గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Tuesday, 27 January 2015

నవగ్రహధ్యానమ్,మన్త్రః|,పీడాహరస్తోత్రమ్,నవగ్రహ స్తోత్రం |నవగ్రహధ్యానమ్,మన్త్రః|,పీడాహరస్తోత్రమ్,నవగ్రహ స్తోత్రం |


|| నవగ్రహధ్యానమ్||
Navagraha dhyana sloka
Chant these slokas before starting of any graha mantra jap.
శ్రీగణేశాయ నమః|
అథ సూర్యస్య ధ్యానం (Dhyana sloka for Sun)
ప్రత్యక్షదేవం విశదం సహస్రమరీచిభిః శోభితభూమిదేశమ్|
సప్తాశ్వగం సద్ధ్వజహస్తమాద్యం దేవం భజేऽహం మిహిరం హృదబ్‍జే||


అథ చన్ద్రస్య ధ్యానం (Dhyana Sloka for Moon)
శఙ్ఖప్రభమేణప్రియం శశాఙ్కమీశానమౌలిస్థితమీడ్యవృత్తమ్|
తమీపతిం నీరజయుగ్మహస్తం ధ్యాయే హృదబ్‍జే శశినం గ్రహేశమ్||

అథ కుజ ధ్యానం (Dhyana sloka for Mars)
ప్రతప్తగాఙ్గేయనిభం గ్రహేశం సింహాసనస్థం కమలాసిహస్తమ్|
సురాసురైః పూజితపాదపద్మం భౌమం దయాలుం హృదయే స్మరామి||

అథ బుధ ధ్యానం (Dhyana sloka for Mercury)
సోమాత్మజం హంసగతం ద్విబాహుం శఙ్ఖేన్దురూపం హ్యసిపాశహస్తమ్|
దయానిధిం భూషణభూషితాఙ్గం బుధం స్మరే మానసపఙ్కజేऽహమ్||

అథ గురు ధ్యానం (Dhyana sloka for Jupiter)
తేజోమయం శక్తిత్రిశూలహస్తం సురేన్ద్రజ్యేష్ఠైః స్తుతపాదపద్మమ్|
మేధానిధిం హస్తిగతం ద్విబాహుం గురుం స్మరే మానసపఙ్కజేऽహమ్||

అథ శుక్రస్య ధ్యానం (Dhyana Sloka for Venus)
సన్తప్తకాఞ్‍చననిభం ద్విభుజం దయాలుం
పీతామ్బరం ధృతసరోరుహద్వన్ద్వశూలమ్|
క్రౌం‍చాసనం హ్యసురసేవితపాదపద్మం
శుక్రం స్మరే ద్వినయనం హృది పఙ్కజేऽహమ్||

అథ శనేర్ధ్యానం (Dhyana sloka for Saturn)
నీలాం‍జనాభం మిహిరేష్టపుత్రం గ్రహేశ్వరం పాశభుజఙ్గపాణిమ్|
సురాసురాణాం భయదం ద్విబాహుం శనిం స్మరే మానసపఙ్కజేऽహమ్||

అథ సైంహికేయస్య ధ్యానం (Dhyana Sloka for Rahu)
శీతాంశుమిత్రాన్తకమీడ్యరూపం ఘోరం చ వైడుర్యనిభం విబాహుమ్|
త్రైలోక్యరక్షాప్రదంమిష్టదం చ రాహుం గ్రహేన్ద్రం హృదయే స్మరామి||

అథ కేతోశ్చ ధ్యానం (Dhyana Sloka for Ketu)
లాఙ్గులయుక్తం భయదం జనానాం కృష్ణామ్బుభృత్సన్నిభమేకవీరమ్|
కృష్ణామ్బరం శక్తిత్రిశూలహస్తం కేతుం భజే మానసపఙ్కజేऽహమ్||
|| ఇతి నవగ్రహధ్యానం సమ్పూర్ణమ్||

|| నవగ్రహమన్త్రః||
Tantrokta Navagra Mantra
Here I am giving Tantrokta Navagraha Mantra with Beejakshar. Please chant these carefully. If you pronunce wrongly you may get adverse result. Its better to learn from a pundit before chating.
శ్రీగణేశాయ నమః|

అథ సూర్యస్య మన్త్రః
ఓమ్ హ్సౌః శ్రీం ఆం గ్రహాధిరాజాయ ఆదిత్యాయ స్వాహా||

అథ చన్ద్రస్య మన్త్రః
ఓమ్ శ్రీం క్రీం హ్రాం చం చన్ద్రాయ నమః||

అథ భౌమస్య మన్త్రః
ఐం హ్సౌః శ్రీం ద్రాం కం గ్రహాధిపతయే భౌమాయ స్వాహా||

అథ బుధస్య మన్త్రః
ఓమ్ హ్రాం క్రీం టం గ్రహనాథాయ బుధాయ స్వాహా||

అథ జీవస్య మన్త్రః
ఓమ్ హ్రీం శ్రీం ఖ్రీం ఐం గ్లౌం గ్రహాధిపతయే బృహస్పతయే బ్రీంఠః ఐంఠః శ్రీంఠః స్వాహా||

అథ శుక్రస్య మన్త్రః -
ఓమ్ ఐం జం గం గ్రహేశ్వరాయ శుక్రాయ నమః||

అథ శనైశ్చరస్య మన్త్రః
ఓమ్ హ్రీం శ్రీం గ్రహచక్రవర్తినే శనైశ్చరాయ క్లీం ఐంసః స్వాహా||

అథ రాహోర్మన్త్రః
ఓమ్ క్రీం క్రీం హూఁ హూఁ టం టఙ్కధారిణే రాహవే రం హ్రీం శ్రీం భైం స్వాహా||

అథ కేతు మన్త్రః
ఓమ్ హ్రీం క్రూం క్రూరరూపిణే కేతవే ఐం సౌః స్వాహా||

|| ఇతి నవగ్రహమన్త్రః సమ్పూర్ణమ్||

|| నవగ్రహపీడాహరస్తోత్రమ్||
Navagraha Peedahara Stotra
If you are suffering due to ill placed planets in your birth chart, this stotra will be helpful. Chant this stotra daily to remove all kind of problems caused by Planets.
గ్రహాణామాదిరాదిత్యో లోకరక్షణకారకః|
విషమస్థానసంభూతాం పీడాం హరతు మే రవిః|| ౧||
రోహిణీశః సుధామూర్తిః సుధాగాత్రః సుధాశనః|
విషమస్థానసంభూతాం పీడాం హరతు మే విధుః|| ౨||
భూమిపుత్రో మహాతేజా జగతాం భయకృత్ సదా|
వృష్టికృద్వృష్టిహర్తా చ పీడాం హరతు మే కుజః|| ౩||
ఉత్పాతరూపో జగతాం చన్ద్రపుత్రో మహాద్యుతిః|
సూర్యప్రియకరో విద్వాన్ పీడాం హరతు మే బుధః|| ౪||
దేవమన్త్రీ విశాలాక్షః సదా లోకహితే రతః|
అనేకశిష్యసంపూర్ణః పీడాం హరతు మే గురుః|| ౫||
దైత్యమన్త్రీ గురుస్తేషాం ప్రాణదశ్చ మహామతిః|
ప్రభుస్తారాగ్రహాణాం చ పీడాం హరతు మే భృగుః|| ౬||
సూర్యపుత్రో దీర్ఘదేహో విశాలాక్షః శివప్రియః|
మన్దచారః ప్రసన్నాత్మా పీడాం హరతు మే శనిః|| ౭||
మహాశిరా మహావక్త్రో దీర్ఘదంష్ట్రో మహాబలః|
అతనుశ్చోర్ధ్వకేశశ్చ పీడాం హరతు మే శిఖీ|| ౮||
అనేకరూపవర్ణైశ్చ శతశోऽథ సహస్రశః|
ఉత్పాతరూపో జగతాం పీడాం హరతు మే తమః|| ౯||
|| ఇతి బ్రహ్మాణ్డపురాణోక్తం నవగ్రహపీడాహరస్తోత్రం సంపూర్ణమ్||

|| వ్యాస కృత నవగ్రహ స్తోత్రం ||
Vyasa Krita Navagraha Stotra
Click here for English Version
సూర్య మంత్రం :
జపాకుసుమసంకాశం కాశ్యపేయం మహద్యుతిమ్‌|
తమోऽరిం సర్వపాపఘ్నం ప్రణతోऽస్మి దివాకరమ్‌|| ౧||

చంద్రమంత్రం:
దధిశఙ్ఖతుషారాభం క్శీరోదార్ణవసంభవమ్‌|
నమామి శశినం సోమం శమ్భోర్ముకుటభూషణమ్‌|| ౨||

కుజమంత్రం:
ధరణీగర్భసంభూతం విద్యుత్కాన్తిసమప్రభమ్‌|
కుమారం శక్తిహస్తం చ మఙ్గలం ప్రణమామ్యహమ్‌|| ౩||

బుధమంత్రం:
ప్రియఙ్‌గుకలికాశ్యామం రూపేణాప్రతిమం బుధమ్‌|
సౌమ్యం సౌమ్యగుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహమ్‌|| ౪||

గురుమంత్రం:
దేవానాం చ ఋషీణాం చ గురుం కాఞ్చనసంనిభమ్‌|
బుద్ధిభూతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతిమ్‌|| ౫||

శుక్రమంత్రం:
హిమకున్దమృణాలాభం దైత్యానాం పరమం గురుమ్‌|
సర్వశాస్త్రప్రవక్తారం భార్గవం ప్రణమామ్యహమ్‌|| ౬||

శనిమంత్రం:
నీలాంజనసమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజమ్‌|
ఛాయామార్తణ్డసంభూతం తం నమామి శనైశ్చరమ్‌|| ౭||

రాహుమంత్రం:
అర్ధకాయం మహావీర్యం చన్ద్రాదిత్యవిమర్దనమ్‌|
సింహికాగర్భసంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహమ్‌|| ౮||

కేతుమంత్రం:
పలాశపుష్పసంకాశం తారకాగ్రహమస్తకమ్‌|
రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామ్యహమ్‌|| ౯||

ఫలశృతి:
ఇతి వ్యాసముఖోద్గీతం యః పఠేత్సుసమాహితః|
దివా వా యది వా రాత్రౌ విఘ్‍నశాన్తిర్భవిష్యతి|| ౧౦||

నరనారీనృపాణాం చ భవేద్దుఃస్వప్ననాశనమ్‌|
ఐశ్వర్యమతులం తేషామారోగ్యం పుష్టివర్ధనమ్‌||

గృహనక్శత్రజాః పీడాస్తస్కరాగ్నిసముద్‌భవాః|
తాః సర్వాః ప్రశమం యాన్తి వ్యాసో బ్రూతే న సంశయః||

|| ఇతి శ్రీవ్యాసవిరచితం నవగ్రహస్తోత్రం సంపూర్ణమ్‌||

Navagraha Mantra For Removing Obstacles In Life
We are engaged in providing Navagraha Mantra For Removing Obstacles In Life. The hardships and struggles faced by us despite of the hard work, occurs by the unfavourable position of planets in the horoscope. The karmic influence on the behaviour of the individual is pointed by the placement of the nine planets in the horoscope. For appeasing the ill effects of planets like wearing genuine gemstones chanting mantras related to the planet, astrologist and numerologists use this information to suggest remedial measures. As per the research, mantra is considered as powerful tool for healing. It creates positive vibrations and removes negativity. Navagraha is the mantra of the 9 planets. In other words, its is for pleasing planets and influence them positively. Shri Ved Vyas ji has written mantra's for pleasing nine planets or Navagraha including the Lord Sun, Lord Moon, Lord Mars, Lord Mercury, Lord Jupiter, Lord Venus, Lord Saturn, Lord Rahu and Lord Ketu.Sun: Planet of Self
sun-100
Sun is the Lord of Simha Rashi [Leo] and occupies the central place amongst the navagrahas. Sun is also known as "The King" in the planetary cabinet. The colour of sun is red and his vahana is a chariot drawn by seven horses.

apaa kusuma Sankaasam – Kaasyapeyam Mahaath’ yuthim Thamo’urim sarva Paapa ganam – Pranathosmi Dhiwaakaram.
One who looks like the Hibiscus flower, Son of Kashyapa, full of radiance, Foe of darkness and the one who dispells all sins, I prostrate that Surya dev.Moon: Ruler of the Emotions
moon
Moon is the Lord of Karka Rashi [Cancer] which is the Sign of nurturing and mothering. Moon is also known as "The Queen" in the planetary cabinet. It rules white and silver colours.

Dhadhi sanka Thushaaraabham – Ksheero Dhaarnava Sambhavam Namaami sasinam Somam – Sambhor makuta Bhooshanam.
The one who has the hue of curd and icebergs, one who emerges from the milky ocean, Chandra who adorns Shiva, I prostrate. that Chandra ( moon) dev.

Mercury: Planet of Communication
mercury
Mercury is the Lord of Mithua Rashi [Gemini] & Kanya Rashi [Virgo]. It is also known as "The Prince" in the planetary cabinet. It rules green colour and its temperament is volatile and versatile.

Piryangu kali Kaasyaamam – Roope’naa Prathimam Budham Sowmyam sowmya Gunopetham – Tham Bhudham Pranamaam Yaham
The one who is dark like the bud of Priyangu flower, One who is unequalled in beauty and is intelligent, And the son of Chandra, One who is peaceful, I prostrate that Budha dev.


Venus: Planet of Love and Money
venus
Venus is the Lord of Vrishbha Rashi [Taurus] & Tula Rashi [Libra]. It is also known as "The Minister" in the planetary cabinet. It rules royal blue colour and its temperament is easy going, royal, sensual, generous and accommodating.

Hima kundha M’runaalaabam – Dhaithyaanam Paramam Gurum Sarva saasthra Pravruththaaram – Bhaargavam Pranamaam Yaham
The one who has the lustre of the dew, Lotus stem and Thumba flower, High priest of Asuras and the one who preaches the Shatras, I prostrate that ( Bhargava )Sukracharya.


Mars: Planet of Passion
Mars
Mars is the Lord of Mesha Rashi [Aries] & Vrishchika Rashi [Scorpio]. Mars is also known as "The commander-in-chief" in the planetary cabinet. It rules bright red colour and its temperament is violent, angry and rash.

Dharanee garbha Sambhootham – Vidhyuth kaanthi Samaprabham Kumaaram Sakthi Hasthancha – Mangalam Pranamaam Yaham.
The one who is the son of Bhooma Devi, One who has the lustre of lightning, One who has Shakthi in his hand, and the auspoicious one, I prostrate that Angaraka (mangal ) dev.


Jupiter: Planet of Luck
jupiter
Jupiter is the Lord of Dhanu Rashi [Sagittarius] & Meen Rashi [Pisces]. It is also known as "The Minister" in the planetary cabinet. It rules yellow colour and its temperament is mild, benign and soft hearted.

Dhe’vaanaancha Risheenaancha – Gurum Kaanchan sannibham Bhudhdhi bhootham Thrilokesam – Thannamaami Bhruhaspathim.
The one who is the Guru of the Devas and Rishis, the one who is radiant and intelligent, The Lord of all the three worlds, I prostrate that Brihaspathi dev.

Saturn: Planet of Karma
saturn
Saturn is the Lord of Makara Rashi [Capricorn] & Kumbha Rashi [Aquarius]. It is also known as "The Servant" in the planetary cabinet. It rules black, navy blue and bright brown colours and its temperament is selfish and indolent, harsh and hard hearted. It is the leader of low castes.

Neelaanchana Samaabaasam – Raviputhram Yamaagrajam Chaayaa Maarthaanda Sambhootham – Thannamaami Sanaicharam.
The one who is blue, one who is like charcoal, one who is the son of Surya and the brother of Yama, one who is born to Chaya and Surya, I prostrate that Sani dev.

Rahu: Dragon's Head

The Rahu is instrumental in strengthening one's power and converting even an enemy into a friend. Even the effect of snakebite could be removed by his grace. Success of effort is a blessing of Rahu as he stands for vigour and valour.

Ardha kaayam mahaaveeyram – Chandhraadhithya vimardhanam Simhikaagarba Sambhootham – Tham Raahum Pranamaam Yaham.
The one who has half a body and is full of valour, One who opposes Chandra and Surya without fear, One who was born from Simhika’s womb, I prostrate that Rahu dev.

Ketu: Dragon's Tail
ketu
Ketu is a headless half-planet, shadowy as Rahu. Ketu is bestows wisdom, powers of discrimination, and gyana - spiritual knowledge, the knowledge of the self.

Palasha pushpa sankaasham taraka graha mastakam Roudram roudratmakam ghoram tam ketum Pranamamyaham.
I offer my obeisance to the violent and fearsome Ketu who is endowed with the potency of Lord Shiva and having a complexion resembling the flower of a palasa plant, he serves as the head of the stars and planets.

II The Navgraha Mantra II
II नवग्रह मंत्र II

Navagraha Mantra

Surya : Om hram hreem hroum sah suryaya namah
Chandra : Om shram sreem shraum sah chandraya namah
Mangala : Om kram kreem kroum sah bhaumaya namah
Budha : Om bram breem broum sah budhaya namah
Guru : Om jhram jhreem jroum sah gurave namah
Shukra : Om dram dreem droum sah shukraya namah
Shani : Om pram preem proum sah shanaischaraya namah
Rahu : Om bhram bhreem bhroum sah rahave namah
Ketu : Om shram shreem shroum sah ketave namah

In the natal chart or in Gochara, if any planet is not well disposed, or Lord of the house is not well disposed and the native is suffering with various kinds of problems it is advised to recited the following Shanti mantra that will minimize the negative effects of the planet.

Ravi - Bheeja Mantram

Om Ghruni Suryaya namaha

Ravi - Vaidika Mantram

Om Aa Krishnena rajasa vartamaanonvesayunnamrutam martyancha Hiranyayena savita radhena devo yaati bhavanani pasyan!

Ravi - Gayatri Mantram

Om Adhityaya cha vidmahe prabhakaraya deemahi
Tanmo Surya prachaodayat

Chandra - Bheeja mantram

Om Sooom somaya namaha

Chandra - Vaidika mantram

Om Aapyayaswa sametu
te viswasooma vrushniyam!
Bhavaa vajasya samgadhe!

Chandra - Gayatri Mantram

Om Amrutamgaya vidmahe kalaroopaya dheemahi, tanmo soma prachodayat!

Kuja - Bheeja mantram

Om Am angarakaya namaha

Kuja - Vaidika mantram

Om agniromdhardiva :kakutpati:prudviayam!
Apari retasijinwati!! Bhowmaaya namaha:

Kuja - Gayatri Mantram

Om Angarakaya vidmahe shaktihastaya deemahi,
Tanmo bhooma prachodayat!!

Budha - Bheeja mantram

Om Brhum Budhaya namaha

Budha - Vaidika mantram

Om Vudbhudyasagne pratijaagruhi twmishapoorte sa Sprujydayam cha asminootsa daste adyuttarasmin viswe deva yamanaschaseedath!!

Guru - Bheeja mantram

Om Brhum Bruhaspatiye namaha

Guru - Vaidika mantram

Om Brhuhaspatiye atiyadaryo arhadyumadwibhati kratumajjaneshu!
tadasmusu dravinam deehi chitram

Guru - Gayatri Mantram

Om Amgeerasaya vidmahe divyadhehaaya deemahi tanmo jaavah: prachodayat!!

Sukra - Bheeja mantram

Om Sum Sukrayanamaha:

Sukra - Vaidika mantram

Om anmat parisutorasam brahmanaa vyapivatkshatrayampayam: Somam prajapati:Rutena satyamindriyam vipana sukramadhasa, indrasyodriyammidam payoomrutamadhu!!

Sani - Bheeja mantram

Om Sam Sanischaraya namaha:

Sani - Vaidika mantram

Om Sanmo Deveerabheeshtaya apo bhavantu peetaye!Samyorbhisravantu na!!

Sani - Gayatri Mantram

Om Bhavabhavaya vidmahe mrutyuroopaya dheemahi, tanmo sukra: prachodayat!!

Rahu - Bheeja mantram

Om Ram rahave namaha

Rahu - Vaidika mantram

Om kayanaschitra abhuvadhooti sada vrudhah:Sakha Kaya Sachishta vruta!!

Rahu - Gayatri Mantram

Om Siroroopaya vidmahe amrutesaya deemahi, tanmo rahu prachodayat!!

Ketu - Bheeja mantram

Om Kam Kekave namaha:

Ketu - Vaidika mantram

Om Ketum Krunvanna pesomurya apesase: !!
Samushadbhi rajayadha!!

Ketu - Gayatri Mantram

Om padmaputraya vidmahe amrutesaaya deemahi, tanmo ketu prachodayat!!

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML