గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Friday, 28 November 2014

శ్రీ సుబ్రమణ్య కరవలంబ స్తోత్రమ్...!

శ్రీ సుబ్రమణ్య కరవలంబ స్తోత్రమ్...!

హె స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో| శ్రీ పార్వతీశ ముఖపంకజ పద్మబందో|
శ్రీశాది దేవ గణపూజిత పాదపద్మ| వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్|

దేవాది దేవసు(ను)త దేవ గణాధినాథ| దేవేంద్ర వంద్య మృదు పంకజ మంజుపాద|
దేవర్షి నారద మునీంద్ర సుగీతకీర్తే| వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్|

నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిల రోగహారిన్| తస్మాత్ర్పదాన పరిపూరిత భక్తకామ|
శ్రుత్యాగమ ప్రణవాచ్య నిజస్వరూప| వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్|

క్రౌంచా సురేంద్ర పరి ఖండన శక్తిశూల| పాశాది సస్త్ర పరిమండిత దివ్యపాణే|
శ్రీ కుండలీశ ధృతతుండ శిఖీన్ద్రవాహ| వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్|

హారాది రత్న మణి యుక్త కిరీటహార| కేయూర కుండల లసత్కవచాభిరామ|
హే వీర తారక జయామర బృందవంద్య| వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్|

పంచాక్షరాది మనుమన్త్రిత గాజ్గతోయైః| పంచామృతైః ప్రముదితేస్థ్ర ముఖైర్మునీంద్రైః|
పట్టాబిషిక్త హరియుక్త పరాసనాధ| వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్|

శ్రీ కార్తికేయ కరుణామృత పూర్ణ దృష్ట్యా | కామాది రోగ కలుషీకృత దిష్టచిత్తమ్|
భక్త్వా తు మా మవ కళాధర కాంతికాన్త్యా| వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్|
ఫలశ్రుతి:
సుబ్రమణ్యకరావలంబమ్ పుణ్యం యే పఠన్తి ద్విజోత్తమాః|
తే సర్వే ముక్తి మాయాన్తి సుబ్రమణ్య ప్రసాదతః|
సుబ్రమణ్య కరావలంబమ్ మిదం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్|
కోటిజన్మకృతం పాపం తత్క్షణాదేవ నశ్యతి|
శ్రీ సుబ్రమణ్య భుజంగ స్తోత్రమ్
భజే హం కుమారం భవానీ కుమారం| గళోల్లాసిహారం నమ త్సద్విహారం|
రిపు స్తోమ పారం నృసింహావతారం| సదా నిర్వికారం గుహం నిర్విచారమ్|

నమామీశపుత్రం జపాశోణగాత్రం | సురారాతి శత్రుం రవీందగ్ని నేత్రం|
నహా బరిపత్రం శివాస్యాబ్జ మిత్రం| ప్రభాస్వ త్కళత్రం పురాణం పవిత్రమ్|

అనేకార్కకోటి ప్రభావజ్వలమ్ తమ్| మనోహారి మాణిక్య శోణాంబు జాక్షం
ప్రయోగ ప్రదాన ప్రవాహైక దక్షం| భజే షణ్ముఖం తం శరచ్చంద్ర కాంతమ్|

కృపా వాఇ కల్లో భాస్య త్కటాక్షం| విరాజ న్మనోహరి శోణాంబు జాక్షం|
ప్రయోగ ప్రదాన ప్రవాహైక దక్షం| భజే క్రీడితాకాశ గంగాద్రికూటమ్|

సుకుంద ప్రసూనావళీ శోభితాంగం| శరత్పూర్ణ చంద్రప్రభా కాంతి కాంతం|
శిరీష ప్రసూనాభిరామం భవంతం| భజే దేవసేనాపతిం వల్లభం తమ్|

సులావణ్య సత్పూర్య కోటి ప్రవీకం| ప్రభుం తారకారిం ద్విషడ్బాహు మీశమ్|
నిజాంక ప్రభాదివ్య మానావదీశం| భజే పార్వతీ ప్రాణ పుత్రం సుకేశమ్|

అజం సర్వలోకప్రియం లోకనాథం| గుహం శూర పద్మాది దంభోళి ధారమ్|
సుచారుం సునాశాపుటం సచ్చరిత్రం| భజే కార్తికేయం సదా బాహులేయమ్|

శరారణ్య సంభూత మింద్రాది వంద్యం| ద్వి షడ్బాహు సంఖ్యాయుధశ్రేణి రస్యుమ్|
మరు త్సారథిం కుక్కుటేశం సుకేతుం| భజే యోగి హృత్పద్మమధ్యాదివ్ఆసమ్|
విరిచీంద్ర వల్లీశ దేవేశ ముఖ్యం| ప్రశస్తామర స్తోమ సంస్తూయమాన|
దిశ త్వం దయాళో శ్రియం నిశ్చలాం మేం| వినా త్వాం గతిః కా ప్రభో మే ప్రసీద|

పదాంభోజ సేవా సమాయాత బృందా| రకశ్రేణి కోటీర భాస్వ ల్లలాటమ్|
కళత్రోల్లస త్పార్శ్వ యుగ్మం వరేణ్యం | భజే దేవ మాద్యంత హీన ప్రభావమ్|

భవాంభోధిమధ్యే తరంగే పతంత| ప్రభో మాం సదా పూర్ణ దృష్ట్యా సమీక్ష్య|
భవద్భక్తినావోద్దరత్వం దయాళో| సుగత్యంతరం నాస్తి దేవ ప్రసీద|

గళే రత్నభూషం తనౌ మంజువేషం| కరే జ్ఞాన శక్తిం దరస్మేర మాస్యే|
కటిన్యస్త పాణిం శిఖిస్థం కుమరం| భజే హం గుహదన్యదైవం న మన్యే|

దయాహీన చిత్తం పరద్రోహ వృత్తిం(పాత్రం)| సదా పాపశీలం గురో ర్భ్హక్తిహీనమ్|
అనన్యావలంబం భవన్నేత్ర పాత్రం | కృపాశీల మాం భో పవొత్రం కురు త్వమ్|

మహేసేన గాంగేయ వల్లీసహాయ | ప్రభో తారకారే షడాస్యామరేశ|
సదా పాయసాన్న ప్రియ స్త్వం గుహేతి| స్మరిష్యామి భక్త్యా కదా హం విభో త్వామ్|

ప్రతాపస్య బాహో నమ ద్వీరబాహో| ప్రభో కార్తికేయష్ట కామ ప్రదేతి|
యదా యేపఠంతే భవంతం తదేవం| ప్రసన్నం సుతోశం బహు శ్రీం దదాసి|

అపారాతి దారిద్ర్య వారాశి మధ్యే| బ్రమంతం జనగ్రాహ పూర్నే నితాంతమ్|
మహాసేన మాముద్ధర త్వం కటాక్షావలోకేన కించిత్ర్పసీద ప్రసీద|

స్థిరాం దేహిం భక్తిం భవత్పాదపద్మే| శ్రియం నిశ్చలాం దేహి మహ్యం కుమార|
గుహం చంద్రాతారం సువంశాభి వృద్ధిం| కురు త్వం ప్రభో మే మనః కల్పసాల|

నమస్తే నమస్తే మహాశ్క్తి పాణే| నమస్తే నమస్తే లస ద్వజ్రపాణే|
నమస్తే నమస్తే కటి న్యస్త పానే| నమస్తే నమస్తే సదా భీష్టపాణే|

నమస్తే నమస్తే మహా శక్తి ధారిన్| నమస్తే సురాణాం మహాసౌఖ్య దాయిన్|
నమస్తే సదా కుక్కుటేశోగ్ని కేతా| స్సమస్తాపరాధం విభో మే క్షమస్య|

కుమారాత్పరం కర్మయోగం న జానే| కుమారాత్పరం కర్మశీలం న జానే|
య ఏకో మునీనాం హృదబ్జాధివాస| శ్శివాంకం సమారుహ్య సత్పీఠకల్పమ్|
విరించాయ మంత్రోపదేశం చకార| ప్రమోదేన సోయం తనోతు శ్రియం మే|
య మహుః పరం వేద శూరేషు ముఖ్యం| భుజంగ ప్రయాతేన హృద్యేన కాంతమ్|
ఫలశ్రుతి:-
జనా యే పఠంతే మహాభక్తి యుక్తాః| ప్రమోదేన సాయం ప్రభాతే విశేషః|
నజన్మరయోగే యదా తే రుదంతో| మనోవాంచితాన్ సర్వకామాన్ లభంతే

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML