గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Wednesday, 29 July 2015

The 64 Yoginis of Hirapur

The 64 Yoginis of Hirapur
Only 15 km from Bhubaneswar., Hirapur- . Only 15 km from Bhubaneswar.
-A very interesting temple, located far from civilisation - on the bank of a large water-body.
A very interestingly shaped temple - looks like a Yonipatta. On the circle, one finds 60 Yoginis. 3 are on a raised platform, along with 4 Bhairavs. The dome of this platform rises like the 'Linga' in this Yonipatta-like structure.One among the 64 Yoginis is amiss.
The Vairavs are - as expected - ithyphallic. All the Bhairavas are damaged , reportedly by KalaPahar. The caretaker knows the names of all the Yoginis
The 64 Yoginis that have been depicted in the Hirapur Chausat Yogini Shrine are
1. Bahurupa 2. Tara 3. Narmada 4. Yamuna 5. Shanti 6. Varuni 7. Kshemankari 8. Aindri 9. Varahi 10. Ranveera 11. Vanara-Mukhi 12. Vaishnavi 13. Kalaratri 14. Vaidyaroopa 15. Charchika 16. Betali 17. Chinnamastika 18. Vrishabahana 19. Jwala Kamini 20. Ghatavara 21. Karakali 22. Saraswati 23. Birupa 24. Kauveri 25. Bhaluka 26. Narasimhi 27. Biraja 28. Vikatanna 29. Mahalakshmi 30. Kaumari 31. Maha Maya 32. Rati 33. Karkari 34. Sarpashya 35. Yakshini 36. Vinayaki 37. Vindya Balini 38. Veera Kumari 39. Maheshwari 40. Ambika 41. Kamiyani 42. Ghatabari 43. Stutee 44. Kali 45. Uma 46. Narayani 47. Samudraa 48. Brahmini 49. Jwala Mukhi 50. Agneyei 51. Aditi 52. Chandrakanti 53. Vayubega 54. Chamunda 55. Murati 56. Ganga 57. Dhumavati 58. Gandhari 59. Sarva Mangala 60. Ajita 61. Surya Putri 62. Vayu Veena 63. Aghora 64. Bhadrakali
In order… entering and moving clockwise… the name of the yogini and the “vahana” or mounts
1. Maya/ Bahurupa/ Chandika – stands on a corpse lying straight
2. Tara – stands on a corpse
3. Narmada – stands on an elephant
4. Yamuna – stands on a tortoise
5. Shanti/ Kanti/ Laxmi/ Manada – stands on a full blown lotus
6. Vriddhi/ Kriya/ Varuni – Lines of waves on the pedestal
7. Gauri/ Ksemankari – stands on an alligator
8. Aindri/ Indrani- stands on an elephant
9. Varahi – boar faced, stands on a buffalo
10. Ranavira/ Padmavati – stands on a snake
11. Ostraarudha/ Vanarmukhi – monkey faced, stands on a camel
12. Vaishnavi – Grauda is her mount
13. Kalaratri/ Panchavarahi – stands on a boar
14. Vadyaroopa – stands on a drum
15. Charchika – stands on a demon
16. Marjari/ Betali – stands on a fish
17. Chinnamastaka – stands on a severed human head
18. Vrisabhanana/ Bindhya Basini – stands on mountains
19. Jalakamini – stands on a frog
20. Ghatavara – stands on a lion, lifting an elephant over her head
21. Vikarali/ Kakarali – stands on a dog
22. Saraswati – stands on a serpent
23. Birupa – the pedestal she stands on has lines of waves
24. Kauveri – stands on 7 ratna kalasas on full blown lotus
25. Varahi/ Bhalluka – there is a padma lata on her pedestal
26. Narasimhi/ Simhamukhi – Lion faced, stands on a pedestal with 5 flowers and leaves
27. Biraja – stands on a lotus bud with leaves
28.Vikatanana – protuding lips and curling matted hair, the pedestal with mount is broken
29. Mohalaxmi – stands on a full bloom open lotus
30. Kaumari – stands on a peacock
31. Mahamaya – She is worshiped as the presiding deity of the temple.
32. Usa/ Rati – stands on a pedestal with an archer with a bow in his hands (Kandrap or cupid)
33. Karkari – stands on a crab
34. Sarpashya/ Chittala – Snake faced, the mount is broken
35. Yasha – the mount is a pedestal with 4 legs
36. Aghora/ Vaivasvati – stands on a horned goat like animal
37. Bhadrakali/ Rudrakali – stands on a crow
38. Matangi/ Shitala/ Vainayaki/ Ganeshani/ Gajanana – stands on a donkey
39. Bhindhyabalini – stands on a rat
40. Abhya/ Veera Kumari – stands on a scorpion
41. Maheshwari – stands on a bull
42. Kamakshi/ Ambika – stands on a mongoose
43. Kamayani – stands on a cock
44. Ghatabari – stands on a lion
45. Stutee – stands on a haladi kathua
46. Kali – stands on a recumbent male figure
47. Uma – stands on pedestal of lotus flowers
48. Narayani – stands on a pedestal with a conical pot with a lid
49. Samudra – stands on a pedestal with a conch shell
50. Brahmani – 3 faces, stands on a book51. Jwalamukhi – stands on a platform with 8 legs
52. Agneyi – stands on a ram with flames of fire in the background
53. Aditi – stands on a parrot
54. Chandrakanti – stands on a cot with 4 legs
55. Vayubega – stahds on a female yak
56. Chamunda – stands on a musk deer, with a lion over her head
57. Murati – stands on a deer
58. Ganga – stands on a ‘makara’
59. Dhumavati/ Tarini – stands on a goose with a winnower in her hand
60. Gandhari – stands on a donkey
61. Surva Mangala – the niche is empty but it is believed to be Surva Mangala
62. Ajita – stands on a stag
63. Surya Putri – stands on a galloping horse
64. Vayu Veena – stands on a black buck
Each of the yoginis have a distinctly different hair style.
No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML