గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Tuesday, 10 February 2015

DURGA SUKTAM

DURGA SUKTAM


ఓం || జాతవే’దసే సునవామ సోమ’ మరాతీయతో నిద’హాతి వేదః’ |
స నః’ పర్-షదతి’ దుర్గాణి విశ్వా’ నావేవ సింధుం’ దురితా‌உత్యగ్నిః ||
తామగ్నివ’ర్ణాం తప’సా జ్వలంతీం వై’రోచనీం క’ర్మఫలేషు జుష్టా”మ్ |
దుర్గాం దేవీగ్‍మ్ శర’ణమహం ప్రప’ద్యే సుతర’సి తరసే’ నమః’ ||
అగ్నే త్వం పా’రయా నవ్యో’ అస్మాంథ్-స్వస్తిభిరతి’ దుర్గాణి విశ్వా” |
పూశ్చ’ పృథ్వీ బ’హులా న’ ఉర్వీ భవా’ తోకాయ తన’యాయ శంయోః ||
విశ్వా’ని నో దుర్గహా’ జాతవేదః సింధున్న నావా దు’రితా‌உతి’పర్-షి |
అగ్నే’ అత్రివన్మన’సా గృణానో”‌உస్మాకం’ బోధ్యవితా తనూనా”మ్ ||
పృతనా జితగ్ం సహ’మానముగ్రమగ్నిగ్‍మ్ హు’వేమ పరమాథ్-సధస్థా”త్ |
స నః’ పర్-షదతి’ దుర్గాణి విశ్వా క్షామ’ద్దేవో అతి’ దురితా‌உత్యగ్నిః ||
ప్రత్నోషి’ కమీడ్యో’ అధ్వరేషు’ సనాచ్చ హోతా నవ్య’శ్చ సత్సి’ |
స్వాంచా”‌உగ్నే తనువం’ పిప్రయ’స్వాస్మభ్యం’ చ సౌభ’గమాయ’జస్వ ||
గోభిర్జుష్ట’మయుజో నిషి’క్తం తవేం”ద్ర విష్ణోరనుసంచ’రేమ |
నాక’స్య పృష్ఠమభి సంవసా’నో వైష్ణ’వీం లోక ఇహ మా’దయంతామ్ ||
ఓం కాత్యాయనాయ’ విద్మహే’ కన్యకుమారి’ ధీమహి | తన్నో’ దుర్గిః ప్రచోదయా”త్ ||
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||


Durga Suktham

This is a prayer to the fire God Agni occurring in the Maha Narayana Upanishad. ”Durga” is used her as a word for “Difficult problems” in almost all the stanzas. The salutation to Durga is given only in the second stanza. This prayer is also considered to address to Goddess Durga in order to remove all obstacles and evils[1].

Jatavedase sunavama soma marathee yatho nidhahadhi veda,
Sa na parshadathi durgani viswa naaveva sindhum durithathyagni., 1

Our oblations of Soma to the fire god,
May he, the all knowing one destroy all those who do not like us,
May that divine fire lead us out of all perils,
Like a captain takes his boat across the sea,
And also save us from all wrongs.

Thaam agni varnaam thapasa jwalanthim vairochanim karma phaleshu jushtam,
Durgam devim saranamaham prapadhye, sutharasi tharase nama., 2

I take refuge in the divine mother Durga[2],
Who shines like a fire due to her penances,
Who resides in actions and their fruits and makes them effective,
And I salute her who helps us cross our difficulties.

Agne thwam paaraya navyo asmaan swasthibhirathi durgani viswa,
Pushscha prithwi bahula na urvee bhava thokaaya thanayaya shamyoh., 3

Oh God of fire, you are worthy of praise,
For by novel methods you help us cross,
The difficulties and make us happy,
May our land in this earth become extensive,
May the land for growing crops become large,
And be pleased to join our children and,
Their children with joy and happiness.

Vishvaani no durghaa jathaveda sindhunaa nava durithathi parshi,
Agne athrivan manasaa grina no asmakam bodhayithwa thanoo naam., 4

Oh Jatha Vedas who is the destroyer of all sins,
Make us cross all our troubles like a boat,
Which takes us to the other shore without problems,
Oh Fire, protect us like the sage Athri, who would take care of us,
Mindful of our safety and our happiness.

Prithana jitham saha mana mugram agnim huvema paramath sadhasthath,
Sa na parshadathi durgani viswa kshamaddhevo athi durithatyagni., 5

We invoke the fierce Fire God who is the leader of us all.
And who is the killer of all our enemies from the highest place,
To take us across all difficulties and all that is perishable and protect us.

Prathnoshika meedyo adhvareshu sanacha hota navyascha sadhsi,
Swacha agne piprayaswa asmabhyam cha soubhahya maya jaswa., 6

Oh Fire God, you are praised during sacrifices,
And always increase our happiness, and exist as sacrifices,
Which are olden and those which are ,
Please make us, who are only yourself, happy,
And grant us good fortune from all our sides.

Gobhir jushta mayujo nishithktham thavendra vishnor anusancharema,
Naa kasya prushtam abhisamvasaano vaishnavim loka iha madhayantham., 7

Oh Lord, you are not connected with sin and sorrow,
Permit us to always serve you who pervades all wealth,
May the Gods who live in the highest region make me,
Who adores Vishnu, delighted and happy and grant my wishes.

Kaatyayanaya vidmahe
Kanyakumari Dhimahi
Tanno Durga Prachodayat.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML