గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Sunday, 14 December 2014

HANUMAN POOJA

SUBSTANTIAL MATERIAL USED IN THE ADORATION OF SHREE HANUMAANJI

1. A square-shaped table of short height, usually called Chauki.
2. Red cloth to cover the Chauki.
3. Vermilion.
4. Coloured farinaceous powder, which is applied by Hindus on one-another’s face or/and forehead on certain ceremonies.
5. Ghee (Butter oil).
6. Clay lamp.
7. Red Sandal.
8. Pure and Clean Water.
9. Sacred thread usually called Ydyopaweet.
10. Odorous material (perfume).
11. Unbroken rice.
12. Betal.
13. Flowers.
14. Incense powder usually called Dhoop.
15. Sweets prepared by gram-flour (Naivaidya).
16. Dry fruits.
17. Seasonal Fruits.
18. Betal-nut.
19. Mixture of milk, curd, sugar, ghee and honey, called Panchaamrit.
20. Aasan (square-shaped small mat, made of wool straw or hay on which one person may sit comfortably.)
21. Coconut.
22. Red powder made of turmeric and lime. Usually called Rollie.
23. Aloe-wood stick known as AGRA-BATTI.
24. Incense powder’s known as DHOOP BATTI.
25. Pot of clay (pitcher) known as KALASH, after it being installed as such, filled with water.
26. Wreath (garland of flowers).
27. Camphor.
28. Sacred red and yellow threads used in Hindu ceremonies to tie it at writ known as KALAAWAA.
29. Cloves.
30. Turmeric Powder.
31. Soft green grass.


SHRI RAM-BHAKTA HANUMAN

Shri Hanumaanji is known to be the incarnation of Lord Shiva. It is believed that when Lord Vishnu took birth, in the form of Ram to vanish, the greatest demon king Ravan, the other Gods also born in monkey and bear races to help him. God Sheshnag and Lord Shiva incarnated as Lakshman and Hanuman respectively.

Vanar-Raj kesari was the father of Shri Hanumanji, and his mother’s name was Anjana alias Anjani. Kesari was a Vanar-king, as such he is called Vanar-Raj. He had no child, hence his wife Anjana, observed self-mortification to have a child, she menaced herself, worshipping Lord Shiva to be booned for a son. Lord Shiva fulfilled her desire and He himself took birth in the form of her son Shri Hanuman. The God of winds, Pawan Dev also blessed Anjana to have a great son unparalleled in strength and wisdom. Hence the son of Anjana is also called Pawan-Putra and Vayu-Putra.

He was born on the full moon day (Purnima) of the month Chaitra on Tuesday. That is why, every year when Chaitra month’s full moon day arrives, his birth-day is ceremonised, which is called shri Hanuman Jayanti and Tuesday is considered very auspicious day to worship Hanumanji.

One day in his childhood, when Hanumanji saw the sun rising on the eastern horizon he thought it to be a red fruit. He at once lept towards the sky to have the hanging red fruit there. And flying in the sky, reached near the sun and put it in his mouth. This caused darkness, in all the three worlds. Seeing this Lord Indra, struck Hanuman by his vajra, Been hart, Hanuman fell down to the earth unconscious. Pawan, by whose blessings, Hanuman ji took birth enraged furiously. As he could not tolerate the misdeed of Indra. He atonce, ceased to be blowing, which sent the world into a very miserable condition. All the beings began to sink into death. Then the Gods, Brahma, Vishnu and Indra along with other Gods prayed the wind God Pawan Dev, and asked him to cool down withdrawing his curse on the world. They gave Hanuman new life, which pleased Pawan Dev, and he began to blow again, giving new life to the world.

The Vajra of Indra, hurt the Chin of the child, causing it to be deshaped, therefore he was named Hanuman. Hanu means Chin. His other names are Bajrang, Bajrangwali, Anjaneya and Anjani Kumar, Anjani Putra, Vayu putra, Pavan putra, Vayu nandan, Shanker suvan, Kesari Nandan, Kesriputra, Ramdas, Ramdoot, Hanumant, Vanar-raj etc.
Tags: Hanuman pooja,Hanumanpooja,Sri hanuman pooja,sri hanuman ji pooja,hanuman pooja in english,HANUMAN POOJA,anjaneya swami pooja,shree hanumaanji pooja

Kesari, the king of Vanars was the friend and ally of Vanarpati BAALI the great king of Vanars. His younger brother was Sugreev. He became his minister.

Due to some misunderstanding, Baali and Sugreev did not remain on brotherly terms. Baali became enemy of his younger brother and he kicked him out of his kingdom. Sugreev began to live at Rishymook mountain with his ministers, Hanuman also went with him.

When he was living on this mountain, Shri Ram and Laxman were seen by him wandering in the woods. Sugreev, fearing that his brother might had sent them to kill him, sent Hanuman to find out the reality. He went to them in a Brahmin attire and contacted the two brothers. He could knew, that, the wife of Ram was kidnapped by Ravan, the demon-king. They were the sons of Maharaj Dasharath of Ayodhya, who was obliged to give three boons to his favourite queen Kaikayee. And they had come to live in forests because, their stepmother Kaikayee demanded Ram’s expulsion from Ayodhya to live him in forests for fourteen years.

Hanuman promised them to help in search of Sita. And he carried both the brothers, getting them climbed on his shoulders. He also told them his identity and all about Baali and Sugreev. He became the mediator between Sugreev and Shri Ram resulting in to a deep friendship between Sugreev and Ram. Shri Ram promised to kill Baali. Sugreev also promised to search Sita.

Shri Ram killed Baali, and enthroned Sugreev on the throne of Vanars. Sugreev sent powerful and wise persons of his kingdom in search of Sita. Hanuman Ji and the son of Baali, Angad were also sent in south. On their way to south, they met Sampati who was the brother of Jataau. They informed Sampati, that his brother Jataau was killed by Ravan, when he tried to save Sita. Sampati was an old Gidha, and so the Jataau was. Both the brothers had a very long life. Now they were old. When Sampati heard the death of his brother he deeply sunk into grief.

He told Hanuman and Angad that he could see, where Sita had been kept in the capital of Ravan. She was in Lanka.

Then the searching party leaded by Jamvant, th most strong and brave person of the bear race, reached on the seashore. Jamvant encouraged Hanuman Ji to give the Jump on to Lanka. Hanuman Ji, when being encouraged as such, filled with the lost powers, which were snatched from him, when he was a child, by the curse of a Rishi (SAINT), but he was also booned by the same RISHI, that he would get all the lost powers, when he would be encouraged by anybody memorizing him about his powers. He crossed the vast sea taking a long great jump and met Shri Sita Ji and gave her the message of Shri Ram.

On this occasion he also burnt Lanka and drew Bhibhishan, the younger brother of Ravan to the side of Shri Ram. Bhibhishan tried to advise his brother Ravan who did not give any heed to his advice.

Hanumanji after burning Lanka and killing one of the sons of Ravan, Akshaya Kumar, returned to Ram, jumping over the sea again and gave the message of Sita to Shri Ram.

Shri Ram crossed the sea, after making bridge over it and met Ravan in the battle-field out of Lanka the capital city of Ravan.

Hanumanji fought a very brave fight in this war. He was such a brave person, that he caused even Ravan, unconscious by one stroke of his fist. When Laxman was hurt by Meghnath, the bravest son of Ravan, by Shakti (the most terrible weapon, which he had) and Laxman became lifeless, Hanumanji fetched Sanjeevani Booti from Himalayas in a very short duration. He flied to Himalayas in the night and returned back before morning, that gave new life to Laxman.

After killing Ravan, and giving the throne of Lanka, to Bhibhishan, when Ram returned to Ayodhya, all the Vanars also went with him. Hanumanji had became a deep devotee to Shri Ram, hence all the Vanars returned back after some time from Ayodhya, but Shri Hanumanji was permitted by Sugreev to live in Ayodhya to serve Shri Ram, seeing his desire to stay there.

As is booned by the Gods, Hanumanji is to remain alive till this universe will remain. Such was the boon of Shri Sitaji also, when Hanumanji met her in Ashok vatika, where Ravan kept her out of his palace.

This is the most important incident of Hanumanji’s life which took place is Treta Yug, the second of the four Yugs of time passage.

In Dwapar Yug, when Lord Vishnu incarnated again-again as Lord Krishna, and Mahabharata War took place once Hanumanji met his younger brother Bheem in the way when he was going to bring flowers from the Gandhava’s garden. Bhim one of the Pandavas, was his younger brother, the most powerful person of his times. He was also born to Kunti by the blessing of the wind God. Hanumanji, with a view to vanish his pride of strength laid himself on his way, leaving no margin to go ahead. In the disguise of an old monkey he stretched his tail on the path. When Bhim reached there he asked the old monkey to get his tail aside so that he could go onward. Hanumanji told him that he was an old person, could not lift his tail he might be pleased if he could get it himself. Therefore then Bhim, tried to lift the tail, but he, even being the strongest person of that age, could not be successful to move the stretched tail aside. Then he was dismayed of his failure. Then Hanumanji told him that he should not be proud of his strength and he also revealed his identity coming to his real form. Both the brothers embraced each other. Hanumanji promised him to have the seat on the flag of Arjun’s war chariot, if there would be a war with Kauravas. He fulfilled his promise in the war of Mahabharat. At that time his roaring was more than enough to loose the enemies their lives.

A very vivid description is found in Purans of Hanumanji’s life. Ramayan also narrates his bold deeds in detail. He is a living god on this earth. If he is worshipped, every desire of the devotee is fulfilled.

He is a celibate all through his life while worshipping him, it is necessary to remain celebate. Tuesday, as is said, is the auspicious day to worship him. His diety should be applied vermilion mixed with Ghee and be offered sweets made of gram corn on this day. His devotee should also keep fast and then in the and of the day, he should be offered Pooja (adoration).

It is a must that, while starting adoration of any God, (such is the performance in Hanumanji’s case too) Ganeshji should be venerated first by reciting his hymn.
PROCESS OF SHRI HANUMAN ADORATION

First. The worshipper should take bath and put on neat and clean clothes, already washed. He should keep his heart freed from all ill feelings, and bind his shikha the distinctive lock of his hair. He should bear YAGYOPAVEET, the sacred thread.

Than he should place the CHAUKI, and cover it by a red cloth. After this the diety of Hanumanji and Ganeshji are to be installed, being concentrated his heart feeling in the feet of Hanumanji. Hanumanji’s Talisman should also be placed there. If it is a carved one on the copper plate or written one in the way told before. However in case of, not having in this form also, this can he painted in front of Diety by wheat flour, Roli, Handi (Turmeric) powder or Rice.

Kalash, the clay-pot filled with water, be kept before the diety and a lamp filled with Ghee should be lighted and incense sticks (Dhoopvatti, Agarvatti) should be smoked.

After this preparation the devotee is to venerate the God Ganesh, reading his hymn. Then Swashtivachan (well-being-verses), Pavitrikaran (Purification verses) and Bhootshudhi (getting free of evilspirits verses) are to be followed.


Then comes the Resolution (SANKALP). After Resolution worship procedure is to be adopted. In the end Hanuman chalisa (Verses in praise of Hanumanji) Bajrang van, Sankat Mochan, Hanuman ashtak, should be sung.

After this to conclude the worship Aarati (to circulate the lighted lamp before the Diety in a circle from left to right) should be performed. By Prada-Kshina (circulative movement about the diety from left to right) and offering the flowers the worship should be solemniged.

Note: Here are some significant-mythical verses also to worship Shri Hanumanji, to please him, to get special desired fulfilled. When Hanumanji is to be worshipped for the fulfillment of such desires, it is called spiritual endeavour or performance. Its process should be learnt from a competent Teacher (Guru) and this should be done in his direction.

Certain mythical formulas are given here, to be recited in this kind of worship.

Khphreyan Hasphreyan Hastrauan
Ha Skhphra Hrasaw Hanumatey Nama;

Aum Aeyan Shreean Haan
Heen Hoon Hraskhphrey Hrasauan
Hras khphreyan Hra sau.

Aum Pawan – nandnaaya Swaahaa.

Aum namo Bhagwatey Aanjney-yaaya
mahaabalaaya swaahaa;

TO BEGIN AT SHRI HANUMAN-ADORATION
Taking soft green grass, unbroken rice, flower and pure water in hand the devotee should begin to recite the following verses in praise in Ganeshji, with a concentrated mind.
THE CONTEMPLATION VERSES

Sumukhashchiaikadantashcha
kapilo gajakarnak

Lambodarashcha vikato
Vighnanaasho vinaayak

Dhoomrakeyturganaadyaksho
Bhaalachandro gajaanan

Dwaadwashayi: taani naamaani ya
Patheychhu-nuyaadapi

Vidyaarambhey vivaahey cha
Praveyshey nirgamey tathaa

Sangraamey Sankatashchayiva
Vighna tasya na jaayatey

Shuklaambaradharan
Deyvan shashivarn chaturabhujam

Prasanna vadanan
Dhyaayeytsarva vighnopashaantyey

BENEDICTION VERSE (SWASTI VAACHAN)
After Ganeysh contemplation, unbroken rice and water (in meager quantity) should be dropped in the feet of the diety.

Now the Pooja of God, Lord Hanuman is to be performed by reciting the Swasti speech.

Hari: Aum swasti na Indro vridhashrawaa: swasti na: Pooshaa vishwaveydaa:|
Swasti nastaarakshyo arishtaneymi: swasti no vrihasapatirdadhaatu ||1||
Aum paya: prithivvyaampaya: oshadheeshu payo divyantariksheypayodha:|
Payaswatee: p-apradisha: santu mahyam ||2||

Aum Vishnoraraatamasi Vvishno: shneyptreystho vvishnoo: | syoorasi
vishnordhdhuvosi vyayisan vamasi vishnaveytwaa ||3||

Aum Agniradayvataa vaato deyv-ataa sooryodeyvataa chandramaa deyvataa vasavo deyvetaa Rudro
deyvataa-adityaa deyvataa Maruto deyvataa vvishwey deyvataa vrihasppatiraddeyveteyndro
deyvataa Varuno deyvataa ||4||

Aum dyau shaantirantariksha gwam shaanti: prithivee shaantiraap: | shaantiroshadhaya: shaanti:
vanaspataya: shaantiravishweydeyvaa | shaantirabrihma shaanti: sarua gwam shaanti: |
shantireywey: shaanti: saamaa shaantireydh ||5||

Aum Vishwaani deyva sawitarduritaani paraasuva yadabhadra tanna aasuva ||

PURIFICATION VERSE

After making Swasti-Speech, one should sprinkle some water on his head three times, reciting the Purification Verse as follows:

Aum a-pavitra: Pavitro vaa
Sarvaavasthaam gato-apivaa.

Ya: smareyta pundareekaasham
Sa vaahyabhantar: shuchi.

Then he should take water in his right hand pit, to sip it. This should also be done three times. It is called Aachaman. After Aachaman, both hands must be washed by clean water.

EVIL SPIRITS ERADICATION VERSE

Then Bhoot Shudhi (Eradication of Evil spirits) should be done by reciting the following verse –

Aum apasarpantu tey bhootaa,
Yey bhootaa bhuvi sansthitaa,

Yey bhootaa vighna kartaarastey,
Nashyantu shivaajyayaa.

After getting free from evil spirits the devotee should resolve as follows:

Hari: Aum tatasat | nama: parmaatmaney shree puraan purushottamaay shree mad bhagavatey mahapurushasya vishnoraajyayaa pravarta-maanasyaadyabrahmano dwiteeya, praharaardhey shree shweytavaaraaha kalpey vayivaswata manvantarey ashtaavinshatitamey kaliyugey kali pratham charney Jamboodweepey Bharata khandey Bhaaratavarshey aaryaavartaantargata – deyshayika punya ksheytrey shashthi samvatsaraanaa madhyey (1) naamni samvatsarey, (2) ayaney, (3) ritou, (4) maasey, (5) pakshey, (6) tithou, (7) nakshtrey, (8) yogey, (9) vaasarey, (10) raashisthitey Sooryey, Chandrey, Bhaumey, Budhey, Gurou, Shukrey, Shanou, Raahou, Keytou evam gunavishishtaayaa tithou, (11) gotrotpanna, (12) naamni (sharmaa, varmaa, etc.) aham dharmaartha kaam, Moksha heytavey shree Hanuman poojan karishyey |

Note : In the above noted resolution it should be kept in mind that in place of numbers noted in between, the worshipper shall speak, names of : (1) Hindu samvatsar, (2) Ayan, (3) Season, (4) Month, (5) Fortnight whether dark or bright, (6) Hindu date, (7) Constallation, (8) Yoga, (9) Day, (10) Signs in which sun, moon, mars, mercury, Jupiter, venus, Saturn, Dragon’s head and tail are moving at the movement, (11) family’s clan, (12) worshipping person along with the sir name eg. Sharma, Varma etc.

INVOCATION VERSE
When devotee has taken resolution, he should recite the following verse taking rice in his right hand for the invocation of Lord Hanuman.

Aavaahyaami Shree Shambho,
Sharvvatwam Girijaapatey.

Prasannobhav Deyveysh,
Namastubhyam hi Shankar.
CONTEMPLATION VERSES
Manojavam Maarut tulya Veygam,
Jiteyneryam Budhimataam Varishtham.

Vaataatsajam Vaanaryooth Mukhyam,
Shri Raamdootam Sharan Prapadyey.

Atulit baldhaam swaran Shaailaabdeyhan.
Danuj Van Krishaanu Hyaaani-hnaamagranyam

Sakalgun Nidhaana Vaanaraanaamadheesh am
Raghupati Vardootam Vaat-jaatam Namaami.

Anjani : Garbh Sambhooto,
Vaayuputro Mahaabal;

Kumaaro Brahmcharee cha
Hanoomaan Mey Pratishithitaam

In contineuation to this contemplation, the devotee should invoke Shri Hanumanji by reciting:

AAHWAAN MANTRA (INNOVATION VERSE)Aa vaahyaami Bhagwan,
Vaayuputro Mahaabal:.

Prasannobhava Deyueysh:,
Namastubhyam Kapeeshwar:.

When Hanumanji’s invocation is over he should be given throne by reciting this verse.

ENTHRONEMENT VERSE (AASAN MANTRA)
Vaayuputro Mahaabaaho
Kaalaan tak Yamopamam,

Aasanaandivya Deyuesh
Daasyeya A-h auntubhya Maaruti.

FEET WASH VERSE (PAADYA MANTRA)

Divya Maalanbar Dheram
Naarsing Mahadhabhootam

Paadyan Grihaana maddattam
Sarv-Kaamaarth Siddhi-dam.

Then the performance to give Arghya. (to flow water in respect and regard), should be observed by reciting this Mantra.

WATER-FLOW REGARD VERSE (ARGHYA MANTRA)
Kumaaro Brahmchaaree va
Raamdooto Vichakshan:,

Arghyan grihaana Deyuesh,
Bhaktaananbhaya Naashak:.

After paying water flow regard, palm pit water should be offered to sip it, reciting this verse.
PALM-PIT WATER OFFERING VERSE (AACHAMAN MANTRA)

Anjani : garbh sambhooto,
Vaayuputro Mahaabala:.

Grihaanaachamaneeyan cha,
Pavitrodak Kalpitam,

When palm pit water is offered, the worshipper should be requested to take bath, and water for the bath should be offered by the following verse :

BATH-WATER VERSE (SNAANA MANTRA)
GANGAA, Godaawaree, Reywaa Saryoo,
Yamunaa. Tathaa.

Saraswatyaadi Teerthaani,
Snaanaarth pratigriehyataam.

After giving bath water to take bath clothes are to be offered to put on by the following


CLOTHES OFFERING MANTRA (VASTRA MANTRA)

Vastraani Pattkoolaani,
Vichitraani Navaani cha.

Mayaaneetaani Deyuesh,
Prasanno bhav Maaruti.

When clothes are offered, the yayaopa veet (the sacred thread) is to be submitted to put on. The submission should be made by this mantra.

SACRED THREAD MANTRA (YAJYOPAWEET MANTRA)

Sauvarna raajatan Taamran,
Kaarpaasasya that aiva cha.

Yavyibaweetammyaa,
Dattan Preetyarth pratigrihyataam.

Then perfumes are to be offered by recitation of the following verse.

PERFUME OFFERING VERSE (GANDHA MANTRA)

Sarveyshwar jagadvanha,
Divyaasan Samasthitan.

Gandhan grihaan Deyvesh,
Chandan Pratigrihyataam.

This performance is to be followed by offering unbroken rice. For this rice should be offered by this mantra.

RICE OFFERING VERSE (AKSHAT MANTRA)
Akshataanshach surshreyshtha,
Shubhradhoonaakshcha nirmalaa.

Mayaaniveyditaa Bhaktyaa,
Grihaan Kapisattam:.

When Akshata have been offered then come the flowers to be submitted which are presented by the following verse recitation :

FLOWER OFFERING VERSE (PUSHPA MANTRA)

Mallikaadi sugandheeni,
Maaliyaadeen Vai Prabho.

Mayaa-a-hritaani poojaarth,
Pushpaani Pratigrihyataam.

Then incense is to be offered by reciting the following Verse :

INCENSE OFFERING VERSE (DHOOP MANTRA)

Vanaspati sod-bhooto
Gandhaadhyo gandh Uttam:,

Aadhreyya: Sarv-deyvaanaan
Dhoop-a-yam Pratigrihyataam.

Ending this offer, Deepak (the lamp) is to be offered by reciting the following verse:

LAMP OFFERING VERSE (DEEPAK MANTRA)

Aajyam cha vartisanyuktan,
Vahinaa Yogitamayaa.

Deepan grihaan deyvesh,
Trailokya: Timiraapahaa.

Deep offering is followed by Naivaidya (Sweets) presentation. For this the offer should be made by this mantra.

SWEETS OFFERING VERSE (NAIVAIDYA MANTRA)
A-poopaani ch pakwaani
Mandkaavat kaani ch

Paayas soop-mannach
Naivaidyam pratigrihytaam.

After the sweets are offered, water for palm pit-swallowing must be presented by this verse.
PALM-PIT WATER VERSE (AACHAMAN MANTRA)

Paaneeyan sheetalan,
Gaangeyyan Mahaduttamam.

Grihaan vaanaraadheshan,
tavpreetyaa Prakalpitam.

The alone performance is to followed by karodwartan, i,e. Hand Spelling. For this hands are caused to be washed by the offering of water. This is done by this verse.

HAND SPELLING VERSE (KARODWARTAN MANTRA)

Karpooraaden Dravyaani,
Sugandheen Maheyshwar.

Grihaana Anjaniputro,
Karodwartan Hetawey.

Then fruits are to be offered by the following verse

FRUITS OFFERING VERSE (PHAL MANTRA)

Kooshmaandan Maatuliganch,
Naarikeylan Phalaani cha.

Grihaan Raamdaaso-a-yan,
Praseed: Vaanaraadhipam.

After this the Aarthi is to be performed. It is called Neeranjan (performance of making circulations before the deity by the lighted lamp from left to right to left way) this should be done by this verse.

LIGHTED LAMP CIRCULATIONS OFFERING VERSE (NEERANJAN MANTRA)
Agnirjyoti-Ravirjyoti
Jyotineeraanjano vibhu:

Neeraj-yami Deyveyshan
Panshdeepan Kapeeshwar:.

After this Aarti song must be sung with music.

Concluding the Adoration by Handful offering of Flowers and salutation verse.

(PUSHPAANJALI AND NAMASKAAR MANTRA)

A-njani: garbh sambhooto
Kapeendra Sachivottamam.
Raampriya Namastubhyan
Hanooman Raksh Sarvadaa. (1)

Markateysh Mahotsaaha:
Sarv-shokan Vinaashana:
Shatroona Sanhar Maan Raksha
Priyadaayak mey Pravbho (2)

Aapdaam-piharttaaran daataaran
Sarv-sampdaam
Lokaabhiraaman Shree Raaman
Bhooyobhooyo namaamyaham (3)

Tapt-chaameekar-nibham Bheesman
Samvihitaanjalim
Chalatkundal Deeptaasyan padmakashan
Maarutian smareyt (4)

Ullanghya Sindho Salilan Salolam
Ya: Shok vahinhan Jankaatmjaay
Aadaat tey naiv dadaah Lankaa
Namaami tan praahjaliaanjneym
Praanjaliaanjniyam (5)

Last rite to be observed is Pradakshnaa (the circular movement around the diety from left to right.) when moving in this way the following verse should be recited.

CIRCULAR MOVEMENT VERSE (PRADAKSHINAA MANTRA)

Yaani kaani cha paapaani,
Janmaantar kritaani cha
Taani-taani Vinasyanti,
Pradakshinaa Padey padey

//Shri Hanuman Adoration process is over // Here, one more contemplation verse is given. A devotee may complete by reciting this verse also.

VERSE (MANTRA)
Aanjney-yamati paatalyaananan,
Kaanchanaadi kamaneeya Vigraham
Paarijaat Tarumool Vaasinan,
Bhaava yaami pavamaan Nandanam.
FORTY VERSES IN PRAISE OF HANUMAANJI (HANUMAAN CHAALEESAA)
Doha Verse

Shree Guru Charan Saroj raj,
Nij man mukuru Sudhaari.
Varna-hu raghubar vimal yash,
Jo daayak phal Chaar. //1//

Budhi been Tanu Jani keyn,
Sumiraun Pawan Kumar.
Bal budhi Vidhyaa Dehu Mohin,
Harahu kalesh Vikar. //2//

CHAUPAA-EE VERSE
Ja-ya Hanumaan Jyaan Gun Saagar,
Ja-ya Kapeesh Tihun Lok-Ujaagar.
Raamadoot atulit bal-dhaaman,
Anjani putra Pawan-sut naama.
Mahaveer Vikram Bajarangee,
Kumati niwaar sumati Key Sangee.
Kanchan Barana Viraaj suveyshaa,
Kaanan kundal kunchit keyshaa.
Haath vajra au dhwajaa Viraajai,
Kaandhey Moonj Janey-oo Saajai.
Shankar suvan Kaisharee nandan,
Taij prataap Mahaa jag bandan.
Vidyaa waan Gunee a-ti chaatur,
Raamkaj karivai Ko Aatur.
Prabhu charitra Sunivai ko rasiyaa,
Raam Lakhan Seetaa man vasiyaa.
Sooksham roop dhari siyahi dikhaawaa,
Vikat roop dhari lank Jaraavaa.
Bheem roop dhari Asur sanhaarey,
Raamchandra kai kaaj sanwaarey.
Laa-I sanjeewan Lakhan Jiyaayey,
Shri Raghuveer harashi U-r laayey.
Raghupati keenhee bahut barhaaee,
Tum mam priya Bharatahi sam bhaaee.
Sahas-badan tumhro jas gaawain,
As kahi Shreepati kanth lagaawain.
San-kaadik brahmaadi muneeshaa,
Naarad-shaarad sahit A-heeshaa.
Jam Kubair Diqpaal Jahaan tai,
Kavi kovida kahi sakai kahan tai.
Tum upkaar suqreevahi keenhaa,
Raam milaaya raajpad deenhaa.
Tumharo mantra Biheeshan maanaa,
Lankeshwar bhayai sab jag jaanaa.
Jug sahashtra Yojan kar Bhaanoo,
Leelyo taahi madhur phal jaanoo.
Prrabhu-mudrika meyli much maahee,
Jaladhi laanghi qayai, a-charaj naahee.
Durgam kaaj Jagat key jey tey,
Sugam a-nuqrah tumharey tey-tey.
Raamdulaarey tum Rakhwaarey,
Mahaaber jab naam Sunaavey.
Hot na Aayaa Binu Paisaarey,
Sab such lahai tum-haaree Sharnaa.
Tum rakshak kaahoo Ko dar naa,
Aapun Tej samhaaro aapai.
Teeno lok hank tey kaanpai,
Bhoot pishaach nikat nahi aawai.
Mahaabir jab Naam Sunaavey,
Naasey rog harai sab peeraa.
Japat nirantar Hanumat veeraa.
Sankat tey Hanumaan chhuraawai,
Man karm vachan dhyaan jo laavai.
Sab par Raam tapaswi Raajaa,
Tinkey kaaj sakal tum saaja.
Aur manorath jo ko-ee laavey,
Soi amit jeewan phal paavey.
Chaaron jug partaap tumhaaraa,
Hai parsidha Jgat ujigyaaraa.
Sadhu-sant key tum rakwaarey,
a-sur nikandan Raam dulaarey.
Asht sidhi nau niddhi key daataa,
a-s Var deen jaanakee maataa.
Raam rasaayan tumharey paasaa,
Sada Rahahu Rghupat Key Daasaa.
Tumharey bhajan Raam ko bhaavaen,
Janam-janam key Dukh vis-raavain.
Ant kaal Raghuvarpur jaa-ee,
Janam janam Haribhakta kahaa-ee.
Aur deyvataa chitt na dhar-ee,
Hanumat sey-i Hanumat Bal veeraa.
Sankat katai mitai sab peeraa,
Jo sumira-i Hanumat Bal veeraa.
Jaiy Jaiy Jaiy Hanumaan Gusaa-ee,
Kripaa kara-hu Gurudeyv kee naa-ee.
Jo shat-baar path karai ko-ee,
Chhotahi bandh mahaasukh ho-ee.
Jo yah parhai hanumaan Chaaleesaa,
Ho-i sidhdhi saakhee Gaureeshaa.
Tulasidaas sadaa hari cheyraa,
Keejai naath hrada-ya maha dairaa.DOHA-VERSE
Pawan Tanay Sankat Haran,
Mangal Moorati roop.
Raam Lakhan Seetaa. Sahit,
Hradaya basahu sur-bhoop.
SHRI BAJRANG BAAN DOHAA VERSE Nishchaya praim prateet tey,
Vinay kara-i Sanmaan.
Tyhi key kaaraj Sakal shubh,
Sidhdha kara-in Hnaumaa.
CHAUPAEE VERSE
Jay Hanumaant sant Hitkaaree,
Suni leejai prabhu a-r-aj hamaaree.
Jan Key Kaaj bilamb na keejan,
Aatur daur mahaasukh deejai.
Jasai koodi sindhu bahi paaraa,
Sursaa badan paithi vistaaraa.
Aagey Jaa-i lankinee rokaa,
Marey-hu laata ga-ee surlokaa.
Jaa-i bibheeshan ko such deenhaa,
Seetaa nirakhi param pad leenhaa.
Baaga ujaari sindhu manhun boraa,
Ati aatur yam kaatar Toraa.
Aksha-y kumar ko maari sanhaaraa,
Loom lapeyti lank ko Jaaraa.
Laakh samaan lank jari ga-ee,
Jay-jay dhwani surpur mahan bha-ee.
A-b bilamb keyhi kaaran swaamee,
Kripa karahu u-r Antaryaamee.
Jay-Jay lashan-Praan key daataa,
Aatur hu-i dukh kara-hu nipaataa.
Jay giridhar, Jay Jay such saagar,
Sur samooh samarath bhat naagar.
A-um Hanu. Hanu Hanu-hanmant-atheeley,
bairihi maaru vajra kee keeley.
Aunkaar humkaar prabhu dhaabahu,
Vajra gadaa hanu vilamb na labahu.
A-um Hreen Hreen Hanumanth kapeeshaa,
A-um Hun Hun Hanu a-ri u-r sheeshaa.

Gadaa bajra lai Vairihi maarau,
Maharaja prabhu daas Ubaarau.
Satya ho-hu hari shapath paa-i-kai,
Raamdoot dharu maai Jaa-i-kai.
Ja-y ja-y ja-y hanumant A-gaadhaa,
Dukh paawat Jan kaihi aparaadhaa.
Pooja-Jap-Tap naim achaaraa,
Nahin Jaanat haun daas tumhaaraa.
Van upvan mag giri grah maaheen,
Tumhrey bal ham darpat naaheen.
Paanya parahun kar jori manavahun,
Yahi ausar a-b kaihi goharaabahu.
Ja-y Anjani kumaar balwnataa,
Shankar suvan veer hanumantaa.
Badan karaal kaal kal baalak,
Raam saha-y sadaa pratipaalak.
Bhoot prait pishaach nishaachar,
Agni baitaal kaal maareechar.
I-nahin maaru to-i shapat Raam kee,
Raakhu naath marjaad naam kee.
Janak sutaa Haridaas kahaavahu,
Taakee shapat Raam Bilamb na laabahu.
Ja-y ja-y ja-y dhuni hot A-kaashaa,
Sumirat hot dusaha dukh naashaa.
Sharan sharan kar jori manaavahu,
Yahi ausar a-b keyhi Gohraabahu.
U-thu, U-thu chalu tohi Raam duhaa-ee,
paaya paraun kar jori manaa-ee.
Aum chan chan chan chan chapal chalanta,
Aum Hanu Hanu Hanu Hanu Hanu hanumantaa.
Aum Han Han hank deyt kapi chanchal,
Aum San san sahami paraaney khal dal.
Apney Jan ko turat ubaarau,
Sumirat Ho-i Aananad hamaarau.
Yah Bajrang baan Jaihimaarai,
Taahi kahaun puni kaun ubaarai.
Path karai Bajrang baan kee,
Hanumat rakshaa karai praan kee.
Yah bajarang baan Jo jaapai,
Teyhi tey bhoot prait sab kaampai.
Dhoop dey-ya a-ru japai Hameyshaa,
Taakey tan nahi rahai kaleyshaa.

DOHA-VERSE

Preym prateetihin kapi bhajai,
Sadaa dharai u-r dhyaan.
Tehi key kaaraj sakal shubh,
Sid-dha karain Hanumaan.

SHRI SANKAT MOCHAN HANUMAANAASHTAK
Baal sama-y ravi bhaksh liyo,
Tab Teenhu lok bhayo Andhiyaaro.
Taahi saun traas bhsyo Jag ka,
Yah sankat kaahu so jaat na taaro.
Deyun-aani karee vinatee,
Tab chhandi deeyo ravi kasht nivaaro.
Ko nahi Jaanat Hai jag main.
Kapi sankat-mochan naam tihaaro //1//

Baali kee traas kapesh basai giri,
Jaat mahaaprbhu panth nihaarou.
Chaunki mahaamuni shaap diyo tab,
Chaahiy-ey kaun vichaar vichaaro.
Kai dwij roop libaaya mahaprabhu,
So tum daas ke sok nibaarau.
Ko-nahi jaanat hai….. //2//

Angad key Sang Len gave Siya,
Khoj Kapees yah bain Uchaaro.
Jeevit naa bachihau hamson ju,
Binaa sudhi laayi i-haan-i pag dhaaro.
Hei thake tat sindhu sabai tab,
Laai Siyaa sudhi praan ubaarau.
Ko nahi Jaanat hai…. //3//

Raavan traas da-ee Siya ko,
Sab raakshash saun kahi sok aani baaro.
Taahi samay hanumaan mahaaprabhu,
Jaai mahaa rajneechar maaro.
chaahat Seeya-ashok saun aagi su,
dai prabhu mudrikaa sok nibaaro
ko nahi- Jaanat hai……………………….. //4//

Baan lagyo (uar) Lachhmani kai tab,
Praan tajai sut Raavan maaro
Lai grih vaidya sushain samait,
Tabai Giri Dron subeer ubaaro.
Aani sanjeevan haath da-hee tab,
Lachhiman kai tum praan ubaaro.
Ko nahin Jaanat hai……………………. //5//
Raavan yud-dha ajaan kiyo tab,
Naag kai phaans sabai sir daaro.
Shri Rghunaath samait sabai dal,
Mooh bhayo yah sankat bharo.
Aaani khageysh tabai Hanumaan ju,
Bandhan kaati santraash nibaaro.
Ko nahi faanat hai………….. //6//

Bandhu samait Jabai Ahi-raavan,
Lai Raghunaath Pataal sindhaaro.
Deyvihi pooji bhalee vidhi saun bali,
Deyhu sabai mili mantra vichaaro.
Jaai sahaa-y bhayo tab heen.
Ahiraavan sainya samait sahaaro.
Ko nahi Jaanat hai……………. //7//

Kaaj kiyai barh deyvani key tum,
Veer mahaaprabhu deykhi vichaaro.
Kaun so sankat mor gareeb ko,
Jo tum saun nahi jaat hai taro.
Beygi harau hanumaan mahaaprabhu,
Jon kachhu sankat hoy hamaaro.
Ko nahi Jaanat hai………….. //8//

DOHA-VERSE
Laal Deh laali lasey,
Aurun shari laal languor:
Vajra deh daanav dalan,
Jai Jai Jai Kapi Soor.

SHRI HANUMAANJI KEE AARTEE

Aaratee keejai Hanumaan Lalaa ki,
Dusht dalan Raghunaath kalaa kee.
Taakey bal saun girvar kaanpay,
Raag dos Jaakey nikat na jhanpay.
Anjani putra mahabal daa-hee,
Santan kai prabhu sadaa sahaaee.
Dai Veeraa Raghunaath pathaaye,
Lankaa jaari siyaa sudhi laayey.
Lanka so kot samudra see khaa-ee,
Jaat pavansut bar na laa-ee.
Lanka jaari Ashur Sanhaavey,
Siyaaraamji Kai Kaaj sanwaarey.
Lachhman murachhit paray dharnee pai,
Aani sanjeevan Praan Ubaaray.
Peti pataal tori Jam kaaray,
Ahiraavan kee bhujaa ukhaaray.
Banyey bhujaa asurdal maarey,
Dahinay bhuja sant jan taarey.
Sur-nar-muni aaratee utaarai,
Jay jay jay hanumaan Uchaarai.
Kanchan thaar kapoor lau chaa-ee,
Arti karat anjanaa maa-ee.
Jo Hanumaan Ji ki Aaratee gaavai,
Basi baikunth amar pad paawai.
Lank vidhwansh kiyaya raghu raee,
Tulasidaas sivaamee keerati Gaa-ee.

SHRI HANUMAT PRAISE
Banday Santa shree hanumantam,
Raamdaas mangalan balwantam.
Raam kathaamrat Madhu Nipibant.
Param, Premam Bharain Natantan
Prem ruddh gal madhu subahantam,
Pulanajitavpushphaa vihasantam.
Sarv Raam maya jagpashya natam,
Raghav naam sadaa prajapantam.
Kadaa chidaatandain hasantam,
Kwachit kadaachit ati prasadantam.
Saktipanth said samupadishantam,
Vithalpanta pratisukh yantam.
jai sree rama bhakth hanumaji ki jai
raja ramahandra murthy maharaj ki jai
loka mata seeta mayaku jai

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML