గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Friday, 14 December 2012

కుండలిని విద్య ప్రధాన భాగములు (Important exercises kundalini)Important exercises only, that are useful in awakening the Kundalini.

1. Sukha Purvaka

(Easy Comfortable Pranayama)

Sit in Padmasana or Siddhasana. Close the right nostril with your right thumb. Inhale (Puraka) through the left nostril till you count 3 Oms slowly. Imagine that you are drawing the Prana along with the atmospheric air. In course of practice, you will actually feel that you are drawing Prana. Then close the left nostril also with the little and ring fingers of your right hand. Retain the breath till you count 12 Oms. Send the current down to the Muladhara Chakra. Feel that the nerve-current is striking against the Muladhara Chakra and awakening Kundalini. Remove the right thumb and exhale through the right nostril till you count 6 Oms. Again inhale through the right nostril, retain and exhale through the left nostril as stated above. All the above six processes constitute one Pranayama. To start with do 6 Pranayamas in the morning and 6 in the evening. Gradually increase it to 20 Pranayamas for each sitting. The ratio of inhalation, retention and exhalation is 1:4:2. You should gradually increase the period of Kumbhaka.

Be careful in doing the Kumbhaka as long as you can comfortably do. Do not be in a hurry. Be patient. Contract the anus and do Mula Bandha also. Concentrate on the Chakra and meditate on Kundalini. This is the most important portion of this exercise. In this Pranayama, deep concentration plays a vital part in awakening Kundalini. Kundalini will be awakened quickly if the degree of concentration is intense and if practised regularly.

This exercise removes all diseases, purifies the Nadis, steadies the wandering mind, improves digestion and circulation, helps Brahmacharya, and awakens Kundalini. All the impurities of the body are thrown out.

2. Bhastrika

Rapid succession of forcible expulsions is a characteristic feature of this exercise. ‘Bhastrika’ means ‘bellows’ in Sanskrit. Just as a blacksmith blows his bellows rapidly, so also you should inhale and exhale rapidly. Sit in your favourite Asana. Close the mouth. Inhale and exhale quickly 20 times like the bellows. Constantly dilate and contract the chest as you inhale and exhale. When you practise the Pranayama a hissing sound is produced. You should start with forcible expulsions of breath following one another in rapid succession. After 20 such expulsions, make a deep inhalation and retain the breath as long as you can comfortably do and then slowly exhale. This is one round of Bhastrika.

Begin with 10 expulsions for a round and increase it gradually to 20 or 25 for a round. The period of Kumbhaka also should be gradually and cautiously increased. Rest a while after one round is over and again begin the next round. Do 3 rounds in the beginning and after due practice, do 20 rounds in the morning and 20 in the evening.

Advanced students do this Pranayama after partial closing of the glottis. They do not make a powerful noise like the beginners. They can do it even in a standing posture.

Bhastrika removes inflammation of the throat, increases the gastric fire, destroys phlegm and all diseases of the nose and lungs, eradicates Asthma, consumption and other diseases which arise from the excess of wind, bile and phlegm. It gives warmth to the body. It is the most effective of all Pranayama exercises. It enables Prana to break through the three Granthis. All the other benefits of Sukha Purvaka Pranayama are obtained in this exercise also.

3. Suryabheda

Sit on Padmasana or Siddhasana. Close the eyes. Keep the left nostril closed with your right ring and little fingers. Slowly inhale without making any sound as long as you can do it comfortably through the right nostril. Then close the right nostril with your right thumb and retain the breath by firmly pressing the chin against the chest (Jalandhara Bandha). Hold the breath till perspiration oozes from the roots of the hair (hair follicles). This point cannot be reached at the very outset. You will have to increase the period of Kumbhaka gradually. This is the limit of the sphere of practice of Suryabheda Kumbhaka. Release the Jalandhara Bandha. Then exhale very slowly without making any sound through the left nostril with the thumb closing the right nostril.

Kumbhakah suryabhedastu
jara-mrityu-vinasakah,
Bodhayet kundalim saktim
dehagnim cha vivardhayet

“The practice of Suryabheda Kumbhaka destroys decay and death and awakens Kundalini.”

This Pranayama should again and again be performed, as it purifies the brain and destroys the intestinal worms. It removes the four kinds of evils caused by Vayu and cures Vata (rheumatism). It cures rhinitis and various sorts of neuralgia. The worms that are found in the frontal sinuses are also destroyed.

4. Ujjayi

Sit in your usual Asana. Close the mouth. Inhale slowly through both the nostrils in a smooth, uniform manner.

Retain the breath as long as you can do it comfortably and then exhale slowly through the left nostril by closing the right nostril with your right thumb. Expand the chest when you inhale. During inhalation a peculiar sound is produced owing to the partial closing of glottis. The sound produced during inhalation should be of a mild and uniform pitch. It should be continuous also. This Kumbhaka may be practised even when walking or standing. Instead of exhaling through the left nostril, you can exhale slowly through both nostrils.

This removes the heat in the head. The practitioner becomes very beautiful. The gastric fire is increased. It removes phlegm in the throat. Asthma, consumption and all sorts of pulmonary diseases are cured. All diseases that arise from deficient inhalation of oxygen and diseases of the heart are cured. All works are accomplished by Ujjayi Pranayama. The practitioner is never attacked by diseases of phlegm, nerves, enlargement of spleen, dyspepsia, dysentery, consumption, cough or fever. Perform Ujjayi to destroy decay and death.

5. Plavini

Practice of this Pranayama demands skill on the part of the students. He who practises this Plavini can do Jalastambha and float on water for any length of time, Mr. ‘S’, a Yogic student, can float on water for twelve hours at a stretch. He who practises this Plavini Kumbhaka can live on air and dispense with food for some days. The student actually drinks air slowly like water and sends it to the stomach. The stomach gets bloated a bit. If you tap the stomach when it is filled with air, you will get a peculiar tympanic (air) sound. Gradual practice is necessary. The help of one who is well versed in this Pranayama, is necessary. The student can fill up the stomach with air by gradual belching. After the practice, the air should be completely taken out. It is done by Uddiyana Bandha and hiccough.

6. Pranic Healing

Those who practise Pranayama, can impart their Prana for healing morbid diseases. They can also recharge themselves with Prana in no time by practising Kumbhaka. Never think that you will be depleted of your Prana by distributing it to others. The more you will give, the more it will flow to you from the cosmic source (Hiranyagarbha). That is the law of Nature. Do not become a niggard. If there is a rheumatic patient, gently shampoo his legs with your hands. When you do shampooing (massage), do Kumbhaka and imagine that the Prana is flowing from your hands towards your patient. Connect yourself with Hiranyagarbha or the cosmic Prana and imagine that the cosmic energy is flowing through your hands towards the patient. The patient will at once feel warmth, relief and strength. You can cure headache, intestinal colic or any other disease by massage and by your magnetic touch. When you massage the liver, spleen, stomach or any other portion or organ of the body you can speak to the cells and give them orders:—“O cells! Discharge your functions properly. I command you to do so.” They will obey your orders. They too have got subconscious intelligence. Repeat your Mantra when you pass your Prana to others. Try a few cases. You will gain competence. You can cure scorpion-sting also. Gently shampoo the leg and bring the poison down.

You can have extraordinary power of concentration, strong will and a perfectly healthy, strong body by practising Pranayama regularly. You will have to direct the Prana consciously to unhealthy parts of the body. Suppose you have a sluggish liver. Sit on Padmasana. Close your eyes. Do Sukha Purvaka Pranayama. Direct the Prana to the region of the liver. Concentrate your mind there. Fix your attention to that area. Imagine that Prana is interpenetrating all the tissues and the cells of the lobes of the liver and doing its curative, regenerating and constructive work there. Faith, imagination, attention and interest play a very important part in curing diseases by taking Prana to the diseased areas. During exhalation imagine that the morbid impurities of the liver are thrown out. Repeat this process 12 times in the morning and 12 times in the evening. Sluggishness of liver will vanish in a few days. This is a drugless treatment. This is nature-cure. You can take the Prana to any part of the body during the Pranayama and cure any kind of disease, be it acute or chronic. Try once or twice in healing yourself. Your convictions will grow stronger. Why do you cry like the lady who is crying for ghee when she has butter in her hand, when you have a cheap, potent, easily available remedy or agent ‘Prana’ at your command at all times! Use it judiciously. When you advance in your concentration and practice, you can cure many diseases by mere touch. In the advanced stages, many diseases are cured by mere will.

7. Distant Healing

This is known as “absent treatment” also. You can transmit Prana through space to your friend who is living at a distance. He should have a receptive mental attitude. You must feel yourself en rapport (in direct relation and in sympathy) with the people whom you heal with this Distant Healing method.

You can fix hours of appointment with them through correspondence. You can write to them: “Get ready at 8 p.m. Have a receptive mental attitude. Lie down in an easy-chair. Close your eyes. I shall transmit my Prana”.

Say mentally to the patient, ‘I am transmitting a supply of Prana (vital force)’. Do Kumbhaka when you send the Prana. Practise rhythmical breathing also. Have a mental image that the Prana is leaving your mind, passing through space, and is entering the system of the patient. The Prana travels unseen like the wireless (radio) waves and flashes like lightning across space. The Prana that is coloured by the thought of the healer is projected outside. You can re-charge yourself with Prana by practising Kumbhaka. This requires long, steady and regular practice.

Importance Of Pranayama

Tamas and Rajas constitute the covering or veil. This veil is removed by the practice of Pranayama. After the veil is removed, the real nature of the soul is realised. The Chitta is by itself made up of Sattvic particles, but it is enveloped by Rajas and Tamas, just as the fire is enveloped by smoke. There is no purificatory action greater than Pranayama. Pranayama gives purity, and the light of knowledge shines. The Karma of the Yogi, which covers up the discriminative knowledge, is annihilated by the practice of Pranayama. By the magic panorama of desire, the essence, which is luminous by nature, is covered up and the Jiva or individual soul is directed towards vice. This Karma of the Yogi which covers up the Light and binds him to repeated births, becomes attenuated by the practice of Pranayama every moment and is destroyed eventually.

Dharanasu cha Yogyata Manasah: “The mind becomes fit for concentration”—Yoga Sutra (II-53). You will be able to concentrate the mind nicely after this veil of the light has been removed. The mind will be quite steady like the flame in a windless place as the disturbing energy has been removed. The word Pranayama is sometimes used collectively for inhalation, retention and exhalation of breath and sometimes for each of these severally. When the Prana Vayu moves in Akasa Tattva, the breathing will be lessened. At this time it will be easy to stop the breath. The velocity of the mind will be slowly lessened by the Pranayama. It will induce Vairagya also.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML