గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Monday, 19 January 2015

శ్రీ ఆంజనేయాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్శ్రీ ఆంజనేయాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్

ఆంజనేయో మహావీరో హనుమాన్మారుతాత్మజః
తత్వ జ్ఞాన ప్రదస్సీతాదేవి ముద్రాప్రదాయకః


అశోక వనికా చ్చేత్తా సర్వమాయా విభంజనః
సర్వబంధ విముక్తా చ రక్షో విధ్వంస కారకః

పరవిద్యా పరీహరః పరశౌర్య వినాశకః
పరమంత్ర నిరాకర్తా పరయంత్ర ప్రభేదకః

సర్వగ్ర హవినాశీ చ భే మసేన సహాయక్రుత్
సర్వదుఃఖహర స్సర్వ లోక చారీ మనోజనః

పారిజాత ద్రుమూలస్థ స్సర్వమంత్ర స్వరూపవాన్
సర్వతంత్ర స్వరూపీచ సర్వయంత్రాత్మక స్త థా

కపీస్వరో మహాకాయ స్సర్వరోగ హరః ప్రభు:
బలసిద్ధి కర స్సర్వ విద్యా సంపత్ప్ర దాయకః

కపిసేనానాయక శ్చ భ విష్య చ్చతురాననః
కుమార బ్రహ్మచారీ చ రత్నకుందల దీప్తిమాన్

సంచలద్వాల సన్నద్ద లంబమాన శిఖో జ్జ్వలః
గంధర్వ విద్యాతత్త్వజ్ఞో మహాబల పరాక్రమః

కారాగ్రు హవిమోక్తాచ శృంఖలాబంధ మోచకః
సాగారోత్తారకః ప్రాజ్ఞో రామదూతః ప్రతాపవాన్.

వానరః కేసరీ సూనః సీతాశోక నివారణః
అంజనాగర్భ సంభూతో బాలార్క సద్రుశాసనః

విభీషణ ప్రియకరో దశ వకులాంతకః
లక్ష్మణ ప్రాణదాతాచ వజ్రకాయో మహ్యాద్యుతి:

చిరంజీవి రామభక్తో దైత్య కార్య విఘాతకః
అక్ష హంతా కాంచ నాభః పంచావక్త్రో మహాతపాః

లంకిణీభంజన శ్రీమాన్ సింహికాప్రాణ భంజనః
గంధ మాదన శైలస్థో లంకాపుర విదాహకః

సుగ్రీవ సచివో ధీర శ్శూరో దైత్య కులాంతకః
సురార్చితో మహాతేజా రామచూడామణి ప్రదః

కామరూపీ పింగాలాక్షో వార్ధి మైనాక పూజితః
కబళీ కృత మార్తాండ మండలో విజితేంద్రి యః

రామసుగ్రీవ సంధాతా మహారావణ మర్ధనః
స్పటికాభో వాగదీశో నవవ్యాకృతి పండితః

చతుర్భాహుర్ధీన బంధు ర్మహాత్మా భక్తవత్సలః
సంజీవనాగా హర్తా శుచి ర్వాగ్మీ దృడ వ్రతః

కాలనేమి ప్రమథోనో హరీమర్కట మర్కటః
దాంత స్శాంతః ప్రసన్నాత్మా శతకంట మదాపహ్రుత్

యోగీ రామకథాలోల స్సీతాన్వేషణ పండితః
వజ్రదంష్ట్రో వజ్రన ఖో రుద్ర వీర్య సముద్భవః

ఇంద్రజిత్ప్ర హితామోఘ బ్రహ్మాస్త్ర వినివారకః
పార్ధ ధ్వజాగ్ర సంవాసీ శర పంజర భేదకః

దశాబాహు ర్లోక పూజ్యో జామ్బవత్ప్రీ తివర్ధనః
సీతాసమేత శ్రీరామ పాద సేవాధురంధరః
ఇత్యేవం శ్రీ హనుమతో నామ్నా మష్టోత్తరం శతమ్,
యః పటేచ్చ్రు ణు యాన్నిత్యం సర్వాన్కామాన వాప్నుయాత్

ఇతికాళ జకార హస్యే శ్రీ ఆంజనేయాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్.
No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML