గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Monday, 8 December 2014

Sri Lalitha Sahasranaama SthothramSri Lalitha Sahasranaama Sthothram

న్యాసమ్:
ఓం అస్యశ్రీ లలితాదివ్య సహస్ర నామస్తోత్ర మహామంత్రస్య,
వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః, అనుష్టప్ఛన్దః,
శ్రీలలితా పరా భట్టారికా మహా త్రిపురసుందరీ దేవతా,
ఐం-బీజం, క్లీం శక్తిః - సౌః కీలకం,
మమ చతుర్విథ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థే జపేవినియోగః||


ధ్యానమ్:

సింధూరారుణ విగ్రహాం, త్రినయనాం మాణిక్య మౌలిస్ఫుర,
త్తారా నాయక శేఖరాం, స్మితముఖీ మాపీన వక్షోరుహమ్!
పాణిభ్యామళిపూర్ణరత్న, చషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం,
సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్త, చరణాం ధ్యాయేత్పరాంమ్బికాం!!

అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం, దృత పాశాంకుశ పుష్పబాణచాపామ్|
అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖై, రహమిత్యేవ విభావయే భావానీమ్||

ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం, వికసితవదనాం, పద్మపత్రాయతాక్షీం|
హేమాభాం పీతవస్త్రాంకరకలిత, లసద్ధేమ పద్మాం వరాంగీమ్||

సర్వాలంకారయుక్తాం, సకల మభయదాం, భక్తనమ్రాం భవానీం|
శ్రీవిద్యాం శాన్తమూర్తిం, సకల సురనుతాం సర్వ సంపత్ప్ర దాత్రీమ్||

సకుంకుమ విలేపనా, మళికచుమ్బి కస్తూరికాం|
సమన్దరహసితేక్షణాం, సశరచాప పాశాంకుశాం||

అశేషజనమోహినీ, మరుణ మాల్య భూంషోజ్జ్వలాం|
జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేద్దమ్బికామ్||

శ్రీలలితా సహస్రనామ స్తోత్ర ప్రారంబః
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః

శ్రీమాతా శ్రీ మహారాజ్ఞీ, శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ||
చిదగ్నికుండసమ్భూతా, దేవకార్యసముద్యతా.||1||

ఉద్యద్భాను సహస్రాభా, చతుర్బాహుసమన్వితా||
రాగస్వరూపపాశాఢ్యా, క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలా.||2||

మనోరూపేక్షు కోదండా, పంచ తన్మాత్ర సాయకా||
నిజారుణ ప్రభాపూర, మజ్జ ద్బ్రహ్మాండమండలా. ||3||

చంప కాశోక పున్నాగ, సౌగంధిక లసత్కచా||
కురువింద మణిశ్రేణీ, కనత్కోటీర మండితా.||4||

అష్టమీ చంద్ర విభ్రాజ దిళికస్థల శోభితా||
ముఖచంద్ర కళంకాభ మృగనాభి విశేషకా.||5||

వదనస్మర మాంగళ్య గృహతోరణ చిల్లికా||
వక్ర్త లక్ష్మీ పరీవాహ చలన్మీనాభ లోచనా.||6||

నవ చంపక పుష్పాభ నాసా దండ విరాజితా||
తారా కాంతి తిరస్కారి నాసాభరణ భూషితా.||7||

కదంబ మంజరీక్లుప్త కర్ణపూర మనోహర||
తాటంక యుగలీ భూత తపనోడుప మండలా.||8||

పద్మరాగ శిలాదర్శ పరిభావిక పోలభుః ||
నవ విద్రుమ బింబశ్రీ న్యక్కారి రదనచ్ఛదా ||9||

శుద్ధ విద్యంకురాకార ద్విజపంక్తి ద్వయోజ్జ్వలా ||
కర్పూర వీటికామోద సమాకర్ష ద్దిగంతరా ||10||

నిజసల్లాప మాధుర్య వినిర్భర్సిత కచ్ఛపీ ||
మందస్మిత ప్రభాపూర మజ్జ త్కామేశ మానసా||11||

అనాకలిత సాదృశ్య చుబుకశ్రీ విరాజితా ||
కామేశబద్ధ మాంగల్య సూత్ర శోభిత కంధరా ||12||

కనకాంగద కేయూర కమనీయ భుజాన్వితా ||
రత్నగ్రైవేయ చింతాకలోల ముక్తా ఫలాన్వితా ||13||

కామేశ్వర ప్రేమరత్న మణి ప్రతిపణ స్తనీ ||
నాభ్యాలవాల రోమాళీ లతాఫల కుచద్వయీ ||14||

లక్ష్యరోమ లతాధారా తాసమున్నేయ మాధ్యమా||
స్తనభార దళన్మధ్య పట్టబంధ వళిత్రయ ||15||

అరుణారుణ కౌసంభ వస్త్ర భాస్వ త్కటీతటీ ||
రత్న కింకిణికారమ్య రశనా దామ భూషితా ||16||

కామేశ జ్ఞాత సౌభాగ్య మార్దవోరు ద్వయాన్వితా ||
మాణిక్య మకుటాకార జానుద్వయ విరాజితా ||17||

ఇంద్రగోప పరిక్షిప్త స్మరతూణా భజంఘికా ||
గూఢగుల్ఫా కూర్మపృష్ఠ జయిష్ణు ప్రపదాన్వితా ||18||

నఖధీధితి సంఛన్న నమజ్జన తమోగుణా ||
పదద్వయ ప్రభాజాల పరాకృత సరోరుహా ||19||

శింజాన మణి మంజీర మండిత శ్రీపదాంబుజా ||
మరాళీ మందగమనా మహాలావణ్య శేవధిః ||20||

సర్వారుణా నవద్యాంగీ సర్వాభరణ భూషితా |
శివ కామేశ్వరాంకస్థా శివా స్వాధీన వల్లభా ||21||

సుమేరుశృంగ మధ్యస్థా శ్రీమన్నగర నాయికా ||
చింతామణి గృహాంతస్థా పంచబ్రహ్మాసన స్థితా ||22||

మహాపద్మాటవీ సంస్థా కదంబ వనవాసినీ ||
సుధాసాగర మధ్యస్థా కామాక్షీ కామదాయినీ ||23||

దేవర్షిగణ సంఘాత స్తూయమానాత్మ వైభవా ||
భండాసుర వధోద్యుక్త శక్తి సేనా సమన్వితా ||24||

సంపత్కరీ సమారూఢ సింధురవ్రజ సేవితా ||
అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వ కోటి కోటిభిరావృతా ||25||

చక్రరాజ రథారూఢ సర్వయుధ పరిష్కృతా ||
గేయచక్రరథారూఢ మంత్రిణీ పరి సేవితా ||26||

కిరిచక్ర రథారూఢ దండనాథ పురస్క్రుతా ||
జ్వాలా మాలినికాక్షిప్తవహ్ని ప్రాకార మధ్యగా ||27||

భండసైన్య వధోద్యుక్త శక్తివిక్రమ హర్షితా ||
నిత్యాపరాక్రమాటోప నిరీక్షణ సముత్సుకా ||28||

భండపుత్ర వధోద్యుక్త బాలావిక్రమ నందితా ||
మంత్రిణ్యంబా విరచిత విషంగవధ తోషితా ||29||

విశుక్రప్రాణ హరణ వారాహీ వీర్యనందితా ||
కామేశ్వర ముఖాలోక కలిప్త శ్రీగణే శ్వరా ||30||

మహాగణేశ నిర్భిన్న విఘ్నయంత్ర ప్రహర్షితా ||
భండాసురేంద్ర నిర్ముక్త శస్త్ర ప్రత్యస్త్ర వర్షిణీ ||31||

కరాంగుళి నఖోత్పన్న నారాయణ దశాకృతిః ||
మహా పాశుపతాస్త్రాగ్ని నిర్దగ్ధాసుర సైనికా ||32||

కామేశ్వరాస్ర నిర్దగ్ధ సభండాసుర శూన్యకా ||
బ్రహ్మోపేంద్ర మహేంద్రాది దేవసంస్తుత వైభవా ||33||

హర నేత్రాగ్ని సందగ్ధ కామ సంజీవ నౌషధిః ||
శ్రీమద్వాగభవ కూటైక స్వరూప ముఖపంకజా ||34||

కంఠాధః కటిపర్యంత మధ్యకూట స్వరూపిణీ |
శక్తికూటైక తాపాన్న కట్యధోభాగ ధారిణీ ||35||

మూలమంత్రాత్మికా మూలకూటత్రయ కళేబరా |
కుళామృతైక రసికా కుళసంకేత పాలినీ ||36||

కుళాంగనా కుళాంతస్థా కౌళినీ కులయోగినీ |
అకుళా సమయాంతస్థా సమయాచార తత్పరా ||37||

మూలాధారైక నిలయా బ్రహ్మ గ్రంథివిభేదినీ |
మణిపూరాంత రుదితా విష్ణుగ్రంథి విభేదినీ ||38||

ఆజ్ఞాచక్రాంతరాళస్థా రుద్రగ్రంథి విభేదినీ |
సహస్రారాంబుజారూఢా సుధాసారాభి వర్షిణీ ||39||

తటిల్లతా సమరుచి ష్షట్చక్రోపరి సంస్థితా |
మహాశక్తిః కుండలినీ బిసతంతు తనీయసీ ||40||

భవనీ భావనాగమ్యా భావారణ్య కుఠారికా |
భద్రప్రియా భద్రమూర్తి ర్భక్త సౌభాగ్యదాయినీ ||41||

భక్తిప్రియా భక్తిగమ్యా భక్తి వశ్యా భయాపహా |
శాంభవీ శారదారాధ్యా శర్వాణీ శర్మదాయినీ ||42||

శాంభవీ శారదారాధ్యా శర్వాణీ శర్మదాయినీ |
శాంకరీ శ్రీకరీ సాధ్వీ శరచ్చంద్ర నిభాననా ||43||

నిర్లేపా నిర్మలా నిత్యా నిరాకారా నిరాకులా |
నిర్గుణా నిష్కళా శాంతా నిష్కామా నిరుపప్లవా ||44||

నిత్యముక్తా నిర్వికారా నిష్ప్రపంచా నిరాశ్రయా |
నిత్యశుద్ధా నిత్యబుద్ధా నిరవద్యా నిరంతరా ||45||

నిష్కారణా నిష్కళంకా నిరుపాధి ర్నిరీశ్వరా |
నీరాగా రాగమథనా నిర్మదా మదనాశినీ ||46||

నిశ్చింతా నిరహంకారా నిర్మోహా మోహనాశినీ |
నిర్మమా మమతా హంత్రీ నిష్పాపా పాపనాశినీ ||47||

నిష్క్రోధా క్రోధశమనీ నిర్లోభా లొభనాశినీ |
నిస్సంశయా సంశయఘ్నీ నిర్భవా భవనాశినీ ||48||

నిర్వికల్పా నిరాబాధా నిర్భేదా భేదనాశినీ |
నిర్నాశా మృత్యుమథనీ నిష్క్రియా నిష్పరిగ్రహా ||49||

నిస్తులా నీలచికురా నిరపాయా నిరత్యయా |
దుర్లభా దుర్గమా దుర్గా దుఃఖహంత్రీ సుఖప్రదా ||50||

దుష్టదూరా దురాచార శమనీ దోషవర్జితా |
సర్వజ్ఞా సాంద్రకరుణా సమానాధిక వర్జితా ||51||

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML