గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Wednesday, 12 August 2015

శ్రీ మహాభారతే అనుశాసన పర్వే శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రమ్

రచన: వేద వ్యాస
స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భానుః ప్రవరో వరదో వరః |
సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః || 1 ||
జటీ చర్మీ శిఖణ్డీ చ సర్వాఙ్గః సర్వాఙ్గః సర్వభావనః |
హరిశ్చ హరిణాక్శశ్చ సర్వభూతహరః ప్రభుః || 2 ||
ప్రవృత్తిశ్చ నివృత్తిశ్చ నియతః శాశ్వతో ధ్రువః |
శ్మశానచారీ భగవానః ఖచరో గోచరో‌உర్దనః || 3 ||
అభివాద్యో మహాకర్మా తపస్వీ భూత భావనః |
ఉన్మత్తవేషప్రచ్ఛన్నః సర్వలోకప్రజాపతిః || 4 ||
మహారూపో మహాకాయో వృషరూపో మహాయశాః |
మహా‌உ‌உత్మా సర్వభూతశ్చ విరూపో వామనో మనుః || 5 ||
లోకపాలో‌உన్తర్హితాత్మా ప్రసాదో హయగర్దభిః |
పవిత్రశ్చ మహాంశ్చైవ నియమో నియమాశ్రయః || 6 ||
సర్వకర్మా స్వయమ్భూశ్చాదిరాదికరో నిధిః |
సహస్రాక్శో విరూపాక్శః సోమో నక్శత్రసాధకః || 7 ||
చన్ద్రః సూర్యః గతిః కేతుర్గ్రహో గ్రహపతిర్వరః |
అద్రిరద్{}ర్యాలయః కర్తా మృగబాణార్పణో‌உనఘః || 8 ||
మహాతపా ఘోర తపా‌உదీనో దీనసాధకః |
సంవత్సరకరో మన్త్రః ప్రమాణం పరమం తపః || 9 ||
యోగీ యోజ్యో మహాబీజో మహారేతా మహాతపాః |
సువర్ణరేతాః సర్వఘ్యః సుబీజో వృషవాహనః || 10 ||
దశబాహుస్త్వనిమిషో నీలకణ్ఠ ఉమాపతిః |
విశ్వరూపః స్వయం శ్రేష్ఠో బలవీరో‌உబలోగణః || 11 ||
గణకర్తా గణపతిర్దిగ్వాసాః కామ ఏవ చ |
పవిత్రం పరమం మన్త్రః సర్వభావ కరో హరః || 12 ||
కమణ్డలుధరో ధన్వీ బాణహస్తః కపాలవానః |
అశనీ శతఘ్నీ ఖడ్గీ పట్టిశీ చాయుధీ మహానః || 13 ||
స్రువహస్తః సురూపశ్చ తేజస్తేజస్కరో నిధిః |
ఉష్ణిషీ చ సువక్త్రశ్చోదగ్రో వినతస్తథా || 14 ||
దీర్ఘశ్చ హరికేశశ్చ సుతీర్థః కృష్ణ ఏవ చ |
సృగాల రూపః సర్వార్థో ముణ్డః కుణ్డీ కమణ్డలుః || 15 ||
అజశ్చ మృగరూపశ్చ గన్ధధారీ కపర్ద్యపి |
ఉర్ధ్వరేతోర్ధ్వలిఙ్గ ఉర్ధ్వశాయీ నభస్తలః || 16 ||
త్రిజటైశ్చీరవాసాశ్చ రుద్రః సేనాపతిర్విభుః |
అహశ్చరో‌உథ నక్తం చ తిగ్మమన్యుః సువర్చసః || 17 ||
గజహా దైత్యహా లోకో లోకధాతా గుణాకరః |
సింహశార్దూలరూపశ్చ ఆర్ద్రచర్మామ్బరావృతః || 18 ||
కాలయోగీ మహానాదః సర్వవాసశ్చతుష్పథః |
నిశాచరః ప్రేతచారీ భూతచారీ మహేశ్వరః || 19 ||
బహుభూతో బహుధనః సర్వాధారో‌உమితో గతిః |
నృత్యప్రియో నిత్యనర్తో నర్తకః సర్వలాసకః || 20 ||
ఘోరో మహాతపాః పాశో నిత్యో గిరి చరో నభః |
సహస్రహస్తో విజయో వ్యవసాయో హ్యనిన్దితః || 21 ||
అమర్షణో మర్షణాత్మా యఘ్యహా కామనాశనః |
దక్శయఘ్యాపహారీ చ సుసహో మధ్యమస్తథా || 22 ||
తేజో‌உపహారీ బలహా ముదితో‌உర్థో‌உజితో వరః |
గమ్భీరఘోషో గమ్భీరో గమ్భీర బలవాహనః || 23 ||
న్యగ్రోధరూపో న్యగ్రోధో వృక్శకర్ణస్థితిర్విభుః |
సుదీక్శ్ణదశనశ్చైవ మహాకాయో మహాననః || 24 ||
విష్వక్సేనో హరిర్యఘ్యః సంయుగాపీడవాహనః |
తీక్శ్ణ తాపశ్చ హర్యశ్వః సహాయః కర్మకాలవితః || 25 ||
విష్ణుప్రసాదితో యఘ్యః సముద్రో వడవాముఖః |
హుతాశనసహాయశ్చ ప్రశాన్తాత్మా హుతాశనః || 26 ||
ఉగ్రతేజా మహాతేజా జయో విజయకాలవితః |
జ్యోతిషామయనం సిద్ధిః సన్ధిర్విగ్రహ ఏవ చ || 27 ||
శిఖీ దణ్డీ జటీ జ్వాలీ మూర్తిజో మూర్ధగో బలీ |
వైణవీ పణవీ తాలీ కాలః కాలకటఙ్కటః || 28 ||
నక్శత్రవిగ్రహ విధిర్గుణవృద్ధిర్లయో‌உగమః |
ప్రజాపతిర్దిశా బాహుర్విభాగః సర్వతోముఖః || 29 ||
విమోచనః సురగణో హిరణ్యకవచోద్భవః |
మేఢ్రజో బలచారీ చ మహాచారీ స్తుతస్తథా || 30 ||
సర్వతూర్య నినాదీ చ సర్వవాద్యపరిగ్రహః |
వ్యాలరూపో బిలావాసీ హేమమాలీ తరఙ్గవితః || 31 ||
త్రిదశస్త్రికాలధృకః కర్మ సర్వబన్ధవిమోచనః |
బన్ధనస్త్వాసురేన్ద్రాణాం యుధి శత్రువినాశనః || 32 ||
సాఙ్ఖ్యప్రసాదో సుర్వాసాః సర్వసాధునిషేవితః |
ప్రస్కన్దనో విభాగశ్చాతుల్యో యఘ్యభాగవితః || 33 ||
సర్వావాసః సర్వచారీ దుర్వాసా వాసవో‌உమరః |
హేమో హేమకరో యఘ్యః సర్వధారీ ధరోత్తమః || 34 ||
లోహితాక్శో మహా‌உక్శశ్చ విజయాక్శో విశారదః |
సఙ్గ్రహో నిగ్రహః కర్తా సర్పచీరనివాసనః || 35 ||
ముఖ్యో‌உముఖ్యశ్చ దేహశ్చ దేహ ఋద్ధిః సర్వకామదః |
సర్వకామప్రసాదశ్చ సుబలో బలరూపధృకః || 36 ||
సర్వకామవరశ్చైవ సర్వదః సర్వతోముఖః |
ఆకాశనిధిరూపశ్చ నిపాతీ ఉరగః ఖగః || 37 ||
రౌద్రరూపోం‌உశురాదిత్యో వసురశ్మిః సువర్చసీ |
వసువేగో మహావేగో మనోవేగో నిశాచరః || 38 ||
సర్వావాసీ శ్రియావాసీ ఉపదేశకరో హరః |
మునిరాత్మ పతిర్లోకే సమ్భోజ్యశ్చ సహస్రదః || 39 ||
పక్శీ చ పక్శిరూపీ చాతిదీప్తో విశామ్పతిః |
ఉన్మాదో మదనాకారో అర్థార్థకర రోమశః || 40 ||
వామదేవశ్చ వామశ్చ ప్రాగ్దక్శిణశ్చ వామనః |
సిద్ధయోగాపహారీ చ సిద్ధః సర్వార్థసాధకః || 41 ||
భిక్శుశ్చ భిక్శురూపశ్చ విషాణీ మృదురవ్యయః |
మహాసేనో విశాఖశ్చ షష్టిభాగో గవామ్పతిః || 42 ||
వజ్రహస్తశ్చ విష్కమ్భీ చమూస్తమ్భనైవ చ |
ఋతురృతు కరః కాలో మధుర్మధుకరో‌உచలః || 43 ||
వానస్పత్యో వాజసేనో నిత్యమాశ్రమపూజితః |
బ్రహ్మచారీ లోకచారీ సర్వచారీ సుచారవితః || 44 ||
ఈశాన ఈశ్వరః కాలో నిశాచారీ పినాకధృకః |
నిమిత్తస్థో నిమిత్తం చ నన్దిర్నన్దికరో హరిః || 45 ||
నన్దీశ్వరశ్చ నన్దీ చ నన్దనో నన్దివర్ధనః |
భగస్యాక్శి నిహన్తా చ కాలో బ్రహ్మవిదాంవరః || 46 ||
చతుర్ముఖో మహాలిఙ్గశ్చారులిఙ్గస్తథైవ చ |
లిఙ్గాధ్యక్శః సురాధ్యక్శో లోకాధ్యక్శో యుగావహః || 47 ||
బీజాధ్యక్శో బీజకర్తా‌உధ్యాత్మానుగతో బలః |
ఇతిహాస కరః కల్పో గౌతమో‌உథ జలేశ్వరః || 48 ||
దమ్భో హ్యదమ్భో వైదమ్భో వైశ్యో వశ్యకరః కవిః |
లోక కర్తా పశు పతిర్మహాకర్తా మహౌషధిః || 49 ||
అక్శరం పరమం బ్రహ్మ బలవానః శక్ర ఏవ చ |
నీతిర్హ్యనీతిః శుద్ధాత్మా శుద్ధో మాన్యో మనోగతిః || 50 ||
బహుప్రసాదః స్వపనో దర్పణో‌உథ త్వమిత్రజితః |
వేదకారః సూత్రకారో విద్వానః సమరమర్దనః || 51 ||
మహామేఘనివాసీ చ మహాఘోరో వశీకరః |
అగ్నిజ్వాలో మహాజ్వాలో అతిధూమ్రో హుతో హవిః || 52 ||
వృషణః శఙ్కరో నిత్యో వర్చస్వీ ధూమకేతనః |
నీలస్తథా‌உఙ్గలుబ్ధశ్చ శోభనో నిరవగ్రహః || 53 ||
స్వస్తిదః స్వస్తిభావశ్చ భాగీ భాగకరో లఘుః |
ఉత్సఙ్గశ్చ మహాఙ్గశ్చ మహాగర్భః పరో యువా || 54 ||
కృష్ణవర్ణః సువర్ణశ్చేన్ద్రియః సర్వదేహినామః |
మహాపాదో మహాహస్తో మహాకాయో మహాయశాః || 55 ||
మహామూర్ధా మహామాత్రో మహానేత్రో దిగాలయః |
మహాదన్తో మహాకర్ణో మహామేఢ్రో మహాహనుః || 56 ||
మహానాసో మహాకమ్బుర్మహాగ్రీవః శ్మశానధృకః |
మహావక్శా మహోరస్కో అన్తరాత్మా మృగాలయః || 57 ||
లమ్బనో లమ్బితోష్ఠశ్చ మహామాయః పయోనిధిః |
మహాదన్తో మహాదంష్ట్రో మహాజిహ్వో మహాముఖః || 58 ||
మహానఖో మహారోమా మహాకేశో మహాజటః |
అసపత్నః ప్రసాదశ్చ ప్రత్యయో గిరి సాధనః || 59 ||
స్నేహనో‌உస్నేహనశ్చైవాజితశ్చ మహామునిః |
వృక్శాకారో వృక్శ కేతురనలో వాయువాహనః || 60 ||
మణ్డలీ మేరుధామా చ దేవదానవదర్పహా |
అథర్వశీర్షః సామాస్య ఋకఃసహస్రామితేక్శణః || 61 ||
యజుః పాద భుజో గుహ్యః ప్రకాశో జఙ్గమస్తథా |
అమోఘార్థః ప్రసాదశ్చాభిగమ్యః సుదర్శనః || 62 ||
ఉపహారప్రియః శర్వః కనకః కాఝ్ణ్చనః స్థిరః |
నాభిర్నన్దికరో భావ్యః పుష్కరస్థపతిః స్థిరః || 63 ||
ద్వాదశస్త్రాసనశ్చాద్యో యఘ్యో యఘ్యసమాహితః |
నక్తం కలిశ్చ కాలశ్చ మకరః కాలపూజితః || 64 ||
సగణో గణ కారశ్చ భూత భావన సారథిః |
భస్మశాయీ భస్మగోప్తా భస్మభూతస్తరుర్గణః || 65 ||
అగణశ్చైవ లోపశ్చ మహా‌உ‌உత్మా సర్వపూజితః |
శఙ్కుస్త్రిశఙ్కుః సమ్పన్నః శుచిర్భూతనిషేవితః || 66 ||
ఆశ్రమస్థః కపోతస్థో విశ్వకర్మాపతిర్వరః |
శాఖో విశాఖస్తామ్రోష్ఠో హ్యముజాలః సునిశ్చయః || 67 ||
కపిలో‌உకపిలః శూరాయుశ్చైవ పరో‌உపరః |
గన్ధర్వో హ్యదితిస్తార్క్శ్యః సువిఘ్యేయః సుసారథిః || 68 ||
పరశ్వధాయుధో దేవార్థ కారీ సుబాన్ధవః |
తుమ్బవీణీ మహాకోపోర్ధ్వరేతా జలేశయః || 69 ||
ఉగ్రో వంశకరో వంశో వంశనాదో హ్యనిన్దితః |
సర్వాఙ్గరూపో మాయావీ సుహృదో హ్యనిలో‌உనలః || 70 ||
బన్ధనో బన్ధకర్తా చ సుబన్ధనవిమోచనః |
సయఘ్యారిః సకామారిః మహాదంష్ట్రో మహా‌உ‌உయుధః || 71 ||
బాహుస్త్వనిన్దితః శర్వః శఙ్కరః శఙ్కరో‌உధనః |
అమరేశో మహాదేవో విశ్వదేవః సురారిహా || 72 ||
అహిర్బుధ్నో నిరృతిశ్చ చేకితానో హరిస్తథా |
అజైకపాచ్చ కాపాలీ త్రిశఙ్కురజితః శివః || 73 ||
ధన్వన్తరిర్ధూమకేతుః స్కన్దో వైశ్రవణస్తథా |
ధాతా శక్రశ్చ విష్ణుశ్చ మిత్రస్త్వష్టా ధ్రువో ధరః || 74 ||
ప్రభావః సర్వగో వాయురర్యమా సవితా రవిః |
ఉదగ్రశ్చ విధాతా చ మాన్ధాతా భూత భావనః || 75 ||
రతితీర్థశ్చ వాగ్మీ చ సర్వకామగుణావహః |
పద్మగర్భో మహాగర్భశ్చన్ద్రవక్త్రోమనోరమః || 76 ||
బలవాంశ్చోపశాన్తశ్చ పురాణః పుణ్యచఝ్ణ్చురీ |
కురుకర్తా కాలరూపీ కురుభూతో మహేశ్వరః || 77 ||
సర్వాశయో దర్భశాయీ సర్వేషాం ప్రాణినామ్పతిః |
దేవదేవః ముఖో‌உసక్తః సదసతః సర్వరత్నవితః || 78 ||
కైలాస శిఖరావాసీ హిమవదః గిరిసంశ్రయః |
కూలహారీ కూలకర్తా బహువిద్యో బహుప్రదః || 79 ||
వణిజో వర్ధనో వృక్శో నకులశ్చన్దనశ్ఛదః |
సారగ్రీవో మహాజత్రు రలోలశ్చ మహౌషధః || 80 ||
సిద్ధార్థకారీ సిద్ధార్థశ్చన్దో వ్యాకరణోత్తరః |
సింహనాదః సింహదంష్ట్రః సింహగః సింహవాహనః || 81 ||
ప్రభావాత్మా జగత్కాలస్థాలో లోకహితస్తరుః |
సారఙ్గో నవచక్రాఙ్గః కేతుమాలీ సభావనః || 82 ||
భూతాలయో భూతపతిరహోరాత్రమనిన్దితః || 83 ||
వాహితా సర్వభూతానాం నిలయశ్చ విభుర్భవః |
అమోఘః సంయతో హ్యశ్వో భోజనః ప్రాణధారణః || 84 ||
ధృతిమానః మతిమానః దక్శః సత్కృతశ్చ యుగాధిపః |
గోపాలిర్గోపతిర్గ్రామో గోచర్మవసనో హరః || 85 ||
హిరణ్యబాహుశ్చ తథా గుహాపాలః ప్రవేశినామః |
ప్రతిష్ఠాయీ మహాహర్షో జితకామో జితేన్ద్రియః || 86 ||
గాన్ధారశ్చ సురాలశ్చ తపః కర్మ రతిర్ధనుః |
మహాగీతో మహానృత్తోహ్యప్సరోగణసేవితః || 87 ||
మహాకేతుర్ధనుర్ధాతుర్నైక సానుచరశ్చలః |
ఆవేదనీయ ఆవేశః సర్వగన్ధసుఖావహః || 88 ||
తోరణస్తారణో వాయుః పరిధావతి చైకతః |
సంయోగో వర్ధనో వృద్ధో మహావృద్ధో గణాధిపః || 89 ||
నిత్యాత్మసహాయశ్చ దేవాసురపతిః పతిః |
యుక్తశ్చ యుక్తబాహుశ్చ ద్వివిధశ్చ సుపర్వణః || 90 ||
ఆషాఢశ్చ సుషాడశ్చ ధ్రువో హరి హణో హరః |
వపురావర్తమానేభ్యో వసుశ్రేష్ఠో మహాపథః || 91 ||
శిరోహారీ విమర్శశ్చ సర్వలక్శణ భూషితః |
అక్శశ్చ రథ యోగీ చ సర్వయోగీ మహాబలః || 92 ||
సమామ్నాయో‌உసమామ్నాయస్తీర్థదేవో మహారథః |
నిర్జీవో జీవనో మన్త్రః శుభాక్శో బహుకర్కశః || 93 ||
రత్న ప్రభూతో రక్తాఙ్గో మహా‌உర్ణవనిపానవితః |
మూలో విశాలో హ్యమృతో వ్యక్తావ్యక్తస్తపో నిధిః || 94 ||
ఆరోహణో నిరోహశ్చ శలహారీ మహాతపాః |
సేనాకల్పో మహాకల్పో యుగాయుగ కరో హరిః || 95 ||
యుగరూపో మహారూపో పవనో గహనో నగః |
న్యాయ నిర్వాపణః పాదః పణ్డితో హ్యచలోపమః || 96 ||
బహుమాలో మహామాలః సుమాలో బహులోచనః |
విస్తారో లవణః కూపః కుసుమః సఫలోదయః || 97 ||
వృషభో వృషభాఙ్కాఙ్గో మణి బిల్వో జటాధరః |
ఇన్దుర్విసర్వః సుముఖః సురః సర్వాయుధః సహః || 98 ||
నివేదనః సుధాజాతః సుగన్ధారో మహాధనుః |
గన్ధమాలీ చ భగవానః ఉత్థానః సర్వకర్మణామః || 99 ||
మన్థానో బహులో బాహుః సకలః సర్వలోచనః |
తరస్తాలీ కరస్తాలీ ఊర్ధ్వ సంహననో వహః || 100 ||
ఛత్రం సుచ్ఛత్రో విఖ్యాతః సర్వలోకాశ్రయో మహానః |
ముణ్డో విరూపో వికృతో దణ్డి ముణ్డో వికుర్వణః || 101 ||
హర్యక్శః కకుభో వజ్రీ దీప్తజిహ్వః సహస్రపాతః |
సహస్రమూర్ధా దేవేన్ద్రః సర్వదేవమయో గురుః || 102 ||
సహస్రబాహుః సర్వాఙ్గః శరణ్యః సర్వలోకకృతః |
పవిత్రం త్రిమధుర్మన్త్రః కనిష్ఠః కృష్ణపిఙ్గలః || 103 ||
బ్రహ్మదణ్డవినిర్మాతా శతఘ్నీ శతపాశధృకః |
పద్మగర్భో మహాగర్భో బ్రహ్మగర్భో జలోద్భవః || 104 ||
గభస్తిర్బ్రహ్మకృదః బ్రహ్మా బ్రహ్మవిదః బ్రాహ్మణో గతిః |
అనన్తరూపో నైకాత్మా తిగ్మతేజాః స్వయమ్భువః || 105 ||
ఊర్ధ్వగాత్మా పశుపతిర్వాతరంహా మనోజవః |
చన్దనీ పద్మమాలా‌உగ్{}ర్యః సురభ్యుత్తరణో నరః || 106 ||
కర్ణికార మహాస్రగ్వీ నీలమౌలిః పినాకధృకః |
ఉమాపతిరుమాకాన్తో జాహ్నవీ ధృగుమాధవః || 107 ||
వరో వరాహో వరదో వరేశః సుమహాస్వనః |
మహాప్రసాదో దమనః శత్రుహా శ్వేతపిఙ్గలః || 108 ||
ప్రీతాత్మా ప్రయతాత్మా చ సంయతాత్మా ప్రధానధృకః |
సర్వపార్శ్వ సుతస్తార్క్శ్యో ధర్మసాధారణో వరః || 109 ||
చరాచరాత్మా సూక్శ్మాత్మా సువృషో గో వృషేశ్వరః |
సాధ్యర్షిర్వసురాదిత్యో వివస్వానః సవితా‌உమృతః || 110 ||
వ్యాసః సర్వస్య సఙ్క్శేపో విస్తరః పర్యయో నయః |
ఋతుః సంవత్సరో మాసః పక్శః సఙ్ఖ్యా సమాపనః || 111 ||
కలాకాష్ఠా లవోమాత్రా ముహూర్తో‌உహః క్శపాః క్శణాః |
విశ్వక్శేత్రం ప్రజాబీజం లిఙ్గమాద్యస్త్వనిన్దితః || 112 ||
సదసదః వ్యక్తమవ్యక్తం పితా మాతా పితామహః |
స్వర్గద్వారం ప్రజాద్వారం మోక్శద్వారం త్రివిష్టపమః || 113 ||
నిర్వాణం హ్లాదనం చైవ బ్రహ్మలోకః పరాగతిః |
దేవాసురవినిర్మాతా దేవాసురపరాయణః || 114 ||
దేవాసురగురుర్దేవో దేవాసురనమస్కృతః |
దేవాసురమహామాత్రో దేవాసురగణాశ్రయః || 115 ||
దేవాసురగణాధ్యక్శో దేవాసురగణాగ్రణీః |
దేవాతిదేవో దేవర్షిర్దేవాసురవరప్రదః || 116 ||
దేవాసురేశ్వరోదేవో దేవాసురమహేశ్వరః |
సర్వదేవమయో‌உచిన్త్యో దేవతా‌உ‌உత్మా‌உ‌உత్మసమ్భవః || 117 ||
ఉద్భిదస్త్రిక్రమో వైద్యో విరజో విరజో‌உమ్బరః |
ఈడ్యో హస్తీ సురవ్యాఘ్రో దేవసింహో నరర్షభః || 118 ||
విబుధాగ్రవరః శ్రేష్ఠః సర్వదేవోత్తమోత్తమః |
ప్రయుక్తః శోభనో వర్జైశానః ప్రభురవ్యయః || 119 ||
గురుః కాన్తో నిజః సర్గః పవిత్రః సర్వవాహనః |
శృఙ్గీ శృఙ్గప్రియో బభ్రూ రాజరాజో నిరామయః || 120 ||
అభిరామః సురగణో విరామః సర్వసాధనః |
లలాటాక్శో విశ్వదేహో హరిణో బ్రహ్మవర్చసః || 121 ||
స్థావరాణామ్పతిశ్చైవ నియమేన్ద్రియవర్ధనః |
సిద్ధార్థః సర్వభూతార్థో‌உచిన్త్యః సత్యవ్రతః శుచిః || 122 ||
వ్రతాధిపః పరం బ్రహ్మ ముక్తానాం పరమాగతిః |
విముక్తో ముక్తతేజాశ్చ శ్రీమానః శ్రీవర్ధనో జగతః || 123 ||
శ్రీమానః శ్రీవర్ధనో జగతః ఓం నమ ఇతి ||

ఇతి శ్రీ మహాభారతే అనుశాసన పర్వే శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ సమ్పూర్ణమ్ ||

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML