గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Tuesday, 10 February 2015

అథ దెవీసూక్తం Rigveda 10125అథ దెవీసూక్తం

Rigveda 10125

అహం రుద్రెభిరిత్యాదిమంత్రస్య బ్రహ్మాద్యా ఋషయొ గాయత్ర్యాదీని చ్హందాంసి,
ఆద్యా దెవీ దెవతా, దెవీసూక్తజపె వినియొగహ్


ఓం అహం రుద్రెభిర్బసుభిష్చరామ్యహమాదితైరుత విష్వదెవైహ్
అహం మిత్రావరుణొభా విభర్మ్యహమింద్రాగ్నీ అహమష్వినొభా 1

అహం సొమమాహనసం విభర్మ్యహం త్వష్హ్టారముత పూష్హణం భగం
అహం దధామి ద్రవిణం హవిష్హ్మతె సుప్రావ్యె యజమానాయ సున్వతె 2

అహం రాష్హ్ట్రీ సంగమనీ వసూనాం చికితుష్హీ ప్రథమా యఘ్Yఇయానామ్హ్
తాం మా దెవా వ్యదధుహ్ పురుత్రా భూరిస్థాత్రాం భూర్యావెషయంతీం 3

మయా సొ అన్నమత్తి యొ విపష్యతి యహ్ ప్రాణితి య ఈం షృఇణొత్యుక్తం
అమంతవొ మాం త ఉప క్షియంతి ష్రుధి ష్రుత ష్రద్వివం తె వదామి 4

అహమెవ స్వయమిదం వదామి జుష్హ్టం దెవెభిరుత మానుష్హెభిహ్
యం కామయె తం తముగ్రం కృఇణొమి తం బ్రహ్మాణం తమృఇష్హిం తం సుమెధాం 5

అహం రుద్రాయ ధనురాతనొమి బ్రహ్మద్విష్హె షరవె హంతవా ఉ
అహం జనాయ సమదం కృఇణొమ్యహం ద్యావాపృఇథివీ ఆ వివెష 6

అహం సువె పితరమస్య మూర్ధణ్ మమ యొనిరఫ్స్వంతహ్ సముద్రె
తతొ వితిష్హ్ఠె భువనాను విష్వొతామూం ద్యాం వర్ష్హ్మనొపస్పృఇషామి 7

అహమెవ వాత ఇవ ప్రవామ్యారభమాణా భువనాని విష్వా
పరొ దివా పర ఎనా పృఇథివైతావతీ మహిమా సం వభూవ 8

ఇతి ఋఇగ్వెదొక్త దెవీసూక్తం సమాప్తం

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML