గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Friday, 14 December 2012

DASAVATHARAS OF LORD VISHNU

DASAVATHARAS OF LORD VISHNU

The ten most famous descents of Vishnu are collectively known as the "Dasavatara" ("dasa" in Sanskrit means ten). This list is included in the Garuda Purana (1.86.10"11) and denotes those avatars most prominent in terms of their influence on human society.
The first four are said to have appeared in the Satya Yuga (the first of the four Yugas or ages in the time cycle described within Hinduism). The next three avatars appeared in the Treta Yuga, the eighth descent in the Dwapara Yuga and the ninth in the Kali Yuga. The tenth is predicted to appear at the end of the Kali Yuga in some 427,000 years time
* Matsya, the fish, appeared in the Satya Yuga.
* Kurma, the tortoise, appeared in the Satya Yuga.
* Varaha, the boar, appeared in the Satya Yuga.
* Narasimha, the half-man/half-lion appeared in the Satya Yuga.
* Vamana, the dwarf, appeared in the Treta Yuga.
* Parashurama, Rama with the axe, appeared in the Treta Yuga.
* Rama, Ramachandra, the prince and king of Ayodhya, appeared in the Treta Yuga.
* Krishna (meaning "dark coloured" or "all attractive") appeared in the Dwapara Yuga along with his brother Balarama. According to the Bhagavata Purana Balarama is said to have appeared in the Dwapara Yuga (along with Krishna ) as a descent of Ananta Shesha. He is also counted as an avatar of Vishnu by the majority of Vaishnava movements and is included as the ninth Dasavatara in some versions of the list which contain no reference to Buddha.
* Gautama Buddha (meaning "the enlightened one") appeared in the Kali Yuga (specifically as Siddhartha Gautama).
* Kalki ("Eternity", or "time", or "The Destroyer of foulness"), who is expected to appear at the end of Kali Yuga, the time period in which we currently exist, which will end in the year 428899 CE.
The Story of MATSYA Avatar

In MATSYA Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as a fish in this world. In the earliest yuga (era) of Sata-yuga, a king named Manu was performing severe penance for thousands of years. One day as he was performing ablutions with river water, a small fish came into his hands and just as he was about to throw the fish back into the river, the fish requested the king to save its life. Heeding its request, the king put the fish into a jar of water but the fish started growing and the jar was not big enough for it. Then the king threw it into the river, but it soon it outgrew the river and the king then threw it into Ganges and then into the ocean. The king realized that it was Lord Vishnu himself and then the lord made an appearance and made a special request to the king. It predicted that the world would come to an end by a huge flood in seven days and requested the king to build a huge boat and take the seven sages(hermits), seeds of all plants, one animal of each type and told him that he would appear as a fish to propel the boat to Mt Himavan for surviving the flood to the next yuga(eon). True to his word, after seven days the Lord appeared and the king tied the boat to the fish by using the royal serpent Vasuki and the fish took all of them to Mt Himavan and kept them there till the flood was over and in the new era, the king started procreation for the new era.

The Story of KURMA Avatar

In KURMA Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as a turtle. It is an interesting story involving both the gods (devtas) and asuras (demons). In the ongoing saga of battle between the gods and asuras, on one occasion the gods suddenly lost all their strength due to a curse by the short-tempered sage Durvasa. The sage had once presented a garland of flowers to Indra, king of gods, who carelessly gave it away to his elephant which trampled it.
The Devtas approached Vishnu for help. Vishnu then asked them to churn the ocean of milk after adding medicines into the ocean. Mt Mandara could be used a the churning stick he said. He requested them to ask them help of Asuras in lifting the mountain in exchange for offer of the share of nectar of immortality that would ensue from the churning. Both the devatas and the asuras churned the ocean using the serpent Vasuki as the rope. At the start, playing a Machiavellian trick, Indra, king of the gods asked the asuras for the head end of vasuki. But asuras suspecting foul play, took the head end, only to be deceived as the poison from Vasuki was slowly weakening them. But as churning was proceeding the mountain was sinking and then Lord Vishnu took the form of the turtle KURMA and kept the mountain afloat. As soon as the bowl of amrita, the nectar of immortality was out, the asuras grabbed it. Then Lord Vishnu took the form of an apsara, a beautiful maiden, and seduced the asuras into letting her distribute the nectar and also to abide by her order of distribution. As soon as the devatas were served the maiden disappeared thus totally deceiving the asuras and making them totally weak.

The Story of VARAHA Avatar

In VARAHA Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as a boar in this world. A demon Hiranyaksha, had prayed for Lord Brahma and got awarded a boon that no beast nor man nor god could kill him. But somehow from the list of beasts the name of boar was missing. This proved to be his lacunae. He then started a campaign of plunder across the worlds. He pushed the world to the Pataal loka, or the under of the sea. He stole the Vedas, the holy scriptures from the Lord Brahma, while he was asleep and performed huge atrocities. To retrieve the Vedas and to save the world the Lord Vishnu assumed the role of a boar and brought out the earth from the under of the ocean, using its two tusks. It then killed Hiranyaksha and retrieved the Vedas from the asura and brought it back to the safe custody of the Lord Brahma.

The Story of NARASIMHA Avatar

In NARASIMHA Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as a semi-man, semi-lion in this world. The king of demons (asuras), Hiranyakasyapa, wanted to become immortal and wanted to remain young forever. To this end, he meditated for Lord Brahma and because of his severe penance, the gods were frightened and asked Brahma to pacify the king. Brahma was impressed by his austerity and granted him a wish. HiranyaKasyapa wished that he be neither killed by a man or beast, nor in daylight or at night and neither inside or outside a building. Having obtained the wish he considered himself the supreme God and frobade all worship of gods by anyone.
But his son Prahlada, was an ardent devotee of Vishnu. This enraged Hiranyakasyapa very much. He ordered numerous ways to kill Prahlada including asking his sister Holika to sit with Prahlada in the fire. But everytime Prahlada escaped unhurt. Enraged, once he asked Prahlad to show him the Lord Vishnu. Prahlad said, "He is everywhere". Further enraged, Hiranyakasyapa knocked down a pillar, and asked if Lord was present there. Lord Vishnu then emerged as a half lion, half man from the pillar which was neither inside the house nor outside, and the time was evening, neither night nor day. He then killed Hiranyakasyapa thus saving the life of his devotee Prahlada.

The Story of VAMANA Avatar

In VAMANA Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as a dwarf priest in this world. Bali , the grandson of Prahlada was a very valorous and mighty asura. By his penance and might, he conquered the whole world. Indra and other gods fearing that he and asuras would conquer all the three worlds, went to Lord Vishnu for help. Lord Vishnu was then born as a dwarf Vamana in the household of a brahmana (priest). He went to Bali on growing up and asked for alms. Bali was delighted to offer him anything he requested even though his priest warned him that it was Lord Vishnu.
Vamana then requested for the amount of land that could come under his three feet. Bali gracefully agreed. Lord Vishnu then grew in size and covered the earth and heaven in two stride. And due to lack of space, he put his third leg on Bali himself and crushed Bali to the nether or the Patala loka(underground world), thus helping the Gods out.

The Story of PARASHURAMA Avatar

In PARASHURAMA Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as a brahmana (priest) in this world. He was brought in this world to avenge all kshatriyas who had become arrogant and were suppressing the brahmans in the world. He was born to Jamadagni and Renuka, and belonged to the Brighu clan. Parashurama was always carrying an axe presented to him by Lord Shiva of whom he was an ardent devotee. Kartavirya a powerful king, once went to Jamadagni's home when he was out, and after a meal, stole the Kamadhenu cow, which was supposed to give endless quantity of milk.
Jamadagni was enraged and he went and killed the king and brought Kamadhenu back. On hearing this, the son of the king came back and killed Jamadagni.Parashurama was enraged at this and went and avenged the death of his father by killing all kshatriyas in 21 battles.

The Story of RAMA Avatar

In RAMA Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as RAMA, the central character in the epic Ramayan. In the epic, the character RAMA is expected to show the world the characteristics of an ideal person, including ideal son, ideal husband, ideal king and an ideal person. RAMA was incarnated upon this planet to get rid of the asura with ten heads, Ravana, who had been granted a boon by Brahma of immunity from gods, and other celestial beings. Ravana was too vainglorious to be thinking of being vanquished by a man. Hence RAMA was born and Lakshmi, wife of Lord Vishnu was born as Sita, his wife to be in this life. The story of Ramayan, is an exciting nail-biting story of the war raged by Rama against various evil elements of the world and in the end against Ravana.Ramayan epitomises the ideal behaviour of man, with special focus on man-wife relationship, son-father relationship and the rules for ideal governance by a king.

The Story of KRISHNA Avatar

In KRISHNA Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as KRISHNA , the central character in the epic MAHABHARATA. In the biggest epic of Indian mythology a myriad of topics are covered, including war, love, brotherhood, politics etc. It is essentially the story of two warring groups of cousin brothers, the PANDAVAs and the KAURAVAs. As a part of the Mahabahrata, during the war KRISHNA , gives a long discourse to his disciple ARJUNA, collectively termed as Bhagvad-Gita.Krishna , during his child-hood was responsible for the killing of Kamsa. Krishna is also considered to be an ultimate playboy who was responsible for charming all gopikaas around him.
Unlike Ramayan, Mahabharata deals with more down to earth issues like politics, human nature, human weaknesses, and does not attempt to idealise the characters as in Ramayan.

The Story of BUDDHA Avatar

In BUDDHA Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as BUDDHA, the ascetic prince who renounced the throne to lead the world on the path of peace. He is the founder of the BUDDHIST religion prominent across the world. In certain sects of Hinduism, he is considered to be a divine incarnation of Lord Vishnu. He was born the crown prince of the Kapilavastu to Suddhodana and Maya. He was named Siddhartha, meaning "All thing fulfilled" by the king. But his mother died soon after his birth but Prajapati, the sister of Maya, brought Siddhartha up. Buddha was saddened by death of living creatures, since his childhood days and used to question: "Alas! Do all living creatures kill each other?" He wasn't happy with any answers that were provided to him and he decided to find out the meaning and the absolute truth and he left his wife and child to a hermit's life in the forest and one day, became the enlightened one. His preaching spawned off the religion of Buddhism now popular across the whole world.

The Story of KALKI Avatar

In KALKI Avatar, Lord Vishnu will incarnate himself as KALKI, the machine-man, who will come riding his white horse and with his blazing sword in his hands. This is supposed to be a future avatar of Lord Vishnu. At the end of Kali Yuga (present eon) He will punish all evil doers in this world, destroy this world and recreate a golden age again.
KALKI is the last of the avatars of Lord Vishnu
DASAVATHARAS OF LORD VISHNU

The ten most famous descents of Vishnu are collectively known as the "Dasavatara" ("dasa" in Sanskrit means ten). This list is included in the Garuda Purana (1.86.10"11) and denotes those avatars most prominent in terms of their influence on human society.
The first four are said to have appeared in the Satya Yuga (the first of the four Yugas or ages in the time cycle described within Hinduism). The next three avatars appeared in the Treta Yuga, the eighth descent in the Dwapara Yuga and the ninth in the Kali Yuga. The tenth is predicted to appear at the end of the Kali Yuga in some 427,000 years time
* Matsya, the fish, appeared in the Satya Yuga.
* Kurma, the tortoise, appeared in the Satya Yuga.
* Varaha, the boar, appeared in the Satya Yuga.
* Narasimha, the half-man/half-lion appeared in the Satya Yuga.
* Vamana, the dwarf, appeared in the Treta Yuga.
* Parashurama, Rama with the axe, appeared in the Treta Yuga.
* Rama, Ramachandra, the prince and king of Ayodhya, appeared in the Treta Yuga.
* Krishna (meaning "dark coloured" or "all attractive") appeared in the Dwapara Yuga along with his brother Balarama. According to the Bhagavata Purana Balarama is said to have appeared in the Dwapara Yuga (along with Krishna ) as a descent of Ananta Shesha. He is also counted as an avatar of Vishnu by the majority of Vaishnava movements and is included as the ninth Dasavatara in some versions of the list which contain no reference to Buddha.
* Gautama Buddha (meaning "the enlightened one") appeared in the Kali Yuga (specifically as Siddhartha Gautama).
* Kalki ("Eternity", or "time", or "The Destroyer of foulness"), who is expected to appear at the end of Kali Yuga, the time period in which we currently exist, which will end in the year 428899 CE.
The Story of MATSYA Avatar

In MATSYA Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as a fish in this world. In the earliest yuga (era) of Sata-yuga, a king named Manu was performing severe penance for thousands of years. One day as he was performing ablutions with river water, a small fish came into his hands and just as he was about to throw the fish back into the river, the fish requested the king to save its life. Heeding its request, the king put the fish into a jar of water but the fish started growing and the jar was not big enough for it. Then the king threw it into the river, but it soon it outgrew the river and the king then threw it into Ganges and then into the ocean. The king realized that it was Lord Vishnu himself and then the lord made an appearance and made a special request to the king. It predicted that the world would come to an end by a huge flood in seven days and requested the king to build a huge boat and take the seven sages(hermits), seeds of all plants, one animal of each type and told him that he would appear as a fish to propel the boat to Mt Himavan for surviving the flood to the next yuga(eon). True to his word, after seven days the Lord appeared and the king tied the boat to the fish by using the royal serpent Vasuki and the fish took all of them to Mt Himavan and kept them there till the flood was over and in the new era, the king started procreation for the new era.

The Story of KURMA Avatar

In KURMA Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as a turtle. It is an interesting story involving both the gods (devtas) and asuras (demons). In the ongoing saga of battle between the gods and asuras, on one occasion the gods suddenly lost all their strength due to a curse by the short-tempered sage Durvasa. The sage had once presented a garland of flowers to Indra, king of gods, who carelessly gave it away to his elephant which trampled it.
The Devtas approached Vishnu for help. Vishnu then asked them to churn the ocean of milk after adding medicines into the ocean. Mt Mandara could be used a the churning stick he said. He requested them to ask them help of Asuras in lifting the mountain in exchange for offer of the share of nectar of immortality that would ensue from the churning. Both the devatas and the asuras churned the ocean using the serpent Vasuki as the rope. At the start, playing a Machiavellian trick, Indra, king of the gods asked the asuras for the head end of vasuki. But asuras suspecting foul play, took the head end, only to be deceived as the poison from Vasuki was slowly weakening them. But as churning was proceeding the mountain was sinking and then Lord Vishnu took the form of the turtle KURMA and kept the mountain afloat. As soon as the bowl of amrita, the nectar of immortality was out, the asuras grabbed it. Then Lord Vishnu took the form of an apsara, a beautiful maiden, and seduced the asuras into letting her distribute the nectar and also to abide by her order of distribution. As soon as the devatas were served the maiden disappeared thus totally deceiving the asuras and making them totally weak.

The Story of VARAHA Avatar

In VARAHA Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as a boar in this world. A demon Hiranyaksha, had prayed for Lord Brahma and got awarded a boon that no beast nor man nor god could kill him. But somehow from the list of beasts the name of boar was missing. This proved to be his lacunae. He then started a campaign of plunder across the worlds. He pushed the world to the Pataal loka, or the under of the sea. He stole the Vedas, the holy scriptures from the Lord Brahma, while he was asleep and performed huge atrocities. To retrieve the Vedas and to save the world the Lord Vishnu assumed the role of a boar and brought out the earth from the under of the ocean, using its two tusks. It then killed Hiranyaksha and retrieved the Vedas from the asura and brought it back to the safe custody of the Lord Brahma.

The Story of NARASIMHA Avatar

In NARASIMHA Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as a semi-man, semi-lion in this world. The king of demons (asuras), Hiranyakasyapa, wanted to become immortal and wanted to remain young forever. To this end, he meditated for Lord Brahma and because of his severe penance, the gods were frightened and asked Brahma to pacify the king. Brahma was impressed by his austerity and granted him a wish. HiranyaKasyapa wished that he be neither killed by a man or beast, nor in daylight or at night and neither inside or outside a building. Having obtained the wish he considered himself the supreme God and frobade all worship of gods by anyone.
But his son Prahlada, was an ardent devotee of Vishnu. This enraged Hiranyakasyapa very much. He ordered numerous ways to kill Prahlada including asking his sister Holika to sit with Prahlada in the fire. But everytime Prahlada escaped unhurt. Enraged, once he asked Prahlad to show him the Lord Vishnu. Prahlad said, "He is everywhere". Further enraged, Hiranyakasyapa knocked down a pillar, and asked if Lord was present there. Lord Vishnu then emerged as a half lion, half man from the pillar which was neither inside the house nor outside, and the time was evening, neither night nor day. He then killed Hiranyakasyapa thus saving the life of his devotee Prahlada.

The Story of VAMANA Avatar

In VAMANA Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as a dwarf priest in this world. Bali , the grandson of Prahlada was a very valorous and mighty asura. By his penance and might, he conquered the whole world. Indra and other gods fearing that he and asuras would conquer all the three worlds, went to Lord Vishnu for help. Lord Vishnu was then born as a dwarf Vamana in the household of a brahmana (priest). He went to Bali on growing up and asked for alms. Bali was delighted to offer him anything he requested even though his priest warned him that it was Lord Vishnu.
Vamana then requested for the amount of land that could come under his three feet. Bali gracefully agreed. Lord Vishnu then grew in size and covered the earth and heaven in two stride. And due to lack of space, he put his third leg on Bali himself and crushed Bali to the nether or the Patala loka(underground world), thus helping the Gods out.

The Story of PARASHURAMA Avatar

In PARASHURAMA Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as a brahmana (priest) in this world. He was brought in this world to avenge all kshatriyas who had become arrogant and were suppressing the brahmans in the world. He was born to Jamadagni and Renuka, and belonged to the Brighu clan. Parashurama was always carrying an axe presented to him by Lord Shiva of whom he was an ardent devotee. Kartavirya a powerful king, once went to Jamadagni's home when he was out, and after a meal, stole the Kamadhenu cow, which was supposed to give endless quantity of milk.
Jamadagni was enraged and he went and killed the king and brought Kamadhenu back. On hearing this, the son of the king came back and killed Jamadagni.Parashurama was enraged at this and went and avenged the death of his father by killing all kshatriyas in 21 battles.

The Story of RAMA Avatar

In RAMA Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as RAMA, the central character in the epic Ramayan. In the epic, the character RAMA is expected to show the world the characteristics of an ideal person, including ideal son, ideal husband, ideal king and an ideal person. RAMA was incarnated upon this planet to get rid of the asura with ten heads, Ravana, who had been granted a boon by Brahma of immunity from gods, and other celestial beings. Ravana was too vainglorious to be thinking of being vanquished by a man. Hence RAMA was born and Lakshmi, wife of Lord Vishnu was born as Sita, his wife to be in this life. The story of Ramayan, is an exciting nail-biting story of the war raged by Rama against various evil elements of the world and in the end against Ravana.Ramayan epitomises the ideal behaviour of man, with special focus on man-wife relationship, son-father relationship and the rules for ideal governance by a king.

The Story of KRISHNA Avatar

In KRISHNA Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as KRISHNA , the central character in the epic MAHABHARATA. In the biggest epic of Indian mythology a myriad of topics are covered, including war, love, brotherhood, politics etc. It is essentially the story of two warring groups of cousin brothers, the PANDAVAs and the KAURAVAs. As a part of the Mahabahrata, during the war KRISHNA , gives a long discourse to his disciple ARJUNA, collectively termed as Bhagvad-Gita.Krishna , during his child-hood was responsible for the killing of Kamsa. Krishna is also considered to be an ultimate playboy who was responsible for charming all gopikaas around him.
Unlike Ramayan, Mahabharata deals with more down to earth issues like politics, human nature, human weaknesses, and does not attempt to idealise the characters as in Ramayan.

The Story of BUDDHA Avatar

In BUDDHA Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as BUDDHA, the ascetic prince who renounced the throne to lead the world on the path of peace. He is the founder of the BUDDHIST religion prominent across the world. In certain sects of Hinduism, he is considered to be a divine incarnation of Lord Vishnu. He was born the crown prince of the Kapilavastu to Suddhodana and Maya. He was named Siddhartha, meaning "All thing fulfilled" by the king. But his mother died soon after his birth but Prajapati, the sister of Maya, brought Siddhartha up. Buddha was saddened by death of living creatures, since his childhood days and used to question: "Alas! Do all living creatures kill each other?" He wasn't happy with any answers that were provided to him and he decided to find out the meaning and the absolute truth and he left his wife and child to a hermit's life in the forest and one day, became the enlightened one. His preaching spawned off the religion of Buddhism now popular across the whole world.

The Story of KALKI Avatar

In KALKI Avatar, Lord Vishnu will incarnate himself as KALKI, the machine-man, who will come riding his white horse and with his blazing sword in his hands. This is supposed to be a future avatar of Lord Vishnu. At the end of Kali Yuga (present eon) He will punish all evil doers in this world, destroy this world and recreate a golden age again.
KALKI is the last of the avatars of Lord Vishnu

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML