గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Saturday, 6 December 2014

లలితా సహస్ర నామములు -లలితా సహస్ర నామములు -

జ్వాలామాలిని కాక్షిప్త వహ్నిప్రాకార మధ్యగా - జ్వాలా మాలిని అను పేరు గల నిత్యదేవత చేత వెదజల్లబడి నిర్మింపబడిన అగ్నిప్రాకారము యొక్క మధ్యనున్నది.

Sri Matre Namaha

Jvalamalinikakshipta-vahniprakara-madhyaga – The Seventy One name in Lalitha Sahasranamam.

Jvalamalinikakshiptavahnipraharamadhayaga

She who is in the middle of the fort of fire built by the Goddess Jwalamalini

jvalamalinikaksiptasya vahni prakarasya madhyam gacchati sa

She resides in the middle of the fortress of fire constructed by Jvalamalini

Jvalamalini is the Nitya deity of the 14th day of the Lunar month. In the BrahmndaP, the devi asks Jvalamalini to construct a fortress of fire.

Jvalanam malikanam akspitanam vahniprakaranam madhyaga

She is in the midst of the blaze of fire which destroys the darkness of ignorance.

Here the word Jvala=fire, Mala= garland, aksiptah = produced, vahniprakara = sparks of fire, madhyaga = who is seated in the midst. Though the Jnani is subject to the cycles of creation, preservation and destruction there is no break in experience of unity with self. This seeming inconsistency is explained by this name.

As a Seer, She is in the midst of a blaze of fire,which destroys the darkness of ignorance. She, also as a creator, is in the midst of sparks (vahniprakara) which are thrown forth. She is like one who is standing between two combatants. Yet, she herself is unaffected. Though by the actions of creations etc., modifications arise, yet she remains unchanged. The same thing is described in the Spandasastra. (karika 14) which in short means that though by action manifested as the universe in the form of sparks, flame etc., perishes, the wiseman who is the fire of consciousness, who is the brightness of the five and who is brightness itself never perishes

jvalamalinikasu (=saktitrikoneshu) kspitanam vahini prakaranam sivatrikonanam) madhye tishthi

Jvalamalinika means the five angles of sakti (saktitrikonas) and the word vahniprakara= the four angles of Siva. So, the name according to this interpretation means residing at the center in the form of bindu in the midst of the five sakti angles and the four Siva angles, equally partaking of the essence. The Yohr says, “when Devi had created the five energies and (Siva) the four fires, the cakra, i.e., Sricakra came into existence by their union.

Jvalamalini, one of the thithi nitya devis constructed a fortress of fire and Lalitha resides in the centre of this fortress. Thithi Nitya Devis are the goddesses of each lunar day. From full moon to new moon we have 15 days in between and the 16th day will be either full moon day or new moon day. Each of these 15 days is called a thithi and each such thithi has a goddess. Jvalamalini is the goddess of 14th thithi, called chaturthasi. Lalithambigai is called maha nitya representing both full moon and the new moon (16th day). These goddesses are worshiped in the inner most triangle of Sri Chakra, five on each side of the triangle.

During the war with Bhandasura, Lalitha asked Jvalamalini to construct a huge fort of fire to protect Her army. Jvala malika means the five shakthi triangles of Sri Chakra, akshipta means mixed, vahni prakara means the four Shiva triangles of Sri Chakra and madhyaka means resides in the middle. Lalitha resides in the middle of the five Shakthi and four Shiva konas or triangles. This point is called bindu or a dot. Jnani is a wise man as he is the knower of the Brahman. That is why Krishna said He likes jnanis. They have also to undergo the cycles of birth and death, as they have not yet merged with the Brahman. But in each of their births, these jnanis continue to realize the Brahman. As a jnani, he is in the midst of flames of fire, which destroys ignorance (by its light). Jvalamala means garland of fire. Jnani who is wearing this garland of fire, realised the Brahman. The garland of fire around his neck destroys the darkness of ignorance. When jnani realizes the Brahman this means he is aware of the creator of this universe, as Brahman is the creator.

Vahniprakra means in the midst of fire. Here we have two objects. One is the jnani and the other is the flames of fire. The sparks that come out of the fire exist for some time and then turn into ashes. But the fire, from which such sparks originate continue to remain and witness the birth, sustenance and destruction of the sparks that originated from it. The flame of fire is merely witnessing the activities of the sparks, without itself partaking in the activities of the sparks. The fire is compared to the Brahman that remains unaffected by any actions and continues to remain as a mute spectator, witnessing the actions happening around. This concept is more fully described in ‘Spanda karika’. It says that there are two stages – one is doer who is also known as the subject and another is the deed which is also known as the object.

Out of the two, deed is perishable as it is an object (sparks of fire), the subject is or the doer is not perishable (the flames of fire). We have already discussed in detail about subject and object. Shiva Sutra also confirms the stage of such jnanis. It says these jnanis are like Shiva, but remain in a body that is perishable, retaining their consciousness with Shiva. His physical body is the only difference from him and Shiva.The jnani who experiences such pure consciousness does not depend upon any objects for his sustenance. This means that a jnani does not depend on anything for his survival as long his consciousness is with Shiva. This consciousness is food for him. The deeper meaning of this nama is that Lalitha performs all the three acts, creation, sustenance and dissolution. Though She is the cause for all the three acts, She does not participate in any individual action and remains as a witness to the actions. These are the qualities of Brahman; hence She is portrayed as Brahman itself. More importantly, a jnani does not depend on or concerned with any external factors, nor is he associated with such factors as his awareness is about the Brahman only.

Jwalamalini means ‘one wears a garland of bright flame’. Jwalamalini is one of the most popular Yakshis. She is associated with the powers of mantras and yantras. She carries a chakra, trishul, pennant with fish ensign, bow and arrow, ‘pasa’ rope, fruit and vara mudhra. She wear a crown with burning flames.Goddess Jwalamalini is none but the divine energy of Lord Shiva. So powerful is Her form that even the gods fear Her and great Yogis crave to perform Her Sadhana in order to banish all obstacles in the path of spiritual development. Yet it is a fact that the Sadhana of the Goddess Jwalamalini has long remained under the cover of secrecy. Gurus would give its knowledge only to the most deserving disciples. Jwalamalini is one of the 15 nithya devis.

The fifteen Nityas are the rays of the Supreme Adya Nitya or Maha Nitya, who is none other than Paraabhattaarikaa Mahatripurasundari. Though the fifteen Nityas resemble Maha Nitya, it is only this great Parashakti, who is ever united with Sri Kameshwara, the supreme Brahman.

Sri Parashakti becomes fivefold in the Bhutas, air, ether, fire, water and earth and by association of each of these with the three Gunas; there are the fifteen Nitya Shaktis who are rayed forth from her. They also represent the Tithis from Pratipat to Purnima or Amavasya. In Srichakra, they are located in the Moola triangle, five at each side of the triangle. To obtain the grace of Sri Rajarajeshwari, the transcendent sixteenth Nitya, it is very much necessary to appease these fifteen deities. The Sadhaka of the fifteen Nityas becomes the abode of Siddhis and happiness. He is cheerful of mind, charitable, merciful, pleasing in appearance, forgiving, contented, free from all anxieties, wealthy and filled with the bliss of the self. He is the possessor of various Siddhis like Khadga, Paduka, Anjana, Nidhi, Bila and control over Devas, demons, Yakshas, Vetalas, Chetakas, nine planets, five elements and so on. The sixteen vowels of the Matrika represent the sixteen Nitya Shaktis. The consonants, 36 in number (considering them severally and as a group), represent the 36 Tatvas. The nine groups into which the letters are divided are the nine Nathas or the great Srividya gurus. The Nityas are identical with the universe, Srividya, Srichakra, Sri Lalita, Guru and the Self. The climax of the Nitya worship is in Para Homa, which marks the sudden revelation of Sri Maha Shodashi Nitya.

Sri Kameshwari

Kameshwari is the first Nitya and is the fulfiller of desires. She is lustrous red like ten million rising suns, wears a bright crown of red rubies and is adorned with throat ornaments, necklaces, waist chains and rings on her hands and feet. Her ornaments are set with gems. Her raiment is red. She is six-armed and three-eyes and carries the crescent of moon on her head. Her face is lit up with a soft smile and her eyes are merciful. She carries in her hands, a bow of sugarcane, arrows of flowers, noose and goad and a cup made of gems filled with nectar. She makes the gesture of granting boons.

Worship of Sri Kameshwari bestows one with happiness, wealth, family congeniality and mental peace, besides liberation of the soul. By destroying diseases, she protects the mankind with good health.

Her mantra is: “OM kAmeshwaryai vidmahe nityaklinnAyai dhImahi tanno nityA prachodayaat.”

Sri Bhagamalini

Sri Bhagamalini is beautiful and red, of smiling countenance, three-eyed, six-armed and seated on a lotus. She carries the night water lily, noose, and sugarcane bow in her left hands. In her right hands, she holds a lotus, goad and flowery arrows. She emits a crimson hue from her radiating body.

She gives her Sadhaka, the power to attract the three worlds. She also renders the strength required to win over enemies. In case of women, she protects the pregnant ladies for a safe delivery and prevents abortions and premature births. She grants fertility to couples.

Her mantra is: “OM bhagamaalinyai vidmahe sarvavasha~Nkaryai dhiimahi tanno nityaa prachodayaat.”

Sri Nityaklinna

Sri Nityaklinna is red with red raiment and smeared with red sandal paste. Three eyes enhance the beauty of her eyes. On her forehead are beads of sweat shining like pearls. Above it is the half-moon. In her four hands, she holds noose, goad, drinking cup and the gesture of Abhaya. She is seated in the middle of a lotus, listless with desire. She is bedecked with ornaments studded with precious stones.

Couples who worship her will be very congenial. She fills love and affection in word and deed. Amba grants a feeling of unity in the family i.e. parents and their children will show mutual love and affinity. He who attains her Siddhi is said to become more beautiful than Manmatha.

Her mantra is: “OM nityaklinnaayai vidmahe nityamadadravaayai dhiimahi tanno nityaa prachodayaat.”

Sri Bherunda

Sri Bherunda has a body that shines as if made of molten gold. She has three eyes and her face is lit with a radiant smile. She is adorned with ornaments of celestial beauty, with earrings, necklace, armlets, waist-chain and rings on hands and feet. She carries the noose, goad, shield, sword, mace, thunderbolt and bow.

The very remembrance of her name frees one from the evil effects of the three kinds of poison: Sthavara (from trees and herbs), Jangama (from serpents and other animals) and Kritrima (artificially prepared). Chanting her mantra using a mala made of Abrus easily pleases her.

Her mantra is: “OM bherunDaayai vidmahe viShaharaayai dhiimahi tanno ntiyaa prachodayaat.”

Sri Vahnivasini

Sri Vahnivasini shines with the beauty of early youth. She is lustrous like burning gold. Her lotus face with three eyes is lit by a gentle smile. She is eight-armed and dressed in yello silk with ornaments made of ruby. Such is the strength of the rays of the rubies on her diadem that they make the surrounding region ruddy. Anklets and waist-chains of gems, pearls and other ornaments enhance her radiance. In her left hand she holds a red lotus, a conch, a bow of red sugarcane and full moon. In her right hand, she holds a while water lily, a golden horn, flowery arrows and a citron. She is surrounded by Shaktis on all sides.

A Sadhaka who obtains her Siddhi can by simple utterance of her mantra, subject the three worlds. Amba bestows physical radiance, renders all worldly attainments and makes one unparalleled in the three worlds.

Her mantra is: “OM vahnivaasinyai vidmahe siddhidaayinyai dhiimahi tanno nityaa prachodayaat.”

Sri Vajreshwari

Sri Vajreshwari is seated at her ease on her Chakra consisting of a triangle, hexagon, lotuses and Mahapura, placed on a magnificent throne. This throne in turn is located on a golden boat flowing in an ocean of blood. She has four arms and three eyes. She is red, attained in red raiment, surrounded with red unguent and garlanded with red flowers. On her head is a diadem of lustrous rubies. In her hands, she carries noose, goad, sugarcane bow and arrows of pomegranate flowers.

She looks upon her Sadhaka with a cooling grace of mercy. She is the destruct tress of the dense Evils, boundless like the ocean. The Siddhi of her mantra grants freedom from Aviveka. On the physical plane, she destroys all evils and troubles faced by the Sadhaka.

Her mantra is:” OM mahaavajreshwaryai vidmahe vajranityaayai dhiimahi tanno nityaa prachodayaat. “

Sri Shivaduti

Sri Shivaduti has eight arms and is bright like the midday sun in summer. She is garbed in red raiment and wears different kinds of ornaments on different parts of her body. There are the nine great gems in her diadem. Her face is filled with a gentle smile. She is surrounded by great Rishis who are busy singing her praise. In her left hands, she carries a horn, shield, mace and a cup made of gems. In her right hands, she holds sword, goad, axe and a lotus.

She is the destroyer of wickedness and is ever eager to grant the pleasing objects of desire to her Sadhakas and devotees. She annihilates injustice and unrighteousness. She fulfills all righteous desires – material and otherwise. She leads Sadhaka to the state of Shiva.

Her mantra is: “OM shivaduutyai vidmahe Shiva~Nkaryai dhiimahi tanno nityaa prachodayaat. “

Sri Tvarita

Sri Tvarita is the quickest to grant fruit to her Sadhaka compared to any other goddess. She is of auspicious form in the first flush of youth and of dark complexion. She has three eyes and four hands and her beautiful lotus-like face smiles gently. She is clad in new leaves. She is adorned with eight fierce and great serpents. On her head is a crystal crown with a crest of peacock’s feather. Her arms are adorned with bangles made of beautiful peacock’s tail feathers. Strings of Gunja berries hand round her throat. Her breasts are smeared with red sandal paste. She holds in her four hands, noose, goad and Mudras of Vara and Abhaya. She is seated on a golden throne, surrounded by lions and bears.

She grants education, health, wealth, physical radiance and long life. She protects from poisonous attacks and poverty. Her Sadhaka becomes capable of even enchanting the celestial nymphs.

Her mantra is: “OM tvaritaayai vidmahe mahaanityaayai dhiimahi tanno nityaa prachodayaat.”

Sri Kulasundari

Sri Kulasundari is propitious, supremely kind and blissful with twelve arms and six lotus-like faces which smile sweetly and with three eyes in each face. She is red, seated on a red lotus and is smeared with blood. Her raiment and ornaments are also red and is surrounded by Shaktis also red in color. Her crown is bright with priceless gems and rubies, earrings, neck-chains, armlets, waist-chains and anklets heighten her own brightness. On her beauteous breasts are clusters of red gems. In her are all the words of the Vedas. In her right hands, she carries a rosary of coral beads, a lotus, a Kamandalu, a drinking cup made of gems, full of wealth, a citron and Vyakhya Mudra. In her left hands are a book, red lotus, a golden pen, a garland of gems, a conch shell and vara Mudra. Devas and sages who sing her praises surround her.

She grants knowledge to her Sadhaka and makes him Sarvajna (all-knowing). She makes one equal to Hayagriva in scholarship. To obtain knowledge, wealth and annihilation of enemies, she should be respectively meditated upon as being crystal white, golden and smoky dark blue colors.

Her mantra is: “OM kulasundaryai vidmahe kaameshwaryai dhiimahi tanno nityaa prachodayaat. “

Sri Nitya

Sri Nitya controls all moving bodies and by her, all Jivas dwell in their bodies. She is the Chaitanya in all. She is the deity who presides Dakini and the other Yoginis in the six Chakras in the body. Colored like the rising sun, she bears on her head a luminous crown. Her face is lit by a soft smile. She is dressed in red raiment and adorned with red rubies. She has three eyes and twelve hands. With her right hands, she carries the noose, white lotus, sugarcane bow, shield, trident and the Mudra of vara. She carries goad, book, flowery arrows, sword, skull and Abhaya Mudra in her left hand. Her Shaktis are countless and form a complete circle around her.

She grants Vaksiddhi to her Sadhaka by which he can give boons or curse others. He achieves khechari Siddhi by her grace. Besides she is also the granter of supreme physical strength.

Her mantra is: “OM nityaa bhairavyai vidmahe nityaa nityaayai dhiimahi tanno nityaa prachodayaat.”

Sri Nilapataka

Sri Nilapataka is sapphire-blue in color with five faces and three-eyes in each, and ten hands. Her face is sweet and smiling. She is clad in red raiment and her hand is adorned with lustrous gems. She is decked mostly with pearls. Clusters of gems are on various parts of her body. In her left hands, she carries the goad, the banner, and shield, a bow made of horn and makes vara Mudra. In her right hands, she carries the goad, the Shakti weapon, sword, and arrows and makes Abhaya Mudra. She is seated on a lotus and surrounded by countless Shaktis resembling herself.

She grants victory in battle and success in trade. She also grants success in exams, interviews and court cases.

Her mantra is: “OM niilapataakaayai vidmahe mahaanityaayai dhiimahi tanno nityaa prachodayaat.”

Sri Vijaya

Sri Vijaya Nitya has a body lustrous red like that of the rising sun. She has five smiling faces in each of which are three eyes and she has ten hands. Her raiment is yellow. She bears a brilliant crown and on her forehead a crescent moon. She is decked with all kinds of ornaments. In her left hands, she carries conch, noose, shield, bow and white lily. In her right hands, she carries Chakra, goad, arrows and a citron fruit. When she is invoked for the purpose of victory over an enemy, she is terrific in appearance but in daily meditation, she is conceived in a benignant aspect. She is seated on a lion and is surrounded by Shaktis seated on tigers.

A self-controlled Sadhaka who worships her in her Chakra becomes happy in every way. She also grants success in debates.

Her mantra is: “OM vijayaadevyai vidmahe mahaanityaayai dhiimahi tanno nityaa prachodayaat.”

Sri Sarvamangala

Sri Sarvamangala is all-beneficent and grants khechari Siddhi to her Sadhaka. She is of golden complexion, decked with pearls and rubies and bears a ruby crown on her head. Her eyes, full of mercy, are the sun and the moon. She is seated on a lotus. She holds a citron in her right hand and with her left hand, grants wealth and desires to her devotees by vara Mudra. She is surrounded by Shaktis, countless in number, who resemble herself. She is also surrounded by the Surya, Chandra and Agni Kala Devis. Her Moola mantra undergoes 9216 variations. However, these secrets have to be learnt from a Guru.

She grants progress, both in the materialistic and spiritual worlds. She safeguards her devotees during journey.

Her mantra is: “OM sarvama~Ngalaayai vidmahe chandraatmikaayai dhiimahi tanno nityaa prachodayaat.”

Sri Jwalamalini

Sri Jwalamalini Devi is lustrous like flaming fire and resplendent with her ruby crown. She has six faces and twelve arms and is decked with all kinds of adornment. She holds in her hands, the noose, goad, sword, shield, bow, arrows, mace, tortoise, spear and fire. She also makes the gestures of vara and Abhaya. Her lotus-like faces, each of which has three eyes, are illumined by a sweet smile.

The Devi can be invoked in a boy and girl and can be made to answer relating to the past, present or future. Invoking her in sanctified water and consuming the same will rekindle the digestive fire. She also grants Vedha, Akarshana, Santapa, Vashya and Avesha Siddhis. She destroys all enemies and gives unheard financial gains.

Her mantra is: “OM jwaalaamaalinyai vidmahe mahaajwaalaayai dhiimahi tanno nityaa prachodayaat.”

Sri Chitra

Sri Chitra is lustrous like the rays of the rising sun, decked with jewels made of nine kinds of gems, which are also set in her crown. She has four arms and three eyes and is clothed with a wonderful silken garment of variegated color. A pure smile illumines her face. She is all-bliss and ever existent. She grants all desires. In her four arms, she holds the noose, the goad, vara and Abhaya Mudras.
Chitra grants wealth and self-knowledge (Atmalabha) to her Sadhaka. Her Sadhaka is able to subjugate others to his won way of thinking. She showers her devotee with sudden riches like treasure-troves, lottery etc.

Her mantra is: “OM vichitraayai vidmahe mahaanityaayai dhiimahi tanno nityaa prachodayaat.”

Such is the power of the nithya devis and the importance of these devis is revealed here to have a better understanding of lalithambika the Mother.


No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML