గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Wednesday, 12 August 2015

శ్రీ రామ అపదుద్దారక స్తోత్రం

అస్య శ్రీ ఆపదుద్ధారక శ్రీ రామచంద్ర స్తోత్ర మహామంన్త్రస్య వసిష్ఠ ఋషి:  అనుష్టుప్ చందః    శ్రిరమచంన్ద్రోదేవతా    శ్రీం బీజం   రాం శక్తి:  మమ శ్రీ రామచంద్ర ప్రసాదసిద్ద్యర్దె ఆపన్నివారణార్దే జాపే వినియోగః 

ఆపదామపహర్తారం - అంగుష్టాభ్యం నమః , దాతారం సర్వసంపదామ్ - తర్జనీభ్యాం నమః , లోకాభిరామం -మధ్యమాభ్యాం నమః , శ్రీరామంఅనమికాభ్యాం  నమః , భుయోభుయో: - కనిష్టికాభ్యాం  నమః , నమామ్యహమ్ - కరత కరపృష్ఠాభ్యాం నమః 

ధ్యానం :
ఆర్తానా మార్తిహన్తారం బీతానాం భయానాసనం , ద్విషతాం కాలదణ్డం తం రామచంద్రం నమామ్యహం. 
లమిత్యాది పంచ పూజా:

ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్ |
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయోభూయో నమామ్యహమ్ ||

నమః కోదండహస్తాయ సంధీకృతశరాయ చ
దండితాఖిలదైత్యాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 1 ||

ఆపన్నజనరక్షైకదీక్షాయామితతేజసే 
నమోస్తు విష్ణవేతుభ్యం రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 2 ||

పదాంభోజరజస్స్పర్శ పవిత్రమునియోషితే 
నమోస్తు సీతాపతయే రామాయాపన్నివారిణే || 
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 3 ||

దానవేంద్ర మహామత్త గజపంచాస్యరూపిణే 
నమోస్తు రఘునాధాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 4 ||

మహిజాకుచసంలగ్నకుంకుమారుణవక్షసే |
నమః కల్యాణరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 5||

పద్మసంభవ భూతేశ మునిసంస్తుతకీర్తయే 
నమో మార్తాండ వంశ్యాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 6 ||

హరత్యార్తిం చ లోకానాం యో వా మధునిషూదనః 
నమోస్తు హరయే తుభ్యం రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 7 ||

తాపకారణసంసారగజసింహస్వరూపిణే 
నమో వేదాంతవేద్యాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 8 ||

రంగత్తరంగజలధి గర్వహచ్ఛరధారిణే 
నమః ప్రతాపరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 9 ||

దారోసహిత చంద్రావతంస ధ్యాతస్వమూర్తయే 
నమః సత్యస్వరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 10 ||

తారానాయక సంకాశవదనాయ మహౌజసే 
నమోస్తు తాటకాహంత్రే రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ ||11 ||

రమ్యసాను లసచ్చిత్రకూటాశ్రమ విహారిణే 
నమస్సౌమిత్రిసేవ్యాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 12 ||

సర్వదేవాహితాసక్త దశాననవినాశినే 
నమోస్తు దుఃఖధ్వంసాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 13 ||

రత్న సానునివాసైక వంద్యపాదాంబుజాయ చ 
నమస్త్రైలోక్యనాథాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 14 ||

సంసారబంధమోక్షైకహేతుదామప్రకాశినే 
నమః కలుషసంహర్త్రే రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 15 ||

పవనాశుగ సంక్షిప్త మారీచాద్యసురారయే 
నమో ముఖపరిత్రాత్రే రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 16 ||

దాంభికేతరభక్తౌఘమహానందప్రదాయినే 
నమః కమలనేత్రాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 17 ||

లోకత్రయోద్వేగకర కుంభకర్ణశిరశ్ఛిదే 
నమో నీరదదేహాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 18 ||

కాకాసురైకనయన హరల్లీలాస్త్రధారిణే 
నమో భక్తైకవేద్యాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 19 ||

భిక్షురూపసమాక్రాంతబలిసర్వైకసంపదే 
నమో వామనరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 20 ||

రాజీవ నేత్రసుస్పంద రుచిరాంగసురోచిషే 
నమః కైవల్యనిధయే రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 21 ||

మందమారుతసంవీత మందారద్రుమవాసినే 
నమః పల్లవపాదాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 22 ||

శ్రీకంఠచాపదళన ధురీణబలబాహవే 
నమః సీతానుషక్తాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 23 ||

రాజరాజసుహృద్యోషార్చిత మంగళమూర్తయే 
నమ ఇక్ష్వాకువంశ్యాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 24 ||

మంజులాదర్శ విప్రేక్షణోత్సుకైకవిలాసినే 
నమః పాలితభక్తాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 25 ||

భూరిభూధర కోదండమూర్తి ధ్యేయస్వరూపిణే 
నమోస్తు తేజోనిధయే రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 26 ||

యోగీంద్రహృత్సరోజాతమధుపాయ మహాత్మనే 
నమో రాజాధిరాజాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 27 ||

భూవరాహస్వరూపాయ నమో భూరిప్రదాయినే 
నమో హిరణ్యగర్భాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 28 ||

యోషాంజలివినిర్ముక్త లాజాంచితవపుష్మతే 
నమస్సౌందర్యనిధయే రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 29 ||

నఖకోటి వినిర్భిన్న దైత్యాధిపతివక్షసే 
నమో నృసింహరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 30 ||

మాయామానుషదేహాయ వేదోద్ధరణ హేతవే 
నమోస్తు మత్స్యరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 31 ||

మితిశూన్య మహాదివ్యమహిమ్నే మానితాత్మనే 
నమో బ్రహ్మస్వరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 32 ||

అహంకారీతరజన స్వాంతసౌధవిహారిణే 
నమోస్తు చిత్స్వరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 33 ||

సీతాలక్ష్మణసంశోభిపార్శ్యాయ పరమాత్మనే 
నమః పట్టాభిషిక్తాయ రామాయాపన్నివారిణే ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 34 ||

ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్ 
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయోభూయోనమామ్యహమ్ ||
ఆపదామపహర్తారం ........................................ నమామ్యహమ్ || 35 ||

ఫలశ్రుతి-
ఇమం స్తవం భగవతః పఠేద్యః ప్రీతమానసః |
ప్రభాతే వా ప్రదోషే వా రామస్య పరమాత్మనః || 1 ||

స తు తీర్త్వా భవాంబోధిమాపదస్సకలానపి |
రామసాయుజ్యమాప్నోతి దేవదేవప్రసాదతః || 2 ||

కారాగృహాదిబాధాసు సంప్రాప్తే బహుసంకటే |
ఆపన్నివారకస్తోత్రం పఠేద్యస్తు యథావిధిః || 3 ||

సంయోజ్యానుష్టుభం మంత్రమను శ్లోకం స్మరన్విభుమ్ |
సప్తాహాత్సర్వబాధాభ్యో ముచ్యతే నాత్ర సంశయః || 4 ||

ద్వాత్రింశద్వారజపతః ప్రత్యహం తు దృఢవ్రతః |
వైశాఖే భానుమాలోక్య ప్రత్యహం శతసంఖ్యయా || 5 ||

ధనవాన్ ధనదప్రఖ్యస్స భవేన్నాత్ర సంశయః |
బహునాత్ర కిముక్తేన యం యం కామయతే నరః || 6 ||

తం తం కామమవాప్నోతి స్తోత్రేణానేన మానవః |
యంత్రపూజావిధానేన జపహోమాదితర్పణైః || 7 ||

యస్తు కుర్వీత సహసా సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ |
ఇహలోకే సుఖీ భూత్వా పరే ముక్తో భవిష్యతి || 8 ||

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML