గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Friday, 21 August 2015

{ప్రతి దేవుని (దేవత) పూజకు ముందుగా గణపతి పూజ చేసి అనంతరం మీరు ఏ దేవుని పూజిస్తారో ఆ దేవుని పూజించవలెను.}

{ప్రతి దేవుని (దేవత) పూజకు ముందుగా గణపతి పూజ చేసి అనంతరం మీరు ఏ దేవుని పూజిస్తారో ఆ దేవుని పూజించవలెను.}వినాయకుని శ్లోకం:శుక్లాం బరదరం విష్ణుం శశి వర్ణం చతుర్భుజంప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయేఅగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశంఅనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే.***వక్ర తుండ మహా కాయ సూర్య కోటి సమ ప్రభనిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదాఓమ్ శ్రీ మహా గణాధి పతయే నమః{అని నమఃస్కారం చేసుకోవాలి}***ఏకాహారతి వెలిగించాలి:{ఏకాహారతి వెలిగించి దానికి పసుపు, కుంకుమ, అక్షంతలు & పూల తో అలంకరించవలెను.}***దీపారాధన వెలిగించేటప్పుడు శ్లోకం:{యీ క్రింది మంత్రమును చెప్పుతూ దీపమును ఏకాహారతి తోటి దీపం వెలిగించాలి}భోదీప దేవి రూపస్త్వం,కర్మ సాక్షిహ్య విఘ్ణకృత్,యావత్ పూజాం కరిష్యామి,తావత్వం సుస్థిరో భవ.దీపారాధన ముహూర్తః సుమూహూర్తోస్తు{పై శ్లోకం చదువుకుంటూ దీపారాధన కుంది కి పసుపు, కుంకుమ, అక్షంతలు, పూలతో పూజ చెయ్యాలి.}***ఆచమనం:{చెయ్యి అలివేణి (ప్లేటు)లో కడుగుకోవాలి}ఓం కేశవాయస్వాహ --- {అని తీర్ధం తీసుకోవాలి}ఓం నారాయనాయస్వాహ --- {అని తీర్ధం తీసుకోవాలి}ఓం మాధవాయస్వాహ --- {అని తీర్ధం తీసుకోవాలి}{మళ్లీ చెయ్యి కడుగుకోవాలి}ఓం గోవిందయనమః --- {అనుచూ నీళ్ళను క్రిందకు వదలవలెను.}***{తదుపరి నమఃస్కారం చేయుచు యీ మంత్రములను పఠించవలెను}కేశవనామాలు:ఓం గోవిందాయ నమఃఓం విష్ణవే నమఃఓం మధుసూధనాయ నమఃఓం త్రివిక్రమాయ నమఃఓం వామనాయ నమఃఓం శ్రీధరాయ నమఃఓం రిషీకేసాయ నమఃఓం పద్మనాభాయ నమఃఓం దామోదరాయ నమఃఓం సంకర్షణాయ నమఃఓం వాసుదేవాయ నమఃఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమఃఓం అనిరుద్ధాయ నమఃఓం పురుషోత్తమాయ నమఃఓం అదోక్షజాయ నమఃఓం నరసింహాయ నమఃఓం అచ్యుతాయ నమఃఓం జనార్ధనాయ నమఃఓం ఉపేంద్రాయ నమఃఓం హరయే శ్రీకృష్ఱాయ నమః***యశ్శివో నామరూపాభ్యాం యాదేవీ సర్వమంగళాతయోః సంస్మరణాత్ పుంసాం సర్వతోజయమంగళమ్ ||లాభస్తేషాం జయస్తేషాంకుత స్తేషాంపరాభవఃయేషా మిందీనరశ్యామో హృదయస్థో జనార్థనః ||ఆపదామపహర్తారందాతారం సర్వసంపదాంలోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం ||సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్ధసాధికేశరణ్యే త్ర్యంబికేదేవి నారాయణి నమోస్తుతే ||{ఈ క్రింది మంత్రమును చెపుతూ కుడి చేతితో అక్షంతలు దేవునిపై చల్లవలెను.}ఓం శ్రీలక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమఃఓం ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమఃఓం వాణీ హిరణ్యగర్భాభ్యాం నమఃఓం శచీపురందరాభ్యాంనమఃఓం అరుంధతీ వశిష్ఠాభ్యాం నమఃఓం శ్రీ సితారామాభ్యాం నమః||నమస్సర్వేభ్యోం మహాజనేభ్యః అయం ముహూర్త స్సుముహూర్తోస్తు||భూశుద్ధిఉత్తిష్ఠంతు భూతపిశాచా ఏతేభూమిభారకాః |ఏతేషామవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే ||{ప్రాణాయామము చేసి అక్షంతలను వెనుక వేసుకోవలెను.}ప్రాణాయామంఓం భూః | ఓం భువః | ఓగ్ సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓగ్ సత్యం |ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియోయోనః ప్రచోదయాత్ ||||ఓమా పోజ్యోతీరసోమృతంబ్రహ్మభూర్భువస్సువరోమ్||***అపవిత్రః పవిత్రోవా సర్వావస్థాంగతోపినాయః స్మరేద్వై విరూపాక్షంస బాహ్యాభ్యంతరశ్శుచిః ||(అని నాలుగు దిక్కులా ఉద్ధరని తో నీళ్ళు చల్లవలెను. సుద్ధి చేసినట్టుగా.)సంకల్పంమమ ఉపాత్త సమస్త దురితక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్ధం(కులదైవాన్ని సంభోదించుకోవాలి"పరశ్వరుని" బదులుగా)శుభేశోభనే ముహూర్తే - శ్రీ మహావిష్ణో రాజ్ఞయాప్రవర్తమానస్య - ఆద్యబ్రహ్మణఃద్వితియ పరార్ధే - శ్వేత వరాహకల్పేవైవస్వత మన్వంతరే - కలియుగేప్రథమపాదే - జంబూద్వీపేభరతవర్షే -భరతఖండే(India లో వుంటే "భరతఖండే" అని చదవాలి, U.S లో వుంటే "యూరప్ఖండే" చదవాలి)మేరోః దక్షిణ దిగ్భాగే(ఏ నది కి దగ్గర వుంటే ఆ నది సమీపే అని చదవాలి)(శ్రీశైలస్య ఈశాన్య ప్రదేశే కృష్ణా / గంగా / గోదావర్యోః మధ్యదేశే" )కావేరి నదీ సమీపేనివాసిత గృహే(Own house అయితే "సొంత గృహే"అని చదవాలి)అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన (for details check thissite:శ్రీ ఖర నామ సంవత్సరేఉత్తరాయనే(దక్షిణాయనే [6 months కి ఒక సారి మారుతుంది. See panchamgam])గ్రీష్మ ఋతువే('గ్రీష్మ ఋతువే' - 'Summer Season' / 'వర్ష ఋతువే' - 'Rainy Season' / 'వసంత ఋతువే' - 'Winter Season')జ్యేష్ఠ మాసే(తెలుగు నెల)(శ్రావణ, చైత్ర, జ్యేష్ఠ, )శుక్ల పక్షే(శుక్ల పక్షం [as the size of the moon increases] / బహుళ పక్షం [as the size of the moon decreases],కృష్ణ పక్షం)________ తిధౌ(morning ఏ తిథి start అయితే ఆ తిథే చదువుకోవాలి)(Ex: పాడ్యమి, విదియ, తదియ, చవితి, పంచమి, షస్టి, సప్తమి, అష్టమి, నవమి, దశమి, ఏకాదశి, ద్వాదశి, త్రయోదశి, చతుర్దశి, పూర్ణిమ or అమావాస్య.)________ వాసరే(ఏ వారం అయితే ఆ వారం చదువుకోవాలి Ex: ఆది, సోమ, మంగళ, బుధ, గురు, శుక్ర, శని.)శుభ నక్షత్రే, శుభ యోగే, శుభ కరుణే,ఏవం గుణవిశేషణ విశిష్టాయాం,శుభ తిథౌ శ్రీమాన్ ______ గోత్రా(Ex: భారద్వాజస )అహం __________ నామ ధేయా(భర్త పేరు చదువు కోవాలి) (Ex: సత్య ప్రకాష్)ధర్మ పత్ని ______________ నామ ధేయా,(Ex: లక్ష్మీ శైలజ)సకుటుంభాయాః సకుటుంబస్య - ఉపాత్త దురితక్షయ ద్వారా,శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్ధం,క్షేమ స్థైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభి వృద్ధ్యర్ధం,ధర్మార్ధ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్ధ సిద్ధ్యర్ధం,సర్వాపదాం నివారణార్ధం, సకలకార్య విఘ్న నివారణార్ధం,సత్సంతాన సిద్ధ్యర్ధం, శ్రీ పార్వతీ సహిత పరమేశ్వర దేవతా ముద్దిశ్య,కల్పోక్త విధానేన యధాశక్తి షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే,{అని చదివి అక్షంతలు నీరు కలిపి పళ్ళెములో విడువవలెను.}****కలశారాధనఅదౌ నిర్విఘ్న పరి సమాప్త్యర్ధం శ్రీ మహాగణపతి పూజార్ధం తదంగ కలశారాధనం కరిష్యే.{కలశమునకు గంధం, కుంకుమ బొట్లు పెట్టి, కలశంలో ఒక పువ్వు, కొద్దిగా అక్షంతలు వేసి, కుడి చేటితో కలశంను మూసి పెట్టి, ఈ క్రింది మంత్రాలను చెప్పవలెను.}కలశస్యముఖే విష్ణుః కంఠేరుద్ర స్సమాశ్రితః మూలే తత్ర స్థితోబ్రహ్మామధ్యే మాతృగణా స్మృతాః కుక్షౌ తు సాగరా స్సర్వే సప్తద్వీపావసుంధరా ఋద్వేదో థ యజుర్వేద స్సామవేదోహ్యథర్వణః అంగైశ్చసహితాస్సర్వే కలశాంబు సమాశ్రితాః గంగేచ యమునే చైవగోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధం కురు.{శిరస్సు పైన పూజా ద్రవ్యముల పైన నీరు చల్లవలెను}ఆత్మానం సంప్రోక్ష్య, పూజ ద్రవ్యాణి సంప్రోక్ష్య.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML