గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Sunday, 18 May 2014

మహిషాసుర మర్ధిని స్తోత్రం

మహిషాసుర మర్ధిని స్తోత్రం

అయిగిరి నందిని, నందిత మేదిని, విశ్వ వినోదిని నందనుతె
గిరివర వింధ్య శిరోధిని వాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతె
భగవతి హెశితి కంఠకుటుంబిని భూరికుటుంభిని భూరికృతె
జయ జయ హె మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతె

సురవరవర్షిని దుర్ధరదర్షిణి దుర్ముఖమర్షిని హర్షరతె
త్రిభువనపోషిణి శంకరతోషిణి కిల్మశమోషిణి ఘోషరతె
దనుజనిరోషిణి దితిసుతరోషిణి దుర్మదశోషిణి సింధుసుతె
జయ జయ హె మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతె

అయి జగదంబ మదంబ కదంబ వనప్రియవాసిని హాసరతె
శిఖర శిరోమణి తుంగహిమాలయ శృంగనిజాలయ మధ్యగతె
మధుమధురె మధుకైటభభంజిని కైటభభంజిని రాసరతె
జయ జయ హె మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతె

అయి శతఖండ విఖండితరుండ వితుండితశుండ గజాధిపతె
రిపుగజగండ విదారణచండ పరాక్రమశుండ మృగాధిపతె
నిజభుజదండ నిపాతితఖండ విపాతితముండ భఠాధిపతె
జయ జయ హె మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతె

అయి రణదుర్మదశత్రువధోదిత దుర్ధరనిర్జర శక్తిభృతె
చతురవిచారధురీణమహాశివ దూతక్రిత ప్రమథాధిపతె
దురితదురీహదురాశయదుర్మతి దానవదూత కృతాంతమతె
జయ జయ హె మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతె

అయి శరణాగత వైరివధూవర వీరవరాభయదాయకరె
త్రిభువనమస్తక శూలవిరోధిశిరోధికృతామల శూలకరె
దుమిదుమితామర దుందుభినాద మహోముఖరీకృత తిగ్మకరె
జయ జయ హె మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతె

అయి నిజహుంక్రితి మాత్రనిరాక్రిత ధూమ్రవిలోచన ధూమ్రశతె
సమరవిశోషిత శోణితబీజ సముద్భవశోణిత బీజలతె
శివశివశుంభని శుంభమహాహవతర్పిత భూతపిశాచరతె
జయ జయ హె మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతె

ధనురనుసంగరణక్షణసంగ పరిశ్ఫురదంగ నటత్కటకె
కనకపిశంగ ప్రిశత్కనిశంగ రసాద్భటశృంగ హతాబటుకె
క్రుతచతురంగ బలక్షితిరంగ ఘటద్బహురంగ రటద్బటుకె
జయ జయ హె మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతె

జయ జయ జప్యజయె జయశబ్ద పరస్తుతిటతత్పర విశ్వనుతె
ఝణ ఝణ ఝింఝిమిఝింక్రితనూపుర సింజితమోహిత భూతపతె
నటిత నటార్ధనటీనటనాయక నాటితనాట్యసుగానరతె
జయ జయ హె మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతె

అయి సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహరకాంతియుతె
శ్రిత రజనీ రజనీ రజనీ రజనీ రజనీకరవక్రవృతె
సునయనవిభ్ర మరభ్ర మరభ్ర మరభ్ర మరభ్ర మరాధిపతె
జయ జయ హె మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతె

సహితమహాహవ మల్లమతల్లిక మల్లితరల్లిక మల్లరతె
విరచిత వల్లిక పల్లిక మల్లిక భిల్లికభిల్లిక వర్గవృతె
సిత క్రుత ఫుల్లిసముల్లసితారుణతల్లజ పల్లవసల్లలితె
జయ జయ హె మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతె

అవిరలగండ గలంమదమేదుర మత్తమతంగజరాజపతె
త్రిభువన భూషణ భూతకలానిధి రూపపయోనిధిరాజసుతె
అయి సుదతీజనలాలసమానస మోహనమన్మథరాజసుతె
జయ జయ హె మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతె

కమలదలామలకోమల కాంతికలాకలితామల బాలలతె
సకలవిలాసకలానిలయక్రమ కెలిచలత్కల హంసకులె
అలికులసంకుల కువలయమండల మౌలిమిలద్భకులాలికులె
జయ జయ హె మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతె

కరమురలీరవ వీజిత కూజిత లజ్జిత కోకిల మంజుమతె
మిలితపులింద మనోహరగుంజిత రంజితశైలనికుంజగతె
నిజగుణభూత మహాశబరీగణ సద్గుణసమ్భ్రుత కేలితలె
జయ జయ హె మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతె

కటితటపీతదుకూలవిచిత్ర మయూఖతిరస్క్రిత చంద్రరుచె
ప్రణత సురాసుర మౌలిమణిస్ఫురదంశులసన్నఖ చంద్రరుచె
జితకనకాచల మౌలిపదోర్జిత నిర్భరకుంజర కుంభకుచె
జయ జయ హె మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతె

విజితసహస్ర కరైకసహస్ర కరైకసహస్ర కరైకనుతె
క్రుతసురతారక సంగరతారక సంగరతారక సూనుసుతె
సురథసమాధి సమానసమాధి సమాధి సమాధి సుజాతరతె
జయ జయ హె మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతె

పదకమలం కరుణానిలయె వరివస్యతి యోనుదినం సశివె
అయి కమలె కమలానిలయె కమలానిలయః సకథం న భవెత్
తవ పదమెవ పరం పదమిత్యనుశీలయతొ మమ కిం న శివె
జయ జయ హె మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతె

కనకలసత్కల సింధుజలైరనుసించినుతె గుణరంగభువం
భజతి స కిం న శచికుచకుంభ తటీపరిరంభ సుఖానుభవం
తవ చరణమ్ శరణమ్ కరవాణి నతామరవాణి నివాసిశివమ్
జయ జయ హె మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతె

తవ విమలేందుకులం వదనెందుం అలం సకలం నను కూలయతె
కిము పురుహూత పురీందుముఖీసుముఖీభిరసౌ విముఖీక్రియతె
మమ తు మతం శివనామధనె భవతీ క్రిపయా కిముత క్రియతె
జయ జయ హె మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతె

అయి మయి దీనదయాలుతయా కృపయైవ త్వయా భవితవ్యముమె
అయి జగతో జననీ కృపయాసి యథాసి తథనుమితాసిరతె
టదుచితమత్ర భవత్యురరీకురుతాదురుతాప మపాకురుతె
జయ జయ హె మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతె.No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML