among these three form, the first is described under three names (name ‪#‎s‬ 85,86, and 87)
The word Srimat means divine or great having powers such as that of showering wisdom. Vaghbhava means that by which one can attain the power of speech, or by which the speech is produced. Vaghbhavakuta is the group of five letters in Tantrasastra.
The face is made up of Vaghbhavkuta, because it is the source from which the speech containing letters representing eyes, lips and the upper part of the throat is produced.
Now, the description of her subtle form begins. Her subtle form comprises of three divisions viz. subtle, subtler and the subtlest. Subtle form is Panchadasi mantra which we have discussed in the last three postings. Her subtler form is ‘kamakala’ which we will discuss under nama 322. ‘kamakala-roopa’. Her subtlest form is kundalini shakthi about which we have analyzed in detail under the label ‘kundalini’ in this blog. In this nama Her face is compared to the first kuta viz. vagbhava kuta of Panchadasi mantra, which gives knowledge and wisdom. The prefix ‘srimad’ is to indicate the power of Panchadasi mantra as a whole. Srimad also indicates the respect given to the mantra. Since this kuta is described first, this prefix is added to this nama. For detailed analysis of this kuta, please refer earlier postings.
Her lotus face represents the divine vagbhava group (a group of syllables in the pancadasi)
Sivah saktih kamah kshitir atha ravih sithakiranah
Smaro hamsah sakrastadanu cha para-mara-harayah;
Amee hrllekhabhis tisrbhir avasanesu ghatitha
Bhajante varnaste tava janani nam’avayavatham
is Panchadashakshari Mantra.
She who is mother of us all,
The seed letter “ka” of my lord Shiva,
The seed letter “a” of goddess Shakthi,
The seed letter “ee” of the god of love,
The seed letter “la” of earth,
The seed letter “ha” of the sun god,
The seed letter “sa” of the moon with cool rays,
The seed letter “ka” of again the god of love,
The seed letter ”ha” of the sky,
The seed letter “la” of Indra , the king of devas,
The seed letter “sa” of Para,
The seed letter “ka” of the God of love,
The seed letter “la” of the Lord Vishnu,
Along with your seed letters “Hrim”,
Which joins at the end of each of the three holy wheels,
Become the holy word to worship you.
This stanza gives indirectly the most holy Pancha dasakshari manthra which consists of three parts viz., ka-aa-ee-la-hrim at the end of Vagbhava koota, ha-sa-ka-ha-la-hrin at the end of kama raja koota and sa-ka-la-hrim at the end of Shakthi koota.These parts are respectively called Vahni kundalini, Surya Kundalini and Soma kundalini.The sakthi is the kundalini sakthi and everyone looks around in search of her. this is a point where i should stress that sakthi lies within you it cannot be given by anyone but you.All the verses so far has suggested this one point that you need to arise awke and the world is at your feet.T he ancient texts say when kundalini travels through empty region(sahasrara),she remains momentarily,returns to muladhara(root chakra).Only when practices regularly does the permanent unison takes place.As kundalini travels through the chakra she travels ,she exhibits various forms:
In the root chakra, she is kula kundalini.Here she rests in samadhi as a svayambhu linga. she is a non entity ,as if asleep.when awakened,she is termed vahni (fire)kundalini,deep red in colour as she moves from muladhara to the heart chakra(anahata).In anahata she becomes surya(sun) kundalini a brilliant vermillon colour as she moves to the bottom of third eye chakra(ajna).In ajna she is called chandra(moon)kundalini,white and nectarous as she travels to nirvana chakra.In sahasrara,she becomes turya kundalini-samandhi beyond the three states of waking,dreaming,and sleeping here she is in the nature of pure consciousness,experienced in samprajnata samandhi.
As kundalini pierces each of the chakras in turn,she absorbs the principle element and sense object associated with each chakra.In the root chakra she absorbs the earth element and odour.in solar plexus manipura she absorbs fire and form.in pelvis svadhishthana she absorbs water and flavour.in heart chakra she absorbs air and touch.in throat vishuddha she absorbs ether and sound. in the third eye she absorbs manas. in manas chakra she absorbs chitta.in indu she absorbs buddhi. in nirvana chakra she absorbs dhi(higher mind)and ahamkara(ego).After nirvana chakra,moon kundalini passes through the visarga power bridge to the triangle lying in the nectarous moon region of the guru chakra.from there she travels into the luminous triangle within the moon region in the centre of sahasrara chakra.here moon kundalini becomes turya kundalini,only relizable in samandhi.
While in luminous triangle of sahasrara,kundalini exhibits three aspects:
Her ama kala form,Her nirvana kala form,and Nirvana sakthi form.It is nirvana sakthi form that she absorbs prakriti,purusha and maya and passes into the void. The centre of the void is shiva.kundalini coils around the circular void,forming the circumference,the void experienced only in asamprajnata samandhi contains four sapects:supreme bindu,supreme nada,sakthi and shiva.Since it is luminous and blissful she is often referred to as lotus face giving joy and ultimate happiness to the person conquered her in mind and spirit.
Another aspect of vahni kundalini which I read makes sense.It is that She creates sounds on all the chakras. Firstly, she is Paravahni that one does not hear. At mooladhara then, the first chakra, there is no sound. When she comes to the stomach, the paravahni is beginning. Then at the heart, you can hear she beats exactly like the heart beat Lup Dup….. Then it comes to the Vishuddhi where it becomes a witness “pashanti”, the one who sees. This sound is the one with which we speak when it reaches the throat and becomes Vaikari, the coded information, the vahni, the language first coded and becomes decoded when it talks. After realization, the Kundalini enlightens the Vahani as it enlightens everything else, and mantras become enlightened. Before that, a mantra does not mean anything, it is like ordinary language. One’s whose Vahani is enlightened, whatever he says, comes true, whatever he asks for, happens even before he says something. The desire, Paravahni, coded information, becomes enlightened. That is why you get results and Devi the Supreme Mother has done it!

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML