గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Sunday, 14 December 2014

లలితా సహస్ర నామములు- 80 . The Eightyth name in Lalitha Sahasranamam.లలితా సహస్ర నామములు- 80 . The Eightyth name in Lalitha Sahasranamam.

కరాంగుళి నఖోత్పన్న నారాయణ దశాకృతిః - చేతివ్రేళ్ళ గోళ్ళ నుండి పుట్టిన విష్ణుమూర్తి యొక్క దశావతారములు గలది.

Sri Matre Namaha

Karanguli-nakotpanna-narayana-dashaakrithi – The Eightyth name in Lalitha Sahasranamam.

Karangulinakhottpannanarayanadasakritih

karangulinam nakkesu uttpannah narayanasya dasakrtayah yasyah sa

From the nails of Her 10 fingers sprang the ten forms of Narayana or dasakrytah = Ten Incarnations of Visnu, Viz., Matsya, Kurma, Varaha, etc.

The ten incarnations of Narayana came from the ten nails of her ten fingers.

It becomes imperative to talk about the avatars of Lord Vishnu. The 9 incarnations of Vishnu, which have taken place so far are (1) Matsya – fish, (2) Koorma – tortoise, (3) Varaha – boar, (4) Narasimha – half man-half lion, (5) Vaman – dwarf man, (6) Parashuram – man with an axe, (7) Rama – moral man, (8) Krishna – philosophical man and (9) Balarama . The 10th incarnation is Kalki or holocaust, which will come when evil overtakes the whole world in the milennia to come.

The daityas came into existence from the missile called sarvasurastra, which was used by Bhandasura. The daityas produced were Somaka, Ravana, Bali, Hriranyaksa and others who fought several battles. In order to destroy these daityas the Goddess created the ten incarnations of Visnu ( Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Bhargava, Rama, Balarama, Krisna, Kalki) from her finger tips – from her right thumb to her left small finger.

Dasakrtih may also be taken to mean the five states (i.e., dasa) of jiva (soul) and krtih= the five functions of Isvara. The five states of Jiva are waking (Jagrat) Swapna(dreaming) etc and the five functions of Isvara are creation, preservation etc.

She created ten incarnations (dasa-avatar) of Sri Narayana from her nails. Bhandasura created 10 demons like Ravana and others from his missile Sarvasurastra. These ten demons were by killed Lord Maha Vishnu during his ten incarnations. Narayana means jiva and Ishwara. Dashaakrithi means five stages of man like awake, asleep, deep sleep, turiam (stinging together the first three. It is a metaphysical consciousness) and turiatiam (level of consciousness above the level of turiam. No duality exists here) and the five functions of Brahman namely creation, sustenance, destruction, absorption (blessings) and merger. The five stages of man and the five functions of God together are called dashaakrithi. Possibly Narayana mentioned here does not mean Sri Maha Vishnu. Vishnu is the brother of Lalitha and hence Vak devis would not have meant to mean this way. The right explanation would be that She creates the five stages of man and five functions of Brahman from her nails. The creation from the nails means the ease with which She creates these ten. We have already discussed about her prakasha and vimarsha forms. Every nama in this sahasranamam make a mention to either of these forms.

1. Matsya – The Fish:

In the earliest yuga (era) of Sata-yuga, a king named Manu was performing severe penance for thousands of years. One day as he was performing ablutions with river water, a small fish came into his hands and just as he was about to throw the fish back into the river, the fish requested the king to save its life. Heeding its request, the king put the fish into a jar of water but the fish started growing and the jar was not big enough for it. Then the king threw it into the river, but it soon it outgrew the river and the king then threw it into Ganges and then into the ocean. The king realised that it was Lord Vishnu himself and then the lord made an appearance and made a special request to the king. It predicted that the world would come to an end by a huge flood in seven days and requested the king to build a huge boat and take the seven sages(hermits), seeds of all plants, one animal of each type and told him that he would appear as a fish to propel the boat to Mount Himavan for surviving the flood to the next yuga(eon). True to his word, after seven days the Lord appeared and the king tied the boat to the fish by using the royal serpent Vasuki and the fish took all of them to Mt Himavan and kept them there till the flood was over and in the new era, the king started procreation for the new era.

2. Kurma – The Tortoise:

Further to Pralaya- deluge at the beginning of the present Kalpa the Gods (devas) lost their immortality due to a curse by the short-tempered sage Durvasa.The sage had once presented a garland of flowers to Indra,king of gods, who carelessly gave it away to his elephant which trampled it. The Devas approached Vishnu for help. Vishnu then asked them to churn the ocean of milk after adding medicines into the ocean. Mt Mandara could be used a the churning stick he said. He requested them to ask them help of Asuras in lifting the mountain in exchange for offer of the share of nectar of immortality that would ensue from the churning. Both the devas and the asuras churned the ocean using the serpent Vasuki as the rope. At the start, playing a Machiavellian trick, Indra, king of the gods asked the asuras for the head end of vasuki. But asuras suspecting foul play, took the head end, only to be deceived as the poison from Vasuki was slowly weakening them. But as churning was proceeding the mountain was sinking and then Lord Vishnu took the form of the tortoise KURMA and kept the mountain afloat. As soon as the bowl of amrita, the nectar of immortality was out, the asuras grabbed it. Then Lord Vishnu took the form of an apsara, a beautiful maiden, and seduced the asuras into letting her distribute the nectar and also to abide by her order of distribution. As soon as the devas were served the maiden disappeared thus totally deceiving the asuras and making them totally weak.

3. Varaha – The Boar:

A demon Hiranyaksha, had prayed for Lord Brahma and got awarded a boon that no beast nor man nor god could kill him. But somehow from the list of beasts the name of boar was missing. This proved to be his lacunae. He then started a campaign of plunder across the worlds. He pushed the world to the Pataal loka, or the under of the sea. He stole the Vedas, the holy scriptures from the Lord Brahma, while he was asleep and performed huge atrocities.To retrieve the Vedas and to save the world the Lord Vishnu assumed the role of a boar and brought out the earth from the under of the ocean, using its two tusks. It then killed Hiranyaksha and retrieved the Vedas from the asura and brought it back to the safe custody of the Lord Brahma.

4. Narashima – The Giant Lion-Man:

In NARASIMHA Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as a semi-man,semi-lion in this world. The king of demons(asuras), Hiranyakasyapu, wanted to become immortal and wanted to remain young forever. To this end, he meditated for Lord Brahma and because of his severe penance, the gods were frightened and asked Brahma to pacify the king. Brahma was impressed by his austerity and granted him a wish. Hiranyakasyapu wished that he be killed neither by a man or beast, nor in daylight or at night and neither inside or outside a building. Having obtained the wish he considered himself the supreme God and forbade all worship of gods by anyone. But his son Prahlada, was an ardent devotee of Vishnu. This enraged Hiranyakasyapu very much. He ordered numerous ways to kill Prahlada including asking his sister Holika to sit with Prahlada in the fire. But every time Prahlada escaped unhurt. Enraged, once he asked Prahlad to show him the Lord Vishnu. Prahlad said, “He is everywhere”. Further enraged, Hiranyakasyapu knocked down a pillar, and asked if Lord was present there. Lord Vishnu then emerged as a half lion, half man from the pillar, and carried him under the arch of the doorway (neither indoors nor outdoors), and the time was evening (in the twilight), neither night nor day. He then killed Hiranyakasyapu with his claws by keeping him on his thighs (neither on earth nor in the sky) thus saving the life of his devotee Prahlada.

5. Vamana – The Dwarf:

BALI, the grandson of Prahlada was a very valorous and mighty asura. By his penance and might, he conquered the whole world. Indra and other gods fearing that he and the asuras would conquer all the three worlds, went to Lord Vishnu for help. Lord Vishnu was then born as a dwarf Vamana in the household of a brahman priest. He went to Bali on growing up and asked for alms. Bali was delighted to offer him anything he requested even though his royal guru warned him that it was Lord Vishnu. Vamana then requested for the amount of land that could come under his three feet. Bali gracefully agreed. Lord Vishnu then grew in size and covered the earth and heaven in two stride. And due to lack of space, he put his third leg on Bali himself and crushed Bali to the nether or the Patala loka (underground world), thus helping the Gods out.

6. Parasurama – Rama with the Axe:

In PARASURAMA Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as a brahman priest in this world. He was brought in this world to avenge all kshatriyas who had become arrogant and were suppressing the brahmans in the world. He was born with unusual physical power, and became better fighter than any Kshatriya.He was born to Jamadagni and Renuka, and belonged to the Brighu clan. Parashurama was always carrying an axe presented to him by Lord Shiva of whom he was an ardent devotee. Kartavirya a powerful king, once went to Jamadagni’s home when he was out, and after a meal, stole the Kamadhenu cow, which was supposed to give endless quantity of milk. Jamadgni was enraged and he went and killed the king and brought Kamadhenu back. On hearing this the son of the king came back and killed Jamdagni. Parasurama was enraged at this and went and avenged the death of his father by killing all kshatriyas in 21 battles. His life is story of the supremacy of brahmans over the kshatriyas.

7. Sri Rama:

It is the most important Avatar of Vishnu. Rama represents the peak of the historic incarnations, and by him it is defined the ideal character of Indian people.He is Vishnu descended upon earth to conquer all the Indian peninsula, included Sri Lanka, under the Bharata rule. Lord Rama is one of the most adored gods in India. He is always holding a bow and arrow indicating his readiness to destroy evils.His story forms the epic Ramayana. He is perfect in every aspect; the perfect man, the perfect husband, the perfect brother, the perfect king, etc. and the obedient son. Commonly he is pictured in a family style, with his wife Sita, and brother Lakshman.

8. Sri Krishna:

In KRISHNA Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as KRISHNA , the central character in the epic MAHABHARATA. In this biggest epic of Indian mythology a myriad of topics are covered, including war, love, brotherhood, politics etc. It is essentially the story of two warring groups of cousin brothers, the PANDAVAs and the KAURAVAs. As a part of the Mahabahrata, during the war KRISHNA, gives a long discourse to his disciple ARJUNA, collectively termed as Bhagvad-Gita. Krishna, during his child-hood was responsible for the killing of Kansa. Krishna is also considered to be an ultimate playboy who was resonsible for charming all gopikas (cowherdesses) around him. Unlike Ramayana, Mahabharata deals with more down to earth issues like politics, human nature, human weaknesses, and does not attempt to idealise the characters as in RAMAYANA. His death marks the beginning of Kali yuga.

9. Budda / Balrama – The elder brother of Sri Krishna:

Balrama was the elder brother of Shri Krishna. He was so powerful that he, single handedly, at a very tender age, killed the great demon, Asuradhenuka, who had the form of a ass. Another demon tried to carry off Balrama on his shoulders, but the young boy beat out the demon’s brain with his fist.When Shri Krishna went to Mathura, Balrama accompanied him and supported him till Kamsa was killed by Shri Krishna. He also taught Duryodhan and Bheem, the use of the mace. His chief weapon is ploughshare (hal) and therefore called Haldhar.

Balrama is believed as the incarnation of the great serpent Sesha Naga on whom Lord Vishnu reclines.
But according to some school of thought Balrama was the incarnation of Lord Vishnu.

10. Kalki is believed as the next Avatar of Vishnu:

It is believed that He will appear, riding his white horse and drawing a flaming sword, at the end of the Kali Yuga, the dark age through which we are now passing. His task will be to exterminate the evil and restore the Dharma. Thus will begin a new cycle, starting with the new Satya Yuga.

Here I would like to mention another school of thought which suggests that it is Buddha and not Balarama as avatar of vishnu.The facts that they lay forward is:

Balarama or Buddha who is the Avatar ?

It can be observed that no two Avatars are in action simultaneously, with the exception of Parasurama who is considered as a Chiramjeevi. Even Parasuram has withdrawn from from action when he realised that Sri Rama is an Avatar of the Lord Vishnu. So Balrama cannot be an avatar when Sri Krishna is one.

In Ramayana, brother Lakshman (incarnation of the Serpent King Adishesha) desires to be born as elder to the Lord and Sri Rama assures him the same in future. So in the next Avatar as Sri Krishna, Lord has taken birth as the younger brother of Balrama, who is thus considered as the incarnation of Adisesha (rebirth of Lakshman).

The above points suggest that Balrama is not one of the Dasavtar

Vedas predict Buddha’s incarnation?

In the Srimad Bhagavatam there is a list of the avataras, there is mention of Lord Buddha’s name. This Srimad Bhagavatam was written five thousand years ago, and it mentions different names for future times. It says that in the future the Lord would appear as Lord Buddha, his mother’s name would be Anjana, and he would appear in Gaya. So Buddha appeared twenty six hundred years ago, and the Srimad Bhagavatam, which was written five thousand years ago, mentioned that in the future he would appear.

KALKI and the Prophecies of NOSTRADAMUS

Nosradamus had predicted the future of human history in a total of 942 quatrains which he organized into centuries – groups of 100 quatrains (one Century only had 42 quatrains). A quatrain is simply a poem with 4 lines. The rhymed quatrains of Nostradamus were written mainly in French with a bit of Italian, Greek, and Latin thrown in. He intentionally obscured the quatrains through the use of symbolism and metaphor, as well as by making changes to proper names by swapping, adding or removing letters. There are hundreds of intrepretations and transalations of his original work.

He has predicted the end of the World as 3927 AD and this will occur as:

In the words of Nostradamus “The Lord will come back for the final judgement as the the Just Judge, the damned shall be tossed into the hellfire and the chosen ones will follow him to heaven”. The act of the Lord at the final judgement (as predicted by Nostradamus) is similar to that of Kalki in the Hindu Mythology and hence the concept of Kalki is that of the Final Judge.

In CHAPTER VI Part V of the book The Prophecies of Nostradamus the end of the world is described as VIII. 28 The Final Judgment .

The images loaded with gold and silverWho after the rapture ( or enticement ) shall be tossed in the lake of burning fire Shall be discovered as totally stained and troubled Script written in marble, interiorly predetermined

COMMENT: At the Final Judgment, the damned shall be tossed into the hellfire and emerge from it as a beastly figure. On the other hand, the names of the saints are engraved by the Fingers of God into the Marble Book of Life

V.79 The Second Advent of the Lord as the Judge.

Cherubims and Seraphims shall bow down their wings Upon the descendance of the Great Judge He shall raise up the lowly, and humble the proud No more shall be born any deceiver on earth

COMMENT: The Glorious Second Advent of our Lord at the End of the World is described here in all its Glory. He shall come back as the Just Judge.

VI.18 Lord shall reign in Heaven with His Chosen Ones.

In the materialistic realm, the great King shall be forsaken For life eternal, one shall not find either idols or Judaism With Him, His chosen people shall reign on highGrace bestowed upon the ones who desire the Lord.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML