గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Wednesday, 11 February 2015

మాఘ పురాణం - 9

మాఘ పురాణం - 9
9వ అధ్యాయము - గంగాజల మహిమ
ఓ కార్తవీర్యార్జునా! శివపూజ
గురించి
శివమహత్మ్యమును గురించి
వివరించెదను వినుము.
మున్ను శ్రీరామచంద్రుడు
రావణుని చంపుటకు సముద్రముపై
వారధి కట్టినచోట
శివలింగమును ప్రతిష్టించి
శివుని ధ్యానించి, వారధిదాటి
రావణుని చంపెను. అటులనే
హనుమంతుడూ సముద్రమును దాటునపుడు శివుని
ధ్యానించి రామునికి
నమస్కరించి, మహా
బలమును సంపాదించి
సముద్రమునుదాటెను.
అర్జునుడు యుద్ధమునకు బయలుదేరే
ముందు శివపూజ చేసియే
యుద్ధరంగములో ప్రవేశించును.
మరెందరో మహానుభావులు శివుని
ధ్యానించి
జయము చేకూర్చుకొనిరి.
స్త్రీలు తమ
మనోవాంచలను తీర్చుకొనిరి. కనుక,
పూజదు శివపూజ పవిత్రమైనది. అటులనే
నదులలో గంగానది పరమపవిత్రమైనది.
ఎటులనగా,
గంగాజలము విష్ణుపాదములనుండి
పుట్టినదియు, శివుని
శిరస్సునుండి ప్రవహించునట్టిద
ియు అయినందుననే సర్వపాపహరమైనది.
గంగా జలములో స్నానమునకు అంత
ప్రాముఖ్యత ఉన్నది.
ఇంకనూ గంగాజలము గురించి
చెప్పబోవునది ఏమనగా యే
నీళ్ళనుగాని, "గంగ గంగ గంగ" అని
మూడు పర్యాయములు అనుకొని
శిరస్సున చల్లుకొనినచో ఆ
నీళ్ళు గంగాజలముతో
సమానమయినవగును.
గంగాజ్లము విష్ణుమూర్తి ప్రతి
రూపము కనుక, మాఘమాసములో
అంగాస్నానము అత్యంత
పుణ్యప్రదమని తెలుపుచూ గంగా జల
మహత్మ్యము గురించి
కార్తవీర్యార్జు
నకు దత్తాత్రేయుదు వివరించెను.
కొంత కాలము క్రిందట
మగధరాజ్యములో పురోహితవృత్తిచే
జీవించుచున్న
నలుగురు బ్రాహ్మణులుండిరి.
నలుగురికి
నలుగురు కుమార్తెలుండిరి.
వారు నిండు యవ్వనవతులై ఉండీరి.
కొన్నాళ్ళకు ఆ గ్రామపు కోనేటిలో
స్నానం చేయుటకు ఒక గురుకుల
విద్యార్థి వచ్చెను, బ్రాహ్మణ
కన్యలాయువకుని అందము చూచి,
మోహించి, అతనిని సమీపించి
చుట్టుముట్టి
మమ్ములను వివాహం చేసుకోమని
బలవంతము చేయగా ఆ బ్రాహ్మణ
విధ్యార్థికి విద్య పూర్తి
కానందున వారి
కోర్కెలను నిరాకరించెను. అంత ఆ
కన్యలు కోపంతో నీవు పిశాచానివి
కమ్మని శపించగా, ఆ
విధ్యార్థియూ, మీరుకూడ
పిశచులగుదురుగాక అని ప్రతి
శాపమిచ్చుటచే వారంతా పిశాచ
రూపములతో ఆ కొలను వద్దనే వుండి,
అందరిని బాదించి,
ఆహారము దొరికితే వాటాలకై
పెనుగులాడుకొనుచుండిరి.
కొంతకాలమునకు ఒక
సిద్దుడాకోనేటి దగ్గరకురాగా నా
పిశాచముల తల్లి దండ్రులు, తమ
బిడ్డలకు కలిగిన పిశాచ
రూపములెట్లు పోవునని అడిగిరి. ఆ
సిద్దుడు వారందరిచేత
మాఘమాసములో గయలోనున్న
త్రివేణిలో
స్నానము చేయించినచో వారికున్న
పిశాచ రూపములు తొలగిపోవునని
చెప్పగావారట్లు చేయుటచే
అయిదుగురికి యధా
రూపములు కలిగినవి.
ఇట్లు జరుగుటకు మాఘమాసమహత్మ్యమే
కారణము. మాఘమాస మందలి నదీ
స్నానము మనుజులకే కాక దేవతలకు,
గంధర్వులకు కూడ పవిత్రమైనది.
ఓక మాఘమాసములో నొకగంధర్వుడు తన
భార్యతో భూలోకానికి వచ్చి
గంగానదిలో స్నానమాడెను. అతని
భార్య మాత్రము స్నానమాచరింనని
చెప్పుటచే ఆమెకు దైవత్వము నసించి
గంధర్వలోకానికి వెళ్ళలేకపోయినది.
ఆమెను విడిచి పెట్టి ఆ
గంధర్వుడొకడే వెళ్ళిపోయాడు.
ఆమె అడవిలో
తిరుగుచూ విస్వామిత్రుడు ఉన్నచోటుకు వెళ్ళి
వయ్యారముగా క్రీగంటచూసెను.
ఆమె అందానికి, యవ్వనానికి
విస్వామిత్రుడు తన్మయుడై
ఆమెను ప్రేమించుటచే
యిద్దరూ కామక్రీడలలో
తెలియాడుచుండగా, మరల ఆ
గంధర్వుడు తన
భార్యను వెదుకుచూ వచ్చి చూడగా,
విస్వామిత్రుడు గంధర్వస్త్రీ
క్రీదించుచుందిరి. ఆ
దృస్యమును చూచి
మందిపడుచు తపస్వివై యుండి
కూడా యిలా కామతృష్ణ
కలవాడవైనందున, నీకు కోతి
ముఖము కలుగుగాకయని
విస్వామిత్రుని, పాషాణమై
పడియుండమని భార్యను శపించి
వెళ్ళిపోయినాడు.
విస్వామిత్రుడు చేయునది లేక
వానర ముఖం కలిగియుండగా
నారదుడు ఆ విషయము తెలుసుకొని
విశ్వామిత్రుని కడకు వచ్చి, "
విశ్వామిత్రా! క్షణభంగురమైన
తుచ్ఛకామ వాంఛకులోనై నీ
తపశ్శక్తినంతా వదులుకున్నావు.
సరేలెమ్ము గంగానదిలో
స్నానము చేసి, నీ కమండలములో
గంగా జలము తెచ్చి ఈ పాషాణముపై
చల్లుము", అని వివరించగా
విశ్వామిత్రుడు గంగాస్నానముచేసి
, విష్ణువును ధ్యానించి,
కమండలముతో నీరు తెచ్చి,
పాషాణముపై చల్లగా ఆ రాయి
పూర్వం గంధర్వ శ్త్రీ
రూపమును పొంది,
గంధర్వలోకమునకు వెళ్ళిపోయెను.
పూర్వరూపము నందిన
విస్వామిత్రుడు తపస్సునకు వెళ్ళిపోయెను.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML