గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Friday, 14 December 2012

“ Om Sham Shanaiscaryaye Namah.”

There are many gods in our Hindu religion but lord Shani dev is different from them. He has immense power, appeased toward off, evil eye etc. Saturday is the day which is devoted to Lord Shani Dev. Traditionally God Shani Dev is depicted in Hindu mythology as extremely dark wearing black clothes and mounted on a vulture.
Lord Shani Dev who is the son of Surya Dev (Sun) and Chhaya (Suvarna) is also known as one of the nine “Navagraha” by Hindu belief. Lord Shani Dev have a seventh place among these nine planets which govern our lives. Another name of Shani dev is Shanaiscarya, Asita, Saptarchi, Kruralochana, Pangu, etc. The birth place of Lord Shani Dev is Saurashtra, Gujarat . Hindu people believe that he is the god causing miseries in the life of a human being. So, Lord Shani Dev occupies the principal position among the Hindu’s God.
Lord Shani Dev is the brother of Yama Dev (deity of death) and is believed to be responsible for punishing or rewarding to the people one in the lifetime in accordance with their 'karma'. He has also a power of making a king into a pauper as well as changing the fortunes of a sufferer. Shani Dev is a great devotee of Lord Shiva because Lord Shiva is Guru of Shani Dev and hence those who wish to appease him pray to Lord Shiva along with him.


Story of Shanidev and Lord Shiva

Lord Shiva is the guru of God Shanidev. A short story about God Shiva and Shanidev shows us the power of Shanidev.

One morning, Shanidev went to his Guru and bowed him. Lord Shiva asked to Shanidev, “What’s a problem and what can I do for you.” Shanidev said to Lord Shiva that he thinks to passing over their moon. Lord Shiva was shocked to hearing this and said to Shanidev, “O my dear Shani, Pity on me and please don’t pass over my moon.” Shani dev said, “O my lord, I am sorry, but I can’t skip this constellation, that is my duty. If I will give you compassion, then everybody will ask me for this compassion and maybe insult me. So it is not possible, I am going to gaze you within a very short time. That is the way the things have to go on. Although I am your disciple, but for now you have asked my grace.”
Listening to this word of Shanidev, Lord Shiva understood that Shani will do those things which he said, so he asked to Shani that how long Shani will be gracing him. Shani said, “My period for saade saathi is 7.5 years, so I will grace on you till 7.5 years.” But Shiva was not agreeing for this. Again Shani said, Ok, let me reside with you only for 5 years or at least for 2.5 years. But Shiva was not ready for 2.5 years, nor 7.5 months or even 7 days. Then Shanidev thought it was too much for him as his disciple to be so cruel with him, because a Guru is like a mother - always compassionate always worthy for worship, so Shani bowed down to his feet and spoke in an humble voice, "I am very pleased with you, O my Lord, so ask for any boon you wish for." Lord Shiva said to Shanidev, "O Shani, if you are pleased with me, please bestows me this boon that you will not be entering my body at all."
Shanidev said to his Guru, “If I will spare you, no one in the world will respect me and maybe insult me, still I will give you this boon. I will stay in your moon sign for only 7.5 prahar means 22.5 hours.” Lord Shiva said, “No, I think you should stay in my moon sign for 1 and ¼ prahar means 3 hours and 45 minutes.” Lord Shiva thoughts that Shanidev would not be do anything within this short period. So, Shanidev decided that I will show to my guru that what I can do within these 3 hours and 45 minutes. Lord Shiva might be unaware of shanidev ability and capabilities.
So when the time came of Shanidev’s gaze, Lord Shiva went to Gangaa River to take bath by thinking that the time will be passed in his bath and also grace period will be over. Shanidev takes the form of melon merchant and met to his guru on his way and as his shadow fell on him, his body and mind changed. Shanidev showed him two watermelons. The watermelon was one small and one big, and also showed him that how good they were by cutting a little part of them. Lord Shiva got very happy to see those juicy melons and bought them from Shanidev who was in the form of melon seller. He put them in a bag and proceeded towards the river. After taking bath, Lord Shiva filled his water pot with Gangaa’s water, picked the watermelon bag and proceeded towards town.
Previous day of this day, that city's both King's and the Prime Minister's son went for hunting. By the grace of Shanidev, they loose their way in the forest. The king was worried about his son and he send to their soldiers in the forest for searching of the princes. One of the search party went to Guru Shiva and asked him what was in his bag? Lord Shiva answered them that there are watermelons in this bag. Again soldiers asked, “Why this blood is dripping from your bag? Are you a murderer?” To hearing this word of the soldiers, Lord Shiva was shocked and looked at the bag, he also found that really blood was dripping from his bag. In the meantime those soldiers took off the bag from Shiva’s shoulder and opened it. They found that two severed heads in it. Those heads were of those of Princes and the prime ministers son’s. By the gaze of Shanidev, the watermelon had changed into the heads of those two boys.
The soldiers bound him with ropes and took him in the front of King. The king felt very sad to see the heads of those boys as well as got very angry. The king said, “He is not a Braahman, he is a murderer. So take him and put him on a stake.” All the peoples of the palace came there to see the killer of the prince and started throwing stones on Sadhu. Lord Shiva was extremely depressed at all this. So, when soldiers wanted to put him on the stake, Lord Shiva said to soldiers, “Please wait for a few minutes only, and if I am saved, I will give you 10000 silver coins.” Lord Shiva knew that Shani’s gaze will be end soon. The soldiers were agreed for this.
After a very short time, Shanidev gaze was expired. After expiring of gaze Prince and the prime minister’s son entered the palace. Seeing them alive everybody got very happy. Immediately the king sent a messenger to the soldiers that not to put the Sadhu on stake as their children were came back safe and alive. After listening to this massage, Lord shiva was taken to the palace by soldiers. The king felt very sad and also asked to Shiva for his forgiveness. Lord Shiva said, “O king, don’t worry, you are innocent. Whatever is happened with me and you, it’s all Shani’s illusion. After the discussion of king and Shiva, the king wanted to see the bag of lord Shiva and he found two watermelons in the bag. He arranged for the fragrant bath for Sadhu and seated on an Aasan and worshipped him and fed him delicious food. The king gave him new clothes and filled his bag with silver coins.
Lord Shiva left the palace. On the way God Shiva met the executioner, Shiva gave him all the coins. After that Shanidev met to Lord Shiva. Shanidev asked, “What is the experience of my gaze?” Lord Shiva said, “O shani, you are great, only 3 hours and 45 minutes gaze shattered my bones, what would be happened if you had stayed with me for 7 and ½ years? Taday I am agree that you are most terrible planet. I can bear all this things but today you promised me that you will not trouble anyone else like this in future.” Shanidev said, “O my lord, I am sorry for that, but I just wanted to show you my power. Now please pardon this child of yours, and I promised that I shall never offend you in this way again." After saying this word and bowing down to lord Shiva, Shanidev went back to his Shanilok.

Story of Shanidev and Lord krishna

Kokilavan Dham” is the famous temple of Shanidev . This temple is situated at Kosi Kalan, near Mathura in Uttar Pradesh ( India ). It is believed that Kokilavan Dham is the place where Lord Shri Krishna gave darshan to Shani Dev. This temple is visited by many devotees on Saturday. There is an interesting story about Shani Dev and God Krishna.

When God Krishna was born all god visited to Nandgaon. God Shani was also one of them. Everyone was allowed to take Darshan of God Krishna but not Shanidev. When Shani dev was going to take Darshan of Krishna then Yashoda stopped him at the door and said,” You can’t see my baby because your name is fearful. If my baby sees you, he will be frightened.”
Hearing this Word of Yashoda, Shani Dev felt disappointed and went to nearby forest and started penance. After a short time God Krishna appeared before him in the forest and asked him, “What is the problem. Why you are in forest?” Shani dev replied, “O God! Please tell me one thing, when I am doing my duty to punish people according to their work (Karma). Then why people think about me that I am malignant and cruel. Why people think that Shani dev creates trouble only. Why do they avoid even my shadow? Today also when all god could enjoy the bliss of your Darshan, I am denied that right and benediction."
God Krishna advised Shanidev to stay put near Nandanvan. He also granted him the boon that whoever came to his temple to pray would immediately be freed from all worries and afflictions.
At last, God Krishna visited the temple and began playing the divine flute. Hearing the sound of flute, the Gopis arrived but Krishna turned himself in the form of a Cuckoo (Koyal in Hindi).
That place of the forest where Krishna appeared before Shanidev, has since been called “Kokilavan”. Now it is famous for “Kokilavan Shanidham”.

Story of Shanidev and Lord Hanuman

As per Hindu Epic Ramayana, When Hanuman went to the Lanka in search of Sita mata (Wife of Lord Rama). After meeting with Sita mata, when Hanumanji was coming back, he met with many God who were in clutch of Rakshash (Evil) King Ravan. God Shanidev was also there. Hanumanji helped freeing shanidev and getting out of Lanka.
Because of Hanumanji helped Shanidev they both became friends. Here, Shanidev Promised to Hanuman that anyone who prayed to him (Hanuman), he would be rescued from the baleful effects of Shanidev.

Other story of Shanidev and Hanumanji:

God Surya Dev is the Father of Shanidev. Surya dev is also the Guru (Teacher) of Hanumanji. After the completion of course, Surya dev said to Hanuman, “You have become adept in all forms of wisdom and weapons, now go to your mother Anjani” But Hanumanji requested to Surya dev “Give me an opportunity to repay for your tutelage” Suryadev said to Hanuman, “my wayward son shani is the cause of my sorrow only, Go and bring that wayward son of mine back to me”. Listening to the order of Surya dev, Hanuman went to Shanilok. When he was going to shanilok many planets tried to stop him but they were unable.
When Shanidev saw hanuman he asked to him, “Who are you? Why are you come here? Do you not fear with die?” Hanumanji replied, “I am Hanuman, The disciple of Lord Surya. Lord Shani you have all power & virtues, but your greatest drawback is disobeying your father. It’s not good & it’s the greatest sin. I have come here to take you to your father.” Hearing all this Shani became angry & said, “You don’t know my power, Powerful god also trembled with my power so better thing for you go back immediately otherwise I will burn you” Hanuman replied, “I have not came here to go back”. Then Shani Dev crooked gaze on Hanuman but shanidev could not burn him so, Shanidev sat on his head. They were inside a room. Immediately Hanuman increased his size because of which shani pressed between hanuman and the ceiling. When the pain was unbearable, Shani requested to God Hanuman to release him. When shanidev became free from Hanuman then shanidev Promised to Hanuman, “Anyone who will worship you on Saturday, I will never be terminate them.” After that shanidev & hanumanji went to Suryadev. Shanidev became happy to see them.

Story of Shanidev and King Vikramaditya

The name "King Vikramaditya" has been assumed by many kings in Indian history. Vikramaditya was the king of Ujjaini. He was famous for his wisdom, valour and magnanimity. Due to his great power he had became “emperor”. Madenlekha (Queen of Ujjaini) was the wife of Vikramaditya. He had two children Adityavardhan & Manjili.
The seven god of the week are the Sun (Surya dev), Moon, Mars, Jupiter, Mercury, Venus and Saturn (Shani dev). Once upon a time, the seven god of the week, were in meeting. Rahu and Ketu are also there. Rahu & Ketu put one question in front of them. The question was “who is the powerful god among us?” They could not decide on this matter. So, they went to Devraj Indra for his adjudication. God Devraj Indra thought if he gave decision in favour of any one god then other will be unsatisfied with me. He told them that respected gods, I am also like you so, how can I decide that who is great & I can’t give an impartial judgment. So, better thing for all of you go to the planet earth. There is King Vikramaditya. He is very good justice on all over the earth. Hearing this entire thing at last all God went to King Vikramaditya.
When all gods came to King Vikramaditya then king gave big respect to them and begged for any king of service. They told him about their problem. It was very difficult task for Vikramaditya. But he was dutiful king so, he accepted this challenge gracefully. After thinking on this, He arranged seven thrones. These thrones were made from Gold, Bronze, Brass, Tin, Zinc, Mica, & iron respectively. The thrones were put by numbers. The Gold throne was put at number one & the iron throne was at the last. Then King Vikramaditya requested to seven gods for grace the throne of their own selection. God Surya (Sun) was in the gold chair while God Shani selected the iron chair.
When the seven gods had sat in the chair of their own selection, Vikramaditya said, “Now according to the order of your throne you may decide your own rank & none can thrust my judgment upon you.” Hearing to this, God Shani (Saturn) stood up & said to King Vikramaditya, “You ranked me the lowest among these gods. You don’t know my power. Sun can stay on a Zodiac (Rashi) for One to Two months, Marsh for half and one month, Jupiter for maximum thirteen months, Mercury and Venus for one month only. Rahu & Ketu for eighteen months. But only me who can reign a Zodiac from two and half years to seven and half years. This period is called as “sade sathi”. Due to this sade saathi period powerful god also trembled. When I was angry on Rama then he got banishment instead of throne. Now be prepared because it’s your turn.” Saying all this God shani went back.
After a very short time, the “Sade Sathi” period was occupies by Shanidev on Zodiac of Vikramaditya. From here, king’s sade sathi period began which was for seven & half year. Shani dev went to Vikramaditya’s kingdom as a horse-seller & he had very attractive horses. People were also praise of those horses. When King Vikramaditya heard about the strange horses, he sent to Ashawapal to buy a best horse for him & when Ashawapal came with one attractive horse, then king was so pleased to see the horse that he could not stop himself for riding on this horse. But, when he was riding on horse, the horse disappeared in the air with a great speed. After a few second king was in deep and thick forest. He had very tired. Due to out of his kingdom, King Vikramaditya faced many problems. These entire problems were created by God Shani dev.
At the palace of Ujjaini , Queen Madenlekha was worried about King Vikramaditya. Queen Madenlekha was the devotee of Shani Dev. So, she requested to Shani dev to save her husband. Due to the Prayer of Queen Madenlekha, Shanidev promised that I will save your husband but he has to endure for his work (Karma).
King Vikramaditya was out of from his kingdom so, no body was introducing him. At last Vikramaditya reached a nearby city and in the city he met a respectable businessman. This businessman also not introduced Vikramaditya. King was looking like a beggar. With the sympathy, the businessmen took him to his home and arranged food for him. On that day businessman earned more profit due to the grace of Shani dev. But, he thought that this man (King) is lucky for him. Thinking this he kept him to his house for work.
The king was enduring his Sade Sathi period. He was living in the Businessman’s home by changed name. After some days, there was a marriage of Businessman’s daughter. In this marriage Vikramaditya was the responsible person. He went to the market with businessmen’s another daughter for purchasing of Marriage’s material. In the market, Vikramaditya met to shanidev who was in disguise. Shanidev gave a picture of duck to Vikramaditya.
The marriage arrangement was going on properly. Suddenly, the marriage’s necklace of bride had lost. The necklace was swallowed by the duck which was in picture. Businessmen’s wife asked to king about necklace but King could not explain anything to her. She thought that king is thief and she arrested him by the soldier of king Chandrasen.
King Chandrasen was the enemy of King Vikramaditya. Looked to Vikramaditya, King Chandrasen was very happy. He ordered to their soldiers that King Vikramaditya’s hands and feet be cut with one stroke of a sward. Listening to this order Vikramaditya cried out. But, Soldiers cuts the hand & feet of him.
Now, The King was without hand and feet. He was dallying like Beggar. An “Oil seed Crusher (Teli)” was looking him and he felt pity on him. He took him to his house and arranged food for him. He also dressed the king’s wounds and after some days, Teli made him capable of driving the bullocks around the grinding machine. Now, Vikramaditya can do his work properly. Like this time passed on. The Sade Sathi period was about to be over.
One night, the king was alone in his work. He was singing song. The voice was sweet. His voice was breaking the silence of the night. In the nearest kingdom, one princess heard the song & she got fascinated towards the singer (Vikramaditya). Princess called to her personal attendant and sent him to know about the singer. After some time, the attendant came back and he told to princess that the singer was servant of “Teli” and he is handicapped. Listening to this thing, Princess decided that she would marry with that singer otherwise she would remain unmarried throughout her life. When princess parents heard about this decision they resented on princess. But, ultimately they were ready for that decision.
The King (father of princess) went to the Teli with the proposal of Marriage. The king said to Teli, “Arrange for the marriage of this handicapped person, my daughter wants to marry with this man.” Teli did not believe on king but at the final teli became ready for marriage.
Marriage of Princess and handicapped Vikramaditya was over. But princess parents were not happy. At the mid-night of honeymoon King Vikramaditya had a small nap. God Shani dev visited to the King’s dream and said, “King Vikramaditya, you ranked me the lowest among the gods. All this happened with you this is effect of my sight. You have undergone enough sufferings for your misjudgment. But now your Sade Sathi period has over.” Hearing this news king became happy and he requested to Shani dev “Do not inflict such suffering in future on anyone like me. The God accepted the king’s request and disappeared.
After the disappeared of shanidev when King Vikramaditya opened his eyes, he became surprise to see that his hands and feet in proper shape. The princess & her family member were also so much happy to see this. But when they knew about the reality of handicapped person that he is King Vikramaditya, king (princess father) was overwhelmed with joy and praised his stars.
This news reached immediately in all area & nearest area. The businessman also got this news and felt guilty to his behavior with Vikramaditya. He went to Vikramaditya & requested him, “Excuse me for my wrong behavior with you.” And he also invited him for dinner. King Vikramaditya accepted his request & next day he went to businessman’s house for dinner. In the house of businessman, King Vikramaditya said, “I shall dine in the same room where the necklace had lost.” Without asking any question, the businessman arranged the dinner in that room. When the Vikramaditya were dining, he saw to his great surprise that the invaluable necklace was emerging from the same duck which was in picture. This Imaging thing was seen by all the people who were present in that house. The businessman was so much overwhelmed with joy and he too decided to marry off his daughter to Vikramaditya.
After some days, King Vikramaditya returned to his Kingdom. Queen Madenlekha became so much happy to see Vikramaditya has returned to his kingdom. On the next day in the court, The King Vikramaditya said to his courtiers to make a proclamation by the beat of drum that God Shani is also powerful like other God and so, they should keep fast on Saturday as a mark of honor of God Shani dev. After that in the kingdom of King Vikramaditya , there was arrangement of worship of Shani dev at every Saturday. Now, Vikramaditya & his two queens were live happily.
 
OM ( AUM )

Om (also spelled Aum) is a Hindu sacred sound that is considered the greatest of all mantras.
The syllable Om is composed of the three sounds a-u-m (in Sanskrit, the vowels a and u combine to become o) and the symbol's threefold nature is central to its meaning. It represent several important triads:
* the three worlds - earth, atmosphere, and heaven
* the three major Hindu gods - Brahma, Vishnu, and Siva
* the three sacred Vedic scriptures - Rg, Yajur, and Sama
Thus Om mystically embodies the essence of the entire universe. This meaning is further deepened by the Indian philosophical belief that God first created sound and the universe arose from it. As the most sacred sound, Om is the root of the universe and everything that exists and it continues to hold everything together.
The syllable is discussed in a number of the Upanishads, which are the texts of philosophical speculation, and it forms the entire subject matter of one, the Mandukya.
AUM is a bow, the arrow is the self,
And Brahman (Absolute Reality) is said to be the mark.(Mandukya Upanishad)
The essence of all beings is the earth.
The essence of the earth is water.
The essence of water is the plant.
The essence of the plant is man.
The essence of man is speech.
The essence of speech is the Rigveda.
The essence of Rigveda is the Samveda.
The essence of Samveda is OM. (Chandogya Upanishad)
All those activities which people start with uttering the syllable OM do not fail to bear fruit. (Shankaracharya's Commentary on the Taittriya Upanishad 1.8.1)
In the Puranas the syllable Om became associated in various ways with the major Hindu devotional sects. Saivites mark the lingam (a symbol of Shiva) with the symbol for Om, while Vaishnavites identify the three sounds as referring to the trinity of Vishnu, his wife Sri, and the worshiper.

Om is spoken at the beginning and the end of Hindu mantras, prayers, and meditations and is frequently used in Buddhist and Jain rituals as well. Om is used in the practice of Yoga and is related to techniques of auditory meditation. From the 6th century, the written symbol of Om was used to mark the beginning of a text in a manuscript or an inscription. Om Parvat, a sacred peak at 6191m in the Indian Himalayas, is revered for its snow deposition pattern that resembles Om.

More Detailed Symbolism


With its threefold nature, special shape and unique sound, Om lends itself to a variety of detailed symbolic interpretations.

The symbol of AUM consists of three curves (curves 1, 2, and 3), one semicircle (curve 4), and a dot. The large lower curve 1 symbolizes the waking state (jagrat), in this state the consciousness is turned outwards through the gates of the senses. The larger size signifies that this is the most common ('majority') state of the human consciousness.
The upper curve 2 denotes the state of deep sleep (sushupti) or the unconscious state. This is a state where the sleeper desires nothing nor beholds any dream.
The middle curve 3 (which lies between deep sleep and the waking state) signifies the dream state (swapna). In this state the consciousness of the individual is turned inwards, and the dreaming self beholds an enthralling view of the world behind the lids of the eyes.
These are the three states of an individual's consciousness, and since Indian mystic thought believes the entire manifested reality to spring from this consciousness, these three curves therefore represent the entire physical phenomenon.
The dot signifies the fourth state of consciousness, known in Sanskrit as turiya. In this state the consciousness looks neither outwards nor inwards, nor the two together. It signifies the coming to rest of all differentiated, relative existence This utterly quiet, peaceful and blissful state is the ultimate aim of all spiritual activity. This Absolute (non-relative) state illuminates the other three states.
Finally, the semi circle symbolizes maya and separates the dot from the other three curves. Thus it is the illusion of maya that prevents us from the realization of this highest state of bliss.
The semi circle is open at the top, and when ideally drawn does not touch the dot. This means that this highest state is not affected by maya. Maya only affects the manifested phenomenon. This effect is that of preventing the seeker from reaching his ultimate goal, the realization of the One, all-pervading, unmanifest, Absolute principle. In this manner, the form of OM represents both the unmanifest and the manifest, the noumenon and the phenomenon.
As a sacred sound also, the pronunciation of the three-syllabled AUM is open to a rich logical analysis. The first alphabet A is regarded as the primal sound, independent of cultural contexts. It is produced at the back of the open mouth, and is therefore said to include, and to be included in, every other sound produced by the human vocal organs. Indeed A is the first letter of the Sanskrit alphabet.
The open mouth of A moves toward the closure of M. Between is U, formed of the openness of A but shaped by the closing lips. Here it must be recalled that as interpreted in relation to the three curves, the three syllables making up AUM are susceptible to the same metaphorical decipherment. The dream state (symbolized by U), lies between the waking state (A) and the state of deep sleep (M). Indeed a dream is but the compound of the consciousness of waking life shaped by the unconsciousness of sleep.
AUM thus also encompasses within itself the complete alphabet, since its utterance proceeds from the back of the mouth (A), travelling in between (U), and finally reaching the lips (M). Now all alphabets can be classified under various heads depending upon the area of the mouth from which they are uttered. The two ends between which the complete alphabet oscillates are the back of the mouth to the lips; both embraced in the simple act of uttering of AUM.
The last part of the sound AUM (the M) known as ma or makar, when pronounced makes the lips close. This is like locking the door to the outside world and instead reaching deep inside our own selves, in search for the Ultimate truth.
But over and above the threefold nature of OM as a sacred sound is the invisible fourth dimension which cannot be distinguished by our sense organs restricted as they are to material observations. This fourth state is the unutterable, soundless silence that follows the uttering of OM. A quieting down of all the differentiated manifestations, i.e. a peaceful-blissful and non-dual state. Indeed this is the state symbolized by the dot in the traditional iconography of AUM.
The threefold symbolism of OM is comprehensible to the most 'ordinary' of us humans, realizable both on the intuitive and objective level. This is responsible for its widespread popularity and acceptance. That this symbolism extends over the entire spectrum of the manifested universe makes it a veritable fount of spirituality.
According to Indian spiritual sciences, God first created sound, and from these sound frequencies came the phenomenal world. Our total existence is constituted of these primal sounds, which give rise to mantras when organized by a desire to communicate, manifest, invoke or materialize. Matter itself is said to have proceeded from sound and OM is said to be the most sacred of all sounds. It is the syllable which preceded the universe and from which the gods were created. It is the "root" syllable (mula mantra), the cosmic vibration that holds together the atoms of the world and heavens. Indeed the Upanishads say that AUM is god in the form of sound. Thus OM is the first part of the most important mantras in both Buddhism and Hinduism, e.g. Om Namoh Shivai and Om Mani Padme Hum.
Another ancient text equates AUM with an arrow, laid upon the bow of the human body (the breath), which after penetrating the darkness of ignorance finds its mark, namely the lighted domain of True Knowledge. Just as a spider climbs up its thread and gains freedom, so the yogis climb towards liberation by the syllable OM.
The omnific and omniparous quality of OM makes it omnipresential, and in-omissible from any spiritual practice. As an omnipotent symbol, the yogi who penetrates its mystery is indeed truly omnicompetent and omnipercipient, and as an omniscient source, it is a virtual omnibus of sacred and mystical inspirations.
 
 
 
 

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML