గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Tuesday, 27 January 2015

ADHIKARI PURUSHAS (अधिकारी पुरुष) :ADHIKARI PURUSHAS (अधिकारी पुरुष) :

============== Rishis With Divine Missions ==============

यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्

............. Brahma Sutra 3.3.32

" Of those who have a mission to fulfil (there is corporeal) existence, so long as the mission is not fulfilled. "

Purport :

The general rule is that those who have attained the knowledge of Brahman is not reborn :

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥

........... Gita 4.37

" O Arjuna, as blazing fire reduces piece of wood to ashes, similarly the fire of Knowledge reduces all actions to ashes. "

In support of this is the Sruti,

" When that Self, which is both high and low, is realized, the knot of the heart gets untied, all doubts become solved, and all one's actions become dissipated. "

............. Mundak Up. 2.2.8

" Any one who knows the supreme Brahman becomes Brahman indeed "

........... Mundak Up. 3.2.9

Hence all these show that those who have attained the knowledge of Brahman is not reborn.

(Objection) : The Purvapakshin says Rishi Apantaratamas, a teacher of the Vedas was by the order of Vishnu, born on this earth as Vyasa or Krishna Dvaipayana. Similarly Vasishtha, the son of Brahma's mind having parted from former body in consequence of the curse of Nimi, was on the order of Brahma, again procreated by Mitra and Varuna. Bhrigu and other sons of Brahma's mind were again born at the sacrifice of Varuna. Sanatkumara also, who likewise was a son of Brahma's mind, was in consequence of a boon being granted to Rudra, born again as Skanda. Daksha, Narada and other Rishis were born again. It is stated that some assumed a new body after the old body had perished, some assumed through their supernatural powers various new bodies while the old body remained intact all the while.

Now these Rishis had knowledge of Brahman or the Absolute and yet they had to be reborn. If this is the case what is the use of such knowledge of Brahman? The knowledge of Brahman may either be or not be the cause of final emancipation or freedom.

(Reply) : The Sutra refutes it and declares that ordinarily a person is not reborn after attaining knowledge of the Absolute. But the case of those who have a divine mission to fulfil is different. They may have one or more births till their mission is fulfilled, after which they are not born again. They are entrusted with the offices conducive to the subsistence of the world such as the promulgation of the Vedas and the like. They assume new bodies of their own free will and not as the result of Karma. They pass from one body to another, as if from one house into another in order to accomplish the duties of their offices. They preserve all the true memory of their identity. They create for themselves, through their power over the material of the body and the sense organs, new bodies and occupy them either all at once or in succession.

Smriti tells us that Sulabha, a woman who had knowledge of Brahman, wanted to enter into discussion with Janaka. She left her own body, entered into that of Janaka, carried on a discussion with him and again returned into her own body.

"Tat Tvam Asi" (That thou art) does not mean "Tat Tvam Mrityo Bhavishyasi" (they will become That after death). It cannot be interpreted to mean "Thou wilt be that after thou hast dead." Another text declares that the fruit of Knowledge viz., union with Brahman springs up at the moment when the complete knowledge of Brahman is attained. The Rishi Vamadeva saw and understood it singing," अहं मनुरभवं सूर्यश्चाहं " (Rig Ved 4.26.1) : " I was Manu, I was Surya."

But they never come under the sway of Avidya or nescience even though they may be born. The case is similar to that of a liberated sage. A Jivanmukta continues his physical existence even after attaining Brahma Jnana or Knowledge of the Absolute as long as the Prarabdha Karma lasts. The divine mission of these Rishis like Sri Vyasa, Vasishtha, Apantaratamas, can be compared to the Prarabdha Karma of Jivanmuktas.

Sri Madhusudan Saraswati says in Gita Commentary 4.37 :

" In the case of Adhikari Purushas, those very result of actions that are responsible for the origin of the body in which Knowledge emerges are also producers of the succeeding bodies --- as in the case of Vasistha, Apantaratamas, and others. 'Adhikara' (mission) means the mighty action that has commenced yielding its result and is the producer of many (succeeding) bodies. And that (adhikara) belongs to the worshippers (of God), and not others. Actions that have not begun yielding their results get destroyed, but those that have commenced yielding their results remain till the end of their experience. And whether the experience be through one or more bodies does not make any difference. However, the elaboration of this is to be sought for in the source-books (of Vedanta philosophy). "

For all these reasons it is established that those who are endowed with true and perfect knowledge attain in all cases final emancipation.

" Om Shanti Shanti Shanti "

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML