గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Saturday, 15 November 2014

శ్రీ బగళా (వల్గా) ముఖీ స్తోత్రమ్శ్రీ బగళా (వల్గా) ముఖీ స్తోత్రమ్

ఓం హ్రీం బగళాముఖి! సర్వదుష్టానాం వాచం ముఖం పదం
స్తంభయ జిహ్వాం కీలయ బుద్దం వినాశయ హ్రీం ఓం స్వాహా.


మంత్ర స్తావదయం విపక్షదళన - స్తోత్రం పవిత్రంచతే
యంత్రం వాది నియంత్రణం త్రిజగతాం - జైత్రంచ చిత్రం చతే |
మాత శ్శ్రీబగళేతి నామ లలితం - యస్యాస్తి జంతోర్ముఖే |
త్వన్నామగ్రహాణేన సంసది ముఖ - స్తంభో భవేద్వాదినామ్.

దుష్ట స్తంభన ముగ్ర విఘ్న శమనం - దారిద్య్ర విద్రావణం |
భూభ్రద్భీ శమనం చలన్ మృగదృశాం - చేత స్సమాకర్షణమ్ |
సౌభాగ్యైక నికేతనం సమదృశః - కారుణ్య పూర్ణామృతమ్ |
మృత్యోర్మారణ మావిరస్తు పురతో - మాతస్త వేయంవపుః

మాతర్భంజయమే విపక్ష వదనం - జిహ్వాంచ సంకీలయ
బ్రాహ్మీం ముద్రయ నాశయాశు ధషణా - మంఘ్య్రోర్ గతిం స్తంభయ |
శత్రూం శ్చూర్ణయ చూర్ణ యాశు గదయా - గౌరాంగి పీతాంబరే !
విఘ్నౌఘం బగళే ! హర ప్రణమతాం - కారుణ్య పూర్ణేక్షణే.

మాతర్భైవవి ! భద్రకాళి ! విజయే ! - వారాహి విశ్వాశ్రయే |
శ్రీవిద్యే సమయే మహేశి బగళే - కామేశి రామేరమే |
మాతంగి త్రిపురే పరాత్వరతరే - స్వర్గాపవర్గ ప్రదే |
దాసోహం శరణాగతః కరుణయా - విశ్వేశ్వరి త్రాహిమామ్.

సంరంభే చౌరసంగే ప్రహరణ సమయే - బంధనే వారి మధ్యే |
విద్యావాదే వివాదే ప్రతికృతి నృపతౌ - దివ్యకాలే నిశాయామ్ |
వశ్యేవా స్తంభనే వారి పువధ సమయే - నిర్జనే వావానేవా |
గచ్చంస్తిష్టం స్త్రికాలం యది పటతిశివం - ప్రొపునయాదాశు ధరః |

నిత్యం స్తోత్ర మిదం పవిత్ర మిహయో - దేవ్యాః పటత్యాదారాత్ |
ధ్రత్వా యంత్ర మిదం ధైవ సమరే - బాహౌకరే వాగాళే |
రాజానో ప్యరయో మదాంధ కరిణ - స్సర్వా మృగేంద్రాదికాః |
తే వైయాంతి విమోహితారి పుగణా - లక్ష్మీ స్థ్సిరాస్సిద్దయః |

త్వం విద్యా పరమా త్రిలోక జననీ - విఘ్నౌఘసంఛేదినీ |
యోషాకర్షణ కారిణీ త్రిజగతా - మానంద సంవర్దనీ |
స్ఫోటోచ్చాటన కారిణీ జనమన - స్సమ్మో హసంధాయినీ |
జిహ్వాకీలన భైరవీ విజయతే - బ్రహ్మస్త్ర మంత్రో యధా.

విద్యా లక్ష్మీ స్సర్వసౌభాగ్య మాయః |
పుత్రైః పౌత్రై సర్వసామ్రాజ్య సిద్దః |
మానం భోగో వశ్య మారోగ్య సౌఖ్యం |
ప్రాప్తంతత్త ద్భూతలే స్మిన్నరేణ.

యత్కరతంచ జపం హొమం - గదితం పరమేశ్వరి |
దుష్టానాం నిగ్రహార్ధాయ - తద్ గృహాణ నమోస్తుతే |
బ్రహ్మస్త్రమితి విఖ్యాతం - త్రిషు లోకేషు విశ్రుతం |
గురుభక్తాయ దాతవ్యం - నదేయం యస్య కస్యచిత్

పీతాంబరాం త్వాంద్వి భుజాం - త్రినేత్రాం గాత్ర గోజ్జ్వలాం |
శిలాముద్గర రహస్తాంచ - స్మరేత్తాం బగళాముఖీమ్.

ఇతి బగళాముఖీ స్తోత్రమ్.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML