గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Tuesday, 3 February 2015

Saraswati in Ved :Saraswati in Ved :

" In Ved, Saraswati is, plainly and clearly, the goddess of the Word, the goddess of a divine Inspiration. Saraswati is not only the goddess of Inspiration, she is at one and the same time one of the seven rivers of the early Aryan world. Saraswati means, “she of the stream, the flowing movement”, and is therefore a natural name both for a river and for the goddess of inspiration. It is believed that Aryans set their civilization on the banks of river Saraswati. River Saraswati was mentioned in Vedas more than 50 times where as river Ganges was mentioned only once. Saraswati is important not only in herself but by her connections. The place of Saraswati as one of the seven rivers is clear. She is the current which comes from the Truth-principle, from the 'Ritam' or 'Mahas', and we actually find this principle spoken of in the Veda,—as the Great Water, "maho arnas" [Rig Ved 1.3.12],—an expression which gives us at once the origin of the later term, "Mahas",—or sometimes "mahan arnavah". "

" Saraswati is not only connected with other rivers but with other goddesses who are plainly psychological symbols and especially with Bharati and Ila. In the later Puranic forms of worship Saraswati is the goddess of speech, of learning and of poetry and Bharati is one of her names, but in the Ved Bharati and Saraswati are different deities. Bharati is also called Mahi, the Large, Great or Vast. The three, Ila, Mahi or Bharati and Saraswati are associated together in a constant formula in those hymns of invocation in which the gods are called by Agni to the Sacrifice. "

इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर मयोभुवः |
बर्हिः सीदन्त्व अस्रिधः ||

........ Rig Ved 5.5.8

"May Ila, Saraswati and Mahi, three goddesses who give birth to the bliss, take their place on the sacrificial seat, they who stumble not," or “who come not to hurt” or “do no hurt.”

The epithet probably means, in whom there is no false movement with its evil consequences, duritam, no stumbling into pitfalls of sin and error.

The formula is expanded in Hymn 110 of the tenth Mandala:

आ नो यज्ञं भारती तूयमेत्विळा मनुष्वदिहचेतयन्ती |
तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं सयोनं सरस्वतीस्वपसः सदन्तु ||

............ Rig Ved 10.110.8

"May Bharati come speeding to our sacrifice and Ila hither awakening our consciousness (or, knowledge or perceptions) in human wise, and Saraswati,—three goddesses sit on this blissful seat, doing well the Work."

" It is clear that these three goddesses have closely connected functions akin to the inspirational power of Saraswati. Saraswati is the Word, the inspiration, that comes from the Ritam, the Truth-consciousness. Bharati and Ila must also be different forms of the same Word or knowledge. In the eighth hymn of Madhuchchhandas there is a Rik in which Bharati is mentioned under the name of Mahi. "

~ Sri Aurobindo
__________________________________________

These are few hymns from Rig Ved as a prayer to Saraswati :

पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती |
यज्ञं वष्टु धियावसुः ||
[Rig Ved 1.3.10]

"Saraswati is the purifier, Giver of plenty and opulent life, who is rich in thought and intelligence."

चोदयित्री सून्र्तानां चेतन्ती सुमतीनाम |
यज्ञं दधे सरस्वती ||
[Rig Ved 1.3.11]

"She blesses one with good speech, She brings good thoughts to mind, And let Her bless this yajna."

महो अर्णः सरस्वती पर चेतयति केतुना |
धियो विश्वा वि राजति ||
[Rig Ved 1.3.12]

"Oh Saraswati, please awaken the truth in me, By helping me perceive consciousness, And illuminate my entire thought."

पर णो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती |
धीनामवित्र्यवतु ||
[Rig Ved 6.61.4]

"Oh Saraswati, be pleased, To give me plenty and opulent life, And become the protector of our thoughts."

" Om Shanti Shanti Shanti "

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML