గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Friday, 31 May 2013

Read More

భారతదేశ గొప్పతనం భారతీయులకంటే బయటవారికే ఎక్కువ తెలుసు !

Read More

భూమి గుండ్రంగా ఉంటుందని భారతీయులకు ఎప్పటినుంచో తెలుసు !

భూమి గుండ్రంగా ఉంటుందని భారతీయులకు ఎప్పటినుంచో తెలుసు !

భూమి గుండ్రగా ఉంటుంది, చదరంగా ఉండదు. 16వ శతాబ్దం వరకు "గెలిలియో" ప్రచారం చేసేవరకు ఇది ఎవ్వరికి తెలియదు. ఇది బ్రిటీషు ఆధిక్యత కలిగిన మన చరిత్ర చెప్పేది !

కాని ఈ విషయం తెలుసా మీకు?

సంస్కృతంలో ఖగోళాన్ని "భూగోళం" అంటారు. "భు" అనగా "భూమి" మరియు "గోళం" అనగా " గుండ్రంగా ఉండుట". సంస్కృతం అతి ప్రాచీనమైన భాష !

"జగత్తు" అంటే నిరంతరం కదులుతు ఉండేది, స్థిరంగా ఉండేది కాదని అర్థం ! విష్ణు అవతారాలలో ఒకటి అయిన "వరాహ అవతారం"లో భూమిని సముద్రం నుండి ఎత్తినపుడు, భూమి గుండ్రంగా ఉంటుందని మన శాస్త్రాలలో ఉంది.

దీన్నిబట్టి భారతీయులకు భూమి గుండ్రగా ఉంటుందని, స్థిరంగా ఉండదని ఎన్నో యేళ్ళ క్రితం నుంచి తెలుసు !
 
Read More

Read More

Photo: শ্রীমদভগবদগীতা
দ্বিতীয় অধ্যায় – সাংখ্যযোগ

দেহিনোহস্মিন্ যধা দেহে কৈমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্ত্রপ্রপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।। ১৩
মাত্রাস্পর্শাত্তু কৌন্তয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।। ১৪
যং হি ন ব্যখয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোহম্রুতত্বায় কল্পতে।। ১৫

বঙ্গানুবাদ -

জীবের এই দেহে বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য কালের গতিতে উপস্থিত হয়। তেমনি 

কালের গতিতে দেহান্তর-প্রাপ্তিও হয়। জ্ঞানিগণ তাহাতে মোহগ্রস্ত হন না। হে কৈন্তেয়, 

ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত বিষয়াদির সংযোগেই শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখ প্রদান করে। সেগুলির 

একবার উৎপত্তি হয়, আবার বিনাশ হয়, সুতরাং এগুলি অনিত্য। অতএব সে সকল 

সহ্য কর। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, যে স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি এই স্কল বিষয়স্পর্শ-জনিত সুখদুঃখ 

সমভাবে গ্রহণ করেন, উহাতে বিচলিত হয় না, তিনি অমৃতত্ব লাভে সমর্থ হন।
Read More

We Are All Hindus Now-------------In Newsweek Magazine.

recent poll data show that conceptually, we are slowly becoming more like Hindus and less like traditional Christians in the ways we think about God, our selves, each other, and eternity.

Photo: We Are All Hindus Now-------------In Newsweek Magazine.

recent poll data show that conceptually, we are slowly becoming more like Hindus and less like traditional Christians in the ways we think about God, our selves, each other, and eternity.
Read More

Photo: "আর্জেন্টাইন ডিস্কোতে" সুধুমাত্র সংস্কৃত গান চালানো হয়। এই ক্লাব এ সুধু শাকাহারি খাবারই পরিবেশন করা হয়। এখানে ধূমপান করা, মদ্যপান করা নিষিদ্ধ। এই ক্লাব এ তে যোগ গুরুও আছে। যিনি,এই ক্লাব এ আগত অতিথিদের বিভিন্ন ধরনের যোগ শিখ্যা দেন।।

আরো জানতেঃ http://timesofindia.indiatimes.com/home/science/Argentine-disco-plays-only-Sanskrit-songs/articleshow/13544599.cms
Read More

The grate actress Julia Roberts converts to Hinduism ashun sobai hindu dhormo grohon kori..

Photo: The grate actress Julia Roberts converts to Hinduism
ashun sobai hindu dhormo grohon kori..
<<<Proved plz see 1,2 comment>>>

hare krishna
Read More

The great Musician "George Harrison" converts to Hinduism

Photo: The great Musician "George Harrison" converts to Hinduism
***ashun amra sobai hindu dhormo grohon kori***

<<<Proved plz see 1,2 comment>>>

hare krishna
Read More

Photo: <<<It is only possible to Hindu religion>>>
Hare Krishna
Read More

Prime Minister of Trinidad and Tobago taking her oath of duty on "Bhagavad Gita as it is". Year 2010 can you imagine it in india ??

Photo: ****....ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো প্রধানমন্ত্রী ‌শ্রীমদ্ভগবত গীতা হাতে শপথ নিচ্ছেন......*****

Prime Minister of Trinidad and Tobago taking her oath of duty on "Bhagavad Gita as it is". Year 2010


can you imagine it in india ??

http://www.bbc.co.uk/news/10341771
Read More

Australian lady Kim Fraser converted to Hindu and become Shakti Durga is a living Guru, speaker, musician and author. She embodies the Divine Mother and ignites the spirits of students to help them live empowered lives.
Photo: Australian lady Kim Fraser converted to Hindu and become Shakti Durga is a living Guru, speaker, musician and author. She embodies the Divine Mother and ignites the spirits of students to help them live empowered lives.
Read More

===ATOMIC KNOWLEDGE IN THE BHAGAVADA PURANA===


Shrimad Bhagawata records at 3-11-1 to 5 some knowledge of Atom and its interior parts.

It states thus :
1)When a matter is divided to the extreme, the ultimate final particle is called as Paramanu.
2)The Paramanus are not joined to each other. Just coming together, they produce an illusion of a solid matter, which has its own properties.
3)Two Paramanus make one Anu. Three make one Trasarenu.

In the modern world Dalton proposed a theory of Indivisibility of Atom, during 1808, and was accepted world over. But then the Bhagawata was stating that the Anu consists of two or three particles called as Paramanus.

The Bhagawata was proved to be true when in 1897, Bequerel
divided an atom and an Electron was produced. During 1911, Rutherford proved that the atoms consist of one more particle, whom he named Proton because it was positively charged. During
1932, James Chadwick proved the presence of a Neutron in the atom. Because it had no charge, it was named as Neutron.
The Hydrogen atom has two particles, one Proton and one Electron, while all others possess three particles Proton, Electron, Neutron. Thus Bhagwata was proved correct, again.

The Bhagawata says that the Paramanus never join each other, only by coming close together they produce an illusion of a solid matter, which has specific properties. It is now accepted by the science that an atom of an element has some specific properties but its Subatomic particles have no such properties. For example, the atom of gold shows different properties than that of Iron. However the subatomic particles of the Gold and Iron do not show such
different properties. Protons, Electrons, Neutrons of Iron are the same as those of Gold.

It is proved by the science that the subatomic particles are not really joined to each other,they are far away from each other. For example, a proton of an atom is at a distance from its Electron; a distance of 40,000 [forty thousand] times the diameter of it.


The Bhagawata is composed 3650 years ago, during 1650 years B.C.

U Can read the Bhagawata Purana here "http://vedabase.net/sb/"

Admin(Roshan .K)
Read More

The late astrophysicist Carl Sagan (1980) noted that "the Hindu religion is the only one of the world’s great faiths dedicated to the idea that the Cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of births and deaths. It is the only religion in which the time cycles correspond, no doubt by accident, to those of modern scientific cosmology. Its cycles run from our ordinary day and night to a day and night of Brahma, 8.64 billion years long, longer than the age of the Earth or the Sun and about half the time since the Big Bang. And there are much longer time scales still."

Now science also proving that how universe is endless.Big bang is not the beginning but a instant in this infinite cosmic journey.

Photo: The late astrophysicist Carl Sagan (1980) noted that "the Hindu religion is the only one of the world’s great faiths dedicated to the idea that the Cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of births and deaths. It is the only religion in which the time cycles correspond, no doubt by accident, to those of modern scientific cosmology. Its cycles run from our ordinary day and night to a day and night of Brahma, 8.64 billion years long, longer than the age of the Earth or the Sun and about half the time since the Big Bang. And there are much longer time scales still."

Now science also proving that how universe is endless.Big bang is not the beginning but a instant in this infinite cosmic journey.
Read More

Our Hinduism will never say to others to convert nor force but people will be attracted towards this Universal Dharma

Group of Russian and Italian Hindus visiting Tirumala temple.

source-http://tirupathinews.in/russians-and-italian-devotees-visit-tirumala-during-brahmotsavam/


Photo: Our Hinduism will never say to others to convert nor force but people will be attracted towards this Universal Dharma

Group of Russian and Italian Hindus visiting Tirumala temple.

source-http://tirupathinews.in/russians-and-italian-devotees-visit-tirumala-during-brahmotsavam/
Read More

Australian actress Radha Mitchell is a practising hindu

Radha Rani Amber Indigo Ananda Mitchell (born 12 November 1973) is an Australian actress. Her film roles include Pitch Black, Finding Neverland, Phone Booth, Man on Fire, Silent Hill, and The Crazies.

Her first name, Radha, is of Hindu origin and is the name of the soulmate to Lord Krishna. The other parts of her name coming from an Indian origin are Rani ("Queen") and Ananda ("Joy").

http://en.wikipedia.org/wiki/Radha_Mitchell

Photo: SHARE
✔ অস্ট্রেলিয়ান তারকা অভিনেত্রী Radha Mitchel সনাতন ধর্মে দীক্ষিত

Australian actress Radha Mitchell is a practising hindu

Radha Rani Amber Indigo Ananda Mitchell (born 12 November 1973) is an Australian actress. Her film roles include Pitch Black, Finding Neverland, Phone Booth, Man on Fire, Silent Hill, and The Crazies.

Her first name, Radha, is of Hindu origin and is the name of the soulmate to Lord Krishna. The other parts of her name coming from an Indian origin are Rani ("Queen") and Ananda ("Joy").

http://en.wikipedia.org/wiki/Radha_Mitchell
Read More

Photo: Hinduism And Science

Nancy Wilson Ross (1901 -1986) made her first trip to Japan, China, Korea and India in 1939. She was the author of several books including The World of Zen and Time's Left Corner. Miss Ross lectured on Zen Buddhism at the Jungian Institute in Zurich. She served on the board of the Asia Society of New York which was founded by John D. Rockefeller III since its founding in 1956 and was on the governing board of the India Council. In private life she was known as Mrs. Stanley Young.

She has written:

" Many hundreds of years before those great European pioneers, Galileo and Copernicus, had to pay heavy prices in ridicule and excommunication for their daring theories, a section of the Vedas known as the Brahmanas contained this astounding statement: 

“The sun never sets or rises. When people think the sun is setting, he only changes about after reaching the end of the day and makes night below and day to what is on the other side. Then, when people think he rises in the morning, he only shifts himself about after reaching the end of the day night, and makes day below and night to what is on the other side. In truth, he does not see at all.”
Read More

Photo: মন্দির দর্শন করলেন , পূজো দিলেন ,সবশেষে স্ত্রীর সাথে মালাবদল করে তাকে পুনরায় বিয়ে করলেন । ।

তিনি হলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপার । ঘটনা ঘটল ব্যাঙ্গালুরুর সোমেশ্বর মন্দিরে ।

জয় সনাতন


Canadian PM visits Sri Someshwara temple

As the head priest blessed the couple to live a long, happy and healthy life, the prime minister declared that they have married again here in Hindu style," the official said quoting Harper.

details :http://newindianexpress.com/cities/bangalore/article1333255.ece
Sanatan Religion is now rapidly embraced by many people , anybody can accept hinduism without any fear or hesitation


Hinduism has never forced on anybody all who have entered onto sanatan fold according to their choice and devotion


Photo: Temple bhajan band...
like and sharePhoto: Sanatan Religion is now rapidly embraced by many people , anybody can accept hinduism without any fear or hesitation


Hinduism has never forced on anybody all who have entered onto sanatan fold according to their choice and devotion
Read More

Great news for hindus

23 Italians receive Hindu Diksha (formal ceremony of conversion)

As many as 23 Italian citizens from Vatican received Diksha from Brahmasree Veda Samrat A Raja Sastrigal at a Veda Patasala (religious school) at Karuvadikuppam here on Sunday. The three-hour ceremony was held at the Gomaatha Kovil amidst chanting of mantras and hymns by the Italian devotees.

The Italian team (consisting of four children) comprised professionals like teachers, doctors and engineers. All of them had undergone a basic course under Raja Sastrigal in Vatican, before coming here.

It all began with one Italian man, Flavio, who got influenced by the Hindu way of life, came into contact with Raja Sastrigal, way back in 2001. Sastrigal went to Vatican and stayed there for three months to teach Flavio, and his wife Stepano, the basics of Sanskrit hymns and Vedas. Over the years, the couple has gathered followers, who were also influenced by Hindu spirituality.


<<<<<<<<TAG & SHARE >>>>>>>
http://newindianexpress.com/states/tamil_nadu/article583641.ece


Photo: শিক্ষক, ডাক্তার , ইন্জিনিয়ার সহ ২৩ ইতালীয় নাগরিকের হিন্দুধর্ম গ্রহন

Great news for hindus 

23 Italians receive Hindu Diksha (formal ceremony of conversion)

As many as 23 Italian citizens from Vatican received Diksha from Brahmasree Veda Samrat A Raja Sastrigal at a Veda Patasala (religious school) at Karuvadikuppam here on Sunday. The three-hour ceremony was held at the Gomaatha Kovil amidst chanting of mantras and hymns by the Italian devotees.

The Italian team (consisting of four children) comprised professionals like teachers, doctors and engineers. All of them had undergone a basic course under Raja Sastrigal in Vatican, before coming here.

It all began with one Italian man, Flavio, who got influenced by the Hindu way of life, came into contact with Raja Sastrigal, way back in 2001. Sastrigal went to Vatican and stayed there for three months to teach Flavio, and his wife Stepano, the basics of Sanskrit hymns and Vedas. Over the years, the couple has gathered followers, who were also influenced by Hindu spirituality.


<<<<<<<<TAG & SHARE >>>>>>>
http://newindianexpress.com/states/tamil_nadu/article583641.ece
Read More

Good Morning everyone

"Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare"
Russian Hindu

Photo: Good Morning everyone

"Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare"
Russian Hindu
Read More

"Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare"
American Hindu
(In America Hindu dhormo must growing up religion)
proved: 1 & 2 comment
 
Photo: "Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare"
American Hindu 
(In America Hindu dhormo must growing up religion)
proved: 1 & 2 comment
Read More

welcome into HINDUISM.......may ESWAR bless ur married life...Beautiful German couple entered in weddlock according to Hindu rituals , according to them Marriage in Hinduism is last longing

Photo: welcome into HINDUISM.......may ESWAR bless ur married life...Beautiful German couple entered in weddlock according to Hindu rituals , according to them Marriage in Hinduism is last longing
Read More

Huge all-day harinama for Queen's Day Holland's biggest public festival Holland, hindu

Photo: Huge all-day harinama for Queen's Day
Holland's biggest public festival
Holland, hindu
Read More

American politician is a vegetarian and a Hindu who follows Gaudiya Vaishnavism,[11] and specifically follows Sanatan Dharma and the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya.[10] She especially appreciates the Bhagavad Gita as a spiritual guide,[2] and used the Gita when she was ceremonially sworn in as a Representative.[83] Gabbard describes herself as a "karma yogi"[84] and credits her parents with instilling the value of "karma yoga" and being of service in her and her siblings.[26] As a Vaishnava, Gabbard looks forward to visiting India, especially the holy sites of Vrindavan, after starting her Congressional term
Photo: American politician is a vegetarian and a Hindu who follows Gaudiya Vaishnavism,[11] and specifically follows Sanatan Dharma and the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya.[10] She especially appreciates the Bhagavad Gita as a spiritual guide,[2] and used the Gita when she was ceremonially sworn in as a Representative.[83] Gabbard describes herself as a "karma yogi"[84] and credits her parents with instilling the value of "karma yoga" and being of service in her and her siblings.[26] As a Vaishnava, Gabbard looks forward to visiting India, especially the holy sites of Vrindavan, after starting her Congressional term
Read More

Hinduism is spreading not by force but by devotion Group of African Hindus

Photo: Hinduism is spreading not by force but by devotion

Group of African Hindus
Read More

Many Russians have attracted towards Vedic culture and yoga if in future if we will able to see our traditions and cultural values then it will be shown by outsiders , while for Indian future generations it may be hard.

Photo: <<<New Hindu in Russia>>>
Many Russians have attracted towards Vedic culture and yoga if in future if we will able to see our traditions and cultural values then it will be shown by outsiders , while for Indian future generations it may be hard.
Read More

sri ram bridge rama setu

Photo: আপনি জানেন কি ?????

¤সাহিত্য বিচারে,রামায়ণ পৃথিবীর চারটি জাত মহাকাব্যের একটি।

¤দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে, রামায়ণ একটি অত্যন্ত উন্নতমানের জীবন দর্শন।

¤প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, রামায়ণের যুগের ধ্বংসাবিশেষ সুপ্রাচীন যুগের বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে ।

¤রণবিদ্যার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র ।

¤রামায়ণের কাহিনী শুধু কল্পকাহিনী নয়,তার প্রমাণ রামসেতু যা ভগবান শ্রীরাম চন্দ্র লঙ্কায় পৌঁছানোর জন্য ব্যবহার করেছিলেন, আজও স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে ইহা অক্ষত আছে, NASA-এর বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন সেতু এটি এবং এটি কোন প্রাকৃতিক সেতু নয়,মানব সৃষ্ট সেতু এটি, প্রাচীনত্বের বিবেচনায় ইহাকে বিজ্ঞানীরা Adam Bridge নামেও অভিহিত করেছেন।
Read More

Photo: হিন্দু-আমেরিকানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়গুলির চেয়ে উচ্চতর আর্থসামাজিক স্তরে বসবাস করে----- পিউ রিসার্চ


ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট-এর রিপোর্ট অনুযায়ী সেদেশের মোট হিন্দুর সংখ্যা ২.৪ মিলিয়ন; যা মার্কিন জনসংখ্যার প্রায় ০.৭%।

হিন্দু-আমেরিকানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়গুলির চেয়ে উচ্চতর আর্থসামাজিক স্তরে বসবাস করে। তাদের আয়ের মাত্রা সর্বোচ্চ ও শিক্ষাগত যোগ্যতাও অনেক উচ্চস্তরের ।

৪৮% আমেরিকান হিন্দুরই স্নাতকোত্তর ডিগ্রি আছে, বিবাহ বিচ্ছেদের হারও এদের মধ্যে কম। পিউ রিসার্চ সেন্টারের ফোরাম-এর ধর্ম ও নাগরিক জীবন সংক্রান্ত একটি গবেষণাপত্রের মতে, ৪৮% আমেরিকান হিন্দুর পারিবারিক আয় ১০০,০০০ মার্কিন ডলার বা তার বেশি। ৭০% অন্তত ৭৫,০০০ মার্কিন ডলার আয় করে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে সর্বোচ্চ ।

হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ধারণা―যেমন কর্মবাদ, পুনর্জন্মবাদ ও যোগসাধনা―এখন মূলধারার মার্কিন জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত। ২৪% আমেরিকান হিন্দুধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী
Read More

Photo
Read More

Photo: HINDU CONCEPT
like : Jago Hindu - জাগো হিন্দু

A person is called Muslim if he is following five things....and believe in prophet muhamad...

Aperson is called christian...if believes that Jesus Christ is son of god and follows him...

Aperson is called jew if believes in Prophet Moses... like wise buddhist ,Sikh etc.

but question is who is Hindu...???

how to define and say a person is Hindu....???

-Every religion are like JUGNU (The glowing fly) which glows for sometime later disappears. Sanathan
Dharma means Bhagwan vacha: - Words of God which were present before creation & would be
present after destruction.

Hindus are the those who accepts Prophet, moses, Messengers, Jews, Sikhs, buddhist everybody
because scriptures says we are not this body but the soul, we need to respect the presence of soul
which is part & parcel of God & not the outer material covering saying he is a muslim or a chrisitian
etc because after death the body dies & the part of God/soul remains.

Hinduism is the one who likes everybody but gives heart to one Gives Heart to Sanatan Teachings/
dharma.

Hindusim is the ocean where the rivers like buddhism, jainism, islam, christinity etc meets.

Sanatan means Eternal & Dharma means an art of living.
Read More

Photo: Our glorious /ancient Vedic/Sanatan /Eternal whatever is spreading to African Subcontinent
Read More

Photo: Today many people are proudly emerging in Dharmic religions
Read More

Photo: বৈদিক হবন যজ্ঞের মাধ্যমে বায়ুবাহিত ক্ষতিকর ব্যক্টেরিয়ার মৃত্যু! (like & share)
অবাক হচ্ছেন?
এমনটিই কিন্তু বাস্তব বলে জানিয়েছে NBRI (National Botanical Research Institution) এবং Asing agri institute এর গবেষক দল।তাঁরা প্রমান করেছেন যে হবন এ ব্যবহুত হব্যসামগ্রী(সুগন্ধী দ্রব্য মিশ্রিত কাঠ ও ভেষজ দ্রব্য) দহনের ফলে উদ্ভূত ধোঁয়া প্রায় অধিকাংশ বায়ুবাহিত ব্যক্টেরিয়ানাশক এবং এতে ইনফেকশাস ডিসিস এর একটি বিশাল অংশ এর প্রতিরোধ হয়।বৈদিক ঋষিদের অলৌকিক জ্ঞানের কারনেই তাদের পক্ষে এমন ধরনের ধর্মীয় প্রথা প্রচলন সম্ভব হয়েছিল।এভাবে দেখা যায় যে বৈদিক যুগের প্রায় সব ধর্মীয় প্রথাতেই অসাধারন বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব বিদ্যমান ছিল।
(তথ্যসূত্র-Times of India)
Jago Hindu - জাগো হিন্দু
Read More

Photo: group of Argentinian hindus
Read More

US Army doing Yoga

Photo: Influence of yoga on world,s mightest US army trained by Indian guru
source-http://www.hinduhumanrights.info/us-military-includes-yoga-for-combat-perfection-and-healing/
Read More

Photo: In USA, UK and Europe, Churches are for sale. They are bought and converted into temples. Do you think that the educated westerners are being brainwashed in the name of religion?

In Western countries, scientists, doctors, professors, engineers
and industrialists are turning to Hinduism and Hindu
Dharmacharyas. But in India, Missionaries are brainwashing
illiterates and converting them. Can you say who is fooling whom?
Read More

Photo: হাজার বছর আগে ঋষিরা কিছু সিম্বল দিয়ে গেছেন হিন্দুধর্মে যা আজও হিন্দুরা পবিত্র বলেই মানে। নিম্নোক্ত চিত্রটি তারই সাক্ষ্য বহন করে। আধুনিক টনস্কোপে 'ওঁ' ধ্বনির চিত্রটি এরকম যা ঋষিরা বহু বছর আগে দিয়ে গেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে মিলে যায় বিষয়টি। ধ্বনির প্রতিফলন থেকে গ্রাফিক্স বিষয়টি ঋষিদের অসম্ভব রকম আয়ত্তে ছিল এটা তারই প্রমাণ।
Jago Hindu - জাগো হিন্দু
Read More

Photo: ⎝⏠⏝⏠⎠ আমাদের ধর্মে নারীদের সর্বোচ্চ স্থানে রাখা হয়েছে ⎝⏠⏝⏠⎠

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
Join: Jago Hindu - জাগো হিন্দু

নারী সম্পর্কে ঋকবেদ:

* নারীদের সাহসী হতে হবে। পৃষ্ঠা ১২২,১২৮

* নারীদের বিভিন্ন কাজে অভিজ্ঞ হতে হবে। পৃষ্ঠা ১২২

* নারীদের যশ অর্জন করতে হবে। পৃষ্ঠা ১২৩

* নারীদের রথে(যানবাহনে) উঠা শিখতে হবে। পৃষ্ঠা ১২৩

* নারিদের মেধাবী হতে হবে। পৃষ্ঠা ১২৩

* নারীদের বিত্তবান ও উন্নতির কথা ভাবতে হবে। পৃষ্ঠা ১২৫

* নারীদের বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হতে হবে। পৃষ্ঠা ১২৬

* নারীরা সংসার ও সমাজ রক্ষা করবেন ও সেনাবাহিনীতে অংশ হবেন। পৃষ্ঠা ১৩৪,১৩৬

* নারীদের আলোকিত হতে হবে। পৃষ্ঠা ১৩৭

* নারীরা বিত্ত,খাবার ও উন্নতির বাহক হবেন। পৃষ্ঠা ১৪১-১৪৬


卐 Like✔ Tag ✔ Share ✔卐

SHARE করুণ সবার সাথে। শেয়ার
করে পোস্টটি আপনার বন্ধু আত্মীয় দের দেখার
সুযোগ করেদিন।
curtesy: আত্মজ্ঞানই জীবের মুক্তি
Jago Hindu - জাগো হিন্দু
Read More

Photo: Ami Hindu (আমি হিন্দু ) পেইজের ৪০,০০০+ ফ্যান পূর্ণ হওযায় Jago Hindu - জাগো হিন্দু  পেইজের পক্ষ থেকে  Ami Hindu (আমি হিন্দু ) পেইজ কে আন্তরিক অভিনন্দন। অনেক অনেক শুভ কামনা।
Read More

Photo: our Hinduism is loved by many intellectual persons with joy and enthuasism
Read More

Photo: Hinduism is becoming popular among Germans
one interview with German Hindu

KM: You are German and Hindu. Can you tell us how you became Hindu?

Linda: I was always interested in meditation, Buddhism and these kind of things. When I was 16, I moved to southern Germany with my family and it was a difficult time for me, moving away from my friends. My mum read in a newspaper that an Indian guru was coming to our town and one could go and meet him. So we decided to go and I had a 30 minutes conversation with him. I was expecting some ‘enlightement’ or at least something that would make me feel different. Nothing of all that happened but I still liked him a lot and thus decided to go and meet him every day for the next two weeks. When he left for his tour of other European cities, I started going to the pooja and bhajan meetings of the local Hindu group and started joining the rituals.

One year later, in summer 2005, I joined the group to their trip to the guru’s ashram in the Himalayan foothills. I stayed there for four weeks, followed a very strict routine of meditation, pooja and chanting. And I had the chance to talk to my guru every day. That is what helped me to get deeper into Hinduism. Back in Germany, I then started to do pooja everyday.


KM: So how has being a Hindu changed your life?

Linda: The religion has become the most important thing in my life. I have never eaten much meat, but through the karma teaching, I have become vegetarian. I am meditating for one hour every morning and do pooja. I think as well that my early marriage can be seen a result of me being Hindu. I realized as well that I started encountering problems with some of my earlier friends. I drifted away from going out late at night to party, stopped drinking alcohol and stopped smoking. My husband is a Hindu as well and I believe that that is a very important foundation for our relationship. It could not imagine living with someone eating meat, for instance.


KM: What role does your guru play in your life?

Linda: He is very important to me. I do not require his physical presence to feel close to him. Through the guru mantra he gave to me, I can connect with him through meditation. He introduced me to Hinduism and I follow his teachings.


KM: How do people around you react, if you tell them that you are a Hindu?

Linda: I do not mention it always, only if the conversation takes that turn. In India, a lot of people are really surprised and interested. In Germany there are two extremes: either people are very interested or they are very critical about it. A lot of my friends have joined me for the pooja ritual and bhajan singing to get an idea about what I am actually doing. But then as well there are people that do not understand and do not even want to understand.


KM: Is it hard to be a Hindu?

Linda: Yes and no. Sometimes it is quite difficult for me, at least if one wants to be a good Hindu. Firstly, the concept of karma can make it difficult: action and reaction that influences life. If you live according to the karma concept, it becomes very difficult for you to do certain things, as you are aware much more of the fact that there will be a reaction falling back on you. On the other hand karma explains many things to me – through karma it becomes clear to me for what reason several things have to happen.

Further, the emotional detachment from people in interpersonal relationships is a concept that is sometimes difficult to handle. The ultimate aim is to lose all karma and to disperse all karmic relationships, so that in the end one can accept everybody the way he or she is without expecting anything from him/her.

In the end being a Hindu and having a guru gives me a lot of safety, self-confidence and trust. So, even if I sometimes have hard times I still feel and know that for me it's the right and only way I want to live my life.


KM: Many thanks for your time and sharing your experience with our readers!
join us => Jago Hindu - জাগো হিন্দু
Read More

In america

Read More

Photo: "...हिंदू धर्म दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म है. यह सनातन धर्म के रूप में भी जाना जाता है, जिसका मतलब है 'सत्य का अनन्त पथ' । वास्तव में यह दुनिया का एकमात्र धर्म है, जो धर्मान्तरण को बाध्य नहीं करता ।

यह एक धर्म से अधिक है, यह जीवन का एक र
ास्ता है । यह धर्म किसी इंसान द्वारा बनाया नहीं गया , किसी नबी द्वारा स्थापित नहीं किया गया ।इसका तो कोई मूल और कोई अंत नहीं है । यह स्वतंत्रता का धर्म है और अधिकांश अन्य धर्मों के विपरीत, यह विश्वास और पूजा की विधा की पूर्ण स्वतंत्रता की अनुमति देता है । वास्तव में, यह दुनिया में एक मात्र धर्म है, जो मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा एवं विधि से सर्वशक्तिमान की अराधना के अधिकार को सम्मान देता है ।

हिंदू धर्म के इतिहास से साबित कर दिया है कि यह एक जीवंत शक्ति है । शत्रुतापूर्ण शासकों और विदेशी हमलावरों के प्रयत्नों के बाद भी यह निर्वासित नहीं है क्योंकि यह आत्म-अनुभव और आत्म - बोध का धर्म है । यह किसी भी हठधर्मिता अथवा नियमावली पे अंधविश्वास करने पर आधारित नहीं है अतः इसमें आस्तिकता को भी स्वीकार किया गया है । इसके बाद भी सनातन धर्म में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की करीबी समझ और संबंध हैं ।.."
-डॉ सुब्रमनियन स्वामी ,
Read More

Photo
Read More

Read More

Photo
Read More

Photo
Read More

Photo: Wish u all a happy "SRI RAMA NAVAMI"
<<J@i SR€€ R@m>>
Read More

Photo
Read More

namo venkatesaya

Photo: http://www.youtube.com/watch?v=7Dwn2zsI9hg
Read More

Photo: Ancient Hindu architecture is best architecture in the world.
In this,we can see maa parvathi's temple ishapit on top. This was shown in Discovery channel recently. 
A request to proud Hindus to share this so much that all Hindus feel proud
Read More

Photo
Read More

om namo venkatesaya

Photo
Read More

Photo: भारत माता कि जय.... 


If U Proud To Be Hindu Then Like Our page-->> Hindu :- The Best Religion
Read More

the best religion

Photo: Hindu :- The Best Religion Agree Then Like Page Hindu :- The Best Religion
Read More

Photo: कृष्णा आपका हाथ किसी भी परिस्थिति में नही छोड़ेगा....

जय श्री कृष्णा....
Read More

Photo: By :- Dr. Anni Besent.
Read More

Photo: Do U know ??????

Hindu :- The Best Religion
Read More

Photo: राम लाला हम आयेंगे , मन्दिर वही बनायेंगे....

जय श्री राम (Jai Shri Ram)
Read More

Photo: श्री रामनवमी की शुभकामनाएं|
Read More

Photo: Like Our Page--->> Hindu :- The Best Religion
Read More

Photo: इस्लाम हिंदू धर्म से ही निकला हे... उसी तरह से जैसे बोध, जैन, शिख निकले हे....  

Hindu :- The Best Religion
Read More

జయ మంత్రముజయత్యతిబలో రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః|
రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలితః||
దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్ట కర్మణః|
హనుమాన్ శత్రుసైన్యానాం నిహన్తా మారుతాత్మజః||
న రావణ సహస్రం మే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్|
శిలాభిస్తు ప్రహరతః పాదపైశ్చ సహస్రశః||
అర్ధయిత్వా పురీం లంకాం అభివాద్య చ మైథిలీమ్|
సమృద్ధార్ధో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసామ్||

రాముడు, లక్ష్మణుడు విశేషమైన బలంతో వర్ధిల్లుతున్నారు. ఆ రాముడి చేత రక్షింపబడిన వానర రాజైన సుగ్రీవుడు జయము చేత శోభిల్లుతున్నాడు. అటువంటి రాముడికి దాసానుదాసుడిని నేను. నా పేరు హనుమ, నేను యుద్ధంలో వేరుగా ఆయుధములు వాడను, ఈ రావణుడి సైన్యాన్ని నా అరికాళ్ళ కింద పెట్టి తోక్కేస్తాను, నా పిడి గుద్దులతో చంపేస్తాను, పెద్ద పెద్ద చెట్లతో, రాళ్ళతో కొడతాను. వెయ్యిమంది రావణాసురులు నా భుజాల కింద ఒక కీటకంతో సమానం. నన్ను ఆపగలిగేవాడు ఈ లంకా పట్టణంలో లేడు. సీతమ్మకి నమస్కరించి ఎలా వచ్చానో అలా ఈ సముద్రాన్ని దాటి వెళ్ళిపోతాను, నన్ను పట్టగలిగే మొగాడు ఈ లంకా పట్టణంలో లేడు

ఈ జయ మంత్రాన్ని ఎవరు పఠిస్తారో వారికి విజయం తథ్యం

Photo: జయ మంత్రము

జయత్యతిబలో రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః|
రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలితః||
దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్ట కర్మణః|
హనుమాన్ శత్రుసైన్యానాం నిహన్తా మారుతాత్మజః||
న రావణ సహస్రం మే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్|
శిలాభిస్తు ప్రహరతః పాదపైశ్చ సహస్రశః||
అర్ధయిత్వా పురీం లంకాం అభివాద్య చ మైథిలీమ్|
సమృద్ధార్ధో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసామ్||

 రాముడు, లక్ష్మణుడు విశేషమైన బలంతో వర్ధిల్లుతున్నారు. ఆ రాముడి చేత రక్షింపబడిన వానర రాజైన సుగ్రీవుడు జయము చేత శోభిల్లుతున్నాడు. అటువంటి రాముడికి దాసానుదాసుడిని నేను. నా పేరు హనుమ, నేను యుద్ధంలో వేరుగా ఆయుధములు వాడను, ఈ రావణుడి సైన్యాన్ని నా అరికాళ్ళ కింద పెట్టి తోక్కేస్తాను, నా పిడి గుద్దులతో చంపేస్తాను, పెద్ద పెద్ద చెట్లతో, రాళ్ళతో కొడతాను. వెయ్యిమంది రావణాసురులు నా భుజాల కింద ఒక కీటకంతో సమానం. నన్ను ఆపగలిగేవాడు ఈ లంకా పట్టణంలో లేడు. సీతమ్మకి నమస్కరించి ఎలా వచ్చానో అలా ఈ సముద్రాన్ని దాటి వెళ్ళిపోతాను, నన్ను పట్టగలిగే మొగాడు ఈ లంకా పట్టణంలో లేడు 

ఈ జయ మంత్రాన్ని ఎవరు పఠిస్తారో వారికి విజయం తథ్యం
Read More

కనక ధారా స్తోత్రమ్


వందే వందారు మందారమిందిరానంద కందలం
అమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననమ్

అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ
భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ |
అంగీకృతాఖిల విభూతిరపాంగలీలా
మాంగల్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః || 1 ||

ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః
ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని |
మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా
సా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవా యాః || 2 ||

ఆమీలితాక్షమధిగ్యమ ముదా ముకుందమ్
ఆనందకందమనిమేషమనంగ తంత్రమ్ |
ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రం
భూత్యై భవన్మమ భుజంగ శయాంగనా యాః || 3 ||

బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా
హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి |
కామప్రదా భగవతో‌உపి కటాక్షమాలా
కళ్యాణమావహతు మే కమలాలయా యాః || 4 ||

కాలాంబుదాళి లలితోరసి కైటభారేః
ధారాధరే స్ఫురతి యా తటిదంగనేవ |
మాతుస్సమస్తజగతాం మహనీయమూర్తిః
భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనా యాః || 5 ||

ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాత్
మాంగల్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన |
మయ్యాపతేత్తదిహ మంథరమీక్షణార్థం
మందాలసం చ మకరాలయ కన్యకా యాః || 6 ||

విశ్వామరేంద్ర పద విభ్రమ దానదక్షమ్
ఆనందహేతురధికం మురవిద్విషో‌உపి |
ఈషన్నిషీదతు మయి క్షణమీక్షణార్థం
ఇందీవరోదర సహోదరమిందిరా యాః || 7 ||

ఇష్టా విశిష్టమతయోపి యయా దయార్ద్ర
దృష్ట్యా త్రివిష్టపపదం సులభం లభంతే |
దృష్టిః ప్రహృష్ట కమలోదర దీప్తిరిష్టాం
పుష్టిం కృషీష్ట మమ పుష్కర విష్టరా యాః || 8 ||

దద్యాద్దయాను పవనో ద్రవిణాంబుధారాం
అస్మిన్నకించన విహంగ శిశౌ విషణ్ణే |
దుష్కర్మఘర్మమపనీయ చిరాయ దూరం
నారాయణ ప్రణయినీ నయనాంబువాహః || 9 ||

గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజ సుందరీతి
శాకంబరీతి శశిశేఖర వల్లభేతి |
సృష్టి స్థితి ప్రళయ కేళిషు సంస్థితాయై
తస్యై నమస్త్రిభువనైక గురోస్తరుణ్యై || 10 ||

శ్రుత్యై నమో‌உస్తు శుభకర్మ ఫలప్రసూత్యై
రత్యై నమో‌உస్తు రమణీయ గుణార్ణవాయై |
శక్త్యై నమో‌உస్తు శతపత్ర నికేతనాయై
పుష్ట్యై నమో‌உస్తు పురుషోత్తమ వల్లభాయై || 11 ||

నమో‌உస్తు నాళీక నిభాననాయై
నమో‌உస్తు దుగ్ధోదధి జన్మభూమ్యై |
నమో‌உస్తు సోమామృత సోదరాయై
నమో‌உస్తు నారాయణ వల్లభాయై || 12 ||

నమో‌உస్తు హేమాంబుజ పీఠికాయై
నమో‌உస్తు భూమండల నాయికాయై |
నమో‌உస్తు దేవాది దయాపరాయై
నమో‌உస్తు శార్ంగాయుధ వల్లభాయై || 13 ||

నమో‌உస్తు దేవ్యై భృగునందనాయై
నమో‌உస్తు విష్ణోరురసి స్థితాయై |
నమో‌உస్తు లక్ష్మ్యై కమలాలయాయై
నమో‌உస్తు దామోదర వల్లభాయై || 14 ||

నమో‌உస్తు కాంత్యై కమలేక్షణాయై
నమో‌உస్తు భూత్యై భువనప్రసూత్యై |
నమో‌உస్తు దేవాదిభిరర్చితాయై
నమో‌உస్తు నందాత్మజ వల్లభాయై || 15 ||

సంపత్కరాణి సకలేంద్రియ నందనాని
సామ్రాజ్య దానవిభవాని సరోరుహాక్షి |
త్వద్వందనాని దురితా హరణోద్యతాని
మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మాన్యే || 16 ||

యత్కటాక్ష సముపాసనా విధిః
సేవకస్య సకలార్థ సంపదః |
సంతనోతి వచనాంగ మానసైః
త్వాం మురారిహృదయేశ్వరీం భజే || 17 ||

సరసిజనిలయే సరోజహస్తే
ధవళతమాంశుక గంధమాల్యశోభే |
భగవతి హరివల్లభే మనోఙ్ఞే
త్రిభువనభూతికరీ ప్రసీదమహ్యమ్ || 18 ||

దిగ్ఘస్తిభిః కనక కుంభముఖావసృష్ట
స్వర్వాహినీ విమలచారుజలాప్లుతాంగీమ్ |
ప్రాతర్నమామి జగతాం జననీమశేష
లోకధినాథ గృహిణీమమృతాబ్ధిపుత్రీమ్ || 19 ||

కమలే కమలాక్ష వల్లభే త్వం
కరుణాపూర తరంగితైరపాంగైః |
అవలోకయ మామకించనానాం
ప్రథమం పాత్రమకృతిమం దయాయాః || 20 ||

దేవి ప్రసీద జగదీశ్వరి లోకమాతః
కళ్యాణగాత్రి కమలేక్షణ జీవనాథే |
దారిద్ర్యభీతిహృదయం శరణాగతం మాం
ఆలోకయ ప్రతిదినం సదయైరపాంగైః || 21 ||

స్తువంతి యే స్తుతిభిరమీభిరన్వహం
త్రయీమయీం త్రిభువనమాతరం రమామ్ |
గుణాధికా గురుతుర భాగ్య భాగినః
భవంతి తే భువి బుధ భావితాశయాః || 22 ||

సువర్ణధారా స్తోత్రం యచ్ఛంకరాచార్య నిర్మితం
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం స కుబేరసమో భవేత్ ||


Photo: కనక ధారా స్తోత్రమ్
వందే వందారు మందారమిందిరానంద కందలం
అమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననమ్

అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ
భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ |
అంగీకృతాఖిల విభూతిరపాంగలీలా
మాంగల్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః || 1 ||

ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః
ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని |
మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా
సా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవా యాః || 2 ||

ఆమీలితాక్షమధిగ్యమ ముదా ముకుందమ్
ఆనందకందమనిమేషమనంగ తంత్రమ్ |
ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రం
భూత్యై భవన్మమ భుజంగ శయాంగనా యాః || 3 ||

బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా
హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి |
కామప్రదా భగవతో‌உపి కటాక్షమాలా
కళ్యాణమావహతు మే కమలాలయా యాః || 4 ||

కాలాంబుదాళి లలితోరసి కైటభారేః
ధారాధరే స్ఫురతి యా తటిదంగనేవ |
మాతుస్సమస్తజగతాం మహనీయమూర్తిః
భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనా యాః || 5 ||

ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాత్
మాంగల్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన |
మయ్యాపతేత్తదిహ మంథరమీక్షణార్థం
మందాలసం చ మకరాలయ కన్యకా యాః || 6 ||

విశ్వామరేంద్ర పద విభ్రమ దానదక్షమ్
ఆనందహేతురధికం మురవిద్విషో‌உపి |
ఈషన్నిషీదతు మయి క్షణమీక్షణార్థం
ఇందీవరోదర సహోదరమిందిరా యాః || 7 ||

ఇష్టా విశిష్టమతయోపి యయా దయార్ద్ర
దృష్ట్యా త్రివిష్టపపదం సులభం లభంతే |
దృష్టిః ప్రహృష్ట కమలోదర దీప్తిరిష్టాం
పుష్టిం కృషీష్ట మమ పుష్కర విష్టరా యాః || 8 ||

దద్యాద్దయాను పవనో ద్రవిణాంబుధారాం
అస్మిన్నకించన విహంగ శిశౌ విషణ్ణే |
దుష్కర్మఘర్మమపనీయ చిరాయ దూరం
నారాయణ ప్రణయినీ నయనాంబువాహః || 9 ||

గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజ సుందరీతి
శాకంబరీతి శశిశేఖర వల్లభేతి |
సృష్టి స్థితి ప్రళయ కేళిషు సంస్థితాయై
తస్యై నమస్త్రిభువనైక గురోస్తరుణ్యై || 10 ||

శ్రుత్యై నమో‌உస్తు శుభకర్మ ఫలప్రసూత్యై
రత్యై నమో‌உస్తు రమణీయ గుణార్ణవాయై |
శక్త్యై నమో‌உస్తు శతపత్ర నికేతనాయై
పుష్ట్యై నమో‌உస్తు పురుషోత్తమ వల్లభాయై || 11 ||

నమో‌உస్తు నాళీక నిభాననాయై
నమో‌உస్తు దుగ్ధోదధి జన్మభూమ్యై |
నమో‌உస్తు సోమామృత సోదరాయై
నమో‌உస్తు నారాయణ వల్లభాయై || 12 ||

నమో‌உస్తు హేమాంబుజ పీఠికాయై
నమో‌உస్తు భూమండల నాయికాయై |
నమో‌உస్తు దేవాది దయాపరాయై
నమో‌உస్తు శార్ంగాయుధ వల్లభాయై || 13 ||

నమో‌உస్తు దేవ్యై భృగునందనాయై
నమో‌உస్తు విష్ణోరురసి స్థితాయై |
నమో‌உస్తు లక్ష్మ్యై కమలాలయాయై
నమో‌உస్తు దామోదర వల్లభాయై || 14 ||

నమో‌உస్తు కాంత్యై కమలేక్షణాయై
నమో‌உస్తు భూత్యై భువనప్రసూత్యై |
నమో‌உస్తు దేవాదిభిరర్చితాయై
నమో‌உస్తు నందాత్మజ వల్లభాయై || 15 ||

సంపత్కరాణి సకలేంద్రియ నందనాని
సామ్రాజ్య దానవిభవాని సరోరుహాక్షి |
త్వద్వందనాని దురితా హరణోద్యతాని
మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మాన్యే || 16 ||

యత్కటాక్ష సముపాసనా విధిః
సేవకస్య సకలార్థ సంపదః |
సంతనోతి వచనాంగ మానసైః
త్వాం మురారిహృదయేశ్వరీం భజే || 17 ||

సరసిజనిలయే సరోజహస్తే
ధవళతమాంశుక గంధమాల్యశోభే |
భగవతి హరివల్లభే మనోఙ్ఞే
త్రిభువనభూతికరీ ప్రసీదమహ్యమ్ || 18 ||

దిగ్ఘస్తిభిః కనక కుంభముఖావసృష్ట
స్వర్వాహినీ విమలచారుజలాప్లుతాంగీమ్ |
ప్రాతర్నమామి జగతాం జననీమశేష
లోకధినాథ గృహిణీమమృతాబ్ధిపుత్రీమ్ || 19 ||

కమలే కమలాక్ష వల్లభే త్వం
కరుణాపూర తరంగితైరపాంగైః |
అవలోకయ మామకించనానాం
ప్రథమం పాత్రమకృతిమం దయాయాః || 20 ||

దేవి ప్రసీద జగదీశ్వరి లోకమాతః
కళ్యాణగాత్రి కమలేక్షణ జీవనాథే |
దారిద్ర్యభీతిహృదయం శరణాగతం మాం
ఆలోకయ ప్రతిదినం సదయైరపాంగైః || 21 ||

స్తువంతి యే స్తుతిభిరమీభిరన్వహం
త్రయీమయీం త్రిభువనమాతరం రమామ్ |
గుణాధికా గురుతుర భాగ్య భాగినః
భవంతి తే భువి బుధ భావితాశయాః || 22 ||

సువర్ణధారా స్తోత్రం యచ్ఛంకరాచార్య నిర్మితం
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం స కుబేరసమో భవేత్ ||
Read More

ఓం నమః ప్రణవార్థాయ శుద్ధ ఙ్ఞానైక మూర్తయే
నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ శ్రీ దక్షిణా మూర్తయే నమః

Photo: ఓం నమః ప్రణవార్థాయ శుద్ధ ఙ్ఞానైక మూర్తయే
నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ శ్రీ దక్షిణా మూర్తయే నమః
Read More

Read More

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML