గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Saturday, 31 August 2013

శ్రీ భజగోవింద స్తోత్రమ్

శ్రీ భజగోవింద స్తోత్రమ్
భజగోవిందం భజగోవిందం - గోవిందం భజ మూడమతే |
సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే - నహినహి రక్షతి డుక్రు కరణే
బాలస్తావత్క్రీడా సక్త - స్తరుణ స్తావ త్తరుణీ సక్తః
వృద్ధ స్తావ చ్చింతా సక్తః - పరమే బ్రహ్మాణీ కోపిన సక్తః || భజ ||
నారీ స్తన భరనాభి దేశం - దృష్ట్యా మా గా మోహవేశం |
ఏత న్మాం సవ సొది వికారం - మనసి విచింతయ వారం వారమ్ || భజ ||
సుఖతః క్రియతే రామాభోగః - పశ్చాద్దంతా శరీరే రోగః
యద్యపిలోకే మరణం శరణం - తదపిన ముంచతి పాపాచరణమ్ || భజ ||
వయసిగతే కః కామవికారః - శుష్కే నీరేకః కాసారః
క్షీణే విత్తేకః పరివారః - జ్ఞాతే తత్త్వేక స్సంసారః || భజ ||
అంగం గళితం ఫలితం ముండం - దశన విహీనం జాతం తుండం
వృద్ధో యాతి గృహీత్వా దండం - తదసిన ముంచ త్యాశా పిండమ్ || భజ ||
మూడ జహీహిధ నాగామత్రుష్టాం - కురు సద్భుద్ధిం మనసి విత్రుష్ణాం
యల్లభ సే నిజకర్మో పత్తం - విత్తం తేన వినోదయ యు చి త్త మ్
యావ ద్విత్తో పార్జన సక్తః - తావ న్నిజ పరివారో రక్తః
పశ్చాజ్జీవతి జర్ఘర దేహే - వార్తాం కోపిన ప్రుచ్చతి గేహే || భజ ||
అర్ధ మనర్ధం భావయ నిత్యం - శాస్తి త త స్సుఖలేశ స్సత్యం
పుత్రాస ఫై ధన భాజాం - భీతి స్సర్వ త్రైషా విహితా రీతి:
యావ త్పవనో నివసతి దేహే - తావ త్ప్రుచ్చ తి కుశలం గేహే
గతవతి వాయౌ దేహేపాయే - భార్యా బిభ్యతి తస్మిన్ కాయే || భజ ||
దినయామిన్యౌ సాయం ప్రాత - స్శిశిర వ సంతౌ పూనా రాయాతః
కాలః క్రీడతి గచ్చ త్యాయు - స్తదపిన ముంచ త్యాశావాయు:
పునరపి దివసః పునరపి పక్షః - పునరపి మాసః పునరపి వర్షః
ఏవం క్రీడతి గచ్చతి కాల - స్తసపిన ముంచతి జీవితు మాశాః || భజ ||
పునరపి జననం పునరపి మరణం - పునరపి జననీ జటరే శయనం
ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే - కృపయాపారే పాహి మురారే || భజ ||
నళినీ దళగత జల మతితరళం - తద్వ జ్జేవిత మతిశ య చ ఫలం
విద్ధ వ్యాధ్య భి మాన గ్ర స్తం - లోకం శోక హతం చ సమస్తమ్ || భజ ||
అగ్రే వహ్ని: పుష్టే భాను - రాత్రౌ చుబుక సమర్పిత జాను:
కరతల భిక్ష స్తరుతలవాసః - తదపిన ముంచ త్యాశాపాశః
జటిలో ముండీ లుంచిత కేశః - కాషాయాంబర బహుకృత వేషః
పశ్యన్నపిచ ణ పశ్యతి మూడో - హ్యుదర నిమిత్తం బహుకృత దోషః || భజ ||
కాతే కాంతా ధనగత చింతా - వాతుల కింతవ నాస్తి నియంతా
కస్యత్వం వాకుట ఆయాతః - తత్వం చిన్తయ తది దం బ్రాతః
కస్యత్వం వాకుట ఆయాతః - తత్వం చిన్తయ తది దం బ్రాతః || భజ ||
కస్త్వం కో హం కూత ఆయాతః - కామే జననీ కో మే తాతః
యస్త్వాం హస్తే సుద్రుడ నిబద్దం - బోధయతి ప్రభవాది విరుద్ధం || భజ ||
కామం క్రోధం లోభం మోహం - త్యక్త్వాత్మానం పశ్యతి సోహం
ఆత్మజ్ఞాన విహీన విమూడా - స్తే పచ్యంతేనరక నిగూడాః
మాకురు ధనజన యౌవనగర్వం - హారతి నిమేషా త్కాల స్సర్వం
మాయామయ మితి సర్వం హిత్వా - బ్రహ్మ పదం త్వాం ప్రవిశ విదిత్వా || భజ ||
కూతే గంగా సాగర గమనం - వ్రాత పరిపాలన మథవా దానం
జ్ఞానవిహీన స్సర్వమతేన - ముక్తి ర్న భవతి జన్మశ తేన || భజ ||
గేయం గీతానమ సహస్రం - ధ్యేయం శ్రీపతిరూప మజస్రం
నేయం సజ్జ న సంగే చిత్తం - దేయం దీన జననాయ చ విత్త మ్
భగవద్గీతా కించి దదీతా - గంగాజలలవ కాణికా పీతా
పక్రుద పియస్య మురారి పామర్చా - తస్య దాపి యమేన న చర్చా || భజ ||
సురమందిర తరుమూల నివాసః - శయ్యా భూతల మజినం వాసః
సర్వ మందిర తరుమూలనివాసః - సస్య సుఖం న కరోతి విరాగః || భజ ||
సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం - నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం
నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం - నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తి: || భజ ||
ప్రాణాయామం ప్రాత్యాహారం - నిత్యానిత్య వివేక విచారం
జాప్య సమేత సమాధి విధానం - కుర్వవ ధానం మహద వదానమ్ || భజ ||
శత్రౌ మిత్రే పుత్రే బంధౌ - మాకురు యత్నం విగ్రహ సంధౌ
సర్వస్మిన్నఫై పశ్యాత్మానం - సర్వత్రో త్స్రుజ భే దాజ్ఞానమ్ || భజ ||
ర థ్యా చ ర్పట విరచిత కంధః - పుణ్యా పుణ్య వివర్జిత పంధాః
యోగీ యోగ నియోజిత చిత్తో - రమతే బాలో న్మత్తవదేవ || భజ ||
యోగరతో వాభో గరతోవా - సంగరతో వా సంగ విహీనః
యస్య బ్రహ్మణి రమతే చిత్తం - నందతి నందతి నందత్యేవ || భజ ||
త్వయి మయి చాన్య త్రైకో విష్ణు: - వ్యర్ధం కుప్యసి మయ్య సహిష్ణు:
భవ సమచిత్త స్సర్వత్ర త్వం - వాంఛ స్యచిరా ద్యది విష్ణుత్వ మ్ || భజ ||
గురుచరణాంబుజ నిర్భర భక్త - స్సంసారా ద చిరా ద్భవ ముక్తః
సేంద్రియమాన సనియమా - దేవంద్రక్ష్య సి నిజహృదయ స్థం దేవమ్ || భజ ||

|| ఇతి భజగోవింద స్తోత్రమ్ ||
 

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML