గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Tuesday, 10 February 2015

.. శివరాత్రి వ్రతం ..

The shivarAtri vrata (Why observed ?) is observed specially in the night of kR^iShNa paksha chaturdashi of month kumba - mAsi (mid Feb - mid Mar) (Sivaratri dates for the current year). The complete night of shivaratri is spent in the worship of the Lord. In the four quarters (yAmas - 3 hours) of the nightspecial prayers are done. The pUja procedure given here is short, but the chanting of shrI rudram or other stotras or the Holy Five Syllables could be done throughout the night.
.. శివరాత్రి వ్రతం ..
గణపతిపూజ

ఓం శ్రిగురుభ్యోన్నమః, మహాగాణాదిపతయే నమః, మహా సరస్వతాయే నమః. హరిహిఓమ్, దేవీంవాచ మజనయంత దే వాస్తాం విశ్వరూపాః వశవోవదంతి!
సానోమంద్రేష మూర్జం దుహానా దేనుర్వాగస్మా నుపసుష్టుతైతు| అయంముహూర్త సుముహూర్తోఅస్తూ||
యశ్శివో నామ రూపాభ్యాం యాదేవి సర్వమంగళా !
తయోసంస్మరనాత్పుమ్సాం సర్వతో జయమంగళం||
శుక్లాం భరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం|
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే||
తదేవలగ్నం సుదినంతదేవా తారాబలం చంద్రబాలన్తదేవ!
విద్యాబలం దైవబలన్తదేవ లక్ష్మిపతే తేంఘ్రియుగంస్మరామి||
యత్రయోగీశావర కృష్ణో యత్రపార్దో ధనుద్దరః|
తత్ర శ్రీ విజయోర్భూతి ద్రువానీతిర్మతిర్మమ||
స్మృతే సకలకల్యాణి భాజనం యత్రజాయతే|
పురుషస్తమజంనిత్యం వ్రాజామిస్హరణం హరిం||
సర్వదా సర్వ కార్యేషు నాస్తితెశామ మంగళం|
యేషాంహ్రుదిస్తో భగవాన్ మంగళాయతనం హరిం|
లాభాస్తేశాం జయస్తేషాం కుతత్తేషాం పరాభవః||
యేశామింది వరష్యామో హృదయస్తో జనార్దనః|
ఆపదామప హర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం|
లోకాభిరామం శ్రీ రామం భూయోభూయోనమామ్యాహం||
సర్వమంగళ మాంగల్యే శివేసర్వార్ధసాదికే|
శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే||
శ్రీ లక్ష్మి నారాయనాభ్యాం నమః|
ఉమా మహేశ్వరాభ్యాం నమః|
వాణీ హిరణ్య గర్భాభ్యాం నమః|
శాచీపురంధరాభ్యాం నమః|
అరుంధతి వశిష్టాభ్యాం నమః|
శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః|
సర్వేభ్యోమహాజనేభ్యో నమః|

ఆచ్యమ్య:

ఓం కేశవాయ స్వాహాః, నారాయణాయ స్వాహాః, మాధవాయ స్వాహాః, గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, హృషీకేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకర్షణాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, అనిరుద్దాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, అధోక్షజాయ నమః, నారసింహాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హరయే నమః, శ్రీ కృష్ణాయ నమః, శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః

ప్రాణాయామము:
ఉత్తిష్టంతు భూతపిశాచాః ఏతే భూమిభారకాః ఏతేషాం అవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే. ఓంభూః ఓం భువః ఓగుం సువః, ఓం మహః ఓంజనః ఓంతపః ఓగుం సత్యం ఓంతత్స వితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియోయోనః ప్రచోదయాత్.
ఓమాపోజ్యో తీరసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోం. మమోపాత్త దురితక్షయద్వారా శ్రీపరమేశ్వర వుద్దిస్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీమహావిష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య ఆద్యబ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేత వరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరత వర్షే భరతఖండే అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన సంవత్సరము పేరు .......... సంవత్సరే, .......ఆయనే, ....... మాసే, .......పక్షే ,......తిది, ,,,,,,,,వాసరే శుభయోగే శుభకరణ ఏవంగుణ విశేషణ, విశిష్టాయాం, శుభతిథౌ శ్రీమాన్ ... గోత్రః ...నామధేయః (ధర్మ పత్నీ సమేతః) మమ ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిధ్యర్థం, పుత్రపౌత్రాభివృద్ధ్యర్థం, సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థం, మహా గణాధిపతి ప్రీత్యర్థం
ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే, తదంగ కలశారాధనం కరిష్యే.

కలశారాధన:

(కలశమునకు గంధము, కుంకుమబొట్లు పెట్టి,ఒక పుష్పం, కొద్దిగా అక్షతలువేసి, కుడిచేతితో కలశమును మూసి ఈ క్రింది మంత్రమును చెప్పవలెను).
శ్లో: కలశస్యముఖేవిష్ణుః కంఠేరుద్ర సమాశిత్రాః మూలేతత్రస్థితో బ్రహ్మమధ్యే మాతృగణాస్మృతాః
కుక్షౌతు సాగరాసర్వే సప్తద్వీపోవసుంధరా ఋగ్వేదోథ యజుర్వేద స్సామవేదో హ్యదర్వణః
అంగైశ్చ సహితాసర్వే కలశౌంబుసమాశ్రితాః ఆయాంతు శ్రీవరలక్ష్మీ పూజార్ధం దురితక్షయ కారకాః
మం: ఆ కలశే షుధావతే పవిత్రే పరిశిచ్యతే
ఉక్థైర్యజ్ఞేషు వర్ధతే, ఆపోవా ఇదగుం సర్వం
విశ్వా భూతాన్యాపః ప్రాణావాఆపః పశవ ఆపోన్నమాపోమ్రుతమాపః
సమ్రాడాపోవిరాడాప స్వరాదాపః చందాగుశ్యాపో జ్యోతీగుష్యాపో యజోగుష్యాప
సత్యమాపస్సర్వా దేవతాపో భూర్భువస్సువరాప ఓం.
శ్లో.. గంగేచ యమునేచైవ గోదావరి సరస్వతి
నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధింకురు ఏవం కలశపూజాః
కలశోదకాని పూజాద్రవ్యాణి సంప్రోక్ష, దేవంసంప్రోక్ష, ఆత్మానం సంప్రోక్ష (అని పఠించి ఆ నీటిని దేవునిపై, పూజాద్రవ్యములపై, తమపై అంతటాచల్లవలెను.)

ప్రాణప్రతిష్ఠ:
మం: ఓం అసునీతేపునరస్మాసు చక్షు పునః ప్రాణామిహనో దేహిభోగం| జోక్పస్యేమ సూర్యముచ్చరంతా మృళయానా స్వస్తి|| అమ్రుతంవై ప్రాణా అమ్రుతమాపః ప్రానానేవయదా స్థాన ముపహ్వాయతే|| స్తిరోభవ| వరదోభవ| సుముఖోభవ| సుప్రసన్నోభవ| స్తిరాసనంకురు |

ధ్యానం:
మం: ఓం గణానాంత్వా గణపతిగుం హవామహే! కవింకవీనా ముపశ్రవస్తమం జ్యేష్టరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహంణస్పత ఆనశ్రుణ్వన్నూతి భిస్సీద సాదనం||
శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః | ధ్యానం సమర్పయామి. ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి | పాదయో పాద్యం సమర్పయామి | హస్తయో అర్గ్యం సమర్పయామి | శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి |

శుద్దోదక స్నానం:
మం: ఆపోహిష్టామ యోభువహ తాన ఊర్జే దధాతన మహేరణాయ చక్షశే| యోవశ్శివతమొరసః తస్యభాజయ తేహనః ఉషతీరివ మాతరః
తస్మా అరణ్గామామవః యస్యక్షయాయ జిన్వద ఆపోజనయదాచానః|| శ్రీ మహాగణాదిపతయే నమః శుద్దోదక స్నానం సమరపయామి. స్నానానంతరం శుద్దాచమనీయం సమర్పయామి |

వస్త్రం:
మం: అభివస్త్రాసువసన న్యరుశాభిదేను సుదుగాః పూయమానః|
అభిచంద్రా భర్తవేనో హిరణ్యాభ్యశ్వా స్రదినోదేవసోమ||
శ్రీ మహా గణాదిపతయే నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |

యజ్ఞోపవీతం:
మం: యజ్ఞోపవీతం పరమంపవిత్రం ప్రజాపతైర్ యత్సహజం పురస్తాత్|
ఆయుష్య మగ్ర్యం ప్రతిముంచ శుబ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తుతెజః||
శ్రీ మహా గణాదిపతయే నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి |

గంధం:
మం: గంధద్వారాం దురాధర్శాం నిత్యపుష్టాంకరీషిణీం|
ఈశ్వరీగుం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వాయే శ్రియం||
శ్రీ మహా గణాదిపతయే నమః గందాన్దారయామి |

అక్షతాన్:
మం: ఆయనేతే పరాయణే దూర్వారోహంతు పుష్పిణీ హద్రాశ్చ పున్దరీకాణి సముద్రస్య గృహాఇమే ||
శ్రీ మహా గణాదిపతయే నమః గంధస్యోపరి అలంకారణార్ధం అక్షతాం సమర్పయామి |

అధఃపుష్పైపూజయామి.
ఓం సుముఖాయనమః
ఓం ఏకదంతాయనమః
ఓం కపిలాయనమః
ఓం గజకర్నికాయనమః
ఓం లంభోదరయానమః
ఓం వికటాయనమః
ఓం విఘ్నరాజాయనమః
ఓం గానాదిపాయనమః
ఓం దూమ్రకేతవే నమః
ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః
ఓం ఫాలచంద్రాయనమః
ఓం గజాననాయనమః
ఓం వక్రతుండాయ నమః
ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః
ఓం హీరంభాయ నమః
ఓం స్కందాగ్రజాయ నమః
ఓం సర్వసిద్దిప్రదాయకాయ నమః
ఓం శ్రీ మహాగానాదిపతయే నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పూజాం సమర్పయామి.

ధూపం:
వనస్పతిర్భవైదూపై నానాగంధైసుసంయుతం |
ఆఘ్రేయస్సర్వ దేవానాం దూపోయం ప్రతిగృహ్యాతాం ||
ఓం శ్రీ మహాగానాదిపతయే నమః దూపమాగ్రాపయామి.

దీపం:
సాజ్యంత్రివర్తి సంయుక్తం వన్హినాంయోజితం ప్రియం గ్రుహానమంగళం దీపం త్రిలోఖ్యతిమిరాపహం |
భక్త్యాదీపం ప్రయశ్చామి దేవాయ పరమాత్మనే | త్రాహిమాం నరకాద్ఘోర దివ్యిజ్యోతిర్నమోస్తుతె ||
ఓం శ్రీ మహాగానాదిపతయే నమః దీపం దర్శయామి | దూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి ||

నైవేద్యం:

మం: ఓం భూర్భువస్సువః | ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి| ధియోయోనః ప్రచోదయాత్ ||
సత్యన్త్వర్తేన పరిశించామి| అమృతమస్తు|| అమృతోపస్త్హరణమసి ||
శ్లో: నైవేద్యం షడ్రసోపేతం ఫలలడ్డుక సంయుతం | భక్ష్య భోజ్య సమాయుక్తం ప్రీతిప్రతి గృహ్యాతాం || ఓం
శ్రీ మహాగానాదిపతయే నమః మహా నైవేద్యం సమర్పయామి. ఓం ప్రానాయస్వాహా, ఓం అపానాయస్వాహః, ఓం వ్యానాయస్వాహః ,
ఓం ఉదానాయస్వాహః, ఓం సమానాయస్వాహః మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి || అమ్రుతాపితానమసి || వుత్తరాపోషణం
సమర్పయామి || హస్తౌ ప్రక్షాళయామి || పాదౌ ప్రక్షాళయామి || శుద్దాచమనీయం సమర్పయామి ||

తాంబూలం:
ఫూగిఫలై సమాయుక్తం ర్నాగవల్లిదళైర్యుతం |
ముక్తాచూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యాతాం ||
ఓం శ్రీ మహాగానాదిపతయే నమః తాంబూలం సమర్పయామి |

నీరాజనం:
మం: హిరణ్యపాత్రం మధోపూర్ణం దదాతి
మాధవ్యోసనీతి ఏకదా బ్రహ్మణ ముపహరతి
ఏకదైవ ఆయుష్తేజో దదాతి.
ఓం శ్రీ మహాగానాదిపతయే నమః నీరాజనం సమర్పయాం ||

మంత్రపుష్పం:
శ్లో: సుముఖశ్చైక దంతశ్చ కపిలో గజకర్ణికః | లంభోదరైశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః ||
దూమ్రాకేతుర్గనాధ్యక్షో ఫాలచంద్రోగాజాననః | వక్రతుండశూర్పకర్ణౌ హేరంభస్కందపూర్వజః || షోడశైతాని
నామాని యఃపఠే చ్రునుయాదపి | విద్యారంభే వివాహేచ ప్రవేశే నిర్ఘమేతదా | సంగ్రామే సర్వ కార్యేషు
విఘ్నస్థస్యనజాయతే | ఓం శ్రీ మహాగానాదిపతయే నమః సువర్ణ మంత్రపుష్పం సమర్పయామి**|

ప్రదక్షణ నమస్కారం:
శ్లో: యానికానిచ పాపాని జన్మాంతర కృతానిచ, తానితాని ప్రనక్ష్యంతి ప్రదక్షిణం పదేపదే || పాపోహం పాపకర్మాహం
పాపాత్మా పాపసంభవః | త్రాహిమాం క్రుపయాదేవ శరణాగతవత్సల అన్యదా శరణంనాస్తి త్వమేవా శరణంమమ |
తస్మాత్కారుణ్యభావేన రక్షరక్షో గణాధిపః || ఓం శ్రీ మహాగానాదిపతయే నమః ఆత్మప్రదక్షణనమస్కారం సమర్పయామి ||
యస్యస్మ్రుత్యాచ నామోక్య తవః పూజ క్రియాదిషు | న్యూనంసంపూర్ణ తామ్యాటి సద్యోవందే గణాధిపం ||
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిపః | యత్పూజితం మయాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే || అన్యా ధ్యాన
ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజానేనచ భగవాన్ సర్వాత్మకః సర్వం శ్రీ మహాగానాధిపతి దేవతా సుప్రీతా సుప్రసన్న వరదా
భవతు | ఉత్తరే శుభకర్మణ్య విఘ్నమస్థితి భావంతో బృవంతు || శ్రీ మహా గణాధిపతి ప్రసాదం
శిరసా గృహ్న్నామి ||
మం: యజ్ఞేన యగ్నమయదంతదేవా స్తానిధర్మాని ప్రధమాన్యాసన్ తేహనాకం మహిమానస్సచన్తే యత్రపూర్వే సాధ్యాస్సంతి దేవాః||
శ్రీ మహాగానాదిపతయే నమః యధాస్థానం ప్రవేశాయామి, శోభనార్దే పునరాగమనాయచ.*
మమోపాత్త సమస్త దురిత క్శయద్వార శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్త్తమ్ శుభే శోభనే ముహూర్తే ఆద్యబ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్ధే శ్వేత వరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూ ద్వీపే భారతవర్షే భరతఖణ్డే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యవహారిక - నామేన సంవత్సరే ఉత్తరాయనే శిశిర ఋతౌ కుమ్బ మాసే కృష్ణ పశే చతుర్ధశ్యామ్ సుభతితౌ - వాసర యుక్తాయామ్ శుభనశత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ శివరాత్రి పుణ్యకాలే శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం మమ శేమస్థైర్య విజయాయురారోగ్యైశ్వర్యాపి వృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోశ చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ సమస్త దురితోప శాన్త్యర్థం సమస్త మఙ్గళ వాప్త్యర్థం శ్రీ సామ్బ సదాశివ ప్రసాదేన సకుటుమ్బస్య ఘ్యాన వైరాగ్య మోక్శ ప్రాప్త్యర్త్తమ్ వర్షే వర్షే ప్రయుక్త శివరాత్రి పుణ్యకాలే సమ్బ పరమేశ్వ పూజామ్ కరిష్యే || నమః |
Now do the kalasa pUja.
Meditate on Lord sAmba parameshvara with this shloka: చన్ద్ర కోఠి ప్రతీకాశం త్రినేత్రం చన్ద్ర భూషణమ్.హ్ | ఆపిఙ్గళ జటజూటం రత్న మౌళి విరాజితమ్.హ్ || నీలగ్రీవం ఉతారాఙ్గం తారహారోప శోభితమ్.హ్ | వరదాభయ హస్తఞ్చ హరిణఞ్చ పరశ్వతమ్.హ్ || తతానం నాగ వలయం కేయూరాఙ్గత ముద్రకమ్.హ్ | వ్యాఘ్ర చర్మ పరీతానం రత్న సింహాసన స్థితమ్.హ్ || ఆగచ్చ దేవదేవేశ మర్త్యలోక హితేచ్చయా | పూజయామి విదానేన ప్రసన్నః సుముఖో భవ || ఉమా మహేశ్వరం ద్యాయామి | ఆవాహయామి || Do the prANa pratiShTA of Lord Shiva and perforM a simple pUjA with dhUpadIpaM and fruit offering పాదాసనం కురు ప్రాఘ్య నిర్మలం స్వర్ణ నిర్మితమ్.హ్ | భూషితం వివితైః రత్నైః కురు త్వం పాదుకాసనమ్.హ్ || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | రత్నాసనం సమర్పయామి || గఙ్గాది సర్వ తీర్థేభ్యః మయా ప్రార్త్తనయాహృతమ్.హ్ | తోయమ్ ఏతత్ సుకస్పర్శమ్ పాద్యార్థమ్ ప్రదిగృహ్యతామ్.హ్ || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | పాద్యం సమర్పయామి || గన్ధోదకేన పుష్పేణ చన్దనేన సుగన్ధినా | అర్ఘ్యం కృహాణ దేవేశ భక్తిం మే హ్యచలాం కురు || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | అర్ఘ్యం సమర్పయామి || కర్పూరోశీర సురభి శీతళం విమలం జలమ్.హ్ | గఙ్గాయాస్తు సమానీతం గృహాణాచమణీయకమ్.హ్ || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | ఆచమనీయం సమర్పయామి || రసోసి రస్య వర్గేషు సుక రూపోసి శఙ్కర | మధుపర్కం జగన్నాథ దాస్యే తుభ్యం మహేశ్వర || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | మధుపర్కం సమర్పయామి || పయోదధి కృతఞ్చైవ మధుశర్కరయా సమమ్.హ్ | పఞ్చామృతేన స్నపనం కారయే త్వాం జగత్పతే || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | పఞ్చామృత స్నానం సమర్పయామి || మన్ధాకినియాః సమానీతం హేమాంబోరుహ వాసితమ్.హ్ | స్నానాయ తే మయా భక్త్యా నీరం స్వీకృయతాం విభో || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | శుద్దోదక స్నానమ్ సమర్పయామి | స్నానానన్తరం ఆచమనీయం సమర్పయామి || వస్త్రం సూక్శ్మం తుకూలేచ దేవానామపి దుర్లభమ్.హ్ | గృహాణ త్వమ్ ఉమాకాన్త ప్రసన్నో భవ సర్వతా || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | వస్త్రం సమర్పయామి || యఘ్యోపవీతం సహజం బ్రహ్మణా నిర్మితం పురా | ఆయుష్యం భవ వర్చస్యం ఉపవీతం గృహాణ భో || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | యఘ్యోపవీతం సమర్పయామి || శ్రీకణ్ఠం చన్దనం దివ్యం గన్ధాఢ్యం సుమనోహరమ్.హ్ | విలేపనం సురశ్రేష్ట మత్దత్తమ్ ప్రతి గృహ్యతామ్.హ్ || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | గన్ధం సమర్పయామి || అక్శదాన్ చన్ద్ర వర్ణాపాన్ శాలేయాన్ సదిలాన్ శుభాన్ | అలఞ్కారార్థమానీదాన్ ధారయస్య మహాప్రభో || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | అక్శదాన్ సమర్పయామి || మాల్యాతీని సుగన్ధీని మలద్యాతీని వై ప్రభో | మయాహృదాని పుష్పాణి పూజార్థం తవ శఞ్కర || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | పుష్పమాలాం సమర్పయామి || || అఙ్గ పూజ || శివాయ నమః | పాదౌ పూజయామి | శర్వాయ నమః | కుల్పౌ పూజయామి | రుద్రాయ నమః | జానునీ పూజయామి | ఈశానాయ నమః | జఙ్ఘే పూజయామి | పరమాత్మనే నమః | ఊరూ పూజయామి | హరాయ నమః | జఘనం పూజయామి | ఈశ్వరాయ నమః | గుహ్యం పూజయామి | స్వర్ణ రేతసే నమః | కటిం పూజయామి | మహేశ్వరాయ నమః | నాభిం పూజయామి | పరమేశ్వరాయ నమః | ఉదరం పూజయామి | స్ఫటికాభరణాయ నమః | వక్శస్థలం పూజయామి | త్రిపురహన్త్రే నమః | భాహూన్ పూజయామి | సర్వాస్త్ర ధారిణే నమః | హస్తాన్ పూజయామి | నీలకణ్ఠాయ నమః | కణ్ఠం పూజయామి | వాచస్పతయే నమః | ముఖం పూజయామి | త్ర్యమ్బకాయ నమః | నేత్రాణి పూజయామి | ఫాల చన్ద్రాయ నమః | లలాటం పూజయామి | గఙ్గాధరాయ నమః | జటామణ్డలం పూజయామి | సదాశివాయ నమః | శిరః పూజయామి | సర్వేశ్వరాయ నమః | సర్వాణ్యఙ్గాని పూజయామి | PerforM the shivAShTottara sata or sahasra nAmAvaLi pUja.Refer to (1) (2) below. సామ్బ పరమేశ్వరాయ నమః | నానావిత పరిమళపత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి || || ఉత్తరాఙ్గ పూజ || వనస్పతిరసోద్భూతః గన్ధాఢ్యశ్చ మనోహరః | ఆగ్రేయః సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతామ్.హ్ || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | ధూపం ఆగ్రాపయామి || సాజ్యం త్రివర్త్తి సమ్యుక్తం వహ్నినా యోజితం మయా | దీపం గృహాణ దేవేశ త్రైలోక్య తిమిరాపహమ్.హ్ || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | దీపం దర్శయామి || నైవేద్యం గృహ్యతాం దేవ భక్తిం మే హ్యచలాం కురు | శివేప్సితం వరం దేహి పరత్ర చ పరాం గతిమ్.హ్ || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | మహానైవేద్యం సమర్పయామి || ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి దియో యో నః ప్రచోదయాత్.హ్ | ఓం దేవ సవితః ప్రసూవ సత్యం త్వర్థేన పరిశిఞ్చామి | అమృతోపస్తరణమసి | ఓం ప్రాణయస్వాహా | ఓం అపానాయస్వాహా | ఓం వ్యానాయ స్వాహా | ఓం ఉదానాయ స్వాహా | ఓం సమానాయ స్వాహా | ఓం బ్రహ్మణే స్వాహా | బ్రహ్మణి మ ఆత్మా అమృతత్వాయ | అమృతాభితానమసి || నైవేద్యానన్తరం ఆచమనీయం సమర్పయామి | పూగీఫల సమాయుక్తం నాగవల్లీ దళైర్ యుతమ్.హ్ | కర్పూర చూర్ణ సంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతామ్.హ్ || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | కర్పూర తాంబూలం సమర్పయామి || చక్శుర్తం సర్వలోకానాం తిమిరస్య నివారణమ్.హ్ | ఆర్దిగ్యం కల్పితం భక్త్యా గృహాణ పరమేశ్వర || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | కర్పూర నీరాఞ్జనం సమర్పయామి | ఆచమనీయం సమర్పయామి || యానికానిచ పాపాని జన్మాన్తర కృతాని చ | తాని తాని వినశ్యన్తి ప్రదక్శిణ పతే పతే || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | ప్రదక్శిణం సమర్పయామి || పుష్పాఞ్జలిం ప్రదాస్యామి గృహాణ కరుణానిదే | నీలకణ్ఠ విరూపాక్శ వామార్ద గిరిజ ప్రభో || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | పుష్పాఞ్జలిం సమర్పయామి | మన్త్రపుష్పం స్వర్ణపుష్పం సమర్పయామి || మన్త్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం సురేశ్వర | యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణమ్ తతస్తు తే || వన్దే శమ్భుముమాపతిం సురగురుం వన్దే జగత్కారణమ్.హ్ వన్దే పన్నగభూషణం మృగధరం వన్దే పశూణామ్ పతిమ్.హ్ | వన్దే సూర్య శశాంకవహ్ని నయనం వన్దే ముకున్ద ప్రియమ్.హ్ వన్దే భక్త జనాశ్రయఞ్చ వరదం వన్దే శివం శఙ్కరమ్.హ్ || నమఃశివాభ్యాం నవ యౌవనాభ్యాం పరస్పరాశ్లిష్ట వపుర్ ధరాభ్యామ్.హ్ | నగేన్ద్ర కన్యా వృష కేతనాభ్యాం నమో నమఃశఙ్కర పార్వతీభ్యామ్.హ్ || || అర్ఘ్యమ్ || శుక్లామ్బరధరం విశ్ఃణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం | ప్రసన్న వదనం ద్యాయేత్ సర్వవిగ్నోపశాన్తయే || మమోపాత్త సమస్త దురిత క్శయద్వార శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్త్తం | మయా చరిత శివరాత్రి వ్రదపూజాన్తే క్శీరార్ఘ్య ప్రదానం ఉపాయదానఞ్చ కరిష్యే || నమో విశ్వస్వరూపాయ విశ్వసృష్ట్యాది కారక | గఙ్గాధర నమస్తుభ్యం గృహాణార్ఘ్యం మయార్పితమ్.హ్ || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం || నమఃశివాయ శాన్తాయ సర్వపాపహరాయచ | శివరాత్రౌ మయా దత్తమ్ గృహాణార్ఘ్యం ప్రసీత మే || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం || దుఃఖ దారిద్ర్య పాపైశ్చ దగ్తోహం పార్వతీపతే | మాం త్వం పాహి ,అహాభాహో గృహణార్ఘ్యం నమోస్తు తే || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం || శివాయ శివరూపాయ భక్తానాం శివదాయక | ఇదమర్ఘ్యం ప్రదాస్యామి ప్రసన్నో భవ సర్వతా || ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం || అంబికాయై నమస్తుభ్యం నమస్తే దేవి పార్వతి | అమ్బికే వరదే దేవి గృహ్ణీదార్ఘ్యం ప్రసీద మే || పార్వత్యై నమః | ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం || సుబ్రఃమణ్య మహాభగ కార్తికేయ సురేశ్వర | ఇదమర్ఘ్యం ప్రదాస్యామి సుప్రీతో వరదో భవ || సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః | ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం || చణ్డికేశాయ నమః | ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం || అనేన అర్ఘ్య ప్రదానేన భగవాన్ సర్వదేవాత్మకః సపరివార సంబ పరమేశ్వరః ప్రీయతామ్.హ్ || || ఉపాయన దానమ్ || సాంబశివ స్వరూపస్య బ్రాహ్మణస్య ఇతమాసనం | అమీతే గన్ధాః || (Give tAMbUlaM, dakshiNa etc with the following mantra) హిరణ్యగర్భ గర్భస్తం హేమబీజం విభావసోః | అనన్తపుణ్య ఫలతం అతః శాన్తిం ప్రయచ్చ మే || ఇదముపాయనం సదక్శిణాకం సతాంబూలం సాంబశివప్రీతిం కామమానః తుభ్యమహం సమ్ప్రతతే న మమ || Perform Salutation ఓం సమస్త లోక సుఖినో భవన్తు || | ఓం తత్సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు |

ఓం శివాయ నమః
ఓం మహేశ్వరాయ నమః
ఓం శంభవే నమః
ఓం పినాకినే నమః
ఓం శశిశేఖరాయ నమః
ఓం వామదేవాయ నమః
ఓం విరూపాక్షాయ నమః
ఓం కపర్దినే నమః
ఓం నీలలోహితాయ నమః
ఓం శంకరాయ నమః (10)
ఓం శూలపాణయే నమః
ఓం ఖట్వాంగినే నమః
ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః
ఓం శిపివిష్టాయ నమః
ఓం అంబికానాథాయ నమః
ఓం శ్రీకంఠాయ నమః
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం భవాయ నమః
ఓం శర్వాయ నమః
ఓం త్రిలోకేశాయ నమః (20)
ఓం శితికంఠాయ నమః
ఓం శివాప్రియాయ నమః
ఓం ఉగ్రాయ నమః
ఓం కపాలినే నమః
ఓం కౌమారయే నమః
ఓం అంధకాసుర సూదనాయ నమః
ఓం గంగాధరాయ నమః
ఓం లలాటాక్షాయ నమః
ఓం కాలకాలాయ నమః
ఓం కృపానిధయే నమః (30)
ఓం భీమాయ నమః
ఓం పరశుహస్తాయ నమః
ఓం మృగపాణయే నమః
ఓం జటాధరాయ నమః
ఓం క్తెలాసవాసినే నమః
ఓం కవచినే నమః
ఓం కఠోరాయ నమః
ఓం త్రిపురాంతకాయ నమః
ఓం వృషాంకాయ నమః
ఓం వృషభారూఢాయ నమః (40)
ఓం భస్మోద్ధూళిత విగ్రహాయ నమః
ఓం సామప్రియాయ నమః
ఓం స్వరమయాయ నమః
ఓం త్రయీమూర్తయే నమః
ఓం అనీశ్వరాయ నమః
ఓం సర్వఙ్ఞాయ నమః
ఓం పరమాత్మనే నమః
ఓం సోమసూర్యాగ్ని లోచనాయ నమః
ఓం హవిషే నమః
ఓం యఙ్ఞమయాయ నమః (50)
ఓం సోమాయ నమః
ఓం పంచవక్త్రాయ నమః
ఓం సదాశివాయ నమః
ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః
ఓం వీరభద్రాయ నమః
ఓం గణనాథాయ నమః
ఓం ప్రజాపతయే నమః
ఓం హిరణ్యరేతసే నమః
ఓం దుర్ధర్షాయ నమః
ఓం గిరీశాయ నమః (60)
ఓం గిరిశాయ నమః
ఓం అనఘాయ నమః
ఓం భుజంగ భూషణాయ నమః
ఓం భర్గాయ నమః
ఓం గిరిధన్వనే నమః
ఓం గిరిప్రియాయ నమః
ఓం కృత్తివాససే నమః
ఓం పురారాతయే నమః
ఓం భగవతే నమః
ఓం ప్రమధాధిపాయ నమః (70)
ఓం మృత్యుంజయాయ నమః
ఓం సూక్ష్మతనవే నమః
ఓం జగద్వ్యాపినే నమః
ఓం జగద్గురవే నమః
ఓం వ్యోమకేశాయ నమః
ఓం మహాసేన జనకాయ నమః
ఓం చారువిక్రమాయ నమః
ఓం రుద్రాయ నమః
ఓం భూతపతయే నమః
ఓం స్థాణవే నమః (80)
ఓం అహిర్భుథ్న్యాయ నమః
ఓం దిగంబరాయ నమః
ఓం అష్టమూర్తయే నమః
ఓం అనేకాత్మనే నమః
ఓం స్వాత్త్వికాయ నమః
ఓం శుద్ధవిగ్రహాయ నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
ఓం ఖండపరశవే నమః
ఓం అజాయ నమః
ఓం పాశవిమోచకాయ నమః (90)
ఓం మృడాయ నమః
ఓం పశుపతయే నమః
ఓం దేవాయ నమః
ఓం మహాదేవాయ నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం హరయే నమః
ఓం పూషదంతభిదే నమః
ఓం అవ్యగ్రాయ నమః
ఓం దక్షాధ్వరహరాయ నమః
ఓం హరాయ నమః (100)
ఓం భగనేత్రభిదే నమః
ఓం అవ్యక్తాయ నమః
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః
ఓం సహస్రపాదే నమః
ఓం అపపర్గప్రదాయ నమః
ఓం అనంతాయ నమః
ఓం తారకాయ నమః
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః (108)


Shiva Ratri Vratam - How to observe the Puja with mantras


The shivarAtri vrata (Why observed ?) is observed specially in the night of kR^iShNa paksha chaturdashi of month kumba - mAsi (mid Feb - mid Mar) (Sivaratri dates for the current year). The complete night of shivaratri is spent in the worship of the Lord. In the four quarters (yAmas - 3 hours) of the nightspecial prayers are done. The pUja procedure given here is short, (Shiva rAtri pUja - in Tamil; in Bengali ; in Hindi ; in Gujarati ; in Kannada ; in Malayalam; in Marathi ; in Telugu ; in Roman script
) but the chanting of shrI rudram or other stotras or the Holy Five Syllables could be done throughout the night.
\engtitle{.. shivarAtri vrataM ..}## \itxtitle{.. shivarAtri vrataM ..}##\endtitles## ## Perform gaNapati pUja praying for no hurdles to the pUja. Do the sa.nkalpaM as prescribed below: ## mamopAtta samasta durita kshayadvAra shrI parameshvara prItyarttam shubhe shobhane muhUrte AdyabrahmaNaH dvitIyaparArdhe shveta varAhakalpe vaivasvata manva.ntare kaliyuge prathamapAde jaMbU dvIpe bhAratavarShe bharatakhaNDe asmin vartamAne vyavahArika ##------## nAmena saMvatsare uttarAyane shishira R^itau kumba mAse kR^iShNa paxe chaturdhashyAm subhatitau ##------## vAsara yuktAyAm shubhanaxatra shubhayoga shubhakaraNa evaMguNa visheShaNa vishiShTAyAM shubhatithau shivarAtri puNyakAle shrI parameshvara prItyarthaM mama xemasthairya vijayAyurArogyaishvaryApi vR^iddhyarthaM dharmArtha kAmamoxa chaturvidha phalapuruShArtha siddhyarthaM iShTa kAmyArtha siddhyarthaM mama samasta duritopa shaantyarthaM samasta ma~NgaLa vAptyarthaM shrI sAmba sadAshiva prasAdena sakuTumbasya GYAna vairAgya moksha prAptyarttam varShe varShe prayukta shivarAtri puNyakAle samba parameshva pUjAm kariShye || namaH | ## Now do the kalasa pUja. Meditate on Lord sAmba parameshvara with this shloka: ## chandra kOThi pratIkAshaM trinetraM chandra bhUShaNam.h | Api~NgaLa jaTajUTaM ratna mauLi virAjitam.h || nIlagrIvaM utArA~NgaM tArahAropa shobhitam.h | varadAbhaya hasta~ncha hariNa~ncha parashvatam.h || tatAnaM nAga valayaM keyUrA~Ngata mudrakam.h | vyAghra charma parItAnaM ratna siMhAsana sthitam.h || Agachcha devadevesha martyaloka hitechchayA | pUjayAmi vidAnena prasannaH sumukho bhava || umA maheshvaraM dyAyAmi | AvAhayAmi || ## Do the prANa pratiShTA of Lord Shiva and perforM a simple pUjA with dhUpadIpaM and fruit offering ## pAdAsanaM kuru prAGYa nirmalaM svarNa nirmitam.h | bhUShitaM vivitaiH ratnaiH kuru tvaM pAdukAsanam.h || umA maheshvarAya namaH | ratnAsanaM samarpayAmi || ga~NgAdi sarva tIrthebhyaH mayA prArttanayAhR^itam.h | toyam Etat sukasparsham pAdyArtham pradigR^ihyatAm.h || umA maheshvarAya namaH | pAdyaM samarpayAmi || gandhodakena puShpeNa chandanena sugandhinA | arghyaM kR^ihANa devesha bhaktiM me hyachalAM kuru || umA maheshvarAya namaH | arghyaM samarpayAmi || karpUroshIra surabhi shItaLaM vimalaM jalam.h | ga~NgAyAstu samAnItaM gR^ihANAchamaNIyakam.h || umA maheshvarAya namaH | AchamanIyaM samarpayAmi || rasosi rasya vargeShu suka rUposi sha~Nkara | madhuparkaM jagannAtha dAsye tubhyaM maheshvara || umA maheshvarAya namaH | madhuparkaM samarpayAmi || payodadhi kR^ita~nchaiva madhusharkarayA samam.h | pa~nchAmR^itena snapanaM kAraye tvAM jagatpate || umA maheshvarAya namaH | pa~nchAmR^ita snAnaM samarpayAmi || mandhAkiniyAH samAnItaM hemAMboruha vAsitam.h | snAnAya te mayA bhaktyA nIraM svIkR^iyatAM vibho || umA maheshvarAya namaH | shuddodaka snAnam samarpayAmi | snAnAnantaraM AchamanIyaM samarpayAmi || vastraM sUkshmaM tukUlecha devAnAmapi durlabham.h | gR^ihANa tvam umAkAnta prasanno bhava sarvatA || umA maheshvarAya namaH | vastraM samarpayAmi || yaGYopavItaM sahajaM brahmaNA nirmitaM purA | AyuShyaM bhava varchasyaM upavItaM gR^ihANa bho || umA maheshvarAya namaH | yaGYopavItaM samarpayAmi || shrIkaNThaM chandanaM divyaM gandhADhyaM sumanoharam.h | vilepanaM surashreShTa matdattam prati gR^ihyatAm.h || umA maheshvarAya namaH | gandhaM samarpayAmi || akshadAn chandra varNApAn shAleyAn sadilAn shubhAn | ala~nkArArthamAnIdAn dhArayasya mahAprabho || umA maheshvarAya namaH | akshadAn samarpayAmi || mAlyAtIni sugandhIni maladyAtIni vai prabho | mayAhR^idAni puShpANi pUjArthaM tava sha~nkara || umA maheshvarAya namaH | puShpamAlAM samarpayAmi || || a~Nga pUja || shivAya namaH | pAdau pUjayAmi | sharvAya namaH | kulpau pUjayAmi | rudrAya namaH | jAnunI pUjayAmi | IshAnAya namaH | ja~Nghe pUjayAmi | paramAtmane namaH | UrU pUjayAmi | harAya namaH | jaghanaM pUjayAmi | IshvarAya namaH | guhyaM pUjayAmi | svarNa retase namaH | kaTiM pUjayAmi | maheshvarAya namaH | nAbhiM pUjayAmi | parameshvarAya namaH | udaraM pUjayAmi | sphaTikAbharaNAya namaH | vakshasthalaM pUjayAmi | tripurahantre namaH | bhAhUn pUjayAmi | sarvAstra dhAriNe namaH | hastAn pUjayAmi | nIlakaNThAya namaH | kaNThaM pUjayAmi | vAchaspataye namaH | mukhaM pUjayAmi | tryambakAya namaH | netrANi pUjayAmi | phAla chandrAya namaH | lalATaM pUjayAmi | ga~NgAdharAya namaH | jaTAmaNDalaM pUjayAmi | sadAshivAya namaH | shiraH pUjayAmi | sarveshvarAya namaH | sarvANya~NgAni pUjayAmi | ## PerforM the shivAShTottara sata or sahasra nAmAvaLi pUja. Refer to (1) (2) below. ## sAmba parameshvarAya namaH | nAnAvita parimaLapatra puShpANi samarpayAmi || || uttarA~Nga pUja || vanaspatirasodbhUtaH gandhADhyashcha manoharaH | AgreyaH sarvadevAnAM dhUpoyaM pratigR^ihyatAm.h || umA maheshvarAya namaH | dhUpaM AgrApayAmi || sAjyaM trivartti samyuktaM vahninA yojitaM mayA | dIpaM gR^ihANa devesha trailokya timirApaham.h || umA maheshvarAya namaH | dIpaM darshayAmi || naivedyaM gR^ihyatAM deva bhaktiM me hyachalAM kuru | shivepsitaM varaM dehi paratra cha parAM gatim.h || umA maheshvarAya namaH | mahAnaivedyaM samarpayAmi || OM bhUrbhuvassuvaH tatsaviturvareNyaM bhargo devasya dhImahi diyo yo naH prachodayAt.h | OM deva savitaH prasUva satyaM tvarthena parishi~nchAmi | amR^itopastaraNamasi | OM prANayasvAhA | OM apAnAyasvAhA | OM vyAnAya svAhA | OM udAnAya svAhA | OM samAnAya svAhA | OM brahmaNe svAhA | brahmaNi ma AtmA amR^itatvAya | amR^itAbhitAnamasi || naivedyAnantaraM AchamanIyaM samarpayAmi | pUgIphala samAyuktaM nAgavallI daLair yutam.h | karpUra chUrNa saMyuktaM tAMbUlaM pratigR^ihyatAm.h || umA maheshvarAya namaH | karpUra tAMbUlaM samarpayAmi || chakshurtaM sarvalokAnAM timirasya nivAraNam.h | ArdigyaM kalpitaM bhaktyA gR^ihANa parameshvara || umA maheshvarAya namaH | karpUra nIrA~njanaM samarpayAmi | AchamanIyaM samarpayAmi || yAnikAnicha pApAni janmAntara kR^itAni cha | tAni tAni vinashyanti pradakshiNa pate pate || umA maheshvarAya namaH | pradakshiNaM samarpayAmi || puShpA~njaliM pradAsyAmi gR^ihANa karuNAnide | nIlakaNTha virUpAksha vAmArda girija prabho || umA maheshvarAya namaH | puShpA~njaliM samarpayAmi | mantrapuShpaM svarNapuShpaM samarpayAmi || mantrahInaM kriyAhInaM bhaktihInaM sureshvara | yatpUjitaM mayA deva paripUrNam tatastu te || vande shambhumumApatiM suraguruM vande jagatkAraNam.h vande pannagabhUShaNaM mR^igadharaM vande pashUNAm patim.h | vande sUrya shashA.nkavahni nayanaM vande mukunda priyam.h vande bhakta janAshraya~ncha varadaM vande shivaM sha~Nkaram.h || namaHshivAbhyAM nava yauvanAbhyAM parasparAshliShTa vapur dharAbhyAm.h | nagendra kanyA vR^iSha ketanAbhyAM namo namaHsha~Nkara pArvatIbhyAm.h || || arghyam || shuklAmbaradharaM viSHNuM shashivarNaM chaturbhujaM | prasanna vadanaM dyAyet sarvavignopashAntaye || mamopAtta samasta durita kshayadvAra shrI parameshvara prItyarttaM | mayA charita shivarAtri vradapUjAnte kshIrArghya pradAnaM upAyadAna~ncha kariShye || namo vishvasvarUpAya vishvasR^iShTyAdi kAraka | ga~NgAdhara namastubhyaM gR^ihANArghyaM mayArpitam.h || umA maheshvarAya namaH | idamarghyaM idamarghyaM idamarghyaM || namaHshivAya shAntAya sarvapApaharAyacha | shivarAtrau mayA dattam gR^ihANArghyaM prasIta me || umA maheshvarAya namaH | idamarghyaM idamarghyaM idamarghyaM || duHkha dAridrya pApaishcha dagtohaM pArvatIpate | mAM tvaM pAhi ,ahAbhAho gR^ihaNArghyaM namostu te || umA maheshvarAya namaH | idamarghyaM idamarghyaM idamarghyaM || shivAya shivarUpAya bhaktAnAM shivadAyaka | idamarghyaM pradAsyAmi prasanno bhava sarvatA || umA maheshvarAya namaH | idamarghyaM idamarghyaM idamarghyaM || aMbikAyai namastubhyaM namaste devi pArvati | ambike varade devi gR^ihNIdArghyaM prasIda me || pArvatyai namaH | idamarghyaM idamarghyaM idamarghyaM || subraHmaNya mahAbhaga kArtikeya sureshvara | idamarghyaM pradAsyAmi suprIto varado bhava || subrahmaNyAya namaH | idamarghyaM idamarghyaM idamarghyaM || chaNDikeshAya namaH | idamarghyaM idamarghyaM idamarghyaM || anena arghya pradAnena bhagavAn sarvadevAtmakaH saparivAra saMba parameshvaraH prIyatAm.h || || upAyana dAnam || saMbashiva svarUpasya brAhmaNasya itamAsanaM | amIte gandhAH || ## (Give tAMbUlaM, dakshiNa etc with the following mantra) ## hiraNyagarbha garbhastaM hemabIjaM vibhAvasoH | anantapuNya phalataM ataH shAntiM prayachcha me || idamupAyanaM sadakshiNAkaM satAMbUlaM sAMbashivaprItiM kAmamAnaH tubhyamahaM sampratate na mama || ## Perform Salutation ## OM samasta lOka sukhino bhavantu || | OM tatsat brahmArpaNamastu | ##
This has been transliterated from a thamiz script. So very likely that this would have misspelt words.

Shivashtottara Shata Namavalih
oM shivAya namaH oM maheshvarAya namaH oM shaMbhave namaH oM pinAkine namaH oM shashishekharAya namaH oM vAmadevAya namaH oM virUpAxAya namaH oM kapardine namaH oM nIlalohitAya namaH oM sha.nkarAya namaH oM shUlapANaye namaH oM khaTvA.ngine namaH oM vishhNuvallabhAya namaH oM shipivishhTAya namaH oM aMbikAnAthAya namaH oM shrIkaNThAya namaH oM bhaktavatsalAya namaH oM bhavAya namaH oM sharvAya namaH oM trilokeshAya namaH oM shitikaNThAya namaH oM shivApriyAya namaH oM ugrAya namaH oM kapAline namaH oM kAmAraye namaH oM andhakAsura sUdanAya namaH oM gaN^gAdharAya namaH oM lalAtAxAya namaH oM kAlakAlAya namaH oM kR^ipAnidhaye namaH oM bhImAya namaH oM parashuhastAya namaH oM mR^igapANaye namaH oM jaTAdharAya namaH oM kailAsavAsine namaH oM kavachine namaH oM kaThorAya namaH oM tripurAntakAya namaH oM vR^ishhA.nkAya namaH oM vR^ishhabhArUDhaya namaH oM bhasmoddhUlita vigrahAya namaH oM sAmapriyAya namaH oM svaramayAya namaH oM trayImUrtaye namaH oM anIshvarAya namaH oM sarvaGYAya namaH oM paramAtmane namaH oM somasUryAgnilochanAya namaH oM havishhe namaH oM yaGYamayAya namaH oM somAya namaH oM pa.nchavaktrAya namaH oM sadAshivAya namaH oM vishveshvarAya namaH oM vIrabhadrAya namaH oM gaNanAthAya namaH oM prajApataye namaH oM hiraNyaretase namaH oM durdharshhAya namaH oM girIshAya namaH oM girishAya namaH oM anaghAya namaH oM bhujaN^gabhUshhaNAya namaH oM bhargAya namaH oM giridhanvane namaH oM giripriyAya namaH oM kR^ittivAsase namaH oM purArAtaye namaH oM bhagavate namaH oM pramathAdhipAya namaH oM mR^ityu.njayAya namaH oM sUxmatanave namaH oM jagadvyApine namaH oM jagadgurave namaH oM vyomakeshAya namaH oM mahAsenajanakAya namaH oM chAruvikramAya namaH oM rudrAya namaH oM bhUtapataye namaH oM sthANave namaH oM ahirbudhnyAya namaH oM digaMbarAya namaH oM ashhTamUrtaye namaH oM anekAtmane namaH oM sAtvikAya namaH oM shuddavigrahAya namaH oM shAshvatAya namaH oM khaNDaparashave namaH oM ajAya namaH oM pAshavimochakAya namaH oM mR^iDAya namaH oM pashupataye namaH oM devAya namaH oM mahAdevAya namaH oM avyayAya namaH oM haraye namaH oM bhaganetrabhide namaH oM avyaktAya namaH oM daxAdhvaraharAya namaH oM harAya namaH oM pUshhadantabhide namaH oM avyagrAya namaH oM sahasrAxAya namaH oM sahasrapade namaH oM apavargapradAya namaH oM anantAya namaH oM tArakAya namaH oM parameshvarAya namaH

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML