ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .

Labels

గమనిక : 1) తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు , మరియు స్వీకరించదు. 2) ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి. 3) మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.

Sunday, 4 January 2015

శ్రీ రత్నగర్భ గణేశ స్తుతి

శ్రీ రత్నగర్భ గణేశ స్తుతి

వామదేవ తనూభవం నిజవామభాగ నమాశ్రితం
వల్లభామాశ్లిష్య తన్యుఖ వల్లువీక్షన దీక్షితం
వాతనందన వాంఛితార్థ విధాయినం సుఖదాయినం
వారణానన మాశ్రయే వందారు విఘ్ననివారణమ్

కారణం జగతాం కలాధర ధారిణం శుభకారిణం
కాయకాంతి జితారుణం కృతభక్త పాపవిదారణం
వాదివాక్పహకారిణం వారాణసీ సంచారిణం
వారణానన మాశ్రయే వందారు విఘ్ననివారిణమ్

మోహసాగర తారకం మాయావి కుహనా వారకం
మృత్యుభయ పరిహారకం రివు కృత్యదోష నివారకం
పూజ కాశాపూరకం పుణ్యార్థ సత్కృతికారకం
వారణానన మాశ్రయే వందారు విఘ్ననివారణమ్

అఖుదైత్య రథాంగ మరుణ మయూఖ మర్థిసుఖార్థినం
శేఖరీకృత చంద్రరేఖ ముదార సుగుణ మదారుణం
శ్రీఖనిం శ్రితభక్త నిర్జర శాఖినం లేఖాననం
వారణానన మాశ్రయే వందారు విఘ్ననివారణమ్

తుంగ మూషక వాహనం పురపుంగవాది విమోహనం
మంగళాయతనం మహాజన భంగశాంతి విధాయినం
అంగజాంతక నందనం సుఖభృంగ పద్మోదచందనం
వారణానన మాశ్రయే వందారు విఘ్ననివారణమ్

రాఘవేశ్వర రక్షకం రక్షాఘ దక్షణ శిక్షకం
శ్రీఘనం శ్రిత మౌనివచ నమోఘతా సంపాదనం
వారణానన మాశ్రయే వందారు విఘ్ననివారణమ్

కంచన శ్రుతి గోప్య భావ మకించనాం శ్చ దయార సై
స్సించితా నిజవీక్షణేన సమంచితార్థ సుఖాస్పదం
పంచవక్త్ర సుతం సురద్వి డ్వంచనా దృతకౌశలం
వారణానన మాశ్రయే వందారు విఘ్ననివారణమ్

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML