గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Saturday, 15 December 2012

Ahalya krutha Rama stotram


Ahalya krutha Rama stotram


Aho krutharthosmi Jagan nivasa,
They padabhja samlagna raja ganath aham,
Sprusami yath padma sankaradhibhir,
Vimrusyathe randhitha manasai sada.

Aho vichithram, thava rama cheshtitham,
Manushyabhavena, vimohitham Jagath,
Chalasya jasram charanadhi varjitha,
Sampoorna ananada mayothi mayika.

Yath pada pankaja paraga vichithra gathra,
Bhageeradhi bhava virinchi mukhan punathi,
Sakshath sa eva mama drug vishayo yadasthe,
Kim varnyatha mama pura krutha bhaga deyam.

Marthya vathare manuja kruthim harim,
Ramaabhidheyam ramaneeya dehinam,
Dhanurdharam padma lola lochanam,
Bhajami nithyam, na paran bhajishye.

Yath pada pankaja raja sruthibhivimrugyam,
Yannabhi pankajabhava kamalasanascha,
Yannama sara rasiko Bhagawan purari,
Tham ramachandramanisam hrudhi bhavayami.

Yasyavathara charithani virincha loke,
Gayanthi Naradamukha bhava padma jadhya,
Aanandaja sruparishiktha kuchagra seema,
Vagheeswari cha thamaham saranam prapadhye.

Soyam paramathma purusha purana,
Esha swayamjyothir anantha aadhya,
Mayathanum loka vimohaneeyam,
Dathe paranugraha esha rama.

Ayam hi viswothbhava samyamana,
Meka swa maya guna bhibhitho ya,
Virinchi vishnweeswara nama bhedhan,
Dathe swathanthra paripoorna athma.

Namosthuthe Rama thavangri pankajam,
Sriya drutham vakshasi lalitham priyath,
Aakranthamekena jagath thrayam pura,
Dhyeyam muneendryai mana varjithai.

Jagathamadhi bhoothasthvam jagathwam jagadasraya,
Sarva bhootheshwa sambanda eko bhathi bhavaan para.

Omkara vachyasthvam, Rama, vachama vishaya pumaan,
Vachya vachaka bhedhena bhavaneva jagan maya.

Karya karana karthruthwa phala sadhana bhedatha,
Eko vibhasi rama thwam mayaya bahu roopaya.

Thwan maya mohitha dhiya sthwam najananthi thathwatha,
Manusham thwabhimannyanthe mayinam parameshwaram.

Akasavathwam sarvathra bahiranthargatho ramala,
Asam gohyachalo nithya shudho budha sadavyaya.

Yoshin moodahamagnathey thathwam jane kadam vibho,
Thasmathe sathaso Rama namaskuryamananyadhi.

Deva mey yathra kuthrapi sthithaya api sarvadha,
Thwat pada kamala saktha bhakthireva sadasthu mey,

Namasthe purushadhyaksha, Namasthe bhaktha vathsala,
Namosthesthu hrishikesa, Narayana namosthuthe.

Bhava bhyaharamekam bhanu koti prakasam,
Kara drutha sara chapam, Kalameghavabhasam,
Kanaka ruchira vasthram, rathnavath kundaladyam,
Kamala visadha nethram, sanujam rama meede.

Sthuthaivam purusham sakshad raghavam puratha sthitham,
Parikramya pranmyasu sanugnatha yayaou patheem.

Ahalya krutham, sthothram , ya padeth bhakthi samyutha,
Samuchyathe akhilai papai para brahmadhi gachathi,

Puthrathyarthe padeth bhakthya , rama hrudhi vidhayacha,
Samvathsarena labhathe vandhya api suputhrakam.
Sarvan kamanavapnothi, Ramachandra prasadatha.

Brahmagno guru thalpa gopipurusha stheyisuraapopivaa,
Mathru brathru vihimsakopi sathatham bhogaikabadhadhara,
Nithyam sthothramidhamjapanraghupathim bhakthya hrudistham smaran,
Dhyayan mukthimupaithi kim punarasou swachara yuktha nara.


Ahalya krutha Rama Stotram Sampoornam
Ahalya krutha Rama stotram


Aho krutharthosmi Jagan nivasa,
They padabhja samlagna raja ganath aham,
Sprusami yath padma sankaradhibhir,
Vimrusyathe randhitha manasai sada. 

Aho vichithram, thava rama cheshtitham,
Manushyabhavena, vimohitham Jagath,
Chalasya jasram charanadhi varjitha,
Sampoorna ananada mayothi mayika. 

Yath pada pankaja paraga vichithra gathra,
Bhageeradhi bhava virinchi mukhan punathi,
Sakshath sa eva mama drug vishayo yadasthe,
Kim varnyatha mama pura krutha bhaga deyam. 

Marthya vathare manuja kruthim harim,
Ramaabhidheyam ramaneeya dehinam,
Dhanurdharam padma lola lochanam,
Bhajami nithyam, na paran bhajishye. 

Yath pada pankaja raja sruthibhivimrugyam,
Yannabhi pankajabhava kamalasanascha,
Yannama sara rasiko Bhagawan purari,
Tham ramachandramanisam hrudhi bhavayami. 

Yasyavathara charithani virincha loke,
Gayanthi Naradamukha bhava padma jadhya,
Aanandaja sruparishiktha kuchagra seema,
Vagheeswari cha thamaham saranam prapadhye. 

Soyam paramathma purusha purana,
Esha swayamjyothir anantha aadhya,
Mayathanum loka vimohaneeyam,
Dathe paranugraha esha rama. 

Ayam hi viswothbhava samyamana,
Meka swa maya guna bhibhitho ya,
Virinchi vishnweeswara nama bhedhan,
Dathe swathanthra paripoorna athma. 

Namosthuthe Rama thavangri pankajam,
Sriya drutham vakshasi lalitham priyath,
Aakranthamekena jagath thrayam pura,
Dhyeyam muneendryai mana varjithai. 

Jagathamadhi bhoothasthvam jagathwam jagadasraya,
Sarva bhootheshwa sambanda eko bhathi bhavaan para. 

Omkara vachyasthvam, Rama, vachama vishaya pumaan,
Vachya vachaka bhedhena bhavaneva jagan maya. 

Karya karana karthruthwa phala sadhana bhedatha,
Eko vibhasi rama thwam mayaya bahu roopaya. 

Thwan maya mohitha dhiya sthwam najananthi thathwatha,
Manusham thwabhimannyanthe mayinam parameshwaram. 

Akasavathwam sarvathra bahiranthargatho ramala,
Asam gohyachalo nithya shudho budha sadavyaya. 

Yoshin moodahamagnathey thathwam jane kadam vibho,
Thasmathe sathaso Rama namaskuryamananyadhi. 

Deva mey yathra kuthrapi sthithaya api sarvadha,
Thwat pada kamala saktha bhakthireva sadasthu mey, 

Namasthe purushadhyaksha, Namasthe bhaktha vathsala,
Namosthesthu hrishikesa, Narayana namosthuthe. 

Bhava bhyaharamekam bhanu koti prakasam,
Kara drutha sara chapam, Kalameghavabhasam,
Kanaka ruchira vasthram, rathnavath kundaladyam,
Kamala visadha nethram, sanujam rama meede. 

Sthuthaivam purusham sakshad raghavam puratha sthitham,
Parikramya pranmyasu sanugnatha yayaou patheem. 

Ahalya krutham, sthothram , ya padeth bhakthi samyutha,
Samuchyathe akhilai papai para brahmadhi gachathi, 

Puthrathyarthe padeth bhakthya , rama hrudhi vidhayacha,
Samvathsarena labhathe vandhya api suputhrakam. 
Sarvan kamanavapnothi, Ramachandra prasadatha. 

Brahmagno guru thalpa gopipurusha stheyisuraapopivaa,
Mathru brathru vihimsakopi sathatham bhogaikabadhadhara,
Nithyam sthothramidhamjapanraghupathim bhakthya hrudistham smaran,
Dhyayan mukthimupaithi kim punarasou swachara yuktha nara. 


Ahalya krutha Rama Stotram Sampoornam

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML