గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Sunday, 22 March 2015

|| Plants and Trees of Your Nakshatras Can Heal You |||| Plants and Trees of Your Nakshatras Can Heal You ||

The concept of adoption of a plant is been derived from ancient Vedic culture. The Vedic astrology is based on the concept of Nakshatras (Constellations) and Rashis (as per moon signs). There are in all 27 Nakshatras and every individual has a Nakshatra assigned to him/her depending on the date and time on which he/she is born (the tithi).

Every Nakshatra has a symbolic tree or plant that defines its connection with eternal nature. In ancient Vedic culture there was a tradition that whenever a baby is born in someone’s home, that person was supposed to plant a tree of the same Nakshatra on which the baby was born. The person was supposed to take care of the tree as his child because it was believed that the more good and healthy the tree will grow, it will prosper more health and happiness to the child.

If these trees have been assigned to the 27 nakshatras by the Vedic Rishis, than it will be worthwhile for us to know which tree belongs to our Janma Nakshatra (Birth Constellation) and to have some idea about its medicinal values or other applications.

So the presence of the complete set of 27 trees directly creates a healthy and sound physical, mental, psychological and spiritual beings; which is the ultimate and absolute bliss to oneself and to the Earth too!

Trees corresponding to Nakshtras and Rashis :

Sr. No. : 1
Nakshatra Name : Ashwini
Moon Sign : Aries
Lord : Ketu
Tree/Plant : Strychnine tree, Poison Nut (कुचला)
Latin Name : Strychnous Nux-Vomica
It is important medicinal tree which has its mention in ancient system of medicine. The seeds of ripe fruit are poisonous, hence the name.

Sr. No. : 2
Nakshatra Name : Bharani
Moon Sign : Aries
Lord : Venus
Tree/Plant : Amla, Indian Gooseberry (आवला)
Latin Name : Phyllanthus Emblica

Sr. No. : 3
Nakshatra Name : Kritika
Moon Sign : Aries
Lord : Sun
Tree/Plant : Cluster Fig (औदुंबर)
Latin Name : Ficus Racemosa
The Rashi tree for Aries is Red Sandalwood (Pterocarpus Santalinus/रक्तचंदन). Being a rare species, plantation of this tree has its importance. It has tremendous medicinal properties and is mentioned number of times in Ayurveda. This tree is believed to purify air from toxic substances.

Sr. No. : 4
Nakshatra Name : Rohini
Moon Sign : Taurus
Lord : Moon
Tree/Plant : Jamun, Java Plum (जांभूळ)
Latin Name : Syzygium Cumini

Sr. No. : 5
Nakshatra Name : Mrig
Moon Sign : Taurus
Lord : Mars
Tree/Plant : Cutch tree (खैर)
Latin Name : Acacia Catechu

The Rashi tree for Taurus is Indian Devil tree, Blackboard tree (Alstonia Scolaris/सप्तपर्णी). It is an elegant fast-growing evergreen tree. With or without flowering, it is equally beautiful. It has many medicinal properties to its name. It is often planted as an ornament.

Sr. No. : 6
Nakshatra Name : Ardra
Moon Sign : Gemini
Lord : Rahu
Tree/Plant : Black Ebony, Tendu (टेंभूर्णी, तेंदू)
OR
Krushnagus
Latin Name : Diospyros Melanoxylon
OR
Aquillaria Agalocha

Sr. No. : 7
Nakshatra Name : Punarvasu
Moon Sign : Gemini
Lord : Jupiter
Tree/Plant : Velu
Latin Name : Bambusa Arundinacea
It is basically a fast-growing type of grass which provide shelter place to many small birds. Its medicinal virtues are often neglected by gardeners who consider it as a messy plant. Actually speaking, it provide good quantity of mulch.

The Rashi tree for Gemini is Pala-Indigo tree (Wrightia Tinctoria/काळा-कुडा). Locally, it is also known as Dudhi.
Sr. No. : 8
Nakshatra Name : Pushya
Moon Sign : Cancer
Lord : Saturn
Trees/Plant : Peepal, Sacred Fig (पिंपळ)
Latin Name : Ficus Religiosa

Sr. No. : 9
Nakshatra Name : Ashlesha
Moon Sign : Cancer
Lord : Mercury
Trees/Plant : Beauty Leaf tree, Alexandrian Laurel (नागचाफा, उंडी)
Latin Name : Calophylum Inophyllum
It is an evergreen beautiful tree which tolerates variety of soils. It has fragrant flowers & is often planted for ornamental purpose. The oil extracted from the seeds is used as Biodiesel in USA & Europe.

The Rashi tree for Cancer is Palash (Butea Monosperma/पळस)
Sr. No. : 10
Nakshatra Name : Magha
Moon Sign : Leo
Lord : Ketu
Trees/Plant : Banyan (वड, वट)
Latin Name : Ficus Benghalensis

Sr. No. : 11
Nakshatra Name : Poorva Phalguni
Moon Sign : Leo
Lord : Venus
Trees/Plant : Palash, Parrot tree (पळस)
Latin Name : Butea Monosperma

Sr. No. : 12
Nakshatra Name : Uttara Phalguni
Moon Sign : Leo
Lord : Sun
Trees/Plant : Payari
Latin Name : Ficus Arnottiana

The Rashi tree for Leo is Indian Jujube, Indian Plum (Ziziphus Mauritiana/बोर).

Sr. No. : 13
Nakshatra Name : Hasta
Moon Sign : Virgo
Lord : Moon
Trees/Plant : Jaai
Latin Name : Jasminum Grandiflora
Sr. No. : 14
Nakshatra Name : Chitra
Moon Sign : Virgo
Lord : Mars
Trees/Plant : Bael, Golden Apple (बेल)
Latin Name : Aegle Marmalos

The Rashi tree for Virgo is Mango (Mangifera Indica/आंबा)

Sr. No. : 15
Nakshatra Name : Swati
Moon Sign : Libra
Lord : Rahu
Trees/Plant : Arjun (अर्जुन)
Latin Name : Terminalia Arjuna
Sr. No. : 16
Nakshatra Name : Vishakha
Moon Sign : Libra
Lord : Jupiter
Trees/Plant : Nagkesar (नागकेसर) OR Wood Apple (कवठ, कैट)
Latin Name : Mesua Ferrea OR Limonia Acidissima

The Rashi tree for Libra is Indian Medler (Mimusops Elengi/बकुळ)
Sr. No. : 17
Nakshatra Name : Anuradha
Moon Sign : Scorpio
Lord : Saturn
Trees/Plant : Nagkesar (नागकेसर)
Latin Name : Mesua Ferrea

Sr. No. : 18
Nakshatra Name : Jyeshta
Moon Sign : Scorpio
Lord : Mercury
Trees/Plant : Semal, Red Silk-Cotton Tree (काटेसांवर)
Latin Name : Bombax Ceiba

The Rashi tree for Scorpio is Indian Catechu (Acacia Catechu/खैर)
Sr. No. : 19
Nakshatra Name : Mool
Moon Sign : Sagittarius
Lord : Ketu
Trees/Plant : Salai
Latin Name : Boswellia Serrata

Sr. No. : 20
Nakshatra Name : Poorvashadha
Moon Sign : Sagittarius
Lord : Venus
Trees/Plant : Rattan Cane
Latin Name : Calamus Pseudotenuis (वेत)
It is a strong climber which has clustered stems. It usually need a support to climb.
Sr. No. : 21
Nakshatra Name : Uttarashadha
Moon Sign : Sagittarius
Lord : Sun
Trees/Plant : Jackfruit (फणस)
Latin Name : Artocarpus Heterophyllus

The Rashi tree for Sagittarius is Peepal (Ficus Religiosa/पिंपळ)
Sr. No. : 22
Nakshatra Name : Shravan
Moon Sign : Capricorn
Lord : Moon
Trees/Plant : Crown Flower (रुई)
Latin Name : Calotropis Gigantea

Sr. No. : 23
Nakshatra Name : Dhanishtha
Moon Sign : Capricorn
Lord : Mars
Trees/Plant : Indian Mesquite, Khejri tree (शमी)
Latin Name : Prosopis Cineraria

The Rashi tree for Capricorn is Indian Rosewood (Dalbergia Sissoo/शिसम).

Sr. No. : 24
Nakshatra Name : Shatatarka
Moon Sign : Aquarius
Lord : Rahu
Trees/Plant : Kadam, Common Bur Flower (कदंब)
Latin Name : Anthocephalus Cadamba

Sr. No. : 25
Nakshatra Name : Poorvabhadrapada
Moon Sign : Aquarius
Lord : Jupiter
Trees/Plant : Mango (आंबा)
Latin Name : Mangifera Indica

The Rashi tree for Aquarius is Indian Mesquite (Prosopis Cineraria/शमी)

Sr. No. : 26
Nakshatra Name : Uttarabhadrapada
Moon Sign : Pisces
Lord : Saturn
Trees/Plant : Neem (कडुनिंब)
Latin Name : Azadirachta Indica

Sr. No. : 27
Nakshatra Name : Revati
Moon Sign : Pisces
Lord : Mercury
Trees/Plant : Mahua, Mohwa (मोह, मोहवा)
Latin Name : Madhuca Latifolia
The Rashi tree for Pisces is Banyan tree (Ficus Benghalensis/वड)

It is believed that the tree of Nakshatra in which the person is born gives peace, prosperity, health and happiness. Nakshatra Vana (forest) is an attractive idea and a way to encourage growing trees to save the earth and living beings.

May we all believe in astrology or not, we will definitely agree to one simple thing that this concept of plant adoption was one of the very smartly planned conservation strategies by our ancestors. Today looking at our 'selfish' and 'just consume' attitude towards the whole-n-sole of our life - Mother Nature, we find it really necessary to rejuvenate and spread this concept of adopting at least one plant per person..! So this monsoon plant more and more trees and lets GO GREEN ….
No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML