గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Sunday, 23 November 2014

విశ్వనాథాష్టకం:

విశ్వనాథాష్టకం:
గంగాతరంగరమణీయజటాకలాపం - గౌరీనిరంతరవిభూషితవామభాగమ్ |
నారాయణప్రియమనంగమదాపహారం - వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ || ౧ ||
వాచామగోచరమనేకగుణస్వరూపం - వాగీశవిష్ణుసురసేవితపాదపీఠమ్ |
వామేన విగ్రహవరేణ కలత్రవంతం - వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ || ౨ ||
భూతాధిపం భుజగభూషణభూషితాంగం - వ్యాఘ్రాజినాంబరధరం జటిలం త్రినేత్రమ్ |
పాశాంకుశాభయవరప్రదశూలపాణిం - వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ || ౩ ||
శీతాంశుశోభితకిరీటవిరాజమానం - భాలేక్షణానలవిశోషితపంచబాణమ్ |
నాగాధిపారచితభాసురకర్ణపూరం - వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ || ౪ ||
పంచాననం దురితమత్తమతంగజానాం - నాగాంతకం దనుజపుంగవపన్నగానామ్ |
దావానలం మరణశోకజరాటవీనాం - వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ || ౫ ||
తేజోమయం సగుణనిర్గుణమద్వితీయం - ఆనందకందమపరాజితమప్రమేయమ్ |
నాగాత్మకం సకలనిష్కలమాత్మరూపం - వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ || ౬ ||
ఆశాం విహాయ పరిహృత్య పరస్య నిందాం - పాపే రతిం చ సునివార్య మనః సమాధౌ |
ఆదాయ హృత్కమలమధ్యగతం పరేశం - వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ || ౭ ||
రాగాదిదోషరహితం స్వజనానురాగం - వైరాగ్యశాంతినిలయం గిరిజాసహాయమ్ |
మాధుర్యధైర్యసుభగం గరలాభిరామం - వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ || ౮ ||
వారాణసీపురపతేః స్తవనం శివస్య - వ్యాఖ్యాతమష్టకమిదం పఠతే మనుష్యః |
విద్యాం శ్రియం విపులసౌఖ్యమనంతకీర్తిం - సంప్రాప్య దేతవిలయే లభతే చ మోక్షమ్ || ౯ ||

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML