గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Friday, 27 June 2014

శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య కృత గుర్వష్టకమ్

౧. శరీరం సురూపం తథా వా కళత్రం
యశశ్చారు చిత్రం చనం మేరు తుల్యమ్
మనశ్చేన్న లగ్నం గురో రంఘ్రి పద్మే
తతః కిం? తతః కిం? తతః కిం? తతః కిమ్?

౨. కళత్రం ధనం పుత్రపౌత్రాది సర్వం
గృహం బాంధవాః సర్వమేతద్ధి జాతమ్
మనశేన్న లగ్నం గురో రంఘ్రి పద్మే
తతః కిం? తతః కిం? తతః కిం? తతః కిమ్?

౩. షడంగాది వేదో ముఖే శాస్త్రవిద్యా
కవిత్వాది గద్యం సుపద్యం కరోతి
మనశేన్న లగ్నం గురో రంఘ్రి పద్మే
తతః కిం? తతః కిం? తతః కిం? తతః కిమ్?

౪. విదేశేషు మాన్యః స్వదేశేషు ధన్యః
సదాచారవృత్తేషు మత్తో న చాన్యః
మనశేన్న లగ్నం గురో రంఘ్రి పద్మే
తతః కిం? తతః కిం? తతః కిం? తతః కిమ్?

౫. క్షమామండలే భూపభూపాల వృందైః
సదా సేవితం యస్య పాదారవిందమ్
మనశేన్న లగ్నం గురో రంఘ్రి పద్మే
తతః కిం? తతః కిం? తతః కిం? తతః కిమ్?

౬. యశో మే గతిం దిక్షు దాన ప్రతాపా
జ్జగద్వస్తు సర్వం కరే యత్ప్రసాదాత్
మనశేన్న లగ్నం గురో రంఘ్రి పద్మే
తతః కిం? తతః కిం? తతః కిం? తతః కిమ్?

౭. న భోగే న యోగే న వా వాజిరాజౌ
న కాంతాముఖే నైవ విత్తేషు చిత్తమ్
మనశేన్న లగ్నం గురో రంఘ్రి పద్మే
తతః కిం? తతః కిం? తతః కిం? తతః కిమ్?

౮. అరణ్యే న వా స్వస్య గేహే న కార్యే
న దేహే మనో వర్తతే మే త్వనర్ఘ్యే
మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరంఘ్రిపద్మే
తతః కిం? తతః కిం? తతః కిం? తతః కిం?

౯. గురోరష్టకం యః పఠేత్పుణ్య దేహీ
యతిర్భూపతిర్బ్రహ్మచారీ చ గేహీ
లభేద్వాంఛితార్థం పదం బ్రహ్మసంజ్ఞం
గురోరుక్త వాక్యే మనో యస్య లగ్నమ్!!

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య కృత గుర్వష్టకమ్ సంపూర్ణమ్

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML