గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Friday, 14 December 2012

భాగవతం యొక్క సారాంశం (Essence of Bhagavatam)
Essence of Bhagavatam

"OM" is the Pranava Mantram described in the Vedas , which is the base for all the Shastras of Hinduism. "Om Namo Narayanaya" "Om Namah Shivaya" "Om Shakthi" ....all the Moola Mantras start with the word "OM". And it stands for all that is revealed in the 18 puranas, Ithihasas and other smruthies and shruthies.That is the Tattwam of the Bhagavatham, the absolute Truth, the Mahat Gnanam, and the learned ones think that Tattwam is called "Brahman" by the realised souls and "Paramatma" by the Yogies and "Bhagvan" by the Bhakthas, devotees.

" Vadanti Tat Tatwa Vidah: Tattwam Yat Gnanam Advayam,
Brahmeti Paramatmeti Bhagwan Iti Shabyathe."...
".....Dhrushta Eva Aatmameesware".......

This is the essence of Sreemad Bhagavatam, which was first instructed to Brahmaji by the Lord Himself and which Brahmaji described to Narada Maharshi and Narada gave to Veda Vyasaji in the form of the Chatur Sloki Bhagavat. Veda Vyasaji was found very unhappy even after writing the 17 Puranas and the four Vedas and the Mahabarat,which is known as the fifth veda. Naradaji advised him to write the Bhagavatam containing all the stories of the Lord and more importantly that of His Devotees.The "OM" tattwam is very much visible in the chatur Sloki Bhagavatam.The first verse speaks about the "Brahma Tattwam",the second one tells about the "Jagat Tattwam", the third one about the "Maya Tattwam, and the last one explains about the "Aatma Tattwam" which is the essence of all the Spiritual Learning and all these four form parts of the Pranava Mantra "OM".Let us see these verses in details........

" Aham Eva Aasam Eva Agre,Na Anyat Yat Sat Asat Param,
Paschat Aham Yat Etat Cha, Yah: Avashishyeta Sah: Asmi Aham"

Here the Lord Tells Brahmaji, that before the creation of this Jagat only He was existing, nothing else, and what he is seeing now in this Jagat is only He,and at the end of the Maha Pralaya only He will be existing and nothing else will.That is why He is called the Sarva Vyapi, Vishnu. In the Bhagavat Geetha, Lord Krishna is clearly stating that He is residing in every living being. The Upanishads declare that "Esa Vasyam Ithagum Sarvam", that the Lord resides in every thing in this Jagat.This is the Brahma Tattwam, Jagat Guru Shankaracharya said that the whole Jagat is Mithya, Maya and only the Brahmam is Satyam, it is only truly existing. Or as the Lord was alone before the creation of this Jagat, He thought of making this World with His Sankalpam, and just as the Spider makes it's web by it's own materials, God created this World with His own materials, meaning that what ever we see in this Jagat is the part and parcel of the Lord Himself. That is "Brahma Tattwam" we understand here.
Then comes the question,if that is "Brahmam" what is this Maaya? In this connection the Bhagavatkar says.....

"Rite artham yat pratiiyeta, na pradiiyeta cha aatmani,
Tat vidyaat aatmanah: maayaam, yathaa aabhaasah: yathaa tamah:"

Here Bhagavan tells Brahma that what ever appears to be true or of some value,if it is not related to me then it is not real or it's false. It is actually my illusory energy called the Maayaa,it is actually like a reflection in darkness.That is the Maayaa Tatwam. It is like the reflection of a Moon in a pond, which is only illussion which makes one believe that there are two Moons. Or like the Graha Rahu , Tamo-rupa,which even though present among the Grahas it does not shine like one.
The first said Asat object's light, the reflected Moon's rays, and the second said Sat object's darkness, the Rahu's non-illumination, represends the Maayaa, which is the Lord's illussory Energy. It is the power of hiding a real thing called Aavarana Shakthi,and the power of showing something which is not there ,called Vikshepa Shakthi. That is ".....yathaa aabhasah: and yathaa tamah:" However a Sane person a learned person knows that it is the power of the Lord, maayaa is also an energy emanating from the Lord Himself. Only a less learned person will only come into the direct influence of this Maayaa. In explaining this, He has to mention what is then the Jagat, Universe, is..............

"Yathaa Mahaanti bhuutani, bhuuteshu uchcha avaseshu anu,
Pravishtaani apravishtaani tathaa teshu na teshu aham"

God tells Brahmaji that just as,all the material elements of this Jagat are visible after the creation are called the Pravishtas and they were existing in the form of a cause even before the creation and hence called the Apravishtas, I too, as I'm present in every creation internally, Antheryaami, am a pravishta and as I did existed even before the creations of the Jagat, I am Apravishta too. Or The Lord is in everything in this Jagat internally, at the same time He's outside of all these elements. This is the Jagat Tatwam. The Lord is very specific in telling us that He's in every creation, as a part of that thing and at the same time all these things are not in Him. He is pervaded by the entire Universe, He's the part and parcel of every thing in this world. In Bhagavat Geeta too Lord is clear in telling that He's in every creation but none is in Him. As we do, Brahmaji too would have got confused with these terms as Brahma Tatwam Maayaa Tatwam and Jagat Tatwam, that is the reason why the Lord ends His Chatur Sloki Bhagavatam with the clear and real essence of the Bhagavatam, what is the real existence of the whole Universe and the whole of creations, what is the actual Truth is...................

"Etaavad eva jignaasyam, tattwa jignasunaa aatmanah:
anvaya vyatirekaabhyam, yat syaat sarvatra sarvadaa"

This is the Pranava Tatwam we started this post with. It explains the whole Truth as to what we are and what we stand for. Here the Lord says that all those who are the Jignasus, those who are searching for the Absolute Truth, will end their search with the knowledge that in all circumstances and in all the space and times and directly or indirectly the Paramatma is resting in all the living beings in the form of Atma and the whole Truth of the matter is the Chaitanya in each and every creation is the part of the Paramatma, however infinitesmal measure He may be present there.
Directly or indirectly what is always everywhere existing,or what is true, that Param Aatma Tattwam only is the ultimate goal of all the Satya Anveshies, the Jignasus.
Aatma is the Truth which one is seeking to find. It is like, the Gold is the atma, or real thing in all the ornaments and we search for ornaments . And those who know this Truth for them.."Bhidyate hridaya grantihi:,chidyante sarva samshayaha:
Kshiyante chasye karmani, dhrushta eva aatmaneeswaraha:"
This is "OM" the basic Aatma of every creation of this world and according to us this is the True essence of Bhagavata Purana. This Chatusloki Bhagavat was given to Brahmaji by the Lord Himself and Brahma transferred it to Narada and Narada in turn gave to Veda Vysasa Rishi who expanded this four slokas into about 18,000 verses of Sreemad Bhagavatam. So this Bhagavatam is the Vangmayi Roopam of Bhagavan Sree Krishna Himself.

"Sree Haraye Namaha, Sree Haraye Namaha. Sree Haraye Namaha."

Jai Ramakrishna Hari


No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML