గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Wednesday, 3 June 2015

గోత్రాలు- ప్రవరలు

గోత్రాలు- ప్రవరలు
భృగు మహర్షి గణం
శౌనక భార్గవ, చ్యావన, ఆప్నువాన, ఔర్వ, జామదగ్న్య, పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత - శ్రీవత్సస గోత్ర: ఆపస్తంబ/ అశ్వలాయన సూత్ర:
శ్రీవత్సస భార్గవ, చ్యావన, ఆప్నువాన, ఔర్వ, జామదగ్న్య, పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత - శ్రీవత్సస గోత్ర: ఆపస్తంబ/ అశ్వలాయన సూత్ర:
శ్రీవత్సస భార్గవ, చ్యావన, జామదగ్న్య, వాత్స, ఆప్నువాన, ఔర్వ, వైదల, సప్తార్షేయ ప్రవరాన్విత - శ్రీవత్సస గోత్ర: ఆపస్తంబ/ అశ్వలాయన సూత్ర:
శ్రీవత్సస భార్గవ, చ్యావన, ఆప్నువాన, ఔర్వ, వైదల, పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత - శ్రీవత్సస గోత్ర: ఆపస్తంబ/ అశ్వలాయన సూత్ర:
శౌనక శౌనక, ఏకార్షేయ ప్రవరాన్విత - శౌనకస గోత్ర: బోదాయన/ ఆశ్వలాయన సూత్ర:
మరీచి మహర్షి గణం
ఉపమన్యు వాసిష్ఠ, ఐంద్రప్రమద, అభరద్వసు, త్ర్యా ర్షేయ ప్రవరాన్విత - ఉపమన్యు గోత్ర: బోధాయన సూత్ర:
ఉపమన్యు వాసిష్ఠ,అభరద్వసు, ఐంద్రప్రమద, త్ర్యా ర్షేయ ప్రవరాన్విత - ఉపమన్యు గోత్ర: లౌగాక్షి/కాత్యాయన సూత్ర:
కౌండిన్యస వాసిష్ఠ, మైత్రావరుణ, కౌండిన్య, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - కౌండిన్యస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
పరాశర వాసిష్ఠ, శాక్త్య, పారాశర్య, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - పరాశరస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
మైత్రేయ వాసిష్ఠ, మైత్రావరుణ, కౌండిన్య, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - మైత్రేయస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
మైత్రేయ భ్రుగూర్ధ్వ, వార్ధేయశ్వ, మైత్రావరుణ, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - మైత్రేయస / మైత్రావరుణస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
వాసిష్ఠ (వసిష్ఠ)స వాసిష్ఠ, భారద్వాజ, ప్రమద, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - వసిష్ఠస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
వాసిష్ఠ (వసిష్ఠ)స వాసిష్ఠ, ఐంద్రప్రమద, ఆభరద్వసవ్య, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - వసిష్ఠస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
కాశ్యపస కాశ్యప, ఆవత్సార, నైధ్రువ, రేభ, రైభ, శండిల, శాండిల్య, సప్తార్షేయ ప్రవరాన్విత - కాశ్యపస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
కాశ్యపస కాశ్యప, ఆవత్సార, నైధ్రువ, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - కాశ్యపస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
శాండిల్యస కాశ్యప, ఆవత్సార, అసిత, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - శాండిల్యస గోత్ర: బోధాయన సూత్ర:
శాండిల్యస కాశ్యప, దేవల, అసిత, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - శాండిల్యస గోత్ర: బోధాయన సూత్ర:
శాండిల్యస కాశ్యప, ఆవత్సార, నైద్రువ, రేభ, రైభ, శండిల, శాండిల్య, సప్తార్షేయ ప్రవరాన్విత - శాండిల్యస గోత్ర: ఆపస్తంబ సూత్ర:
అత్రి మహర్షి గణం
ఆత్రేయస ఆత్రేయ, ఆర్చనానస, శ్వావాశ్వ, త్ర్యా ర్షేయ ప్రవరాన్విత - ఆతేయస గోత్ర:
ఆత్రేయస ఆత్రేయ, ఆర్చనానస, ధానంజయ, త్ర్యా ర్షేయ ప్రవరాన్విత - ఆతేయస గోత్ర:
ముద్గల ఆత్రేయ, ఆర్చనానస, పౌర్వాతిథ, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - ముద్గలస గోత్ర: బోధాయన / విఖనస సూత్ర:
మౌద్గల్య ఆత్రేయ, ఆర్చనానస, పౌర్వాతిథ, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - మౌద్గల్యస గోత్ర: బోధాయన సూత్ర:
మౌద్గల్య ఆంగీరస, తార్క్ష్య, మౌద్గల్య, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - మౌద్గల్యస గోత్ర: ఆపస్తంబ సూత్ర:
మౌద్గల్య ఆంగీరస, భార్మ్యాశ్వ, మౌద్గల్య, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - మౌద్గల్యస గోత్ర: విఖనస సూత్ర:
మౌద్గల్య తార్క్ష్య, భార్మ్యాశ్వ, మౌద్గల్య, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - మౌద్గల్యస గోత్ర: అశ్వలాయన సూత్ర:
కౌశికస వైశ్వామిత్ర, అఘమర్షణ, కౌశిక, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - కౌశికస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
లోహితస వైశ్వామిత్ర, అష్టక, లోహిత, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - లోహితస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
లోహితస లోహిత, దేవవ్రత, చికిత, మనోదంతాలవాల, వైశ్వామిత్ర, పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత - లోహితస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
వాలఖిల్యస వైశ్వామిత్ర, ఆఘమర్షణ, కౌశిక, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - వాలఖిల్యస గోత్ర: ఆపస్తంబ సూత్ర:
విశ్వామిత్రస వైశ్వామిత్ర, ఆఘమర్షణ, కౌశిక, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - విశ్వామిత్రస గోత్ర: బోధాయన సూత్ర:విశ్వామిత్రస
విశ్వామిత్రస వైశ్వామిత్ర, ధైవశ్రవస, దైవతరన, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - విశ్వామిత్రస గోత్ర: ఆపస్తంబ సూత్ర:
శాలంకాయన వైశ్వామిత్ర, శాలంకాయన, కౌశిక, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - శాలంకాయనస గోత్ర: ఆపస్తంబ/ అశ్వలాయన సూత్ర:
శాలావతస వైశ్వామిత్ర, దైవరాత, శాలావత, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - శాలావతస గోత్ర: ఆపస్తంబ/ అశ్వలాయన సూత్ర:
అగస్త్య అగస్త్య, మాహేంద్ర, మయోభువ, త్ర్యా ర్షేయ ప్రవరాన్విత - అగస్త్యస గోత్ర:
సాంఖ్యాయన అగస్త్య, అఘమర్షణ, సాంఖ్యాయన, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత -సాంఖ్యాయనస గోత్ర: ఆపస్తంబ / ఆశ్వలాయన సూత్ర:
ఆంగీరస మహర్షి గణం
ఆంగీరస ఆంగీరస, అయాస్య, గౌతమ , త్ర్యా ర్షేయ ప్రవరాన్విత - ఆంగీరస గోత్ర:
ఆంగీరస ఆంగీరస, ఔచథ్య, గౌతమ, జౌశిజ, కాక్షీవత పంచా ర్షేయ ప్రవరాన్విత - ఆంగీరస గోత్ర:
కాణ్వస ఆంగీరస, ఆజమీఢ, కాణ్వ , త్ర్యా ర్షేయ ప్రవరాన్విత - కాణ్వస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
కాణ్వస ఆంగీరస, ఘౌర, కాణ్వ , త్ర్యా ర్షేయ ప్రవరాన్విత - కాణ్వస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
కపిలస ఆంగీరస, బార్హస్పత్య, భారద్వాజ, వాన్దన, మాతవచస,పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత - కాపిలస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
కపిలస ఆంగీరస, గౌరువీత,సాంకృత్య, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - కాపిలస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
కపిలస కాత్య, సాంకృతి, పూతమాష, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత -కాపిలస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
స్వతంత్ర కపిస ఆంగీరస, ఆమహీయవ, ఔరుక్షయ, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - స్వతంత్ర కపిస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
కుత్సస/ కౌత్సస ఆంగీరస, మాంధాతృ, కౌత్స, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - కుత్సస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
గార్గేయస ఆంగీరస, బార్హస్పత్య, భారద్వాజ, గార్గ్య, శైన్య, ,పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత - గార్గేయస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
గార్గేయస ఆంగీరస, గార్గ్య, శైన్య, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - గార్గేయస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
గౌతమస ఆంగీరస, వామదేవ, గౌతమ, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - గౌతమస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
గౌతమస ఆంగీరస, ఆయాస్య, గౌతమ, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - గౌతమస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
గౌతమస ఆంగీరస, బార్హదుక్థ, గౌతమ, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - గౌతమస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
గౌతమస ఆంగీరస, వామదేవ, కుత్సాకుత్స, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - గౌతమస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
గౌతమస ఆంగీరస,శివ, ఔచథ్య, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - గౌతమస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
గౌతమస ఆంగీరస, ఔచథ్య, గౌతమ త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - గౌతమస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
పూతిమాష ఆంగీరస, గౌరివీత, సాంకృత్య త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - పూతిమాషస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
భారద్వాజ ఆంగీరస, బార్హస్పత్య, భారద్వాజ, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - భారద్వాజస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
భారద్వాజ ఆంగీరస, బార్హస్పత్య, భారద్వాజ, శౌంగ, శైశిర పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత - భారద్వాజస గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
మాంధాతృ ఆంగీరస, మాంధాతృ, కౌత్స, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - మాంధాత్ర గోత్ర: ఆపస్తంబ/అశ్వలాయన సూత్ర:
సాంఖ్యాయన ఆంగీరస, బార్హస్పత్య, భారద్వాజ, గార్గ్య, శైఖ్య, పంచా ర్షేయ ప్రవరాన్విత -సాంఖ్యాయనస గోత్ర: ఆపస్తంబ / ఆశ్వలాయన సూత్ర:
హరిత ఆంగీరస, అంబరీష,యౌవనాశ్వ, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - హరితస గోత్ర: ఆపస్తంబ సూత్ర:
హరిత మాంధాత, అంబరీష,యౌవనాశ్వ, త్ర్యార్షేయ ప్రవరాన్విత - హరితస గోత్ర: ఆపస్తంబ సూత్ర:

10 comments:

Unknown said...

nice

Unknown said...

కృతజ్ఞతలు ప్రవరలు తెలియజేయడం ద్వారా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది, ధన్యవాదాలు.

Unknown said...

It is useful for who don't know their pravaras in busy lif

Unknown said...

It's very fine

Unknown said...

Happy

Unknown said...

Vaadhulasa Gotram - Rushulu mariyu Pravara.. Teliyajeagalaru

Unknown said...

Krutagnyatalu 🙏🙏🙏

NAGALAXMI said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

నో కామెంట్ 🕉️🙏💯

Unknown said...

చాలాబాగుంది అండి మీరు ఇచ్చినఇన్ఫర్మేషన్ ధన్యవాదములు

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML