గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Saturday, 28 February 2015

ॐ ఓం శ్రీం శనేశ్వరాయనమః ॐॐ ఓం శ్రీం శనేశ్వరాయనమః ॐ
మేరుప్రదక్షిణం కృత్వా సర్వలోకభయాపహమ్
కృష్ణాంబరధరం దేవంద్విభుజం గృధ్రసంస్థితమ్
సర్వపీడాహరం న్రృణాంధ్యా యేద్గ్రహగణోత్తమం
శనైశ్చరశ్శిరో రక్షేన్ముఖం భక్తార్తి నాశనః
కర్ణౌ కృష్ణాంబరః పాతు నేత్రే సర్వభయంకరః
కృష్ణాంగో నాసికాం రక్షేత్ కర్ణౌ మేచ శిఖండిజః
భుజౌ మే సుభుజః పాతు హస్తౌ నీలోత్పల ప్రభః
పాతు మే హృదయం కృష్ణః కుక్షిం శుష్కోదర స్తథా !


నీలాంబరో నీలవపుః కిరీటీ గృధ్రస్థితాస్త్రకరో ధనుష్మాన్ |
చతుర్భుజః సూర్యసుతః ప్రసన్నః సదా మమస్యాద్వరదః ప్రశాంతః |

'బ్రహ్మా ఉవాచ '
శృణుధ్వం ఋషయః సర్వే శని పీడాహరం మహత్ కవచం శనిరాజస్య సౌరైరిదమనుత్తమమ్
కవచం దేవతావాసం వజ్ర పంజర సంగకమ్
శనైశ్చర ప్రీతికరం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్ అథ శ్రీ శని వజ్ర పంజర కవచమ్
ఓం శ్రీ శనైశ్చరః పాతు భాలం మే సూర్యనందనః
నేత్రే ఛాయాత్మజః పాతు పాతు కర్ణౌ యమానుజః
నాసాం వైవస్వతః పాతు ముఖం మే భాస్కరః సదా
స్నిగ్ధకంఠశ్చ మే కంఠం భుజౌ పాతు మహాభుజః
స్కంధౌ పాతు శనిశ్చైవ కరౌ పాతు శుభప్రదః
వక్షః పాతు యమభ్రాతా కుక్షిం పాత్వసితస్తథా
నాభిం గ్రహపతిః పాతు మందః పాతు కటిం తథా
ఊరూ మమాంతకః పాతు యమో జానుయుగం తథా
పాదౌ మందగతిః పాతు సర్వాంగం పాతు పిప్పలః
అంగోపాంగాని సర్వాణి రక్షేన్ మే సూర్యనందనః

"ఫలశ్రుతిః"

ఇత్యేతత్కవచమ్ దివ్యం పఠేత్సూర్యసుతస్య యః
న తస్య జాయతే పీడా ప్రీతో భవతి సూర్యజః
వ్యయజన్మద్వితీయస్థో మృత్యుస్థానగతోపివా
కలత్రస్థో గతోవాపి సుప్రీతస్తు సదా శనిః
అష్టమస్థో సూర్యసుతే వ్యయే జన్మద్వితీయగే
కవచం పఠతే నిత్యం న పీడా జాయతే క్వచిత్
ఇత్యేతత్కవచం దివ్యం సౌరేర్యన్నిర్మితం పురా
ద్వాదశాష్టమజన్మస్థదోషాన్నాశయతే సదా
జన్మలగ్నస్థితాన్ దోషాన్ సర్వాన్నాశయతే ప్రభుః

' ఓం: శాంతి శాంతి శాంతిహి: శుభం భూయత్ : '
: ॐ : కృతజ్ఞతలు తొ ....' మీ ., మధు శర్మ. ॐ :

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML