గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Sunday, 22 March 2015

ఇతి శ్రీ గణేశపురాణే శ్రీ గణేశ కవచం సంపూర్ణమ్ ||

శ్రీ గణేశ కవచం ఏషోతి చపలో దైత్యాన్ బాల్యేపి నాశయత్యహో | అగ్రే కిం కర్మ కర్తేతి న జానే మునిసత్తమ || 1 ||
దైత్యా నానావిధా దుష్టాస్సాధు దేవద్రుమః ఖలాః | అతోస్య కంఠే కించిత్త్యం రక్షాం సంబద్ధుమర్హసి || 2 ||
ధ్యాయేత్ సింహగతం వినాయకమముం దిగ్బాహు మాద్యే యుగే త్రేతాయాం తు మయూర వాహనమముం షడ్బాహుకం సిద్ధిదమ్ | ఈ ద్వాపరేతు గజాననం యుగభుజం రక్తాంగరాగం విభుమ్ తుర్యే తు ద్విభుజం సితాంగరుచిరం సర్వార్థదం సర్వదా || 3 ||
వినాయక శ్శిఖాంపాతు పరమాత్మా పరాత్పరః | అతిసుందర కాయస్తు మస్తకం సుమహోత్కటః || 4 ||
లలాటం కశ్యపః పాతు భ్రూయుగం తు మహోదరః | నయనే బాలచంద్రస్తు గజాస్యస్త్యోష్ఠ పల్లవౌ || 5 ||
జిహ్వాం పాతు గజక్రీడశ్చుబుకం గిరిజాసుతః | వాచం వినాయకః పాతు దంతాన్‌ రక్షతు దుర్ముఖః || 6 ||
శ్రవణౌ పాశపాణిస్తు నాసికాం చింతితార్థదః | గణేశస్తు ముఖం పాతు కంఠం పాతు గణాధిపః || 7 ||
స్కంధౌ పాతు గజస్కంధః స్తనే విఘ్నవినాశనః | హృదయం గణనాథస్తు హేరంబో జఠరం మహాన్ || 8 ||
ధరాధరః పాతు పార్శ్వౌ పృష్ఠం విఘ్నహరశ్శుభః | లింగం గుహ్యం సదా పాతు వక్రతుండో మహాబలః || 9 ||
గజక్రీడో జాను జంఘో ఊరూ మంగళకీర్తిమాన్ | ఏకదంతో మహాబుద్ధిః పాదౌ గుల్ఫౌ సదావతు || 10 ||
క్షిప్ర ప్రసాదనో బాహు పాణీ ఆశాప్రపూరకః | అంగుళీశ్చ నఖాన్ పాతు పద్మహస్తో రినాశనః || 11 ||
సర్వాంగాని మయూరేశో విశ్వవ్యాపీ సదావతు | అనుక్తమపి యత్ స్థానం ధూమకేతుః సదావతు || 12 ||
ఆమోదస్త్వగ్రతః పాతు ప్రమోదః పృష్ఠతోవతు | ప్రాచ్యాం రక్షతు బుద్ధీశ ఆగ్నేయ్యాం సిద్ధిదాయకః || 13 ||
దక్షిణస్యాముమాపుత్రో నైఋత్యాం తు గణేశ్వరః | ప్రతీచ్యాం విఘ్నహర్తా వ్యాద్వాయవ్యాం గజకర్ణకః || 14 ||
కౌబేర్యాం నిధిపః పాయాదీశాన్యావిశనందనః | దివావ్యాదేకదంత స్తు రాత్రౌ సంధ్యాసు యఃవిఘ్నహృత్ || 15 ||
రాక్షసాసుర బేతాళ గ్రహ భూత పిశాచతః | పాశాంకుశధరః పాతు రజస్సత్త్వతమస్స్మృతీః || 16 ||
ఙ్ఞానం ధర్మం చ లక్ష్మీ చ లజ్జాం కీర్తిం తథా కులమ్ | ఈ వపుర్ధనం చ ధాన్యం చ గృహం దారాస్సుతాన్సఖీన్ || 17 ||
సర్వాయుధ ధరః పౌత్రాన్ మయూరేశో వతాత్ సదా | కపిలో జానుకం పాతు గజాశ్వాన్ వికటోవతు || 18 ||
భూర్జపత్రే లిఖిత్వేదం యః కంఠే ధారయేత్ సుధీః | న భయం జాయతే తస్య యక్ష రక్షః పిశాచతః || 19 ||
త్రిసంధ్యం జపతే యస్తు వజ్రసార తనుర్భవేత్ | యాత్రాకాలే పఠేద్యస్తు నిర్విఘ్నేన ఫలం లభేత్ || 20 ||
యుద్ధకాలే పఠేద్యస్తు విజయం చాప్నుయాద్ధ్రువమ్ | మారణోచ్చాటనాకర్ష స్తంభ మోహన కర్మణి || 21 ||
సప్తవారం జపేదేతద్దనానామేకవింశతిః | తత్తత్ఫలమవాప్నోతి సాధకో నాత్ర సంశయః || 22 ||
ఏకవింశతివారం చ పఠేత్తావద్దినాని యః | కారాగృహగతం సద్యో రాఙ్ఞావధ్యం చ మోచయోత్ || 23 ||
రాజదర్శన వేళాయాం పఠేదేతత్ త్రివారతః | స రాజానం వశం నీత్వా ప్రకృతీశ్చ సభాం జయేత్ || 24 ||
ఇదం గణేశకవచం కశ్యపేన సవిరితమ్ | ముద్గలాయ చ తే నాథ మాండవ్యాయ మహర్షయే || 25 ||
మహ్యం స ప్రాహ కృపయా కవచం సర్వ సిద్ధిదమ్ | న దేయం భక్తిహీనాయ దేయం శ్రద్ధావతే శుభమ్ || 26 ||
అనేనాస్య కృతా రక్షా న బాధాస్య భవేత్ వ్యాచిత్ | రాక్షసాసుర బేతాళ దైత్య దానవ సంభవాః || 27 || ||
ఇతి శ్రీ గణేశపురాణే శ్రీ గణేశ కవచం సంపూర్ణమ్ ||

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML