గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Friday, 13 February 2015

బ్రహ్మ జ్ఞానావలీ -- జగత్గురు శ్రీ అది శంకరాచార్యబ్రహ్మ జ్ఞానావలీ -- జగత్గురు శ్రీ అది శంకరాచార్య

Brahma Jnanavali Mala is a precious gift by Shri Adi Shankara to Advance Sadhaka. Shri Adi Sankara describes characteristics of the person who has realized that he is Brahman. The aspirant for liberation is advised to meditate on these in order to attain to the same state.

1.
సకృత శ్రవణ మాత్రేణ బ్రహ్మజ్ఞానం యతో భవేత్ |
బ్రహ్మజ్ఞానావలీమాలా సర్వేషాం మోక్షసిద్ధయే ||
सकृत श्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत् ।
ब्रह्मज्ञानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये ॥ १
sakRt SravaNamAtreNa brahmajnAnam yato bhavet
brahmajnAnAvalImAlA sarveshAm mokshasiddhaye

The work entitled Brahma Jnanavali Mala, by hearing which just once, knowledge of Brahman is attained, enables all to attain liberation.

2.
అసంగోహమ్ అసంగోహమ్ అసంగోహమ్ పునః పునః |
సచ్చిదానందరూపో2హమహమేవాహమవ్యయః ||
असङगोऽहमसङगोऽहमसङजोऽहं पुनः पुनः ।
सच्चिदानन्दरुपोऽहमेवाहमव्ययः॥
asango'ham asango'ham asango'ham punah punah
saccidAnandarUpo'ham ahamevAham avyayah

Unattached am I, unattached am I, ever free from attachment of any kind (to the body, mind and intellect); I am of the nature of Existence-Consciousness-Bliss. I am alone, the very Self, exist, indestructible, immortal, immutable, eternal and ever unchanging.

3.
నిత్యశుద్ధవిముక్తో2హం నిరాకారో2హమవ్యయః |
భూమానన్దస్వరూపో2హమహమేవాహమవ్యయః ||
नित्यशुद्धविमुक्तोऽहं निराकारोऽमव्ययः ।
भूमानन्दस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥
nityaSuddhavimukto'ham nirAkAro'ham avyayah
bhUmAnandasvarUpo'ham ahamevAham avyayah

I am eternal, ever pure (free from the control of mAyA). I am ever liberated. I am formless and all pervading, ever full, indestructible and changeless. I am of the nature of infinite bliss. I am the very Self, indestructible, eternal, immutable and changeless.

4.
నిత్యో2హం నిరవద్యో2హం నిరాకారో2హమచ్యుతః |
పరమానన్దరూపో2హమహమేవాహమవ్యయః ||
नित्योऽहं निरवद्योऽहं निराकारोऽहमच्युतः ।
परमानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥
nityo'ham niravadyo'ham nirAkAro'ham acyutah
paramAnandarUpo'ham ahamevAhamavyayah

I am eternal, I am free from blemish and flaw, I am formless, I am indestructible and changeless. I am of the nature of Supreme bliss. I am the very Self, indestructible, eternal, immutable and changeless.

5.
శుద్ధచైతన్యరూపో2హమాత్మారామో2హమేవ చ |
అఖణ్డానన్దరూపో2హమహమేవాహమవ్యయః ||
शुद्धचैतन्यरूपोहमात्मारामोऽहमेव च ।
अखण्डानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥
SuddhacaitanyarUpo'ham AtmArAmo'ham eva ca
akhaNDAnandarUpo'ham ahamevAhamavyayah

I am pure consciousness, I revel in my own Self. I am of the nature of indivisible (concentrated) bliss. I am the very Self, indestructible and changeless.

6.
ప్రత్యక్చైతన్యరూపో2హం శాన్తో2హం ప్రకృతేః పరః |
శాశ్వతానన్దరూపో2హమహమేవాహమవ్యయః ||
प्रत्यक्वैतन्यरूपोऽहं शान्तोऽहं प्रकृतेः परः ।
शाश्वतानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥
pratyakcaitanyarUpo'ham Santo'ham prakRteh parah
SASvatAnandarUpo'ham ahamevAhamavyayah

I am of the nature of innermost light of intelligence and pure consciousness, I revel in my own Self. I am the peace that lies beyond the visible nature (prakriti - mAyA), I am calm (free from all agitation) and ever abiding Ananda. I am beyond prakrti (mAyA), I am eternal and immortal. I am the very Self, indestructible and changeless.

7.
తత్వాతీతః పరాత్మా2హం మాయాతీతః పరః శివః |
మయాతీతః పరం జ్యోతిరహమేవాహమవ్యయః ||
तत्वातीतः परात्माऽहं मध्यातीतः परः शिवः ।
मायातीतः परंज्योतिरहमेवाहमव्ययः ॥
tattvAtItah parAtmAham madhyAtItah parah Sivah
mAyAtItah paramjyotih ahamevAhamavyayah

I am the Supreme Truth and Supreme Siva, beyond all the categories (such as prakRti, mahat, ahankAra, etc.), I am the Supreme Light and Auspicious One. I am beyond mAyA. I am the very Self, indestructible, immortal, endless and changeless.

8.
నానారూపవ్యతీతో2హం చిదాకారోహమచ్యుతః |
సుఖరూపస్వరూపో2హమహమేవాహమవ్యయః ||
नानारूपव्यतीतोऽहं चिदाकारोऽमच्युतः ।
सुखरूपस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥
nAnArUpavyatIto'ham cidAkAro'ham acyutah
sukharUpasvarUpo'ham ahamevAhamavyayah

I am beyond all the different forms. I am of the form of pure knowledge. I am the imperishable. I am of the nature of bliss. I am the very Self, indestructible, eternal and changeless.

9.
మాయాతత్కార్యదేహాది మమ నాస్త్యేవ సర్వదా |
స్వప్రకాశైకరూపో2హమహమేవాహమవ్యయః ||
मायातत्कार्यदेहादि मम नास्त्येव सर्वदा ।
स्वप्रकाशौकरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥
mAyAtatkAryadehAdi mama nAstyeva sarvadA
svaprakASaikarUpo'ham ahamevAhamavyayah

There is neither mAyA nor its effects such as the body for me. I am of the nature self-effulgence. I am the very Self, indestructible, eternal and changeless.

10.
గుణాత్రయవ్యతీతో2హం బ్రహ్మాదీనాం చ సాక్ష్యహమ్ |
అనన్తానన్దరూపో2హమహమేవాహమవ్యయః ||
गुणत्रयव्यतीतोऽहं ब्रह्मादीनां च साक्ष्यहम् ।
अनन्तानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥
guNatrayavyatIto'ham brahmAdInAm ca sAkshyaham
anantAnandarUpo'ham ahamevAhamavyayah

I am beyond the three gunas -- sattva, rajas, and tamas. I am the witness of even the very Creator -- Brahma and others (the Trinity). I am of the nature of infinite bliss. I am the very Self, indestructible, eternal and changeless.

11.
అన్తర్యామిస్వరూపో2హం కూటస్థః సర్వగో2స్మ్యహమ్ |
సర్వసాక్షిస్వరూపో2హమహమేవాహమవ్యయః ||

अन्तर्यामिस्वरूपोऽहं कूटस्थः सर्वगोऽस्म्यहम् ।
परमात्मस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥
antaryAmisvarUpo'ham kUTasthah sarvago'smyaham
paramAtmasvarUpo'ham ahamevAhamavyayah

I am the inner controller, I am immutable, I am all-pervading. I am the Witness of everything. I am myself the Supreme Self. I am the very Self, indestructible, eternal and changeless.

12.
ద్వన్దాది-సాక్షిరూపో2హమచలో2హం సనాతనః |
సర్వసాక్షిస్వరూపో2హమహమేవాహమవ్యయః ||
द्वन्द्वादिसाक्षिरूपोऽहमचलोऽहं सनातनः ।
सर्वसाक्षिस्वरूपोऽहमहमेवाहमेवाहमव्ययः ॥
dvandvAdisAkshirUpo'ham acalo'ham sanAtanah
sarvasAkshisvarUpo'ham ahamevAhamavyayah

I am the witness of all pairs of opposites. I am immovable. I am eternal. I am the Eternal Witness of everything. I am the very Self, indestructible and changeless.

13.
నిష్కమో2హం నిష్క్రియో2హం సర్వాత్మా22ద్యః సనాతనః | అపరోక్షస్వరూపో2హమహమేవాహమవ్యయః ||
निष्कमोऽहं निष्क्रियोऽहं सर्वार्माऽऽद्यः अनातनः ।
अपरोक्षस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥
nishkamo'ham nishkriyo'ham sarvAtmA Adyah sanAtanah
aparokshasvarUpo'ham ahamevAhamavyayah

I am devoid of parts. I am actionless. I am the self of all. I am the primordial one. I am the ancient, eternal one. I am the directly intuited self. I am the very Self, indestructible and changeless.

14.
ప్రజ్ఞానధన ఏవాహం విజ్ఞానధన ఏవ చ |
అకర్తాహమభోక్తా2హమహమేవాహమవ్యయః ||
प्रज्ञानघन एवाहं विज्ञानघन एव च ।
अकर्ताहमभोक्ताहमहमेवाहमव्ययः ॥
prajnAnaghana evAham vijnAnaghana eva ca
akartAham abhoktAham ahamevAhamavyayah

I am a mass of awareness and of consciousness. I am the knowledge too. I am not a doer nor an experiencer or enjoyer. I am the very Self, indestructible, eternal and changeless.

15.
నిరాధారస్వరూపో2హం సర్వాధారో2హమేవ చ |
ఆప్తకామస్వరూపో2హమహమేవాహమవ్యయః ||
निराधारस्वरूपोऽहं सएवाधारोऽहमेव च ।
आप्तकामस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥
nirAdhArasvarUpo'ham sarvAdhAroham eva ca
AptakAmasvarUpo'ham ahamevAhamavyayah

I am without any support or substratum, and I am the foundation, support and substratum of all (names and forms). I have no desires to be fulfilled, being self-contended and self-sufficient always. I am the very Self, indestructible, eternal and changeless.

16.
తాపత్రయవినిర్ముక్తో దేహత్రయవిలక్షణః |
అవస్థాత్రయసాక్ష్యస్మి అహమేవాహమవ్యయః ||
तापत्रयविनिर्मुक्तो देहत्रयविलक्षणः ।
अवस्थात्रयसाक्ष्यस्मि चाहमेवाहमव्ययः ॥
tApatrayavinirmukto dehatrayavilakshaNah
avasthAtrayasAkshyasmi cAhamevAhamavyayah

I am free from the three kinds of afflictions or agonies – i.e., subjective, phenomenal and cosmic -- those in the body, those from other beings and those caused by higher powers. I am different from the three bodies -- gross, subtle and causal. I am the witness of the three states -- waking, dream and deep sleep. I am the very Self, indestructible, eternal and changeless.

17.
దృగ్దృశ్యౌ ద్వౌ పదార్థా స్తః పరస్పరవిలక్షణౌ |
దృగ్బ్రహ్మ దృశ్యం మాయేతి సర్వవేదాన్తడిణ్డిమః ||
दृग्दृश्यौ द्वौ पदार्थो स्तः परस्परविलक्षणौ ।
दृग् ब्रह्म द्र्रिश्यं मायेति सर्ववेदान्तडिण्डिमः ॥
dRg dRSyau dvau padArthau stah parasparavilakshaNau
dRg brahma dRSyam mAyeti sarvavedAntaDiNDimah

There are only two things in the whole world which are different from each other – the subject and the object – the enjoyer and the enjoyed or the experiencer and the experienced, or the seer. The seer or the subject is Brahman and the seen or the object is mAyA. This is what all Vedanta proclaims.

18.
అహం సాక్షీతి యో విద్యాద్వివిచ్యైవం పునః పునః |
స ఏవ ముక్తః సో విద్వానితి వేదాన్తడిణ్డిమః ||
अहं साक्षीति यो विद्याद्विविच्यैवं पुनः पुनः ।
स एव मुक्तः सो विद्वानिति वेदान्तडिण्दिमः ॥
aham sAkshIti yo vidyAt vivicyaivam punah punah
sa eva muktah so vidvAn iti vedAntaDiNDimah

Through knowledge and repeated discrimination and contemplation one realizes that he is a mere witness. Such a one, established in the “Witness consciousness” alone is liberated or enlightened wise man. This is proclaimed by Vedanta.

19.
ఘటకుండ్యాదికమ్ సర్వం మృత్తికామాత్రమేవ చ |
తద్వద్బ్రహ్మ జగత్సర్వమితి వేదాన్తడిణ్డిమః ||
घटकुड्यादिकं सर्व मृत्तिकामात्रमेव च ।
तद्वद्ब्रह्म जगत् सर्वमिति वेदान्तडिण्दिमः ॥
ghaTakuDyAdikam sarvam mRttikAmAtram eva ca
tadvad brahma jagat sarvam iti vedAntaDiNDimah

The pot, wall, etc., are all in essence nothing but clay. Likewise, the entire universe of phenomenal objects is nothing but Brahman or the Supreme Truth. This is proclaimed by Vedanta.

20.
బ్రహ్మ సత్యం జగన్మిథ్య జీవో బ్రహ్మైవ నాపరః |
అనేన వేద్యం సచ్ఛాస్త్రమితి వేదాన్తడిణ్డిమః |
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ।
अनेन वेद्यं सच्छास्त्रमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥
brahma satyam jaganmithyA jIvo brahmaiva nAparah
anena vedyam sacchAstram iti vedAntaDiNDimah

Brahman is Truth, the world of objects and beings is mithya (or it cannot be categorized as either real or unreal). The ego-centric sense of separativeness of jiva is itself, in fact, nothing other than Brahman. This should be understood as the correct SAstra. This is proclaimed by Vedanta.

21.
అన్తర్జ్యోతిబహిర్జ్యోతిః ప్రత్యక్జ్యోతిః పరాత్పరః |
జ్యోతిర్జ్యోతిః స్వయంజ్యోతిః ఆత్మజోతిః శివో2స్మ్యహమ్ ||
अन्तर्ज्योतिर्बहिर्ज्योतिः प्रत्यग्ज्योतिः परात्परः ।
ज्योतिर्ज्योतिः स्वयंज्योतिरात्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम् ॥
antarjyotirbahirjyotih pratyakjyotih parAtparah
jyotirjyotih svayamjyotih Atmajyotih Sivo'smyaham

I am the auspicious one, the inner light and the outer light, the indwelling light, higher than the highest, the light of all lights, self-luminous, the light that is the Self. I am Siva.

1 comment:

Venkata Rangam said...

తెలుగు లో అర్ద ప్రతిపదార్దములు ఉంటే ఉపయోగం.

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML