గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Tuesday, 3 February 2015

Quotes From Ved :Quotes From Ved :

Equal Look on all :-

Contrary to the Abrahamic faiths, God in Vedas is not an egoistic ruler that He will shower the luring pleasures of Heaven to those who follow only His so-called book and will burn others in Hell who worship Him in some different ways and with different names.


Rişhi: Virupa Āngirasa

पुरुत्रा हि सद्रंं असि विशो विश्वा अनु परभुः |

(Rig Ved 8.43.21)

" You are the lord who looks with equal eyes on all the peoples in many lands. "

Purport :-

All in the universe is a manifestation of the Divine Being. Each form is a self-projection, each movement a self-casting of the Lord. Whatever their stages of development, the levels of manifestation they occupy, all are equally divine in their essential truth and are so regarded by the Divine and should be so regarded and felt by one who aspires to embody the Divine Consciousness. Before the Divine there are no high and low; no chosen or rejected, all are equal formulations of the One, each striving to manifest one ray of the multiple splendour.Equal Respect To All :-

In some Abrahamic religions, the common understanding is that except the God none can be respected with equivalent words. It is "Shrik".

This is the reason that "Vande Mataram" may not be chanted as the word Vande is used for respecting the Devatas.

But Vedas say a complete opposite statement. In this present Rik, the word "Namah" is used for all. For elders, as well as younger.

नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्यः |
यजाम देवान यदि शक्नवाम मा जयायसः शंसमा वर्क्षि देवाः ||

(Rig Ved 1.27.13)

" Veneration to the great gods, veneration to the lesser, veneration to the young, veneration to the old. We worship (all) the gods as well as we are able; but may I not omit the praise of the elder divinities. "

Reason is very clear. God is not an egoistic ruler, who loves to be praised. That is like most loving father to his child, who wants the child to respect His other children.

आ नि षमा सूनवे पितापिर्यजत्यापये |
सखा सख्ये वरेण्यः ||

(Rig Ved 1.26.3)

" You , Agni, are verily as a loving father to a son, as a kinsman to a kinsman, as a friend to a friend. "


Aspiration :-

Rişhi: Sindhukşhit

दिवो वा सानु सप्र्शता वरीयः पर्थिव्या वा मात्रया विश्रयध्वम |

...........(Rig Ved 10.70.5)

" Touch either heaven's superior peak or swing wide open with all the extent of the earth, O doors of aspiration ! "

Purport :-

Aspiration forges the bridge between the low and the high, between man and God. From his status in the lower nature man wants and wills consciously to rise into the higher consciousness. He seeks intensely to acquire what he has not. This effort of aspiration is the main-spring of progress. But it is not enough if this aspiration is an emotional feeling or a perception of intellect. It has to acquire force, spread out and be active all over the being. It must reach the highest heights of the heaven of purified mind. It must also extend itself and occupy the whole of the materially embodied being, the earth.

Aspiration for the Divine is the gate for breaking out of the individual confinement in the separative walls of ego. It opens upwards to the limitless heights of the Superconscience even as it opens out on the universal wideness around.


God And Man :-

वेदा मे देव रतुपा रतूनां नाहम पतिं सनितुर अस्य रायः ||

(Rig Ved 5.12.3)

" The Agni, who is the guardian of the order and laws of the Truths knows me, but I know him not (yet) as the lord of the riches of which I am the possessor. "

Purport :-

Man imagines in the pride of his intellect that he knows or can know all with his mind. But he hardly knows himself; except his surface nature, he knows precious little of the truth that lies behind. He knows only a fraction of himself. So too he knows very little of the universe around, the processes and movements of Nature, the origins of its phenomena, the order of the cosmos, the Powers that rule and work the organization—the gods. Man does not know the Godhead that presides over the evolution of his world and conducts it according to the imperatives of the Divine Truth. But God knows him, in fact He has moulded him all along and He it is who shapes his course of development. If only man becomes conscious of this relation and learns to participate knowingly in this effort, his life would become an ordered journey from light to light, from joy to joy.


Divine Ascent :-

pŗthivyā aham udantariksham āruham antarikshāt divam āruham,
divo nākasya pŗşhţāt svar-jyotir-agām-aham.

......... (Shukla Yajur Ved, 17.67)

"I have arisen from earth to the mid- world, I have arisen from the mid-world to heaven. From the level of the firmament of heaven I have gone to the Sun-world of Light. "

Purport :-

This physical earth is not the first and the last, the alpha and omega, of human existence. The earth is only one of the stations of the evolving consciousness that is embodied in man. Our creation is a graded scheme with rising tiers of existence with corresponding planes of consciousness, e.g. the physical, the vital or the life- constituted, the mental, the higher mental and still further, the luminous planes of the Spirit. To develop and organize in himself these various powers of consciousness as he rises higher and higher in the ladder of progress is the meaning of man’s evolution. And this is precisely what the seer of this verse has done. He has developed his consciousness beyond the limits of its earthly encasement; he has ascended to the mid-world of Life, the field proper of life-energy; from there he has climbed to the heavens of the pure Mind; and from these summits again he has crossed into the luminous world of the Truth-Sun. He has registered an ordered ascent on the stair of cosmic Existence—from the material base below to the superconscient world of Light above. He has not decried any of the intermediate Powers of the creative spirit, but accepted and embodied all of them in their natural sequence. The Son of God has embraced the manifest Being of God in its full totality.


Old Age:-

Rişhi: Parāshara

मा नो अग्ने सख्या पित्र्याणि पर मर्षिष्ठा अभि विदुष कविः सन |
नभो न रूपं जरिमा मिनाति पुरा तस्या अभिशस्तेरधीहि ||

......... (Rig Ved 1.71.10)

" Dissolve not, Agni, our ancestral friendship, for you are cognizant of the past as well as of the present; in like manner as cloud covers the sky, so old age impairs my body; before that hurt falls upon us, arrive. "

Purport :-

Men are apt to take things for granted. Day after day life is allowed to have its course; one does not really live but is lived by the circumstances, by forces and events. In the meantime time flies. The body ages. The life-force ebbs. Mental faculties like thinking, memory, precision, begin to lose their spring. The soul within is denied an effective instrumentation to fulfill itself. Before this stage arrives and age begins to tell on oneself one must wake up, keep alert and exercise one's deeper Will to keep in harness, to make most of the life-span given. For this purpose the aid of Agni, the Divine Will, its Force of effectuation, is invoked. With this Force of Will to back up and to lead, human aspiration to progress is quickened, exertion for perfection and achievement is made meaningful and felicitous.


Rişhi: Madhuchhandas

मा नो मर्ता अभि दरुहन तनूनामिन्द्र गिर्वणः |
ईशानो यवया वधम ||

...........(Rig Ved 1.5.10)

" Let not mortal man hurt our bodies, O Indra, who delights in the mantras; O Lord, ward off all the destruction. "

Purport :-

In Yoga, danger to the body is not only from non-physical agencies, it comes also from human sources. Indra, the Power of the Mind, is prayed to take possession of the body and guard it. The divine force active in the mind has it in its power to control and protect the physical body. And the means to evoke and activise this force is the Mantra. When the appropriate Mantra is recited and repeated, it builds up an armour around the body and all external attacks are warded off.

स नो विश्वाहा सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत् |
प्र ण आयूंषि तारिषत् ||

(Rig Ved 1.25.12)

" May that very wise Aditya, keep us all our days in the right path, and prolong our lives. "


"Om Shanti Shanti Shanti"

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML